Regeringens proposition 2010/11:9

Informationsutbytesavtal med St Vincent och Prop.
Grenadinerna 2010/11:9

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2010

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och  
  Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden ................ 4
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 18
4 Avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om  
  utbyte av upplysningar i skatteärenden........................................... 18
  4.1 Lagförslaget ..................................................................... 18
  4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll................................ 19
    4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde ........... 19
    4.2.2 Definitioner ..................................................... 20
    4.2.3 Utbyte av upplysningar på begäran................. 20
    4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar .............. 21
    4.2.5 Möjlighet att avslå en begäran ........................ 21
    4.2.6 Sekretess.......................................................... 22
    4.2.7 Kostnader ........................................................ 23

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse .23

4.2.9 Slutbestämmelser ............................................ 23
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m. ............................ 23
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde  
den 30 september 2010 ........................................................................... 25

Prop. 2010/11:9

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:9

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

2Förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och St Vincent och Grenadinernas regering undertecknade den 24 mars 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:9

4

Bilaga Prop. 2010/11:9 (Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE AVTAL MELLAN SVERIGES GOVERNMENT OF SWEDEN REGERING OCH ST VINCENT AND THE GOVERNMENT OF OCH GRENADINERNAS RE- ST. VINCENT AND THE GERING OM UTBYTE AV GRENADINES FOR THE EX- UPPLYSNINGAR I SKATTE- CHANGE OF INFORMATION ÄRENDEN

RELATING TO TAX MATTERS

The Government of Sweden and Sveriges regering och St  
the Government of St. Vincent and Vincent och Grenadinernas  
the Grenadines desiring to regering, som önskar ingå ett avtal  
conclude an Agreement for the om utbyte av upplysningar i  
exchange of information relating skatteärenden, har kommit överens  
to tax matters, have agreed as om följande:          
follows:                              
Article 1               Artikel 1            
Object and scope of the Agreement Avtalets syfte och tillämpnings-  
                  område            
1. The competent authorities of 1. De behöriga myndigheterna i  
the Contracting Parties shall de avtalsslutande   parterna ska  
provide assistance through ex- biträda varandra med hand-  
change of information that is räckning genom   utbyte av  
foreseeably relevant   to the upplysningar som kan antas vara  
administration and enforcement of relevanta vid administration och  
the domestic laws of the verkställighet av de avtalsslutande  
Contracting Parties concerning parternas interna   lagstiftning  
taxes covered by this Agreement. avseende skatter som omfattas av  
Such information shall include detta avtal. Sådana upplysningar  
information that is foreseeably inbegriper upplysningar som kan  
relevant to the determination, antas vara relevanta för fast-  
assessment and collection of such ställande, taxering och uppbörd av  
taxes,   the   recovery and sådana skatter, för indrivning och  
enforcement of tax claims, or the andra   exekutiva   åtgärder  
investigation or prosecution of tax beträffande skattefordringar eller  
matters. Information shall be för utredning eller åtal i skatte-  
exchanged in accordance with the ärenden. Upplysningarna ska ut-  
provisions of this Agreement and bytas i enlighet med bestäm-  
shall be treated as confidential in melserna i detta avtal och ska  
the manner provided in Article 8. hållas hemliga på sätt som anges i  
The rights and safeguards secured artikel 8. De rättigheter som till-  
to persons by the laws or kommer personer   enligt den  
administrative practice of the anmodade partens lagstiftning  
requested Party remain applicable eller administrativa   praxis förblir  
to the extent that they do not tillämpliga i den utsträckning de  
unduly prevent or delay effective inte otillbörligt hindrar eller 5

exchange of information.

2. This Agreement shall not affect the application in the Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance in criminal matters.

fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Article 2 Artikel 2    
Jurisdiction Jurisdiktion    
A requested Party is not Den anmodade parten är inte
obligated to provide information skyldig att lämna upplysningar
which is neither held by its som varken innehas av dess
authorities nor in the possession or myndigheter eller innehas eller
control of persons who are within kontrolleras av personer inom dess
its territorial jurisdiction. jurisdiktion.    
Article 3         Artikel 3  
Taxes covered       Skatter som omfattas  
1. The taxes which are the 1. De skatter som omfattas av
subject of this Agreement are detta avtal är skatter av varje slag
taxes of every kind and description och beskaffenhet som tas ut i de
imposed in the Contracting avtalsslutande parterna.  
Parties.            
2. This Agreement shall also 2. Detta avtal tillämpas även på
apply to any identical or skatter av samma eller i huvudsak
substantially similar taxes imposed likartat slag som efter under-
after the date of signature of the tecknandet av avtalet tas ut vid
Agreement in addition to or in sidan av eller i stället för de för
place of the existing taxes. The närvarande utgående skatterna. De
competent authorities of the behöriga myndigheterna i de
Contracting Parties shall notify avtalsslutande parterna ska med-
each other of any substantial dela varandra om de väsentliga
changes to the taxation and related ändringar som gjorts rörande den
information gathering measures skattelagstiftning och de åtgärder
covered by the Agreement.   för att inhämta upplysningar som
          omfattas av avtalet.  
Article 4     Artikel 4      
Definitions     Definitioner    
1. For the purposes of this 1. Om inte annat anges, har vid
Agreement, unless otherwise tillämpningen av detta avtal
defined:     följande uttryck nedan angiven
      betydelse:      
a) the term “St. Vincent and the a) ”St. Vincent och Grena-

Prop. 2010/11:9

6

Grenadines” means mainland St. dinerna” avser fastlandet St. Vin- Prop. 2010/11:9
Vincent and thirty-two islands and cent och 32 öar och skär inklusive
cays comprising the Grenadines; Grenadinerna,      
b) the term “Sweden” means the b) ”Sverige” avser Konungariket
Kingdom of Sweden and, when Sverige och innefattar, när
used in a geographical sense, uttrycket används i geografisk
includes the national territory, the betydelse, Sveriges territorium,
territorial sea of Sweden as well as Sveriges territorialvatten och
other maritime areas over which andra havsområden över vilka
Sweden in accordance with Sverige, i överensstämmelse med
international law exercises sover- folkrättens regler, utövar suveräna
eign rights or jurisdiction;   rättigheter eller jurisdiktion,  
c) the term “Contracting Party” c) ”avtalsslutande part” avser
means Sweden or St. Vincent and Sverige eller St. Vincent och
the Grenadines as the context Grenadinerna beroende
requires;           sammanhanget,      
d) the term “competent d) ”behörig myndighet” avser
authority” means:                  
(i) in St. Vincent and the 1) i St. Vincent och Grena-
Grenadines, the Minister of dinerna, finansministern eller
Finance or the Minister’s autho- dennes befullmäktigade ombud,
rised representative;                
(ii) in Sweden, the Minister of 2) i Sverige, finansministern,
Finance, his authorised represen- dennes befullmäktigade ombud
tative or the authority which is eller den myndighet åt vilken
designated   as a competent uppdras att vara behörig myndig-
authority for the purposes of this het vid tillämpningen av detta
Agreement;         avtal,          
e) the term “person” includes an e) ”person” inbegriper fysisk
individual, a company and any person, bolag och annan person-
other body of persons;     sammanslutning,      
f) the term “company” means f) ”bolag” avser juridisk person
any body corporate or any entity eller annan som vid beskattningen
that is treated as a body corporate behandlas såsom juridisk person,
for tax purposes;                  
g) the term “publicly traded g) ”bolag vars aktier är föremål
company” means any company för allmän omsättning” avser ett
whose principal class of shares is bolag vars viktigaste aktieslag är
listed on a recognised stock noterat på en erkänd aktiebörs
exchange provided its listed shares under   förutsättning att dess
can be readily purchased or sold noterade aktier fritt kan köpas eller
by the public. Shares can be säljas av allmänheten. Aktier kan
purchased or sold “by the public” köpas eller säljas ”av allmänheten”
if the purchase or sale of shares is om köp eller försäljning av aktier
not implicitly or explicitly inte underförstått eller uttryckligen
restricted to a limited group of begränsats till en avgränsad krets
investors;           av investerare,      
h) the term “principal class of h) ”viktigaste aktieslag” avser
shares” means the class or classes det eller de aktieslag som repre-
of shares representing a majority senterar majoriteten av rösterna i
of the voting power and value of och värdet av bolaget,   7
the company;                        
i) the term “recognised stock i) ”erkänd aktiebörs” avser
exchange” means any stock sådan börs som de behöriga
exchange agreed upon by the myndigheterna i de avtalsslutande
competent authorities of the parterna kommit överens om,  
Contracting Parties;                        
j)   the term “collective j) ”kollektiv investeringsfond
investment fund or scheme” means eller   kollektivt   investerings-
any pooled investment vehicle, system” avser alla åtaganden för
irrespective of legal form. The kollektiva investeringar oavsett
term “public collective investment juridisk form. ”Publik kollektiv
fund or scheme” means any investeringsfond eller publikt
collective investment fund or kollektivt   investeringssystem”
scheme provided the units, shares avser varje kollektiv investerings-
or other interests in the fund or fond eller kollektivt investerings-
scheme can be readily purchased, system vars andelar, aktier eller
sold or redeemed by the public. andra rättigheter fritt kan köpas,
Units, shares or other interests in säljas eller lösas in av allmän-
the fund or scheme can be readily heten. Andelar, aktier eller andra
purchased, sold or redeemed ”by rättigheter i fonden eller systemet
the public” if the purchase, sale or kan fritt köpas, säljas eller lösas in
redemption is not implicitly or ”av allmänheten” om köp, för-
explicitly restricted to a limited säljning eller inlösen inte under-
group of investors;       förstått eller uttryckligen begrän-
              sats till en avgränsad krets av
              investerare,            
k) the term “tax” means any tax k) ”skatt” avser varje skatt som
to which the Agreement applies; omfattas av detta avtal,    
l) the term “applicant Party” l) ”anmodande part” avser den
means the Contracting Party avtalsslutande part som begär upp-
requesting information;     lysningar,            
m) the term “requested Party” m) ”anmodad part” avser den
means the Contracting Party avtalsslutande part som har
requested to provide information; anmodats att lämna upplysningar,
n)   the term “information n) ”åtgärder för att inhämta
gathering measures” means laws upplysningar” avser lagstiftning
and administrative or judicial och administrativa åtgärder eller
procedures that enable a domstolsåtgärder vilka möjliggör
Contracting Party to obtain and för en avtalsslutande part att
provide the requested information; inhämta och lämna begärda
o) the term “information” means upplysningar,          
o) ”upplysningar” avser varje
any fact, statement or record in faktauppgift, meddelande, hand-
any form whatever.       ling eller annan dokumentation
2. As regards the application of oavsett form.          
2. Då en avtalsslutande part
this Agreement at any time by a tillämpar detta avtal vid någon
Contracting Party, any term not tidpunkt anses, såvida samman-
defined therein shall, unless the hanget inte föranleder annat, varje
context otherwise requires, have uttryck som inte definierats i
the meaning that it has at that time avtalet ha den betydelse som

