Regeringens proposition 2010/11:99

Vårändringsbudget för 2011

Regeringens proposition 2010/11:99

Vårändringsbudget för 2011

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2011.

PROP. 2010/11:99

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9
2 Ändringsbudget.................................................................................................... 15
  2.1 Inledning................................................................................................ 15
  2.2 Ändringsbudget per utgiftsområde...................................................... 15
  2.2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 15
  2.2.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning................. 16
  2.2.3 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan ......................................... 16
  2.2.4 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..................... 17
  2.2.5 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 17
  2.2.6 Utgiftsområde 8 Migration .................................................................. 18

2.2.7Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

  handikapp ..............................................................................................   19
2.2.8 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.................................. 19
2.2.9 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 19
2.2.10 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 20
2.2.11 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid................. 21

2.2.12Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

  byggande samt konsumentpolitik........................................................ 22
2.2.13 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ................................. 23
2.2.14 Utgiftsområde 21 Energi...................................................................... 24
2.2.15 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................. 24
2.2.16 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel............ 25
2.2.17 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 26

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 april 2011

5

6

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2010/11:99

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.bemyndigar regeringen att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i

Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 2.2.2),

2.godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 2.2.4),

3.bemyndigar regeringen att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 000 000 kronor till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD (avsnitt 2.2.5),

4.bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2013–2015 (avsnitt 2.2.7),

5.bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2012–2014 (avsnitt 2.2.10),

6.bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kapitaltillskott till European

Spallation Source ESS AB om högst 200 000 000 kronor (avsnitt 2.2.10),

7.godkänner den föreslagna användningen av anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 2.2.10),

8.bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2012– 2014 (avsnitt 2.2.11),

9.bemyndigar regeringen att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kronor 2012–2021 (avsnitt 2.2.13),

10.godkänner att anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ändrar namn till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten (avsnitt 2.2.13),

11.bemyndigar regeringen att under 2011 för

anslaget 1:10 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kronor 2012 (avsnitt 2.2.14),

9

PROP. 2010/11:99

12.bemyndigar regeringen att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kronor för vissa vägprojekt m.m. (avsnitt 2.2.15),

13.godkänner att statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör (avsnitt 2.2.15),

14.godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

10

PROP. 2010/11:99

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2011

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-   Belopp enligt Förändring av Ny ram/
  nummer   statens budget ram/ anslag Ny anslagsnivå
      2011    
1   Rikets styrelse 11 632 8951 45 500 11 678 395
  6:1 Allmänna val och demokrati 30 090 44 500 74 590
           
  6:6 Stöd till politiska partier 170 200 1 000 171 200
           
2   Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 998 129 2 000 13 000 129
           
  1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 25 000 2 000 27 000
           
5   Internationell samverkan 2 001 841 0 2 001 841
           
  1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 137 844 -850 136 994
           
  1:5 Inspektionen för strategiska produkter 27 312 1 700 29 012
           
  1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande      
    säkerhetspolitik och nedrustning 55 757 -850 54 907
           
7   Internationellt bistånd 30 512 985 -650 465 29 862 520
           
  1:1 Biståndsverksamhet 28 101 418 -665 865 27 435 553
           
  1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 946 110 15 400 961 510
           
8   Migration 7 157 361 875 000 8 032 361
           
  1:2 Ersättningar och bostadskostnader 3 026 387 875 000 3 901 387
           
13   Integration och jämställdhet 6 027 600 500 6 028 100
           
  1:1 Integrationsåtgärder 127 905 500 128 405
           
15   Studiestöd 23 472 135 0 23 472 135
           
  1:2 Studiemedel m.m. 14 011 979 5 400 14 017 379
           
  1:3 Studiemedelsräntor m.m. 5 142 637 -5 400 5 137 237
           
17   Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 194 817 15 000 12 209 817
           
  10:1 Filmstöd 287 324 15 000 302 324
           
  14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning 37 555 -1 000 36 555
           
  14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning 15 782 1 000 16 782
           
18   Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt      
    konsumentpolitik 1 282 195 11 200 1 293 395
           
