den 24 november

Interpellation

2010/11:82 Vindkraftverkens framtid

av Monica Green (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den 6 juli fick jag svar av näringsministern på min skriftliga fråga om försvaret kommer att stoppa utbyggnaden av vindkraft. Svaret löd att regeringens arbete givit resultat. Nu har frågan blivit än mer aktualiserad eftersom försvaret även överklagar redan befintliga vindkraftverk, med bygglov som blev beviljade för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunna.

Försvarsmakten har överklagat bygglov för 50 vindkraftverk och totalt kan det handla om ca 280 vindkraftverk. Sammantaget hotas uppemot 1 000 vindkraftverk, med investeringar på över 25 miljarder kronor.

Får Försvarsmakten sin vilja igenom är det ur rättssäkerhetssynpunkt vanskligt eftersom den offentliga förvaltningens roll som beslutsfattande organ starkt kan ifrågasättas.

Många av Försvarsmaktens stoppområden har bra vindlägen och är lämpliga för vindkraft. Mellan 7 och 29 procent av stoppområdena i de sju berörda länen är utpekade som riksintresse för vindbruk, att jämföra med 2 procent för hela landets yta.

Närings- och energiministern har ambitioner om förnybar elproduktion och har lovat att hålla nere konsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen.

Om vindkraften inte får byggas i bra vindlägen blir den dyrare. Detta drabbar på sikt elkonsumenten i form av högre kostnader för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatssystemet. Få kommer att vilja investera i vindkraftverk om försvaret fortsätter på sin inslagna bana.

Vad avser närings- och energiministern att göra med anledning av att Försvarsmakten motarbetar stora områden med vindkraft?