Prop. 2010/11:9

8

under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request

1.The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2.If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3.If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4.Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes

uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1.Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

3.Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom dess behöriga

Prop. 2010/11:9

9

specified in Article 1 of the myndigheter på begäran och för de
Agreement, have the authority to ändamål som anges i artikel 1 i
obtain and provide upon request: avtalet, inhämta och lämna:  
a) information held by banks, a) upplysningar som innehas av
other financial institutions, and banker, andra finansiella insti-
any person acting in an agency or tutioner och annan person som
fiduciary capacity   including agerar i egenskap av representant
nominees and trustees;     eller förvaltare,   däri inbegripet
b) information regarding the ombud och trustförvaltare,  
b) upplysningar om ägarför-
ownership of companies, partner- hållandena i bolag, handelsbolag,
ships,   trusts,     foundations, truster, stiftelser, ”Anstalten” och
“Anstalten” and other persons, andra personer, däri inbegripet –
including, within the constraints of med de begränsningar som följer
Article 2, ownership information av artikel 2 upplysningar om
on all such persons in an ägarförhållandena   rörande alla
ownership chain; in the case of sådana personer i en ägarkedja; i
trusts,   information   on settlors, fråga om truster, upplysningar om
trustees and beneficiaries; and in stiftare, förvaltare och förmåns-
the case of foundations, infor- tagare; i fråga om stiftelser,
mation on founders, members of upplysningar om stiftare, leda-
the foundation   council and möter i styrelsen och destinatärer.
beneficiaries. Further, this Agree- Detta avtal medför inte skyldighet
ment does not create an obligation för de avtalsslutande parterna att
on the Contracting Parties to inhämta eller lämna upplysningar
obtain   or provide ownership om ägarförhållanden i bolag vars
information with   respect to aktier är föremål för allmän om-
publicly traded companies or sättning eller i publika kollektiva
public collective investment funds investeringsfonder eller publika
or schemes unless such infor- kollektiva investeringssystem, så-
mation can be obtained without vida inte sådana upplysningar kan
giving   rise to disproportionate inhämtas utan att det medför
difficulties.             oproportionerligt stora svårigheter.
5. The competent authority of 5. Vid begäran om upplysningar
the applicant Party shall provide enligt detta avtal ska den behöriga
the following information to the myndigheten i den anmodande
competent authority of the parten till     den behöriga
requested Party when making a myndigheten i   den anmodade
request for information under the parten lämna följande upp-
Agreement to demonstrate the lysningar, för att visa att de
foreseeable relevance of the efterfrågade upplysningarna kan
information to the request:   antas vara relevanta:      
(a) the identity of the person a) identiteten på den person som
under examination or investi- är föremål för utredning eller
gation;               undersökning,          
(b) a statement of the b) uppgift om de begärda
information sought including its upplysningarna,   däri inbegripet
nature and the form in which the deras närmare beskaffenhet och i
applicant Party wishes to receive vilken form som den anmodande
the information from the requested parten önskar att få upplysning-
Party;                 arna från den anmodade parten,

Prop. 2010/11:9

10

(c) the tax purpose for which the c) det beskattningsändamål för Prop. 2010/11:9
information is sought;     vilket upplysningarna efterfrågas,  
(d) grounds for believing that d) skälen för att anta att de  
the information requested is held begärda upplysningarna finns i den  
in the requested Party or is in the anmodade   parten eller innehas  
possession or control of a person eller kontrolleras av person inom  
within the jurisdiction of the den anmodade partens jurisdiktion,  
requested Party;                        
(e) to the extent known, the e) såvitt det är känt, namn och  
name and address of any person adress på person som kan antas  
believed to be in possession of the inneha de begärda upplysningarna,  
requested information;                      
(f) a statement that the request is f) uppgift om att begäran är i  
in conformity with the law and överensstämmelse med lagstift-  
administrative practices of the ning och administrativ praxis i den  
applicant Party, that if the anmodande parten och att den  
requested information was within behöriga   myndigheten i den  
the jurisdiction of the applicant anmodande parten – om de  
