den 4 november

Interpellation

2010/11:35 Bonus i statliga företag

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den borgerliga regeringen avskaffade i juli 2008 bonusförbudet i de statliga företagen. Efter massiv kritik stramades dock regelverket om ersättning till ledande befattningshavare i statliga företag åter upp i april 2009. De nya riktlinjerna utgör en del av den statliga ägarpolicyn och gäller de företag staten genom sitt ägande har ett bestämmande inflytande över samt i deras eventuella dotterbolag. Även i de företag där staten bara är delägare ”bör regeringen respektive företagen i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt”. I riktlinjerna står det också att ”rörlig lön ska inte ges till ledande befattningshavare”.

Ett och ett halvt år efter reglernas införande förekommer dock fortfarande bonusar i statliga företag, bland annat i Vattenfalls dotterbolag Ringhals AB, Vattenfall Eldistribution AB samt Vattenfall Business Services. Totalt sett är det endast 16 personer inom hela Vattenfallkoncernen som inte har rörlig ersättning och det finns enligt uppgift till medierna inga planer på att låta fler ledande befattningshavare omfattas av bonusstoppet.

I statens ägarpolicy står det att ”en särskild uppgift som åligger styrelseordföranden är det så kallade samordningsansvaret. Styrelsen ska genom styrelseordföranden samordna sin syn med företrädare för ägaren när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.” Därför är det också rimligt att anta regeringen vara väl informerad om Vattenfalls tillämpning av riktlinjerna gällande ersättning till ledande befattningshavare. Min fråga till statsrådet är därför följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder vad gäller de statliga företagens tillämpning av reglerna om anställningsvillkor för ledande befattningshavare?