  1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 48 970 -6 000 42 970
           
  2:4 Lantmäteriet 489 135 17 200 506 335
           
20   Allmän miljö- och naturvård 5 128 861 15 500 5 144 361
           
  1:7 Internationellt miljösamarbete 141 031 15 500 156 531
           
21   Energi 2 870 194 14 000 2 884 194
           
  1:9 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader 90 217 14 000 104 217
           
23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 866 635 0 17 866 635
           
  1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 2 616 1 500 4 116
           
  1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029 500 1 529
           
  1:28 Främjande av rennäringen m.m. 117 915 -2 000 115 915
           
24   Näringsliv 5 473 580 1 350 5 474 930
           
  1:5 Näringslivsutveckling m.m. 641 009 -1 500 639 509
           
  1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer 7 952 1 500 9 452
           
  2:3 Exportfrämjande verksamhet 193 889 -2 700 191 189
           
  2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 15 417 4 050 19 467
           
    Summa anslagsförändring på ändringsbudget   329 585  

1 Beloppet avser beslutad ram enligt bet. 2010/11:FiU1. Anslagsnivån enligt bet. 2010/11:FiU10 summerar dock till 11 332 895 tkr.

11

2

Ändringsbudget

PROP. 2010/11:99

2 Ändringsbudget

2.1Inledning

Enligt 9 kap. 4 § regeringsformen kan riksdagen under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag.

De förändringar av statens budget som nu kan överblickas och andra frågor som regeringen anser bör tas upp redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till ändringsbudget innebär att anvisade medel ökar med 329 585 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 1 015 750 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 686 165 000 kronor.

De förändringar som föreslås beaktas i de utgiftsprognoser som redovisas i 2011 års ekonomiska vårproposition.

2.2Ändringsbudget per utgiftsområde

2.2.1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1 Allmänna val och demokrati

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 30 090 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati ökas med 44 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Valprövningsnämnden har fattat beslut om omval i Västra Götalands läns landsting och i valkretsen Örebro Nordöstra. Omvalen kommer att genomföras söndagen den 15 maj 2011 och medför ytterligare behov av medel. Genomförandet av omvalen beräknas medföra kostnader om 39 300 000 kronor. Med anledning av omvalen har regeringen vidare beviljat särskilda medel om 5 200 000 kronor för partiernas informationsinsatser.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati bör ökas med 44 500 000 kronor.

6:6 Stöd till politiska partier

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 170 200 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 6:6 Stöd till politiska partier ökas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för stöd till de politiska partierna enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. Stödet består dels av kanslistöd, som lämnas som grund- och tilläggsstöd, dels av partistöd som lämnas som mandatbidrag. Vid 2010 års allmänna val tillkom ett parti i riksdagen, varför ytterligare medel behövs för kanslistöd. Regeringen anser därför att anslaget 6:6 Stöd till politiska partier bör ökas med 1 000 000 kronor.

15

PROP. 2010/11:99

2.2.2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi tion till statliga myndigheter (dir. 2010:117).

och finansförvaltning

Statens fastighetsverk (låneram)

Regeringen har ett bemyndigande att för 2011 besluta att låta Statens fastighetsverk ta upp lån i

Riksgäldskontoret intill ett belopp av
12 000 000 000 kronor för investeringar i
fastigheter m.m.    

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.

Skälen för regeringens förslag: För att få en mer effektiv investeringsverksamhet bedömer regeringen att Statens fastighetsverk bör starta nya investeringsprojekt och tidigarelägga andra projekt. Låneramen för investeringar i fastigheter m.m. bör därför ökas med 300 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i

Riksgäldskontoret intill ett belopp av
12 300 000 000 kronor för investeringar i
fastigheter m.m.    

1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse ökas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för e-förvaltningsprojekt som är av strategisk betydelse för statsförvaltningen.

Regeringen beslutade den 4 november 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter som ska erbjuda tjänster inom i första hand ekonomi- och personaladministra-

Syftet är att genom ökad koncentration och standardisering av administrativ stödverksamhet minska myndigheternas administrationskostnader och skifta resurser till kärnverksamhet.

