den 18 maj

Interpellation

2010/11:394 Miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det pågår för tillfället en översyn av EU:s energiskattedirektiv. Det kommer troligen att bli flera ändringar inom en rad områden. Dock verkar EU-kommissionen inte vilja ändra på artikel 14, som bland annat berör miljöskatter på flyget. Enligt artikel 14 är det inte tillåtet att lägga energi- eller koldioxidskatt på flygfotogen när det gäller utrikes flygtrafik.

Eftersom ändringar av direktiv sker med många års tidsrymd skulle ett bibehållande av dagens skrivning i artikel 14 göra att EU låser fast sig vid att flyget under lång tid framöver inte kommer att kunna beskattas med energi- eller koldioxidskatt. Det skulle vara mycket olyckligt för miljön, människorna och konkurrensneutraliteten mellan olika trafikslag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Vad avser statsrådet att göra för att EU ska ändra artikel 14 i energiskattedirektivet så att det i framtiden blir möjligt att miljöbeskatta flyget?