Party then the competent authority begärda upplysningarna fanns  
of the applicant Party would be inom denna parts jurisdiktion –  
able to obtain the information skulle kunna inhämta upplysning-  
under the laws of the applicant arna enligt lagstiftning eller veder-  
Party or in the normal course of tagen administrativ praxis i den  
administrative practice and that it anmodande parten samt att be-  
is in conformity with this gäran är i överensstämmelse med  
Agreement;       detta avtal,                
(g) a statement that the applicant g) uppgift om att den anmo-  
Party has pursued all means dande parten har vidtagit alla  
available in its own territory to åtgärder för att inhämta upp-  
obtain the information, except lysningarna som står till dess  
those that would give rise to förfogande inom dess eget terri-  
disproportionate difficulties.   torium, utom sådana åtgärder som  
          skulle medföra oproportionerligt  
6. The competent authority of stora svårigheter.          
6. Den behöriga myndigheten i  
the requested Party shall forward den anmodade parten ska snarast  
the requested information as möjligt lämna de begärda upp-  
promptly as possible to the lysningarna till den anmodande  
applicant Party. To ensure a parten. För att tillgodose ett  
prompt response, the competent skyndsamt svar ska den behöriga  
authority of the requested Party myndigheten i den anmodade  
shall:         parten:                
a) Confirm receipt of a request a) Till den behöriga myndig-  
in writing to the competent heten i den anmodande parten  
authority of the applicant Party skriftligen bekräfta mottagandet av  
and shall notify the competent begäran och inom 60 dagar efter  
authority of the applicant Party of mottagandet underrätta   den  
deficiencies in the request, if any, behöriga   myndigheten i den  
within 60 days of the receipt of the anmodande parten om eventuella  
request.         brister i begäran.          
b) If the competent authority of b) Om den behöriga myndig- 11
the requested Party has been heten i den anmodade parten inte
unable to obtain and provide the har kunnat inhämta och lämna de
information within 90 days of begärda upplysningarna inom
receipt of the request, including if 90 dagar från det att begäran togs
it encounters obstacles in emot, däri inbegripet om det
furnishing the information or it föreligger förhinder att tillhanda-
refuses to furnish the information, hålla upplysningarna eller om den
it shall immediately inform the behöriga myndigheten vägrar att
applicant Party, explaining the lämna upplysningarna,   ska den
reason for its inability, the nature omedelbart underrätta den an-
of the obstacles or the reasons for modande parten om detta och ange
its refusal.         skälen för att den inte kunnat
              inhämta och tillhandahålla upp-
              lysningarna, vilka hinder som
              föreligger eller skälen för dess
              vägran.                
Article 6         Artikel 6              
Tax examinations abroad     Utomlands   utförda   skatte-
              utredningar              
  1. A Contracting Party may 1. En avtalsslutande part får
allow representatives of the tillåta att företrädare för den
competent authority of the other behöriga myndigheten i den andra
Contracting Party to enter the avtalsslutande parten närvarar i
territory of the first-mentioned den förstnämnda parten för att
Party to interview individuals and höra fysiska personer och granska
examine records with the written handlingar efter skriftligt med-
consent of the persons concerned. givande av de berörda personerna.
The competent authority of the Den behöriga myndigheten i den
second-mentioned Party shall sistnämnda parten ska meddela
notify the competent authority of den behöriga myndigheten i den
the first-mentioned Party of the förstnämnda parten om tid och
time and place of the meeting with plats för mötet med dessa
the individuals concerned.   personer.              
  2. At the request of the compe- 2. På begäran av den behöriga
tent authority of one Contracting myndigheten i en avtalsslutande
Party, the competent authority of part får den behöriga myndigheten
the other Contracting Party may i den andra avtalsslutande parten
allow representatives of the tillåta att företrädare för den
competent authority of the first- behöriga myndigheten i den
mentioned Party to be present at förstnämnda parten är närvarande
the appropriate part of a tax vid skatteutredning   i den
examination in the second- sistnämnda parten till den del detta
mentioned Party.       anses lämpligt.            
  3. If the request referred to in 3. Bifalls en begäran enligt
paragraph 2 is acceded to, the punkt 2 ska den behöriga
competent authority of the myndigheten i den avtalsslutande
Contracting Party conducting the part som utför utredningen snarast
examination shall, as soon as möjligt   underrätta den behöriga

