den 26 april

Interpellation

2010/11:332 Försäkringskassans lokala närvaro

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

En enig riksdag beslutade nyligen på socialförsäkringsutskottets initiativ att ”begära att regeringen återkommer med förslag som tillgodoser medborgarnas behov av Försäkringskassans tillgänglighet lokalt, personliga möten och som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter”.

Men Försäkringskassan har inte fått några nya direktiv av regeringen så Försäkringskassans beslut om nedläggning av lokala servicekontor gäller och planeringen av nedläggningen fortsätter.

Regeringen har själv sagt att förtroendet för sjukförsäkringen behöver öka. Men det sker inte genom att ta bort de lokala servicekontoren, ej heller genom att minska möjligheten till personliga möten.

För att socialförsäkringarna ska fungera krävs att människor har förtroende för dem. Här har Försäkringskassan en central roll och i regeringens regleringsbrev anges att Försäkringskassan ska ha medborgarnas fulla förtroende och att verksamheten ska präglas av en god service och en hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen.

I Försäkringskassans årsredovisning för 2010 kan man läsa rubriken ”Besök på servicekontor ger nöjda kunder”. Årsredovisningen visar på mycket goda resultat för servicekontoren. 96 procent av besökarna ansåg att de fick ett bra bemötande, 85 procent att de fick svar inom rimlig tid och 92 procent att de fick den hjälp de behövde. Servicekontoren hade under 2010 2,7 miljoner besök. Försäkringskassan anger dessutom att servicekontorens arbetssätt ger ett bra bemötande till alla besökare, men är särskilt betydelsefullt för personer med funktionsnedsättningar och för personer som inte talar svenska.

Av den handlingsplan som Försäkringskassan presenterat för regeringen framgår att man har för avsikt att lägga ned servicekontoren, lokalkontoren och serviceplatserna. Utgångspunkten för beslutet är att besparingarna inte får leda till att man inte kan fatta rätt beslut, betala ut rätt belopp i tid till rätt person eller att kontrollverksamheten åsidosätts. Den åtgärd som då återstår är att lägga ned servicekontoren, trots att det enligt Försäkringskassan kommer att påverka möjligheterna att nå målen för service och tillgänglighet. Trots det har regeringen inte protesterat mot handlingsplanen.

En avveckling av servicekontoren drabbar inte bara dem som är försäkrade hos Försäkringskassan. Eftersom kontoren drivs tillsammans med Pensionsmyndigheten och Skatteverket tvingar regeringens besparingsbeslut även dessa myndigheter att försämra sin service till medborgarna.

Medan regeringen väntar och ser på trots riksdagsbeslutet sker förändringar i verkligheten som gör att servicekontoren kan komma att läggas ned snabbare än planerat.

Flera av dem som jobbar på servicekontoren ser sig nu om efter andra jobb eftersom regeringen inte gett några nya signaler till Försäkringskassan och nedläggningsbeslutet kvarstår. Detta innebär att om man ska vänta in den utredning som statsrådet talat om ska läggas fram i april 2012, så har stora delar av den kompetens (anställda) som finns på servicekontoren i dag, skingrats för vinden, det vill säga slutat.

Några kontor planerar nu även för sommarstängning eftersom det är ”kort” om personal. Stängt sommartid har de inte haft tidigare år.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har hittills inte kommenterat hur eller när regeringen kommer att verkställa riksdagens beslut. Därför ställer jag nu följande frågor:

1. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till riksdagen som tillgodoser medborgarnas behov av Försäkringskassans tillgänglighet lokalt, personliga möten och som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter?

2. Vilken tidsplan kommer statsrådet att verka för att regeringen sätter upp för att återkomma till riksdagen?

3. Med anledning av det anförda, drar statsrådet fortfarande slutsatsen att det går att vänta på Statskontorets rapport som kommer 2012 innan nya direktiv ges till Försäkringskassan med anledning av riksdagens beslut om tillgänglighet lokalt?