den 23 november

Interpellation

2010/11:75 Miljösmarta matval

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Livsmedelsverket har i dag ett sektorsansvar för miljöfrågor inom sitt område. Detta innebär att verket ansvarar för att de relevanta miljökvalitetsmålen uppnås. Man ska även verka rådgivande och informerande i arbetet med miljöfrågor.

I dag kommer drygt en fjärdedel av växthusgasutsläppen i Sverige från livsmedelssektorn. Övergödning, spridning av gifter, avskogning, urlakning av jordbruksmark med mera är andra negativa miljökonsekvenser inom livsmedelssektorn. Livsmedelsverkets miljöuppdrag är således mycket viktigt.

Som ett led i sitt miljöarbete utformade Livsmedelsverket i maj 2009 förslag på ”miljösmarta matval” för att på så sätt ge svenskarna råd om hur de kan bidra till en bättre miljöpåverkan genom smarta matval. Efter att Sverige notifierat EU om kostråden protesterade EU-kommissionen och menade att de svenska kostråden stod i strid med den inre marknaden. Råden hamnade sedan hos Regeringskansliet, där landsbygdsministern fick till uppdrag att finna en lösning på problemet.

Jacob Johansson, V, har tidigare frågat landsbygdsministern i en interpellation (interpellation 2009/10:35) vad ministern avsåg att göra för att kombinera en god miljöhänsyn med principen om varors fria rörlighet och EU-kommissionens invändningar. Ministern menade då att han var övertygad om att dessa två kan kombineras men kunde inte svara på frågan då den bereddes av ansvariga myndigheter.

Nu har Livsmedelsverket meddelat (i ett pressmeddelande den 12 november) att man tvingats dra tillbaka sina kostråd. Så här uttalade sig generaldirektör Inger Andersson: ”Miljöhänsyn får stå tillbaka för frihandeln” (pressmeddelande den 12 november). Det innebär att Livsmedelsverket inte längre har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag, nämligen att ge råd och information till konsumenterna vad gäller livsmedelsproduktionens miljöpåverkan. Jag konstaterar att landsbygdsministern inte lyckades finna en lösning för att Livsmedelsverket skulle kunna uppmana till miljövänliga kostval.

Märkbart är däremot att, vilket Jacob Johnson även påtalade i interpellationsdebatten, både Danmark och England ger råd att man ska använda säsongens frukt och grönt producerat i närområdet eller liknande formuleringar. Även Frankrike förbereder en liknande informationskampanj. Dessutom har även EU-kommissionen själv bedrivit en informationskampanj som heter Ta kontroll! Där kan man bland annat läsa: Ät lokalt producerade säsongslivsmedel (se: http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/control/additional_sv.htm)

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern:

1. Hur, enligt landsbygdsministerns avsikter, ska en svensk myndighet kunna uppmana medborgarna att äta på ett hållbart sätt, exempelvis genom att äta mer lokalt producerat livsmedel?

2. Hur ser landsbygdsministern på det faktum att andra medlemsländer samt EU-kommissionen kan uppmana sina medborgare att äta miljösmart, bland annat genom att äta mer livsmedel från närområdet, och drar landsbygdsministern några slutsatser av det?

3. Är det landsbygdsministerns avsikt att frihandel ska vara överordnat miljöhänsyn?