den 31 januari

Interpellation

2010/11:166 Gruvindustrin som utvecklingskraft

av Sven-Erik Bucht (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Gruvindustrin har varit en viktig förutsättning för Sveriges utveckling ända sedan medeltiden. Industrin har tillgodosett samhällets behov av metaller, utvecklat regioner och unik kompetens hos medarbetare och leverantörer. Det gruvtekniska kunnandet i sig har blivit en stark exportframgång, där svensk industri har ett teknologiskt ledarskap och en dominerande ställning som utrustningsleverantör på världsmarknaden.

Under den ekonomiska kris vi nyss upplevt ökade gruvindustrin sin varuexport under 2009. Det är så här i efterhand tydligt att den svenska basindustrin är avgörande för den svenska ekonomins stabilitet. Ca 30 000 människor är i dag anställda i sektorn och nyanställningar planeras. I en studie, som basindustrin gjort för Ingenjörsakademin (IVA) inom ramen för projektet Innovation för tillväxt, visar man att stål, malm, skog och kemi tillsammans står för ca 100 miljarder i nettoexport, vilket är lika mycket som Sveriges överskott är totalt (sedan kostnader för importerade insatsvaror räknats bort).

Vi vet också att de svenska tillgångarna är avgörande för Europas mineralförsörjning. Bara LKAB står i dag för mer än 90 procent av Europas järnmalmsproduktion.

Mot denna bakgrund och med beaktande av den stora efterfrågan på världsmarknaden finns skäl att känna oro inför regeringens brist på initiativ när det gäller gruvnäringens fortsatta utveckling. Gruvindustrins betydelse för svensk ekonomi, den stora internationella efterfrågan och svenskt miljökunnande är viktiga skäl för att stödja gruvindustrins vidareutveckling. Utan regeringens aktiva medverkan riskerar vi att missa en uppenbar potential till ökad sysselsättning och tillväxt.

I Finland har regeringen utarbetat ett förslag till handlingsprogram för gruvindustrins utveckling med en vision till 2050: ”Finland är en global föregångare inom hållbart nyttjande av mineraler och mineralområdet är en av stöttepelarna för vår samhällsekonomi.” I syfte att nå en utveckling av gruvindustrin i Finland presenteras tolv konkreta förslag som berör forskning och utveckling, förkortande av tillståndsprocesser, utveckling av miljöteknik, tillgängliggörande av investeringskapital med mera.

Mot denna bakgrund vill jag ha besked om följande:

-      Vilka initiativ planerar näringsministern för att få en sammanhållen gruvpolitik när vi nu står mitt i en omfattande förändring av näringen?

-      Hur ställer sig näringsministern till de initiativ som tagits i Finland med tydliga program för en utvecklad gruvnäring – planeras ett motsvarande initiativ i Sverige och när avser näringsministern i så fall att lägga fram ett färdigt förslag?

-      Hur arbetar näringsministern, Näringsdepartementet och regeringen med att positionera Sverige i EU-arbetet i den fråga som tas upp i interpellationen?