den 15 april

Interpellation

2010/11:324 Etablering av nyanlända

av Shadiye Heydari (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända i kraft.

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatserna enligt lagen samt upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. En nyanländ har rätt att få en etableringsplan inom ett år efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en kommun.

Den nyanlända ska delta i sfi-utbildning (svenska för invandrare) eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet, enligt lagen (2010:858).

Av etableringsplanen ska det framgå under vilken tid den gäller, vilka aktiviteter som ingår i insatserna och de olika aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte föreskrivs något annat. Planen ska vid behov revideras av Arbetsförmedlingen.

Lots är inte obligatoriskt precis som sfi. Tanken är att den nyanlända ska välja ett lotsföretag, men att göra ett sådant val är inte lätt. Det har visat sig att folk väljer bort lotsen.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att säkerställa etableringsreformen och att den nyanlända kommer i arbete?