den 18 mars

Interpellation

2010/11:285 Beskattningen av syntetisk diesel

av Christina Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Syntetisk diesel kan tillverkas av såväl biomassa som gaser av fossilt ursprung, som naturgas och så kallade restgaser som facklas bort på raffinaderierna. Syntetisk diesel från biomassa är punktskattebefriad precis som andra biodrivmedel, men syntetisk diesel från naturgas beskattas inte som naturgas utan som råoljebaserad diesel.

Skattesatsen för drivmedel ska i första hand styras av vilka effekter det ger på utsläppen av koldioxid. Det är rimligt att skattemässigt gynna ett drivmedel som dels ger avsevärt lägre koldioxidutsläpp, dels ger en minskning av partikelutsläpp och kväveoxider. På lång sikt måste vi självklart bryta beroendet av fossila bränslen, samtidigt som det på kort sikt är av största vikt att vi använder de fossila bränslena så optimalt och miljövänligt som möjligt. Jag anser att det därför finns skäl att se över hur en effektivare användning av de gaser som i dag facklas bort kan främjas.

Syntetiska drivmedel beskattas i dag som vanlig mk 1-diesel. Detta innebär i praktiken en avsevärd nackdel, då volymfördelarna i produktion och hantering för diesel gentemot syntetiska drivmedel är mycket stora. Sveriges konsumtion av diesel är cirka fyra miljoner kubikmeter varav syntetisk diesel utgör enbart någon tiondels procent.

Det är inte rimligt att skatten blir högre bara för att naturgasen genom kemisk syntes omvandlas till flytande form. Vi anser att frågan om vilken skatt som ska gälla för fossilbaserad syntetisk diesel snarast bör lösas för att inte straffa ut ett drivmedel som trots allt är bättre än traditionell diesel.

Med stöd av artikel 5 i rådets direktiv (2003/96/EG) skulle det vara möjligt att ge syntetisk diesel en egen skattesats ned till den miniminivå som direktivet föreskriver, om skattesatsen är kopplad till produktens kvalitet eller för vissa angivna användningsoråden. Skatteutskottet konstaterade redan 2010 att denna fråga borde uppmärksammas inom Finansdepartementet.

Min fråga till finansministern är:

Avser finansministern att ta initiativ till att upphäva den skillnad i beskattning som gör att flytande naturgas (syntetiska drivmedel) beskattas 300 procent högre än samma råvara (naturgas) i gasform?