den 15 november

Interpellation

2010/11:55 Byggande av hyresrätter

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar står det att ”varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.”

Detta lagkrav kan delas upp i olika delar. För att ”alla i kommunen” ska kunna leva i goda bostäder behöver kommunerna veta vad kommunens invånare efterfrågar. Ansvaret för bostadspolitiken är delat mellan staten och kommunerna. Regeringen har ett ansvar att följa upp lagstiftningen och se om lagens syfte uppfylls. Trots att det på olika orter finns efterfrågan på hyresrätter, i bästa fall bevisat genom bostadsköer, tas billiga hyresrätter bort från hyresmarknaden. I årets budgetproposition fortsätter regeringen på denna väg genom att öppna för ombildandet av ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Frågan är då om de som står i bostadsköerna och efterfrågar hyresrätter önskar att hyresrätter ska ombildas eller om det är en ointressant frågeställning.

I Boverkets indikatorer från oktober 2010 sägs att ”den assymetriska beskattningen av upplåtelseformerna styr mot ägande av bostäder”.

En frågeställning är om regeringen anser att efterfrågan på hyresrätter ska tas i beaktande i bostadspolitiken och betalningsförmågan och om kommunerna ska undersöka den.

I Boverkets indikatorer från oktober 2010 framgår att byggandet av hyresrätter fortsatt är på låg nivå. Byggandet av hyresrätter föll redan innan finanskrisen slog igenom. Av Boverkets prognos framgår att byggandet av hyresrätter fortsatt med regeringens politik kommer att vara på låg nivå. Fokus i regeringens politik ligger på ägande med krav på kapitalinsatser samt en ökad andel av den sekundära bostadsmarknaden, främst då andrahandsuthyrning. Hyresrätten är en viktig del i en dynamisk arbets- och utbildningsmarknad. Människor behöver snabbt flytta till orter där jobb och utbildningsmöjligheter finns. Alla har heller inte flera årslöner på banken och kan köpa boende. God tillgång till hyresrätter med rimliga hyror borde vara en central del i en aktiv arbets- och utbildningslinje. Att bygga dyra och exklusiva hyresrätter löser inte detta problem. Vänsterpartiet har flera förslag för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Frågan är om den nuvarande regeringen vill och orkar komma med ett motsvarande program för fler hyresrätter. Ett argument mot till exempel investeringsstöd för byggande av hyresrätter är att det skulle vara kostnadsdrivande. Men det beror på utformningen av stödet. Den moderatledda regeringen avskaffade förra mandatperioden investeringsstödet till hyresrätter och nyproduktionen minskade kraftigt, detta redan innan finanskrisen. Kostnadsutvecklingen för byggande av hyresrätter har dock varit lägre än för bostadsrätter (promemoria från Hyresgästföreningen den 5 februari 2010). Det tyder på att fria marknadspriser snarare än investeringsstöd driver på byggkostnaderna.

Under de kommande åren kommer 640 000 15–19-åringar att vilja flytta hemifrån, 216 000 saknar och efterfrågar i dag egen bostad. Allt fler unga bor hemma, fler har blivit arbetslösa. Det behövs ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter jämfört med dagens nivåer för att möta behoven. Boverkets indikatorer visar på brister på högskoleorter. Detta bekräftas av SFS, Sveriges förenade studentkårer, i deras bostadsrapport för 2010. De har bland annat undersökt vad begreppet bostadsgaranti innebär. Roten till problemen enligt SFS är en snedvriden bostadspolitik som i hög grad missgynnar byggande av studentbostäder och små billiga hyresrätter. SFS vill att studenter inte ska behöva hänvisas till okända personers hem. Ett förstahandskontrakt under hela studietiden, som fyller studentens behov, ska vara möjligt.

Vänsterpartiet delar SFS uppfattning. Det är rimligt att unga, däribland studenter, erhåller rimliga uppväxt- och studerandemiljöer. Möjligheten att genomgå en utbildning med god studiemiljö ska inte vara beroende av förmögna föräldrar. Möjligheten till ett eget boende för alla ungdomar till ett eget första kontrakt ska heller inte vara beroende av rika föräldrar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1. Är statsrådet beredd att ta initiativ så att lagens krav om att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder bättre uppfylls och så att kommunerna verkligen vet vilket boende invånarna efterfrågar och till vilka hyror och kostnader?

2. Är statsrådet beredd att lägga fram ett program för ökat byggande av hyresrätter till rimliga hyror?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stärka ungdomars och studenters möjlighet till ett förstahandskontrakt till rimliga hyror?