den 27 januari

Interpellation

2010/11:162 Effektivisering av Diskrimineringsombudsmannen

av William Petzäll (SD)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har under en längre tid fått utstå skarp kritik, från flera myndigheter, på flera punkter.

Vid sidan av att driva diskrimineringsärenden har DO byggt en för skattebetalarna kostsam byråkratisk pyramid, blåst till storms mot svenska traditioner och vid upprepade tillfällen visat prov på bristande kompetens och effektivitet.

DO har enligt Dagens Nyheter 90 anställda. Av dessa arbetar endast 31 personer med utredning av ärenden, övriga arbetar med annat. Utöver detta har konsultkostnader tillkommit som långt överstigit miljonbelopp.

I Riksrevisionens granskning från år 2009 fick DO allvarlig kritik för bristande resultatredovisning och det är svårt att utröna vad de dryga 93 miljoner kronor som DO förfogar över egentligen har gått till. Troligtvis har en del av resurserna, svenska folkets pengar, finansierat en oklar, ineffektiv och onödigt kostsam byråkrati.

Även om intentionerna med införandet av en diskrimineringsombudsman säkert varit goda har DO vid upprepade tillfällen övertolkat såväl sitt eget syfte som diskrimineringslagen. DO:s omtalade svenskfientliga attacker på kulturarvet och myndighetens närmast religiösa iver för mångkulturalism har enligt min mening gått alldeles för långt.

DO har bland annat uttalat sig positiv till etnisk diskriminering av svenskar i samhällslivet, sagt att julspel i kyrkan bryter mot läroplanen och att julpyssel i skolan inte ska anspela på kristendom. Skolavslutningar i kyrkan och sjungandet av psalmen Den blomstertid nu kommer är inte heller acceptabla företeelser, enligt DO. Det har till och med gått så långt att DO ifrågasatt adventsljusstakar på arbetsplatser.

Listan på exempel kan som bekant göras mycket längre än så.

Sammanfattningsvis har vi en statlig myndighet som bekämpar majoritetsbefolkningens traditioner men anser det vara en rättighet att komma till skolan eller arbetet iklädd ett kulturellt främmande kvinnofientligt klädesplagg som i praktiken utgör en total maskering. Det är inte rimligt att en skattefinansierad myndighet försöker beröva barn och ungdomar deras identitet och kulturarv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Erik Ullenhag:

Avser statsrådet att ta initiativ till att DO:s verksamhet skärs ned och effektiviseras så att myndighetens enda uppgift blir att handlägga verkliga diskrimineringsärenden?