I samband med budgetpropositionen för 2011 beräknades att det fanns behov av 5 000 000 kronor per år t.o.m. 2013 för detta projekt. Regeringen anser att anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse bör ökas med 2 000 000 kronor för 2011. Regeringen bedömer däremot att det inte kommer att behövas anslagsmedel för projektet 2012 och 2013.

Finansiering sker genom att anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik minskas med 2 000 000 kronor.

2.2.3Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5 Inspektionen för strategiska produkter

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 312 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:5 Inspektionen för strategiska produkter ökas med 1 700 000 kronor.

Anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet minskas med 850 000 kronor.

Anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning minskas med 850 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen beslutade den 4 november 2010 att ge Inspektionen för strategiska produkter nya uppgifter avseende genomförandet av rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:5

Inspektionen för strategiska produkter bör ökas med 1 700 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslagen 1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet och 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande

16

säkerhetspolitik och nedrustning minskas med 850 000 kronor vardera. Minskningen bedöms innebära att den verksamhet som finansieras från de två anslagen kan bedrivas i mindre omfattning.

2.2.4Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 175 190 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap får även användas för avvecklingskostnader inom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har efter förslag i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:65) medgivit att avvecklingskostnaderna som uppstår med anledning av att viss verksamhet vid Totalförsvarets pliktverk (Totalförsvarets rekryteringsmyndighet fr.o.m. den 1 januari 2011) upphör eller övergår till Försvarsmakten finansieras från anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under 2010. Avvecklingskostnaderna beräknas sammanlagt uppgå till högst 111 000 000 kronor och Totalförsvarets pliktverk har rekvirerat delar av dessa medel från Försvarsmakten under 2010.

Eftersom avvecklingen har tagit längre tid än vad regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2011 finns det behov av att använda medel från anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap även under 2011. Behovet bedöms uppgå till högst 10 000 000 kronor. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap även bör få användas för avvecklingskostnader vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

PROP. 2010/11:99

2.2.5Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1 Biståndsverksamhet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 28 101 418 000 kronor.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att medverka till att NORSAD-fonden ombildas till ett aktiebolag och att under 2011 besluta om ett kapitaltillskott om högst 50 000 000 kronor till Swedfund International AB för utbetalning till NORSAD.

Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 665 865 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: År 1989 bemyndigade riksdagen regeringen att godkänna en svensk anslutning till NORSAD-fonden (prop. 1989/90:100, bet. 1989/90:UU15, rskr. 1989/90:223). Fonden är ett samarbete mellan fyra nordiska länder och elva SADC-länder (Southern Africa Development Community) med syfte att bidra till ekonomisk utveckling och självförsörjning i SADC-länderna genom lån till små och medelstora företag.

NORSAD:s guvernörsstyrelse, där samtliga medlemsländer är representerade, fattade under hösten 2010 ett enhälligt principbeslut om en bolagisering av fonden i syfte att effektivisera verksamheten. Enligt principbeslutet ska fondens tillgångar och skulder överföras till det nya bolaget, verksamhetsmålet vara intakt, samt hälften av aktiekapitalet tillfalla organisationer som utses av SADC-länderna och andra hälften organisationer som utses av de nordiska länderna. Bolagiseringen föreslås ske under hösten 2011.

En bolagisering förväntas effektivisera NORSAD:s verksamhet, bl.a. genom att en effektivare organisations- och ledningsstruktur samt ett tydligare och mer kommersiellt inriktat ägarskap skapas, vilket möjliggör en uthållig verksamhet.

Från och med 2007 förvaltar Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) det svenska medlemskapet i NORSAD. Vid en bolagisering bedöms det statliga riskkapitalbolaget Swedfund International AB (Swedfund)

17

PROP. 2010/11:99

vara en mer lämplig ägare eftersom bolaget har som uppdrag att erbjuda finansiering och kompetens för investeringar i utvecklingsländer samt vissa länder i Östeuropa (med undantag för EU-medlemmar). Bolaget har lång erfarenhet av både den verksamhet och den region som NORSAD verkar inom. Från de övriga nordiska länderna förväntas Swedfunds nordiska motsvarigheter bli aktörer.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslås att regeringen bemyndigas att medverka till bolagiseringen av NORSAD. Vidare föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kapitaltillskott till Swedfund för utbetalning till NORSAD om högst 50 000 000 kronor. Kapitaltillskottet ska utbetalas till Swedfund med villkor att kapitalet används som aktieägartillskott i det blivande NORSAD-bolaget. Kapitaltillskottet ska utgöra svensk andel av ett kapitaltillskott som totalt förväntas uppgå till ca 40 miljoner US-dollar. Ambitionen är att den svenska aktieandelen ska ligga i paritet med övriga nordiska länders aktieandelar. Kapitaltillskottet avses ske med medel från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

