den 22 mars

Interpellation

2010/11:292 Skjutövningar i Göteborgs skärgård

av Valter Mutt (MP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Försvarsmakten har av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län fått tillstånd till massivt utökad övningsverksamhet i Göteborgs skärgårdsskjutfält. Tillståndet ger Försvarsmakten möjlighet att årligen skjuta 1 325 000 skott med finkalibrig ammunition, vilket är 13 gånger mer än i dag, och dessutom utökas totalramen till 115 skjutdagar per år – ca 5 gånger fler dagar än dagens nivå. Tillståndet omfattar även 11 500 skott med grovkalibrig ammunition och 1 745 handgranater, sprängladdningar, robotar med mera. Vid stora nationella eller internationella övningar får dessutom denna ram överskridas efter att anmälan godkänts av tillsynsmyndigheten, som utgörs av Försvarsmakten själv i form av generalläkaren.

Försvarsmakten uppskattar den maximala årliga mängden utsläpp till ungefär 2 000 kilo bly, 1 000 kilo koppar, 100 kilo zink och 60 kilo antimon från skjutövningarna med finkalibrig ammunition, och till detta ska läggas ca 5 ton skrot och 150 kilo koppar från övningar med grovkalibrig ammunition. Värt att notera är att Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning saknar fakta om den kumulativa förorening av bly, koppar och antimon som ägt rum i bottensediment och jordar sedan skjutfältet togs i bruk 1940. I sitt remissvar konstaterar Fiskeriverket att ”koppar är mycket giftigt för flera grupper av havsorganismer”.

Försvarsmaktens miljökonsekvensbeskrivning uppvisar även flera andra allvarliga brister. Den saknar exempelvis bullerutredning samt utredning om alternativ lokalisering och analys av vad stora internationella samövningar kan komma att ge för miljöpåverkan. Andra länder har delvis andra vapensystem, och sannolikt kommer kärnvapenländer att delta i dessa övningar.

Försvarsmaktens planer väcker djup oro hos många boende på de berörda öarna, som upplevt samrådsprocessen som synnerligen otillfredsställande, och några av de boende har lämnat in en överklagan till miljödomstolen. Detta har även kommunstyrelsen i Göteborg gjort och kräver där en radikal neddragning av beviljat antal skjutdagar och skott för att skydda miljön, de boendes livskvalitet och turistnäringen.

Den kanske allra viktigaste länken i ett lands försvar utgörs av invånarnas förtroende för Försvarsmakten. Att tillåta massiva skjutövningar i omedelbar närhet av en halvmiljonstad vore att visa ringa hänsyn till såväl invånarna som den politiska ledningen i Göteborg.

Frågor till ministern:

Hur avser försvarsministern att säkerställa att kärnvapenbestyckad utrustning inte förs in i Göteborgs skärgård under de tilltänkta internationella samövningarna?

Avser försvarsministern att föreslå förändring av systemet där Försvarsmakten själv – i form av generalläkaren – utgör tillsynsmyndighet?

Hur avser försvarsministern att verka så att en allvarlig förtroendeförlust för vår försvarsmakt undviks?