den 31 januari

Interpellation

2010/11:168 Framförhållning vid införandet av nya förmånsregler

av Lars Johansson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

7 procent av den svenska bilparken byts ut varje år. Det innebär i princip att det tar 14–15 år tills dagens bilpark är utbytt. Denna långsamma utväxling av äldre bilar kräver en långsiktig och konsekvent politik för att transportsektorns miljö- och klimatpåverkan ska kunna minska i önskad grad.

Inte minst är det viktigt med tydliga och långsiktigt förutsägbara regler för vad bilköparen ska betrakta som en relativt miljövänlig bil och vilka förmåner man eventuellt kan räkna med under den tid som man äger bilen. Inte minst är det avgörande för bilens andrahandsvärde. Det är också avgörande att fordonstillverkarna ges skälig tid att anpassa sig till de hårdare reglerna. Teknikutveckling kräver nämligen såväl FoU-investeringar som god framförhållning. Det senare är regeringens ansvar att leverera.

Vi socialdemokrater menar att beskattning och förmåner vad gäller fordon måste utformas på ett sätt som har större miljöstyrande effekt och innebär en kontinuerlig skärpning av kraven med god förutsägbarhet för såväl tillverkare som kunder. Regeringen har i budgetpropositionen för 2011 signalerat att nedsättningen av förmånsvärdet ska förlängas åtminstone för elbilar och bilar som drivs med annan gas än gasol. Mer konkret har man dock ännu inte klargjort vad som ska gälla efter 2011. Därför lever nu såväl tillverkare som kunder i ovisshet kring bland annat etanolmotorernas framtida konkurrenskraft. Det är nu mycket viktigt att de kommande förändringarna av förmånsbeskattningen skyndsamt presenteras för att inte förtroendet för miljö- och klimatpolitiken ska urholkas. Mina frågor till näringsministern är därför:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att förändringen av förmånsbeskattningen inte ska medföra negativa konsekvenser för biltillverkare eller bilköpare?