den 4 mars

Interpellation

2010/11:258 Barnfattigdom och kultur

av Bengt Berg (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Det är samhällets ansvar att ge alla barn och unga i landet lika goda möjligheter att bygga vidare på den första upptäckar- och skaparglädjen, på lusten att söka kunskap och lära sig nya saker, vidga sin värld och få del i nya sammanhang. Grundläggande är att flickor och pojkar under hela sin uppväxt ska ha tillgång till kulturella verksamheter där de själva är skapande, men också att de får uppleva professionellt utövad kultur inom alla genrer.

Men barn och ungas rätt till kultur begränsas alltför ofta av familjens ekonomiska situation. När det offentliga drar sig tillbaka och de kommersiella alternativen tar över så lämnas de som inte har råd att betala utanför. Rädda Barnen har konstaterat att 220 000 barn i Sverige lever i fattigdom. Det är fler än vart tionde barn. För barn med ensamstående föräldrar eller utländsk bakgrund är risken för fattigdom allra högst. Även dessa barn ska ha möjlighet att ta del av kultur. För det första eftersom de här och nu har rätt till kulturella upplevelser i sin vardag. För det andra eftersom utestängning av barn från kulturella verksamheter och allt det man där lär sig riskerar att bidra till ett utanförskap senare av livet.

En viktig roll för barns och ungas kultur spelas av de kommunala kulturskolorna där olika kulturella uttryck som musik, dans och teater möts. Kulturskolan kan, om den används rätt, vara en viktig del i den reguljära undervisningen och öka kvaliteten i skolans kulturutbud. Kulturskolan är en utveckling av det som många sedan tidigare känner till som kommunala musikskolan. Musikskolans roll i det svenska så kallade musikundret kan inte nog betonas. Det är ett starkt bevis på hur viktigt det är att unga ges eget utrymme och på så vis får prova på olika delar av sin skapande förmåga. Kulturskolan fyller som frivillig skolform en viktig funktion. Fler och fler kommuner inser att den resurs kulturskolor innebär är viktig och bra. Dock är avgifter till kulturskolan ett stort problem som utestänger många.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth:

1. Avser kulturministern att ta initiativ till en kartläggning av hur avgifter stänger ute barn från ekonomiskt utsatta familjer från att ta del av kulturell verksamhet?

2. Avser kulturministern att göra något för att öka den ekonomiska tillgängligheten till de kommunala kulturskolorna?