För att finansiera ökningen av anslaget 1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och bidra till finansieringen av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration, minskas anslaget 1:1 Biståndsverksamhet med 665 865 000 kronor. Kostnaderna för såväl biståndsadministrationen som flyktingmottagandet är förenliga med OECD:s biståndskommitté DAC:s kriterier för utvecklingsbistånd.

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 946 110 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ökas med 15 400 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kostnaderna för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för påverkas av den svenska kronans

växelkurs gentemot andra valutor. Med de slutliga beräkningarna av valutakursförändringarna under 2010 som grund bedöms kostnaderna för den del av utlandsmyndigheterna som Sida svarar för bli 8 800 000 kronor högre 2011 än vad som tidigare beräknats.

Sida bedöms vidare under 2011 få ökade kostnader för säkerheten i Afghanistan och Irak. Ytterligare medel om 6 600 000 kronor behöver därför tillföras.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bör ökas med 15 400 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 15 400 000 kronor.

2.2.6Utgiftsområde 8 Migration

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 026 387 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader ökas med 875 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används bl.a. för ersättningar till asylsökande samt till kommuner och landsting. Sedan regeringen lämnade budgetpropositionen för 2011 har utgifterna för ensamkommande barns boende ökat och prognosen över antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagande skrivits upp som en följd av ett ökat antal asylsökande. De medel som anvisats är därför otillräckliga. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader bör ökas med 875 000 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med 650 465 000 kronor.

18

2.2.7Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 000 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2013–2015.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för åtgärder för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och utveckla sjukskrivningsprocessen. Regeringen avser att under 2011 ingå en förnyad överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med överenskommelsen är att stimulera landstingen att genomföra insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess, där ersättning utgår till landstingen i förhållande till hur sjukfrånvaron i landstinget minskat samt hur villkoren i överenskommelsen uppfyllts.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:6

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2013–2015.

PROP. 2010/11:99

2.2.8Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1 Integrationsåtgärder

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 127 905 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Integrationsåtgärder ökas med 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för åtgärder som stimulerar integrationsprocesserna samt för uppföljning och utvärdering av integrationen. Reformen om nyanländas etablering (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208) innebär ett ökat behov av tolktjänster och av ett utökat tolkregister. Efter förslag i budgetpropositionen för 2011 fördes anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande upp med ett belopp som var 500 000 kronor lägre än vad som tidigare beräknats för att finansiera en ökning av anslaget 1:1 Integrationsåtgärder. (prop. 2010/11:1 utg.omr. 13, bet. 2010/11: FiU1, rskr. 2010/11:64) Av tekniska skäl tillfördes inte anslaget 1:1 Integrationsåtgärder beloppet i budgetpropositionen för 2011. Dessa medel bör nu tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Integrationsåtgärder bör ökas med 500 000 kronor.

2.2.9Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:2 Studiemedel m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 011 979 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Studiemedel m.m. ökas med 5 400 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. minskas med 5 400 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i propositionen Ökad flexibilitet och

19

PROP. 2010/11:99

förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet (prop. 2010/11:113) bl.a. föreslagit att det i studiestödslagen (1999:1395) anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än studietid. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. Föreskrifter som meddelas enligt bestämmelsen föreslås få tillämpas även i fråga om studier som har bedrivits före ikraftträdandet.

Vidare gör regeringen i propositionen bedömningen att studiemedel i vissa undantagsfall bör kunna lämnas för 40 veckor under ett normalstudieår, trots att studierna bedrivs under ett färre antal veckor. Studierna bör dock totalt omfatta 60 högskolepoäng och bedrivas under minst 36 veckor under ett normalstudieår. Regeringen gör i propositionen även bedömningen att bestämmelserna om detta bör tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2008.

