den 17 mars

Interpellation

2010/11:276 Kärnkraftsbolagens betalningsansvar

av Ann-Kristine Johansson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Medieuppgifter gör gällande att kärnkraftsolyckorna i Japan endast till en liten del täcks av försäkringsbolag. För den absoluta majoriteten av sanerings- och uppbyggnadskostnaderna riskerar staten att få betala. Detta väcker frågor även för svenskt vidkommande. I Sverige begränsas nämligen kärnkraftföretagens betalningsansvar genom frånvaron av ansvarsgenombrott. Det innebär till exempel att Vattenfall inte fullt ut behöver ansvara för kostnaderna vid en eventuell olycka i de dotterbolag som driver Forsmark eller Ringhals. Det är endast tillgångarna i de dotterbolag som faktiskt driver kärnkraftverken som kan tas i anspråk vid en kärnkraftsolycka i Sverige. Detta innebär att staten med största sannolikhet skulle få ta det största betalningsansvaret vid en eventuell olycka i Sverige.

I Tyskland gäller andra regler med den följden att hela Vattenfalls verksamhet är satt i pant för en eventuell olycka i något av de tyska kärnkraftverk som Vattenfall driver. Vattenfall har alltså ett mer långtgående ansvar för sin tyska reaktorer än för de svenska. Ytterligare en faktor som väcker relevanta frågor är regeringens utfästelse om att ny kärnkraft i Sverige inte ska subventioneras vare sig direkt eller indirekt. Riksdagen krävde också i samband med behandlingen av regeringens proposition Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte (prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr 2009/10:359) att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas. Regeringen har ännu inte återkommit till riksdagen med något dokument med denna innebörd och det är därför fortfarande ovisst hur regeringen definierar subventioner till kärnkraften och hur det ska säkerställas att sådana inte blir aktuella. Just nu råder därmed en situation där företag som äger dotterbolag som driver kärnkraftverk å ena sidan kan tillgodogöra sig vinsterna från verksamheten men å andra sidan inte fullt ut behöver försäkra sig mot de risker som verksamheten innebär. Med anledning av det anförda vill jag ställa följande frågor till närings- och energiministern:

Avser närings- och energiministern att verka för att subventioner till kärnkraften motverkas genom att ägare av kärnkraftsföretag görs fullt ut betalningsansvariga för olyckor i sina dotterbolag?

Avser närings- och energiministern att verka för att exempelvis Vattenfall åläggs samma ansvar för verksamheten i sina svenska reaktorer som för de reaktorer man äger i Tyskland?