den 2 februari

Interpellation

2010/11:180 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik

av Hans Linde (V)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Över stora delar av jorden möter män och kvinnor inskränkningar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 37 procent av världens kvinnor lever i länder där de förvägras rätten att bestämma över sin egen kropp och 200 miljoner kvinnor saknar tillgång till preventivmedel. I alltför många länder saknas resurser och/eller politiska vilja för att alla män och kvinnor ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp, reproduktion och sexualitet.

Kvinnor betalar med sina liv och sin hälsa för inskränkningar av rätten till sin kropp, reproduktion och sexualitet. 360 000 kvinnor dog i samband med en graviditet 2008 och 47 000 kvinnor beräknas dö årligen i samband med osäkra och illegala aborter enligt WHO. Detta är ett av de största hindren för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Utan stora satsningar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) kommer svårligen framsteg inom någon del av utvecklingspolitiken att kunna göras.

Vi ser i dag att alltför många biståndsgivare saknar viljan eller modet att engagera sig i kontroversiella frågor som SRHR. Inte minst märks detta inom EU där konservativa medlemsstater aktivt blockerar viktiga satsningar.

Sverige har en lång tradition av arbete med SRHR och av att stå upp för kvinnors rättigheter i internationella sammanhang. Sveriges regeringar har prioriterat SRHR sedan 2004. Detta engagemang har gett Sverige en trovärdighet inom dessa områden, men det har också skapat förväntningar.

Det vilar ett tungt ansvar på Sverige att vara en tydligt allierad part till alla modiga kvinnor och män som runt om i världen slåss för rätten att bestämma över sin egen kropp och uttrycka sin egen sexualitet. Om Sveriges röst tystnar på dessa områden är risken överhängande att inget annat land kommer att lyfta dem i stället.

Arbetet för SRHR kräver ett brett engagemang. Riktade biståndsinsatser är avgörande och Vänsterpartiet har i flera olika sammanhang föreslagit att minst 10 procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas till SRHR. Men biståndsinsatser måste också kombineras med ett brett arbete i organisationer som EU och FN samt i en aktiv dialog med Sveriges samarbetsländer.

Gunilla Carlsson har sedan sitt tillträde som biståndsminister visat ett stort engagemang för SRHR, som Vänsterpartiet vid flera tillfällen haft anledning av välkomna. Däremot har vi haft betydligt svårare att se hur detta engagemang omsatts till faktiska satsningar.

RFSU visade i en rapport i juli 2010 att det svenska biståndet till SRHR har minskat mellan åren 2006 och 2008 med så mycket som 130 miljoner. Enbart stödet till mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och säkra aborter minskade med nästan 18 miljoner kronor under dessa år. Även med den extrasatsning på millenniemål 5 som Gunilla Carlsson lanserade i oktober 2009 så kvarstår stora frågetecken kring hur mycket pengar Sverige egentligen satsar på SRHR i dag.

RFSU:s sammanställning är den första som görs av både UD:s och Sidas bistånd till SRHR. Bortsett från de nedslående resultaten när det kommer till ekonomiska medel visar RFSU på hur svårt det är att få fram statistik och härleda finansiering av det svenska SRHR-biståndet.

Sverige har sedan 2006 haft en borgerlig regering som talat om kvalitet och resultat i biståndet. Trots det kan man i dag inte tydligt visa på hur stor andel av biståndsbudgeten som går till SRHR, ett område som regeringen själv lyfter fram som prioriterat. Det är uppenbart att Sida och UD måste ta fram bättre verktyg för att kunna följa hur stort SRHR-biståndet är och till vad det används. I dag saknas uppföljningssystem som kan hantera sektorstöd eller frågor som finns med i flera olika sektorer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att öka satsningarna på SRHR inom ramen för den svenska utvecklingspolitiken?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att Sida och UD ska utveckla bättre uppföljningssystem för bistånd till SRHR så att man i framtiden kan redovisa hur stor del av biståndsbudgeten som satsas på detta område?