Prop. 2010/11:9

12

possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

myndigheten i den andra parten Prop. 2010/11:9
om tid och plats för utredningen,
om den myndighet eller person
som bemyndigats att utföra
utredningen samt om de för-
faranden och villkor som den
förstnämnda parten fastställt för
utförandet av utredningen. Alla
beslut beträffande utförandet av

utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

Article 7           Artikel 7            
Possibility of declining a request Möjlighet att avslå en begäran  
1. The requested Party shall not 1. Den anmodade parten har inte  
be required to obtain or provide skyldighet att inhämta eller lämna  
information that the applicant upplysningar som den anmodande  
Party would not be able to obtain parten inte skulle kunna inhämta  
under its own laws for purposes of enligt dess lagstiftning för admini-  
the administration or enforcement stration eller verkställighet av dess  
of its own tax laws. The competent egen skattelagstiftning. Den be-  
authority of the requested Party höriga myndigheten i den anmo-  
may decline to assist where the dade parten får avslå en begäran  
request is not made in conformity när begäran inte har gjorts i  
with this Agreement.     överensstämmelse med detta avtal.  
2. The provisions of this 2. Bestämmelserna i detta avtal  
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en  
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att   lämna  
supply information which would upplysningar   som skulle röja  
disclose any trade, business, handels-, affärs-, industri- eller  
industrial,   commercial or yrkeshemlighet eller kommersiell  
professional secret or trade hemlighet eller i näringsverksam-  
process. Notwithstanding the het nyttjat förfaringssätt. Utan  
foregoing, information of the type hinder av detta, ska upplysningar  
referred to in Article 5, paragraph som avses i artikel 5 punkt 4 inte  
4 shall not be treated as such a anses som sådana hemligheter  
secret or trade process merely eller sådant förfaringssätt endast  
because it meets the criteria in that på grund av att de uppfyller  
paragraph.           villkoren i nämnda punkt.      
3. The provisions of this 3. Bestämmelserna i detta avtal  
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en  
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att inhämta  
obtain or provide information, eller lämna   upplysningar som  
which would reveal confidential skulle röja hemlig kommunikation  
communications between a client mellan en klient och dennes  
and an attorney, solicitor or other advokat eller annat juridiskt  
admitted legal representative ombud, när sådan kommunikation: 13

where such communications are:

