den 17 november

Interpellation

2010/11:67 Vindkraft till havs, uttagsskatt och reglerkraft för vindkraft

av Kent Persson (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Ett allvarligt hinder mot utbyggnad av vindkraft i Sverige är uttagsskatten på kooperativ vindkraft. Den andelsägda vindkraften har hittills stått för ungefär en tiondel av utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Den administreras av kooperativa föreningar, där bland annat privatpersoner och bostadsrättsföreningar har kunnat köpa andelar i vindkraftverk, som berättigar till inköp av el från verken i relation till antalet andelar. Den andelsägda vindkraften har varit av stort värde både för att mobilisera kapital för utbyggnaden och för att öka den folkliga delaktigheten och acceptansen för vindkraften.

Tyvärr har utvecklingen för vindkraftskooperativen hejdats av införandet av en uttagsskatt på kooperativen på mellanskillnaden mellan elpriset på börsen Nordpool och det pris andelsägarna betalar på elleveranser från kooperativen. Detta ledde till att antalet sålda andelar och intresseanmälningar för nyteckning av andelar i vindkraft minskade med mellan 80 och 95 procent under år 2009 jämfört med hösten 2008. Vänsterpartiet anser att problemet med uttagsskatten för vindkooperativ måste få en snar lösning, så att den andelsägda vindkraften åter kan ta en aktiv del i den fortsatta vindkraftsutbyggnaden. Vi kräver att regeringen omedelbart tillsätter en utredning med uppgift att lösa frågan. Avser regeringen att tillsätta en utredning om uttagsbeskattningen?

Ytterligare ett hinder för att bygga ut vindkraften i Sverige är avsaknaden av stöd till havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten har föreslagit ett planeringsmål för vindkraft på totalt 30 terawattimmar till 2020. Med hänsyn till svårigheter att bygga så mycket på land fram till år 2020 föreslår Energimyndigheten ett planeringsmål på 20 terawattimmar vindkraft på land och 10 terawattimmar lokaliserat till havs (vattenområden). Energimyndigheten har också lagt fram en rapport med olika förslag på styrmedel för havsbaserad vindkraft. Jag undrar vad regeringen avser att göra för att stimulera utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Slutligen vill jag ta upp den aktuella frågan om reglerkraft för vindkraft. Frågan debatteras intensivt inom energibranschen. Svensk Vindenergi menar att det är en myt att man behöver bygga lika mycket reserv- och reglerkraft som man bygger vindkraft. Inget nytt reservsystem kommer att behövas under lång tid framöver. I det nordiska elsystemet kan vindkraften regleras med vattenkraft. När det blåser mycket kan man spara vatten i magasinen som sedan används för att producera el när det blåser för lite. Reglering sker också genom import och export av el genom kablar till utlandet. Fler utlandskablar kommer att underlätta den framtida regleringen av stora mängder vindkraft. Andra, såsom Svensk Energi, pekar på behovet att bygga ut den småskaliga vattenkraften för att reglera vindkraften, något som vi i Vänsterpartiet förhåller oss mycket skeptiska till då det skulle ha negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Vilken bedömning gör näringsministern om behovet av reglerkraft för vindkraften och hur avser näringsministern att agera i frågan?

Mina frågor till näringsministern är alltså:

1. Avser näringsministern att ta initiativ till att en utredning tillsätts om uttagsbeskattningen för kooperativ vindkraft?

2. Vad avser näringsministern att göra för att stimulera utbyggnad av havsbaserad vindkraft?

3. Vilken bedömning gör näringsministern om behovet av reglerkraft för vindkraft och hur avser näringsministern att agera i frågan?