Enligt regeringens bedömning kommer det ovanstående medföra behov av att göra retroaktiva utbetalningar av studiemedel, varför ytterligare medel behöver tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:2 Studiemedel m.m. bör ökas med 5 400 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:3

Studiemedelsräntor m.m. minskas med motsvarande belopp. Regeringen har i den ovannämnda propositionen föreslagit att preskriptionstiden för fordringar förlängs med 15 år så att en fordran på studiestöd preskriberas 25 år efter tillkomsten av fordringen, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Vid preskription av en studieskuld sker en avskrivning av skulden. Minskningen av anslaget bedöms därför inte få några konsekvenser för verksamheten.

2.2.10Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 479 520 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kronor 2012.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2012–2014.

Skälen för regeringens förslag: Med anledning av propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230) har studieavgifter införts för s.k. tredjelandsstudenter. För att stödja rekryteringen av tredjelandsstudenter, och på så vis värna den fortsatta internationaliseringen av den högre utbildningen, har regeringen infört två stipendieprogram för studieavgiftsskyldiga studenter. Regeringen har i och med beslut om förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter infört bestämmelser om stipendieprogram. För att underlätta rekryteringen av utländska studenter är det väsentligt att universitet och högskolor kan bevilja stipendier som omfattar upp till tre läsår för att på så sätt möjliggöra för studier som omfattar flera läsår.

Bemyndiganderamen för anslaget 2:53

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. bör mot denna bakgrund ökas med 150 000 000 kronor. Bemyndigandet bör vidare utvidgas till att avse bidrag som medför behov av medel 2012–2014. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2012–2014.

Kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 besluta om kapitaltillskott om högst 200 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB.

20

PROP. 2010/11:99

Skälen för regeringens förslag: I april 2010 bildades det svenska aktiebolaget European Spallation Source ESS AB (ESS) som ska planera, uppföra och driva en forskningsanläggning för en spallationskälla (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126). Bolaget ägs till 74 procent av den svenska staten och till 26 procent av den danska staten.

Fram till bildandet av bolaget ingick ESS som en del i Lunds universitet. Verksamhetens kostnader belastade anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation. I och med den ändrade verksamhetsformen kommer bidragen att utbetalas som kapitaltillskott, vilket kräver riksdagens godkännande.

Verksamheten i bolaget har inletts med en uppdatering av projektplanen och upprättandet av en affärsplan. Projektplanen avser en uppdatering av kostnaderna för konstruktionen av anläggningen i Lund, inklusive den senaste teknikutvecklingen av accelerator och målstation bl.a. utifrån internationella erfarenheter av konstruktion av spallationskällor. Redan denna inledande fas involverar forskning och forskare från flera länder. Den totala investeringen beräknades 2009 uppgå till ca 1 438 miljoner euro per år. Driftskostnaderna beräknades uppgå till 90 miljoner euro per år. Flera länder deltar i projektet och kommer allt eftersom att bli delägare i bolaget. Sverige har inom ramen för det internationella samarbetet kring ESS erbjudit sig att finansiera den inledande fasen, som sträcker sig över flera år, med totalt upp till 300 000 000 kronor. Under 2011 avser regeringen att göra ett kapitaltillskott till bolaget om högst 200 000 000 kronor. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2011 besluta om kapitaltillskott om högst 200 000 000 kronor till ESS. Kapitaltillskottet avses ske med medel från anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation.

3:4 Rymdforskning

3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

I statens budget för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag om 94 759 000 kronor respektive 108 791 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer får inte längre användas för driftbidrag till Esrange.

Anslaget 3:4 Rymdforskning får användas även för driftbidrag till Esrange.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 3:4

Rymdforskning har tidigare använts för driftbidrag till Esrange under Svenska Rymdaktiebolaget. Efter förslag i budgetpropositionen för 2011 delades anslaget upp i två anslag, 3:4

Rymdforskning och 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (prop. 2010/11:1 utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118). Sveriges avtalsbundna andel av det internationella driftbidraget till Esrange ingår i ändamålet för anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer.

