den 10 maj

Interpellation

2010/11:356 Upprustning av Västerdalsbanan

av Lena Olsson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Behovet av en upprustning av Västerdalsbanan är akut. Nyligen presenterades ett förslag från Trafikverket om att lägga ned persontrafiken med tåg på banan och att man ersätter med bussar. Jag anser att detta står i konflikt med samhällets ambitioner att stimulera ett ökat resande med järnväg, som är det miljövänligaste och ur trafiksäkerhetspunkt det säkraste sättet att resa på. Att inte använda befintlig infrastruktur, som järnväg för persontrafik i detta fall, är en oklok framtidsstrategi.

Västerdalsbanan, som i dag har sitt slutmål i Malung-Sälens kommun och har anknytning till norra Europas största vinterskidanläggningar, har stor betydelse ur många aspekter, inte minst utifrån perspektivet att turismen i regionen räknas som en basnäring. Banan har ett stort behov av ett ökat banunderhåll, till exempel byte av sliprar och uppgradering av standarden så att godstrafiken kan få långsiktiga, godtagbara och konkurrensmässiga villkor. Men banan behöver även elektrifieras. Det är regeringen som har ansvaret för att resurser finns för järnvägens underhåll och upprustning i hela landet.

Under en lång tid har underhållet på Västerdalsbanan varit eftersatt när man inte fått de resurser som behövs. Om inte mer resurser anslås snart är risken överhängande att banan på sikt helt läggs ned, vilket skulle ge stora konsekvenser i framtiden. Kommunerna, näringslivet, arbets- och studiependlarna och alla övriga resenärer skulle då få en minskad frihet att ta sig till och från Västerdalarna miljövänligt och trafiksäkert. Jag anser att vi nu nått vägs ände och att utvecklingen på denna bansträckning borde vara en nationell angelägenhet.

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Västerdalsbanan ska bevaras och utvecklas i framtiden?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underhåll och upprustning av så kallade lågtrafikerade banor på landsbygden kan försäkras en inriktning där dessa banor bibehålls och utvecklas?