den 2 november

Interpellation

2010/11:27 Illegala vapen

av Leif Jakobsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Tillgången på illegala vapen är en av grundförutsättningarna för den organiserade brottsligheten. Den illegala vapenhandeln är i sig själv också en av beståndsdelarna i den organiserade kriminaliteten. Problemen med illegala vapen har kommit i fokus med anledning av skjutningarna i Malmö men är egentligen ett växande samhällsproblem som regeringen enligt min mening inte tagit på allvar.

Det finns alldeles uppenbart stora brister i samhällets insatser för att stoppa den illegala handeln med vapen, både vad avser insmuggling, innehav och handel.

Malmö stad har i framställan till regeringen krävt en ny vapenamnesti. Regeringen har inte svarat men i ett morgonprogram den 27 oktober 2010 uppgav statsrådet Ask att en sådan skulle komma.

Jag vill ställa två frågor till justitieminister Ask med anledning av ovanstående:

Vilka åtgärder planerar justitieministern att vidta i syfte att ta krafttag mot den illegala vapenhandeln?

När planerar justitieministern att den utlovade vapenamnestin ska genomgöras?