den 22 december

Interpellation

2010/11:135 Kompetent arbetskraft

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Många företag har återhämtat sig efter den internationella finanskrisen och planerar nu nya investeringar i verksamheten. Problemet för dem är att det ofta saknas kompetent arbetskraft. Det är tydligt i Norrbotten, till exempel inom gruvnäringen som expanderar i Malmfälten samtidigt som en helt ny gruva ska öppnas i Pajala. Dessutom fortsätter flera gruvbolag, både svenska och utländska, att söka efter nya mineraler, vilket kräver sin kompetens.

Även den växande testverksamheten är i behov av utbildad arbetskraft. Sedan gymnasiet i Arjeplog har fått nej till fortsatt riksintag till biltestutbildningen kan man befara att även denna bransch kommer att sakna anställda med rätt utbildning. Det i sin tur kan leda till att verksamheten flyttar till länder med bättre tillgång till utbildad personal.

Att fyrtiotalisterna nu går i pension påverkar i hög grad den offentliga verksamheten. Det handlar om tjänstemän inom kommunal förvaltning och om vårdpersonal i kommuner och landsting. För att kunna rekrytera ny personal till dessa tjänster kommer det att behövas bland annat olika utbildningsinsatser.

Tyvärr har regeringen inte använt lågkonjunkturen till att öka kunskapen och kompetensen hos den svenska arbetskraften. Inte heller har man haft den långsiktighet som krävs för att se var bristyrken kommer att uppstå. I stället valde regeringen att för fyra år sedan lägga ned i det närmaste all vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Konsekvenserna syns tydligt i dag.

Satsningen på coacher har kostat skattebetalarna enorma summor, men resultatet har hittills varit mycket magert. Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast och ungdomsarbetslöshetstalen i landet är bland de högsta i Europa. Många av de arbetslösa saknar rätt utbildning för att komma i fråga i jobben som kommer. Därför är det hög tid att regeringen gör en rejäl satsning på utbildning. Det ger jobb samtidigt som det stärker de svenska företagens konkurrenskraft.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att öka utbildningen inom bristyrken och för att höja kompetensen hos den svenska arbetskraften?