den 18 februari

Interpellation

2010/11:217 Kapacitetsbrist på Södra stambanan genom Östergötland

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vid överläggningar mellan länstrafikbolag och Trafikverket konstaterades brist på tåglägen inför trafikbeslut 2011. Banan har därför förklarats överbelastad i särskilt beslut 2010. Allt talar för att kapacitetsbristen kommer att förvärras, inte minst efter avregleringen när fler fjärrtågsoperatörer vill ha plats.

Trafikverkets prioriteringsregler innebär med automatik att pendeltågstrafiken i Östergötland hamnar i strykklass. Varje års beslut om tåglägen för nästa år kommer att gå ut över pendeltågstrafiken. Ryggraden i kollektivtrafiken och för arbetspendlingen nedmonteras med bristande tidsanpassning till övrigt kollektivtrafiksystem i länet. Det är ett hot mot hela regionens utveckling.

Infrastrukturministern har tydligt markerat att bra arbetspendling måste uppmärksammas särskilt när kapacitetsbrist uppstår.

Mina frågor till statsrådet är:

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att råda bot på den nu uppkomna situationen för pendeltågstrafiken i Östergötland?

Med hänsyn till att det behövs mer bankapacitet och att höghastighetsbanan Ostlänken kombinerat med Södra stambanan är en långsiktig lösning på kapacitetsfrågan i Östergötland, är statsrådet beredd att agera för att denna lösning kommer till stånd i närtid?