den 27 april

Interpellation

2010/11:334 Samarbete i Barentsregionen och det arktiska området

av Sven-Erik Bucht (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sverige har under ett och ett halvt års tid haft ordförandeskapet i Barentsrådet. Under ordförandeskapet har det saknats regeringsinitiativ. Barentsfrågor har varken redovisats eller diskuterats i den offentliga svenska debatten. Utrikesministern och regeringen har inte ens omnämnt saken i de två senaste årens utrikesdeklarationer till riksdagen. Möjligheten att ta svenska initiativ tycks ha försummats. Regeringen verkar helt enkelt ointresserad av denna regions möjligheter och utmaningar.

I vår övertar Sverige ordförandeskapet i Arktiska rådet. Även på det området präglas den svenska hållningen av brist på offentlig debatt och en avsaknad av egna initiativ. I omvärldens ögon har Sverige gått från en aktiv medspelare till passiv deltagare när det gäller det arktiska samarbetet.

Den svenska regeringen har inte redovisat någon strategi för svensk nordområdespolitik som samlar vårt lands bedömningar, intressen och åtgärdsambitioner för politiken i såväl Barentsområdet som det arktiska området – detta till skillnad från Norge, Finland och även Ryssland vars regeringar ser möjligheterna i de möten som uppstår.

En sammanhållande strategi för nordområdena bör bland annat handla om utrikes- och säkerhetspolitik och att bygga ut det internationella regelverket och få tillstånd nya internationella avtal som täcker fler områden än vad som för närvarande är aktuellt. Den bör också innehålla gemensamma planer för ökad tillväxt och tillgänglighet i regionerna, kommunikation och infrastrukturfrågor, gemensamma utbildnings- och forskningsfrågor samt energi och miljö. Det handlar också om att lyfta frågor som berör kultur, ursprungsbefolkningarnas villkor, civilsamhällets ställning och folkrörelsernas roll, om att överkomma olika gränshinder och främja utvecklingen i Sveriges nordligaste områden – kort sagt en sammanhållande strategi för nordområdena.

Nu återstår endast en kortare tid av det svenska ordförandeskapet innan det övergår till Norge. Mot bakgrund av det vill jag ställa följande frågor till utrikesministern:

Har utrikesministern och regeringen för avsikt att liksom våra grannländer redan gjort, ta initiativ till att utforma en svensk strategi för nordområdena som omfattar både Barentsregionen och det arktiska området?

Vad har utrikesministern och regeringen uträttat under det hittillsvarande ordförandeskapet i Barentsrådet?

Hur avser utrikesministern att agera under de avslutande månaderna av uppdraget och hur kommer uppdraget att slutredovisas?