den 3 december

Interpellation

2010/11:113 Snöskoterutredning

av Lena Olsson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det finns i dag mer än 250 000 snöskotrar och intresset för skoteråkning har under de senaste tio åren ökat. Skoteråkning blir även allt viktigare för turistnäringen och därmed den regionala utvecklingen.

Med tanke på den framtida snöskotertrafiken föreligger det ett behov av en genomgripande översyn inom detta område. Det handlar bland annat om vem som ansvarar för utbyggnaden av snöskoterleder, vem som ska finansiera drift och investeringar av leder, hur utbildningen av snöskoterförare ska utformas, hur ökad skoteråkning kan ske i kombination med miljömässigt höga krav, vilken offentlig nivå som i vilka fall har beslutanderätt över skotertrafik i regleringsområden och i kommunen i övrigt, vilka de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna är av snöskotertrafiken och turismen samt hur samverkan ska ske mellan kommuner, stat och länsstyrelse å ena sidan och snöskoterföreningarna å andra sidan.

För att få en översyn av framtidens snöskotertrafik bör det snarast tillsättas en utredning vars uppdrag är att belysa och analysera ovan nämnda områden, samt föreslå förslag till åtgärder.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga:

1. Avser statsrådet att verka för att det tillsätts en snöskoterutredning?

2. Avser statsrådet att en eventuell snöskoterutredning ska analysera, belysa och föreslå åtgärder utifrån vad som anförs i interpellationen?