PM EUN

2011-05-23

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten

PM inför KKR den 31 maj 2011: Rådslutsatser om en europeisk rymdstrategi

Dagordningspunkt: 17

Rubrik: Rådslutsatser mot bakgrund av kommissionens meddelande En rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst.

Dokument: 9866/11

Tidigare dokument: COM(2011) 152, Fakta-PM Utbildningsdepartementet 2010/11:105

Bakgrund
Slutsatserna handlar om utformning av och prioriteringar i den europeiska rymdverksamheten mot bakgrund av Europeiska unionens delade kompetens på området.

En primär saklig bakgrund för slutsatserna är Kommissionens meddelande från den 4 april 2011, vilken utgör ett underlag för en strategisk framtidsdiskussion om en europeisk rymdpolitik. Syftet med meddelandet är att förmedla idéer, förslag och perspektiv rörande prioriteringar för en sådan diskussion och en eventuell rymdstrategi. Meddelandet innehåller inga konkreta förslag men redogör för ett antal möjliga prioriteringar för EU:s fortsatta arbete med rymdfrågor.
Rättslig grund och beslutsförfarande
Art 189.
Svensk ståndpunkt
Regeringen anser att SE kan välkomna och stödja slutsatserna. Det är emellertid mycket viktigt att slutsatserna inte föregriper kommande förhandlingar om nästa fleråriga budgetram.

Regeringen välkomnar även meddelandet för dess strävan att konkretisera och föra diskussionen framåt kring den europeiska rymdpolitiken. Regeringen konstaterar samtidigt att meddelandet redogör för omfattande ambitioner och regeringens övergripande mål är därför att prioriteringar bör göras och att budgetrestriktivitet ska eftersträvas.
Förslaget
Slutsatserna anger som ett inledande skäl (6) att de inte föregriper det kommande beslutet om nästa fleråriga budgetram.

Slutsatserna bekräftar att huvudprioriteringarna för EU:s verksamhet i den europeiska rymdpolitiken är ett i lämplig tid effektivt genomförande av flaggskeppsprogrammen GNSS (EGNOS och Galileo) och GMES, och noterar att KOM kommer att utarbeta et förslag till finansiering av dessa program som en del av nästa fleråriga finansiella ramverk samt anser att båda programmen ska fortsätta att finansieras genom EU-budgeten.

Slutsatserna uppmanar KOM att utveckla en GMES-data och informationspolicy baserad på öppen och icke-diskriminerande tillgång till information från GMES tjänster och insamlade data.

Slutsatserna inbjuder KOM att i samarbete med MS vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla säkerhetskraven i GNSS- och GMES-programmen, och erkänner behovet av en effektiv förmåga till säkerhet i och från rymden (Space Situational Awareness, SSA) såsom en verksamhet på europeisk nivå.

Slutsatserna påminner vidare om rådets inbjudan till alla europeiska institutionella aktörer att överväga användandet av bärraketer utvecklade i Europa för att kunna vidmakthålla en oberoende och kostnadseffektiv förmåga till tillträde till rymden.

Slutsatserna inbjuder KOM att tillsammans med MS och ESA utveckla en internationell samarbetsstrategi på rymdområdet och stärka rymddialogen med USA och Ryssland samt undersöka möjligheterna till liknande dialoger med andra länder med en växande rymdverksamhet.

Slutsatserna påminner också om att styrningen av den europeiska rymdpolitiken vilar på tre huvudsakliga aktörer: EU, ESA och deras medlemsstater.
Ekonomiska konsekvenser
Vare sig meddelandet eller föreliggande slutsatser bedöms innehålla några formella förslag med budgeteffekter.
Förkortningar
ESA (European Space Agency): Den europeiska rymdorganisationen. ESA är en internationell organisation vars existens och verksamhet baseras på en konvention mellan dess 18 medlemsstater.

Galileo och EGNOS (The European Geostationary Navigation Overlay Service): Galileo är ett satellitsystem för positionerings-, navigations- och tidssignaltjänster. Det är det första satellitnavigationssystemet som är utformat för civil användning under civil kontroll. EGNOS är Galileos föregångare med målet att förbättra kvaliteten på de signaler som sänds till europeiskt territorium av det amerikanska globala satellitnavigationssystemet (GPS).

GMES (Global Monitoring for Environment and Security): Det europeiska programmet för etablering av en europeisk kapacitet för jordobservation. GMES samlar data från ett system bestående av såväl satelliter som markstationer och luft- och sjöburna sensorer. GMES är ett civilt system under civil kontroll som kan bidra till EU:s och dess medborgares säkerhet.

SSA (Space Situational Awareness): Kortform för det europeiska programmet för säkerhet i och från rymden. Programmet syftar till att tillhandahålla information om föremål i bana runt jorden, om rymdmiljön och rymdväder och om hot från rymden. Det innefattar också aspekter kring skydd av data som överförs genom rymdinfrastruktur.