den 8 augusti

Interpellation

2010/11:441 Yrkestrafik på lika villkor

av Monica Green (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Under en tioårsperiod har en klart växande andel av den långväga inrikestrafiken flyttats över till utlandsregistrerade fordon. Enligt uppgifter från Sveriges Åkeriföretag är omkring 40 procent av lastbilarna på det svenska Europavägnätet utlandsregistrerade, och samstämmiga uppgifter indikerar att bilarna inte bara engageras för export- och importuppdrag och inte heller begränsar sin verksamhet till godkänd cabotagetrafik. Stora grupper av yrkesförare lever i armod och under närmast slavliknande förhållanden när de månad efter månad skickas runt på EU:s motorvägnät.

Konkurrens är bra men det ska vara på lika villkor och tyvärr sker stora godsströmmar i form av olaga inrikes yrkestrafik.

Den utvecklade illegala inrikestrafiken har försatt svenska åkerier, inom de aktuella åkerisektorerna, i en närmast ohanterlig konkurrenssituation. Åkeribranschen är, sedan länge, en näring med låg lönsamhet och små vinstmarginaler. Den klarar inte konkurrens från åkerier med mer än halverade lönekostnader.

En del åkerier har löst problemet genom att importera billig arbetskraft via utländska bemanningsföretag. Det sker antingen genom att de anlitar förare som är anställda i bemanningsföretag som saknar representation i Sverige eller genom att de anlitar egenföretagare/F-skattsedelinnehavare. I EU-sammanhang brukar de betecknas som ”falska egenföretagare” eftersom de i praktiken agerar som osjälvständiga anställda, dock utan de rättigheter som normala anställningar i Sverige brukar ge.

Detta kan innebära att åkerier som försöker leva upp till nationella regler om beskattning och lönevillkor tenderar att slås ut.

Med hänvisning till det anförda undrar jag vad näringsministern avser att göra för att den seriösa åkerinäringen ska klara sig på längre sikt.