den 9 mars

Interpellation

2010/11:266 Övergångsbestämmelser för barn med autism i den nya skollagen

av Gunilla Svantorp (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Enligt den nya skollagen ska personer med autism eller autismliknande tillstånd tillhöra grundsärskolans målgrupp endast om de också har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. Att skollagen innebär en uppstramning av särskolans målgrupp behöver inte alls vara negativt. Ju fler elever som med rätt insatser och stöd förmår att klara den ordinarie grundskolan desto bättre, och samhället bör ha detta som utgångspunkt för sina insatser och överväganden.

Den nya skollagen kan ändå ge mycket besvärliga konsekvenser för elever med autism som i dag går i särskola, men som i och med den nya skollagen inte längre har rätt att göra det. Under remissomgången inför framtagandet av den nya skollagen var det flera remissinstanser som påpekade behovet av övergångsbestämmelser. I lagen om införande av skollagen (2010:801) angavs också övergångsregler för gymnasiesärskolan för elever som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011. För grundsärskolan saknas däremot i dagsläget övergångsregler. Dessa elever kan alltså tvingas byta skolform från grundsärskola till reguljär grundskola, mot såväl elevens som vårdnadshavarnas vilja och även om de genomgått nästan hela grundsärskolan.

Jag vill med anledning av detta fråga utbildningsministern:

Avser utbildningsministern att ta initiativ till förslag om att införa övergångsbestämmelser för dessa elever?