den 17 mars

Interpellation

2010/11:279 Arbetsmiljö

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Regeringens nationella handlingsplan för bättre arbetsmiljö innehåller väldigt få konkreta åtgärder för att nå en bättre arbetsmiljö på Sveriges arbetsplatser.

Vidare så skriver regeringen att handlingsplanen är framtagen i samarbete med de fackliga centralorganisationerna vilket dementeras av både LO, TCO samt Saco. Facken spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet, naturligtvis lokalt på arbetsplatserna men även centralt genom utredningar, avtal med mera. De är även viktiga remissinstanser för regeringen i frågor som berör arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets minskade resurser begränsar möjligheterna till alltifrån förebyggande arbetsmiljöarbete till kontrollerande inspektioner, utbildning av chefer och skyddsombud, analyser av framtida växande arbetsmiljöproblem och framåtsyftande arbete med förändrade föreskrifter.

Ett växande arbetsmiljöbekymmer är att kvinnor drabbas mer av dåliga arbetsmiljöer än män. Önskvärt vore att den nationella handlingsplanen för bättre arbetsmiljö på ett konkret och handfast sätt beskriver hur den negativa trenden kan brytas för att kvinnor ska få det bättre på jobbet.

Vilka konkreta åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förbättra kvinnors arbetsmiljöer?

På vilket sätt avser arbetsmarknadsministern att stärka Arbetsmiljöverkets arbete för en bättre arbetsmiljö för alla förvärvsarbetande i Sverige?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att i större grad än i dag involvera de fackliga centralorganisationerna för att tillvarata deras kunskaper för att uppnå en bättre arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv?