den 19 januari

Interpellation

2010/11:147 Pensionssystemet för scenkonsten

av Isak From (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Frågan om pensionssystemet för scenkonstområdet har debatterats under drygt tio års tid. Anledningen till detta är att det nuvarande systemet är både dyrt och orättvist och innebär dessutom stora, oförutsägbara kostnader för teatrarna. De höga pensionspremierna tär på de statliga och regionala kulturanslagen till teatern och gynnar varken scenkonsten eller dess utövare.

Regeringen tillsatte i början av 2008 en utredning som ett år senare presenterade ett förslag till nytt pensionssystem för scenkonstanställda (SOU 2009:50). Utredningsförslaget sägs lösa samtliga problem som branschen har levt med – utan ökade kostnader för staten. Remissinstanserna var mycket positiva till utredningens förslag.

Enligt utredningens förslag skulle det nya systemet börja införas från den 1 januari 2012, vilket förutsatte klartecken av regeringen i budgetpropositionen för detta år. Sådant besked fanns inte med i propositionen, utan fortsatt beredning pågår, trots att dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell lovade snabbt besked om utredningens förslag.

Avser statsrådet att verka för att utredningens förslag om ett nytt pensionssystem för scenkonsten genomförs?

Vilka åtgärder avser statsrådet i så fall att vidta för att det kan börja införas enligt planen vid kommande årsskifte?