den 20 maj

Interpellation

2010/11:413 Gårdsförsäljning

av Gunnar Sandberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

EU tillåter Sverige att ha detaljhandelsmonopol för alkoholförsäljning av folkhälsoskäl under förutsättning att monopolet verkar icke-diskriminerande och behandlar allas produkter rättvist. Införande av detaljhandel med egenproducerade alkoholdrycker direkt till konsumenter, så kallad gårdsförsäljning, kan leda till ett ifrågasättande av detaljhandelsmonopolet på EU-rättsliga grunder.

Frågan om gårdsförsäljning kan kombineras med detaljhandelsmonopol har tidigare behandlats i Alkohollagsutredningens betänkande En ny alkohollag från 2009. I utredningens uppdrag låg bland annat att utreda konsekvenserna av en lagändring, som skulle innebära att tillverkare av spritdrycker, vin och starköl tilläts att på den egna gården sälja egenproducerade drycker till konsumenter. Om inga negativa konsekvenser vad gäller restriktiv alkoholpolitik bedömdes föreligga och det bedömdes vara förenligt med EG-rätten skulle utredaren komma med förslag till reglering. Utredningens bedömning var dock att gårdsförsäljning inte är förenligt med detaljhandelsmonopolet och därför inte bör tillåtas. Alkohollagsutredningen lämnade, mot bakgrund av sin analys, inget förslag om att införa gårdsförsäljning.

Regeringen tillsatte 2010 en ny utredning som fick uppdraget att återigen se över frågan om gårdsförsäljning. Även denna utredning (SOU 2010:98 Gårdsförsäljning) har kommit fram till att traditionell gårdsförsäljning inte kan kombineras med detaljhandelsmonopolet. I stället har utredningen lagt fram ett annat förslag som går ut på att tillåta försäljning inte bara av egna produkter från gården utan även alkohol av samma slag från andra tillverkare. Det ställs inte heller krav på att försäljningen över huvud taget ska ske på en gård på landsbygden. Regeringen har trots dessa stora avsteg från vad som hittills ingått i begreppet gårdsförsäljning valt att skicka förslaget på remiss. Det finns flera exempel i andra ärenden där regeringen valt att inte fortsätta beredningen och skicka en utredning på remiss.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att försäljning av alkohol i enlighet med utredningens förslag kan betraktas som så kallad gårdsförsäljning?

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att utredningens förslag kan förenas med detaljhandelsmonopolet?