den 22 februari

Interpellation

2010/11:226 EU:s framtida sammanhållningspolitik

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Regeringen har nyligen lämnat sina synpunkter till Europeiska kommissionen om inriktningen för hur sammanhållningspolitiken kan reformeras under den kommande programperiod som påbörjas 2014.

Huvudbudskapet i regeringens yttrande är att kostnaderna för denna budgetpost måste minska samt att de medel som avsätts för politikområdet måste gå till unionens fattigaste delar.

Dessa synpunkter signalerar att Sverige klarar utgifterna för sin regionalpolitik själv och inte behöver stöd från EU. Det är en mycket olycklig inställning, som kan få allvarliga konsekvenser för landsbygden i Sverige. EU:s sammanhållningspolitik syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor och möjliggöra tillväxt och utveckling. Det handlar inte bara om skillnader mellan länderna, vilket naturligtvis är angeläget, utan även skillnader mellan olika delar av respektive land.

Pengar från EU:s strukturfonder har hittills haft en stor betydelse för landsbygden i Sverige, till exempel för Jämtlands län, där gles befolkning, långa avstånd, mörker och kyla ger mycket speciella förutsättningar för företagande samtidigt som det är en tillgång till exempel för utvecklig av turism. Pengarna har också haft en avgörande betydelse för utbyggnaden av infrastrukturen i landet.

Det finns otaliga exempel på hur strukturfondspengarna har bidragit till att minska lågkonjunkturens verkningar, bidragit till fler företag och ökad sysselsättning. Av den anledningen är det nödvändigt att resurserna i EU:s sammanhållningspolitik kommer även i fortsättningen den svenska landsbygden till del.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att landsbygden i Sverige också i framtiden får del av resurser från EU:s sammanhållningspolitik?