Anslaget 3:4 Rymdforskning bör dock även fortsättningsvis användas för driftbidrag till Esrange. Regeringen anser därför att ändamålet driftbidrag till Esrange bör överföras från anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer till anslaget 3:4

Rymdforskning. De beslutade anslagsnivåerna påverkas inte.

2.2.11Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 9 898 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2012–2014.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för stöd till icke-statliga kulturlokaler för ny- eller ombyggnad inklusive handikapp-

21

PROP. 2010/11:99

anpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Boverket beslutar om investeringsbidrag till projekt, som kan sträcka sig över flera år. Bidraget betalas ut efter färdigställande.

Regeringen bör därför bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2012–2014.

10:1 Filmstöd

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 287 324 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 10:1 Filmstöd ökas med 15 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen för 2011 beräknade regeringen att 15 000 000 kronor årligen skulle avsättas 2012– 2015 för en satsning på digitalisering av biografer (prop. 2010/11:1 utg.omr. 17 avsnitt 13.5.1). Utvecklingen inom området har dock skett i snabbare takt än väntat. Tillgången till analoga filmkopior har därför minskat, vilket främst påverkar små biografer på mindre orter. För att förhindra att dessa biografer tvingas lägga ned sin verksamhet under 2011 föreslår regeringen att satsningen tidigareläggs och genomförs 2011–2014. Regeringen anser därför att anslaget 10:1 Filmstöd bör ökas med 15 000 000 kronor.

14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 15 782 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 14:3 Bidrag till

kontakttolkutbildning ökas med 1 000 000
kronor.    
Anslaget 14:2 Bidrag till tolkutbildning och
teckenspråklärarutbildning minskas med
1 000 000 kronor.    
     

Skälen för regeringens förslag: Till följd av en brist på kontakttolkar bedömer regeringen att det finns ett behov av att snabbt utbilda fler sådana tolkar, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning bör ökas med 1 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning minskas med motsvarande belopp. Den aktuella utgiftsprognosen för anslaget visar att anvisade medel inte kommer att förbrukas fullt ut, varför minskningen endast bedöms få begränsad effekt på den verksamhet som finansieras från anslaget.

2.2.12Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 48 970 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 6 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för att finansiera stöd till kommuner som går i borgen för enskilda hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad (s.k. kommunala hyresgarantier). För att finansiera ökningen av anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse under utgiftsområde 2 och bidra till finansieringen av anslaget 2:4

Lantmäteriet minskas anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad med 6 000 000 kronor.

Minskningen bedöms inte påverka utbetalningen av stödet eftersom efterfrågan på stöd inte fått så stor omfattning som tidigare beräknats.

22

2:4 Lantmäteriet

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 489 135 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:4 Lantmäteriet

ökas med 17 200 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har beslutat om en ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria (prop. 2010/11:53, bet. 2010/11:CU10, rskr. 2010/11:188). Bolagiseringen av divisionen planeras att genomföras under våren 2011 och bedöms medföra ökade kostnader för Lantmäteriet.

Anläggningstillgångar som förs över från Lantmäteriet till det nya bolaget Metria är lånefinansierade i Riksgäldskontoret. I samband med överlåtelsen av verksamheten ska Lantmäteriet lösa lånen, som således inte övertas av

bolaget. Lånebeloppet uppgår till 13 200 000
kronor. Därutöver medför bolagiseringen
omställningskostnader för Lantmäteriet om
4 000 000 kronor. Ytterligare medel behöver

därför tillföras anslaget.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 2:4 Lantmäteriet bör ökas med 17 200 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 4 000 000 kronor.

2.2.13Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7 Internationellt miljösamarbete

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 141 031 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete ökas med 15 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sverige deltar sedan många år i det Europeiska vädersatellitsamarbetet, EUMETSAT, (prop. 1983/84:201,

PROP. 2010/11:99

bet. 1984/85:TU1, rskr. 1984/85:3). För närvarande går EUMETSAT in i ett mer operativt skede vad gäller vädersatellitprogrammet i och med att en ny generation satelliter ska tas i drift. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka de närmaste åren för att därefter åter minska. De medel som anvisats är otillräckliga för att betala Sveriges bidrag för 2011. Regeringen anser därför att anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete bör ökas med 15 500 000 kronor.

