den 12 maj

Interpellation

2010/11:370 Kost- och näringsfrågor i vård och omsorg

av Laila Olsen (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Mat är en del av den medicinska vården och alla måltider under dygnet är lika viktiga.

Cirka en tredjedel av de äldre i särskilt boende och ordinärt boende är undernärda i dag. Siffrorna är i stort sett likadana i dag som för ett tiotal år sedan. Och det ser likadant ut i hela landet.

Detta pågår trots att stimulansmedel utgår till kommuner och landsting sedan 2006 i syfte att utveckla samarbetet mellan huvudmännen, stärka tryggheten och ge de äldre en bättre vardag inom äldreomsorgen.

Det är samhällsekonomiskt gynnsamt att ha en helhetssyn på omsorgen av äldre. Klinisk nutrition är ett etablerat forskningsområde. Expertrådet för sjukhuskostens samordning (ESS) slår i sina riktlinjer fast att maten är en del av den medicinska vården.

Kostnaderna vid sjukhusvistelse där undernäring är en av diagnoserna är stora i dag och om man arbetar utifrån ett förebyggande synsätt där maten är en del av den medicinska behandlingen både i särskilt och i ordinärt boende så minskar kostnaderna för sjukhusvistelsen (SKL:s studie av multisjuka äldre, mars 2011).

Genom att lägga in matkostnaderna i maxtaxan stärks matens betydelse i det förebyggande arbetet.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att ta initiativ till en utredning om att låta matkostnader ingå i maxtaxan för äldre?