den 14 april

Interpellation

2010/11:322 Resenärsperspektivet i järnvägstrafiken

av Marie Nordén (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Om järnvägstrafik ska kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra transportslag som bil, buss och flyg måste trafiken inte bara vara pålitlig och snabb, utan tågen måste också upplevas som bekväma och servicenivån måste vara tillräckligt hög.

Ett exempel på att resenärerna inte alltid sätts i första rummet är nattågstrafiken mellan Östersund och Stockholm, där SJ haft planer på att ta bort sovvagnarna och hänvisa resenärerna till liggvagnar. Särskilt veckopendlare som betalar relativt mycket för årskort upplever det som en otillräcklig komfort.

Ett problem i sammanhanget är den uppdelning som gjorts av SJ som lett till att verksamheter nu bedrivs i olika bolag, ofta med bristande samordning som följd. Ett annat problem är styrningen av SJ. SJ i dag har enbart ett krav från ägaren, det vill säga staten, på att generera vinst. Inga krav finns när det gäller att ha en välfungerande trafik eller sådant som punktlighet, kvalitet, komfort och service till resenärerna.

Järnvägstrafik fungerar inte som vilken marknad som helst. Den är extremt kapitalintensiv och det finns betydande stordriftsfördelar. Den begränsade kapaciteten på spåren gör att trafikföretagen inte helt själva kan välja var, när eller hur många tåg de ska köra. Dessutom är det bara på en mindre del av järnvägsnätet i Sverige som det är privatekonomiskt lönsamt att bedriva trafik. Sammantaget gör det att marknadsmekanismer inte kommer att säkerställa en välfungerande tågtrafik. Det är ett politiskt ansvar att se till att tågtrafiken fungerar på ett bra sätt i hela landet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga om ministern avser att ta några initiativ till att studera effekterna av uppdelningen av SJ i olika bolag.

Avser ministern att ta initiativ till att se över vinstkravet på SJ och komplettera med andra ägarkrav när det gäller att driva tågtrafik av hög kvalitet, avseende sådant som punktlighet, komfort och service till resenärerna?