den 16 augusti

Interpellation

2010/11:443 Regeringens styrning av Svenska kraftnät

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Just nu pågår det flera stora projekt runt om i landet för att säkra vår elförsörjning inför framtiden.

Ansvariga för detta är statens affärsbolag Svenska kraftnät. Regeringen fastställer en instruktion och utfärdar varje år ett regleringsbrev som bolaget har att rätta sig efter. Riksdagen anger ramarna för Svenska kraftnäts investerings- och finansieringsverksamhet.

Det har vid ett flertal av bolagets nyinvesteringar och projekt uppmärksammats att stora tillgångar av brukbar mark och skogsmark tas i anspråk, kanske mer än nödvändigt, då kraftledningarna dras ovan mark i stället för att använda möjligheten till nedgrävning.

De projekt som jag kommit i kontakt med är Sydvästlänken och den nu planerade kraftledningen mellan Ekhyddan och Barkeryd.

Mina frågor till näringsministern är:

Vilka diskussioner före planerade projekt mellan regeringen och Svenska kraftnät förs under näringsministerns ansvar?

Vad gör näringsministern och regeringen via sin möjlighet att styra Svenska kraftnät så att hänsyn tas till människor och miljö och inte bara ekonomin när nya kraftledningar planeras?