den 3 mars

Interpellation

2010/11:251 Rättsväsendets hantering av sexuella övergrepp mot barn

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I det så kallade kopplerimålet friades nyligen två män från våldtäkt mot barn eftersom hovrätten ansåg att de inte hade förstått eller haft anledning att anta att den utsatta förståndshandikappade flickan var under 15 år.

Att rättsväsendet inte förmår beakta barnets perspektiv i rättegångar om sexuella övergrepp mot barn är ingen nyhet. Tvärtom visar tidigare forskning dels att det finns en stor försiktighet när det gäller att väcka åtal i sexualbrottsmål med barn som offer, särskilt om barnet är yngre, dels att de fall som kommer till rättens bedömning ofta är problematiska för rätten att hantera (se C Diesen och E Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, 2009). Barns trovärdighet ifrågasätts ofta och eftersom barnets utsaga nästan alltid visas på video under rättegången får det svårare att hävda sig mot en vuxen misstänkt förövares.

Trots den lagändring som trädde i kraft 2005, där våldtäkt mot barn blev ett särskilt brott vars syfte var att stärka skyddet mot sexuella övergrepp för barn under 15 år, har det visat sig att domstolarna ofta friar de misstänkta gärningsmännen i fall där barnet är närmare 15 år, just med hänvisning till att de trott att barnet var äldre.

År 2010 anmäldes ca 2 530 våldtäkter mot barn under 18 år. Av dessa begicks ca 2 279 mot flickor (Brås preliminära statistik för 2010). I svenska enkätstudier svarar 7–14 procent av flickorna och 3–6 procent av pojkarna att de har upplevt påtvingade samlag före 18 års ålder (SBU).

Det är med andra ord många barn som drabbas av sexuella övergrepp. Konsekvenserna för det utsatta barnet blir stora och livslånga. Det är därför nödvändigt att rättsväsendet förmår hantera de övergrepp som anmäls på ett både rättssäkert och rättstryggt sätt. Det är djupt oroande att så inte sker i dag.

Med hänsyn till ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitieministern:

1. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp?

2. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få sina fall rättstryggt hanterade av rättsväsendet?