den 1 december

Interpellation

2010/11:106 Pendeltågstrafiken i Östergötland

av Annika Lillemets (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Pendeltågstrafiken i Östergötland är mycket viktig för många människor, inte minst alla som är beroende av tåget för att ta sig till jobbet eller skolan. Pendeltåget i Östergötland har cirka tre miljoner passagerare per år vilket är betydligt fler än de som på olika sätt färdas Stockholm–Malmö–Köpenhamn. Pendeltåget är ryggraden i regionens kollektivtrafik, dess betydelse växer och är en förutsättning för att hålla ihop regionen på ett bra sätt. Trafiken behöver utökas med både tätare trafik och nya sträckningar, på sikt också till exempelvis Nyköping och Katrineholm. Ökat tågresande är bra av många skäl. Inte minst är det klimatsmart och ger människor möjlighet att arbeta i en större region med rimliga restider.

Nu hotas pendeltågstrafiken i Östergötland av utträngning och marginalisering på grund av ökande trängsel på otillräckligt underhållna, redan överfulla spår och en systematisk nedprioritering till fördel för fjärrtrafiken.

Den 5 juni 2008 tog regeringen ett beslut om att ge Banverket i uppdrag att skapa en modell för tilldelning av järnvägsinfrastruktur som medför att infrastrukturen nyttjas på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Jag har svårt att se att dagens modell utgår från samhällsnyttan. Med den manual som Trafikverket använder sig av för att varje år prioritera undervärderas nyttan av pendeltågsresandet. Pendeltågsystemets betydelse för regionens utveckling får enligt manualen inte tillmätas någon betydelse över huvud taget. I takt med att konkurrensen om spårutrymmet skärps så kommer fjärrtågstrafiken fortlöpande och för varje år att ges alltmer företräde framför pendeltåget. Processen leder till att pendeltåget blir den stora förloraren, får lägre attraktionskraft och successivt nedmonteras.

Som en följd av detta har Trafikverket föreslagit en tilldelning av tåglägen för 2011 som innebär en försämring i och med att den så kallade styva tidtabellen börjar ryckas sönder för pendeltågen. Denna oregelbundenhet fortplantar sig sedan till tidtabellerna för den anslutande busstrafiken. Problemen kommer att förvärras med önskemål om ännu mer ”fri passage” för fjärrtåg genom länet efter 2011 och att fler operatörer tillkommer 2012.

En styv tidtabell innebär att tågen kommer regelbundet och vid återkommande klockslag, särskilt under högtrafik, till exempel 13.00, 13.20, 13.40, 14.00 etcetera. I en enkät från 2010 framgår att värdet för resenären i Östergötland av en styv tidtabell är lika stort som att få elva minuters kortare restid. Det finns studier som visar att efterfrågan ökar med ca 10–15 procent med styv tidtabell längs en bana.

Pendeltåg ska inte ses som hinder för fjärrtåg, utan som ryggraden i en region. Försämringarna för pendeltågen är oacceptabla och ger allvarliga negativa effekter i hela kollektivtrafiksystemet. Att pendeltågstrafiken prioriteras ned motverkar de nationella målen om regional utveckling. Regeringen har som ledord att ha resenären i fokus. Att avregleringen nu leder till att pendeltågstrafiken på detta sätt prioriteras ned är knappast något som lockar fler resenärer till kollektivtrafiken.

Det är intressant i sammanhanget att notera vad som sägs i punkt 11 i direktiv 2001/14/EG, om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastruktur: ”Systemen för fastställande och uttag av avgifter och tilldelning av kapacitet bör möjliggöra lika och icke-diskriminerande tillträde för alla företag och i möjligaste mån söka tillgodose behoven hos samtliga användare och trafiktyper på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt.”

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:

1. Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa den styva tidtabellen för pendlarna i Östergötland?

2. Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa att landets fjärde största pendeltågssystem inte monteras ned?

3. Hur avser statsrådet att agera för att tilldelning av kapacitet ska ske på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt, i enlighet med EU:s direktiv (punkt 11 i direktiv 2001/14/EG)?