den 17 mars

Interpellation

2010/11:278 Förändringar i arbetstidslagen

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Den 3 februari i år överlämnade regeringen en lagrådsremiss till riksdagen om förändringar i arbetstidslagen. Regeringen vill ändra reglerna kring övertidsuttag.

I bakgrundsbeskrivningarna hänvisas till regelförändringar som ett tungt vägande skäl till varför regeringen lägger fram förslaget.

Arbetstidslagen är en skyddslag, som kommit till för att skydda arbetstagarna från att vara i tjänst alltför länge utan dygns- och veckovila. Men den har också en säkerhetsaspekt. Verksamheten kan bli lidande om de anställda har alltför långa arbetspass. Förändringar i arbetstidslagen medför därför stora konsekvenser för arbetslivet.

Jag vill därför ställa följande frågor:

På vilket sätt avser arbetsmarknadsministern att säkerställa att arbetstidslagen också fortsättningsvis fungerar som en skyddslag?

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att nuvarande dispenskrav för övertidsuttag mildras genom ändringar i arbetstidslagen och i så fall hur?

På vilket sätt avser arbetsmarknadsministern att garantera de fackliga organisationerna fortsatt inflytande över reglerna kring övertidsuttag?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förhindra att skyddet för den enskilde arbetstagaren urholkas?