den 12 maj

Interpellation

2010/11:377 Nätneutralitet mellan olika hemsidor

av Marianne Berg (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Statsrådet Anna-Karin Hatt har nyligen besvarat en skriftlig fråga, 2010/11:376, om nätneutralitet mellan olika hemsidor: ”… kan jag konstatera att de problem som Marianne Berg befarar i dag inte finns på den svenska marknaden, och om de uppstår finns det inom kort ett regelverk på plats som hanterar detta.”

Svaret var överraskande tydligt. Statsrådet hänvisar till en rapport från Post- och telestyrelsen som publicerades för över två år sedan. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen på Internet är detta en lång tid. Den utredning som Price Waterhouse Coopers gjorde på regeringens uppdrag sommaren 2010, men som statsrådet inte nämner, visade samma resultat. Jag är dock inte övertygad om att det eventuella problem som berördes i min fråga till statsrådet inte existerar. Tvärtom verkar det fullt rimligt att privata vinstmaximerande företag ägnar sig åt att försöka få betalt från så många och så mycket som möjligt. Det är ju en väsentlig del av marknadsekonomin. Varför skulle inte nätoperatörer försöka ta betalt av till exempel dagstidningar för att kunderna ska kunna ladda ned deras hemsidor med hänvisning till att det kräver mycket utrymme?

Att man inte talar om något eller vill låtsas om något i samhället kan ju vara ett tydligt tecken på att villkoren mellan olika parter är så ojämlika att den förtryckta inte vågar framföra kritik eller ens information om detta. Vad betyder tystnaden? En kartläggning av ett sådant fenomen torde kräva kvalificerade utredningsinsatser av ett helt annat slag än det som använts av Post- och telestyrelsen respektive Price Waterhouse Coopers. Det torde exempelvis vara av väsentlig betydelse att respondenterna i en sådan kartläggning utlovas strikt konfidentialitet. Inom Vänsterpartiet är vi bekymrade över utvecklingen och oroad över att Price Waterhouse Coopers så lätt avfärdar frågan i sin rapport till regeringen.

Denna fråga är så viktig därför att det ytterst handlar om yttrandefriheten. Yttrandefrihet är en av de grundläggande fri- och rättigheter som är fundamental i ett öppet, demokratiskt samhälle. Nätoperatörer ska inte tillåtas att bestämma över vilka hemsidor som konsumenterna ska ha tillgång till över huvud taget eller ens med vilka hastigheter. Om konsumenten betalt för en viss hastighet ska denna gälla oaktat hemsida. Det är uppenbart en viktig del av den svenska demokratin att nätoperatörer inte kan välja hur allmänheten ska ha tillgång till olika hemsidor.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att konsumenterna ska kunna fortsätta att surfa med samma hastighet på olika hemsidor?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av vad som ovan anförts för att förmå nätoperatörerna att inte kräva betalning av ägarna till olika hemsidor för åtkomsten till dessa?