(a)produced for the purposes of seeking or providing legal advice; or

(b)produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4.The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5.A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6.The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

a)förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

b)förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Article 8 Artikel 8
Confidentiality Sekretess

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda

Prop. 2010/11:9

14

such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

dessa upplysningar endast för Prop. 2010/11:9
sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentliga
domstolsförhandlingar eller i dom-
stolsavgöranden. Upplysningarna

får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller för annan jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Article 9 Artikel 9
Costs Kostnader

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the competent authorities of the Contracting Parties.

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning.

Article 10 Artikel 10
Implementation legislation Lagstiftning om implementering

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas

behöriga myndigheter får träda i 15
communicate with each other direkt förbindelse med varandra i
directly for purposes of reaching syfte att träffa överenskommelse
agreement under this Article. med stöd av denna artikel.
Article 12 Artikel 12
Entry into force Ikraftträdande

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

(a)for criminal tax matters, from the date of entry into force;

(b)for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which the Agreement enters into force.

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas

a)i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet,

b)i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Article 13 Artikel 13
Termination Upphörande

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination,

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska

Prop. 2010/11:9

16

both Contracting Parties shall de avtalsslutande parterna vara Prop. 2010/11:9
remain bound by the provisions of fortsatt bundna av bestämmelserna
Article 8 with respect to any i artikel 8 i fråga om upplysningar
information obtained under the som erhållits med stöd av avtalet.
Agreement.          
In witness whereof the under- Till bekräftelse härav har under-
signed being duly authorised tecknade, därtill vederbörligen
thereto have signed the Agree- bemyndigade, undertecknat detta
ment.       avtal.    
Done at Paris, this 24th day of Som skedde i Paris den 24 mars
March 2010, in duplicate in the 2010 i två exemplar på engelska
English language.     språket.    
For the Government of Sweden För Sveriges regering  
Per Holmström     Per Holmström    
For the Government of St. Vincent För St. Vincent och Grenadinernas
and the Grenadines     regering    
Wafic Saïd     Wafic Saïd    

17

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:9

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Sverige och St Vincent och Grenadinerna har förts under 2009. Utkast till avtal färdigställdes i november 2009. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk översättning har därefter upprättats. Den engelska texten och den svenska översättningen har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Paris den 24 mars 2010.

Inom Finansdepartementet har upprättats ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 24 mars 2010 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna.

4.1Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten och en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Enligt artikel 12 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits

emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet

18

kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att Prop. 2010/11:9 lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2Informationsutbytesavtalets innehåll

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD- länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. Punkt 1 överensstämmer med motsvarande

bestämmelser i modellavtalet.  
I punkt 2 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka  
tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelser om  
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.  
I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den  
part som har anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna  
upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller  
kontrolleras av person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer  
med modellavtalet.  
I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt 1  
omfattar avtalet skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de  
avtalsslutande parterna. Av punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även 19
 

på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de, för de ändamål som anges i artikel 1, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla.

Av artikel 5.6 framgår att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

Prop. 2010/11:9

20

4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar Prop. 2010/11:9

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar, vilka överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 7. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

21

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna får yppas för andra personer, institutioner, myndigheter eller jurisdiktioner än de angivna, men endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig

Prop. 2010/11:9

22

organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ samma Prop. 2010/11:9 kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av

avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för detta avtal omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

Enligt artikel 9 ska de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 11.

4.2.9Slutbestämmelser

Artiklarna 12 och 13 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 12 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med St Vincent och Grenadinerna.

23

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Prop. 2010/11:9

24

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz, Ohlsson

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna.

Prop. 2010/11:9

25