den 2 mars

Interpellation

2010/11:245 Undantag från EU:s regler om gränsvärden för dioxin

av Suzanne Svensson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sverige har beviljats ett undantag från EU:s regler om gränsvärden för dioxin. Dioxin finns bland annat i lax, strömming, röding och öring som lever vilt i Östersjön.

Det vore olyckligt om Sverige beslutar att inte utnyttja möjligheten till fortsatt undantag för dioxin i viss fisk eftersom det får negativa konsekvenser för det småskaliga kustfiskets utveckling. Det försvårar utvecklingsarbetet som pågår inom hållbart småskaligt kustfiske och inverkar negativt på miljömålens intentioner om en levande kust och skärgård.

Sverige har beviljats ett undantag på grund av att Livsmedelsverket sedan länge informerar kontinuerligt om de eventuella riskerna med att äta fet fisk från Östersjön. Det är välkänt för svenskarna vilka eventuella risker som det medför att äta fisk från Östersjön.

Dioxinundantaget löper ut den 31 december 2011. Regeringen har gett Fiskeriverket och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett underlag inför beslutet om att förnya en ansökan eller inte till EU.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern vad han kommer att göra för att säkerställa ett fortsatt undantag.