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 228 100 000 kronor.

Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2011 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor 2012–2014.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kronor 2012–2021.

Skälen för regeringens förslag: Insatser för internationella klimatinvesteringar pågår över lång tid och medel har tidigare fonderats i avvaktan på utbetalning. Med anledning av påpekande från Riksrevisionen avser regeringen att se över hanteringen av anslagsmedel för internationella klimatinvesteringar. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2012 att presentera ett förslag till långsiktig hantering av anslagsmedlen. För att verksamheten ska kunna genomföras som avsetts under 2011, utan att ytterligare medel fonderas, behöver dock bemyndiganderamen ökas med 149 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 549 000 000 kronor 2012–2021.

23

PROP. 2010/11:99

1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 101 865 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten ändrar namn till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har den 11 november 2010 i tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:123) beslutat att den nya myndigheten som inrättas den 1 juli 2011 ska ha namnet Havs- och vattenmyndigheten. Regeringen anser därför att anslagsnamnet bör ändras till 1:17 Havs- och vattenmyndigheten.

2.2.14 Utgiftsområde 21 Energi

1:9 Energimarknadsinspektionen:

Förvaltningskostnader

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 90 217 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:9 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

ökas med 14 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Energimarknadsinspektionen ansökte den 8 september 2010 om tvångsförvaltning och den 11 januari 2011 om tvångsinlösen av elnätsverksamheten i Ekfors kraft AB. Eftersom Energimarknadsinspektionen ska garantera vissa av kostnaderna för tvångsförvaltningen samt svara för både de egna och motpartens processkostnader vid förfarandet med tvångsinlösen bedöms att myndighetens kostnader kommer att öka, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader bör ökas med 14 000 000 kronor.

1:10 Energiteknik (bemyndigande)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 122 000 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 2012.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:10 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kronor 2012.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för bl.a. statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Stödet betalas ut när ett projekt har slutförts.

Av de projekt som beviljades stöd under 2010 har inga avslutats och därmed har inga utbetalningar kunnat göras. Endast en mindre del av stödmedlen förväntas utbetalas under 2011. De utestående åtagandena belastar bemyndiganderamen för kommande år och begränsar möjligheten att besluta om nya stöd. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 90 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för anslaget 1:10 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 135 000 000 kronor 2012.

2.2.15 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1 Väghållning (låneram)

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 20 702 367 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om en låneram intill ett belopp av 7 452 000 000 kronor för investeringar i vissa vägprojekt m.m.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att för 2011 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 600 000 000 kronor för Svinesundsförbindelsen på väg E6

24

och sedan tidigare prioriterade vägprojekt m.m., samt för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt vars kapitalkostnader helt eller delvis ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. När det gäller de sistnämnda projekten får lån endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Låneramen inkluderar räntekostnader för lånen.

Skälen för regeringens förslag: De projekt som den befintliga låneramen avser att omfatta är byggandet av Svinesundsförbindelsen på väg E6 och de sedan tidigare prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås och genom Alingsås, riksväg 40 delen Brämhult–Hester, riksväg 40 delen Haga–Ljungarum, riksväg 45 delen Angereds- bron–Älvängen, riksväg 44 delen Båberg–Väne Ryr samt riksväg 49 Skara–Varnhem. Vidare omfattar låneramen nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt vars kapitalkostnader helt eller delvis ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Enligt Trafikverket bör produktionstakten för vissa av projekten förändras. Exempelvis rör det sig om tidigareläggning av byggandet av de betalstationer som ska ingå i trängselskattesystemet i Göteborg. Regeringen delar myndighetens analys. För att produktionstakten ska kunna hållas på en rationell nivå bör låneramen ökas med 148 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att för 2011 besluta om en låneram intill ett belopp av 7 600 000 000 kronor.

