den 20 maj

Interpellation

2010/11:414 Skapande skolas eventuella mervärde för alla elever

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skolan är den miljö där alla barn, oavsett geografiska hinder eller föräldrarnas resurser, kan möta kultur i dess många former. Regeringen och kultur- och idrottsministern har på flera olika sätt framfört att Skapande skola ska ge professionella kulturaktörer och kulturpedagoger tillsammans med lärare, och ge elever stora möjligheter till personlig utveckling samtidigt som inspiration och nya former för lärande i skolan skapas. Barns och ungas rättigheter att förstå och uttrycka sig på många sätt ska vara en ledstjärna för arbetet med bidraget. Skapande skola ger bidrag till tre slag av kulturinsatser: inköp av professionell kultur, elevers eget skapande och samverkan mellan kulturliv och skola ska stärkas.

Enligt Kulturrådets återrapport för läsåret 2009/10 tog bara ca 43 procent av eleverna i årskurserna 7–9 del av Skapande skola-insatser. Siffran grundar sig på de återrapporteringar (81 procent) som skickats in till Kulturrådet den 30 september 2010 då tiden gick ut. Kulturrådet gör bedömningen att, utifrån ansökningarna från de 19 procent som inte har rapporterat, sammanlagt bara ungefär hälften av eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 har deltagit i insatserna som erbjuds inom Skapande skola.

Kulturskaparna upplever dessutom inte att Skapande skola gett vad som utlovats av kultur- och idrottsministern och regeringen i form av fler uppdrag med direkt skapande insatser på plats i skolan runt om i hela vårt land.

Skapande skola är en stor och viktig reform för att öka kulturen i skolan. Ändå är utvärderingen och uppföljningen av hur många och vilket slags kulturinsats som genomförts bristfällig. I Kulturrådets rapport som kom december 2010 föreslår också Kulturrådet att Skapande skola utvärderas djupare.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kultur- och idrottsministern:

Anser kultur- och idrottsministern att Skapande skola ger likvärdiga förutsättningar för eleverna?

Har kultur- och idrottsministern för avsikt att ge Kulturrådet tydligare riktlinjer för Skapande skola-satsningen, för att vi alla bättre ska se hur våra gemensamma medel spenderas för bästa utfall?