den 17 november

Interpellation

2010/11:66 Vindkraften, försvaret och den kommunala vetorätten

av Kent Persson (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den borgerliga regeringen säger att den vill att det byggs mer vindkraft i Sverige. Samtidigt öppnar man upp för tio nya kärnkraftverk. Erfarenheter från Finland visar att det finns en investeringsvilja för ny kärnkraft, trots att ny kärnkraft är dyrare än vindkraft på land. Ny kärnkraft i Sverige kan i värsta fall sätta stopp för utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Men det finns redan i dag flera betydande hinder för vindkraften i Sverige.

Försvarsmakten har inlett en juridisk process i syfte att få bort mängder av vindkraftverk i närheten av militära flygfält. I början av oktober införde försvaret så kallade stoppområden runt nio flottiljer och övningsflygplatser runt om i landet. Upp till 40 kilometer runt flygplatserna vill Försvarsmakten förbjuda all nyetablering av vindkraft. Motivet är flygsäkerhetsskäl, såväl för stridsflygplanet JAS Gripen som helikoptrar och skolflygplan.

Men samtidigt står redan hundratals vindkraftverk inom stoppområdena. Många av dessa har varit i gång i tio år. Om dessa har försvaret tidigare sagt att de kommer att accepteras. Men det finns ett förbehåll: ”I de fall där bygglov och/eller miljötillstånd har beviljats på grundval av ett korrekt och fullständigt beslutsunderlag med beaktande av totalförsvarets intressen har Försvarsmakten inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.” Nu hävdar det svenska försvaret enligt SVT:s Västnytt att nästan inga bygglov alls för vindkraftverk beslutats på ett korrekt sätt. Och Försvarsmaktens jurister har därför startat ett omfattande överklagande som i slutändan kan komma att omfatta hundratals snurror över hela landet. Hittills har bygglov beslutade i Mellerud, Vänersborg, Grästorp, Vara, Lidköping och Töreboda, samt eventuellt ytterligare några kommuner, överklagats för mer än 40 vindkraftverk, varav hälften redan är resta. Efter att överklaganden hanterats av länsstyrelserna kommer dessa ärenden att gå direkt till regeringen.

Det är naturligtvis under all kritik att en svensk myndighet driver på för att riva nya vindkraftverk samtidigt som det finns en stor enighet hos riksdagspartierna om att vindkraften kraftigt ska byggas ut. Vad avser regeringen att göra åt den svenska Försvarsmaktens motarbetande av svensk vindkraft?

Ett annat mycket stort hinder mot vindkraften i Sverige är regeringens nya lagstiftning för prövning av vindkraft. Regelförändringen innehöll en paragraf som innebär att kommunerna aktivt måste tillstyrka nya vindkraftsprojekt. Regeringens förslag om ett kommunalt veto för vindkraftsetablering är en olycklig skärpning av rådande lagstiftning. De kommunala besluten om detaljplaner och bygglov var redan tidigare möjliga att överklaga. Självklart finns också ett berättigat krav på inflytande från kommunernas sida vid vindkraftsetableringar. Kommunerna har genom sitt planmonopol en stor kunskap om och kompetens kring markanvändningen. Den kunskapen ska tas till vara. Men det kommunala vetot innebär att en strukturerad prövning enligt PBL byts ut mot ett mer otydligt, oberäkneligt och ostrukturerat beslutsfattande i landets kommunfullmäktigeförsamlingar. Risken är stor att kommunledningar med negativ inställning till vindkraft förhåller sig passiva och på så sätt förhindrar ett ärende. Eftersom det handlar om ett aktivt tillstyrkande finns det ingenting som tvingar kommunen att ta ställning till ett vindkraftsärende. Genom att inte yttra sig eller genom att bordlägga frågan kan en kommun helt stoppa ny vindkraft.

Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi har konsekvenserna av det kommunala vetot blivit allvarliga. Många vindkraftsprojekt har stoppats, andra har skjutits upp på obestämd framtid. Förutsättningarna för många projekt har ändrats i sådan grad att de inte längre är lönsamma att bygga. Detta var knappast intentionen när den nya lagen kom till. Eftersom vindkraft inte längre kan byggas på optimala platser blir kostnaderna högre, vilket i slutändan kommer att medföra högre elräkningar för konsumenterna.

Vindkraften blir nu den enda verksamhet som prövas enligt miljöbalken där kommunerna får ett i det närmaste absolut veto. Vänsterpartiet anser att regeringen särbehandlar vindkraften i förhållande till andra energislag där motsvarande begränsningar saknas. Vi vill därför att regeringen snarast avskaffar det kommunala vetot mot vindkraft. Därför undrar jag om regeringen avser att ompröva sitt tidigare beslut och avveckla det kommunala vetot.

Mina frågor till näringsministern är alltså:

1. Vad avser näringsministern att göra med anledning av Försvarsmaktens motarbetande av svensk vindkraft?

2. Kommer näringsministern att verka för en avveckling av det kommunala vetot beträffande vindkraftsetablering?