Statens åtagande om upprätthållande av flygtrafik Umeå–Östersund

Regeringens förslag: Statens åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå upphör.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län skulle ingå i norra sjukvårdsregionen, vars regionsjukhus är Norrlands universitetssjukhus i Umeå (prop 1980/81:9, bet. 1980/81:SoU6, rskr. 1980/81:123). Socialutskottet anförde i sitt

PROP. 2010/11:99

betänkande angående förslaget till förändring att en förutsättning för utökningen av Umeåregionen med Jämtlands län var att resemöjligheterna förbättrades för patienter från länet som skulle få regionsjukvård i Umeå. Riksdagen beslutade 1993 med anledning av propositionen Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå (prop. 1993/94:42, bet. 1993/94:TU8, rskr. 1993/94:114) att staten skulle trygga en grundläggande flygtrafik mellan Östersund och Umeå och tillskjuta medel för att möjliggöra en upphandling av flygtrafik.

Nyligen genomförda resenärsundersökningar visar att det är ytterst få patienter som reser med den berörda flygtrafiken (Rikstrafiken 2009/221). Regeringen anser därför att det inte längre är motiverat att det ska finnas ett särskilt utpekat ansvar för staten att upphandla flyglinjen Östersund–Umeå. Det bör följaktligen vara en uppgift för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att på bästa sätt använda anslaget 1:7 Trafikavtal för att minska bristerna i den interregionala kollektivtrafiken. Regeringen anser mot denna bakgrund att statens uttalade åtagande att upprätthålla flygtrafik mellan Östersund och Umeå bör upphöra.

2.2.16Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 616 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. ökas med 1 500 000 kronor.

Anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. minskas med 1 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används för bidrag till jordbrukets rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering. Till följd av en fortsatt hög efterfrågan på stöd till jordbrukets rationalisering samt omarronderingsprojekt i Dalarnas, Västra Götalands och delar av

25

PROP. 2010/11:99

Värmlands län, ökar utgifterna på anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. bör ökas med 1 500 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:28

Främjande av rennäringen m.m. minskas med motsvarande belopp.

1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 029 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ökas med 500 000 kronor.

Anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. minskas med 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används i huvudsak för bidrag till underhåll, upprustning och investeringar i byggnader och andra fasta anläggningar på fjällägenheter. Efterfrågan på underhåll av fjällägenheter har ökat bl.a. på grund av kraftiga skyfall, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget. Regeringen anser därför att anslaget 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. bör ökas med 500 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:28

Främjande av rennäringen m.m. minskas med motsvarande belopp.

2.2.17 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 952 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer ökas med 1 500 000 kronor.

Anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. minskas med 1 500 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Bolagsverket ska i vissa fall ersätta likvidatorer för kostnader i samband med likvidation av företag. Utbetalningarna för ersättning till likvidatorer bedöms bli högre än vad regeringen tidigare har beräknat. Det beror främst på att den kraftiga konjunkturnedgången 2009 fortfarande påverkar antalet beslut om likvidationsersättning. Regeringen anser därför att anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer bör ökas med 1 500 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:5

Näringslivsutveckling m.m. minskas med motsvarande belopp. Detta innebär något minskade möjligheter att genomföra näringslivsfrämjande åtgärder 2011.

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 15 417 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer ökas med 4 050 000 kronor.

Anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet minskas med 2 700 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget 2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer påverkas av medlemsavgifterna och valutakursernas utveckling. Avgiften till World Trade Organization, som är den största avgiften, bestäms med utgångspunkt i handelsflödena och betalas i schweizerfranc. För att uppfylla Sveriges åtaganden gentemot berörda organisationer behöver 4 050 000 kronor tillföras, varav 2 700 000 kronor är direkt hänförliga till valutakursutvecklingen. Resterande del motsvarar höjda medlemsavgifter. Regeringen anser därför att anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer bör ökas med 4 050 000 kronor.

Finansiering sker delvis genom att anslaget 2:3

Exportfrämjande verksamhet minskas med 2 700 000 kronor. Konsekvensen blir att de tillgängliga medlen för exportfrämjande verksamhet minskar.

26

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 7 april 2011

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Larsson, Erlandsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd

Föredragande: Statsråden Björklund, Erlandsson, Borg, Sabuni,

Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson,

Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd

Regeringen beslutar proposition 2010/11:99

Vårändringsbudget för 2011