Regeringens proposition 2010/11:81

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein Prop.
  2010/11:81

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om  
  utbyte av upplysningar i skatteärenden............................................. 4
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 21
4 Avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av  
  upplysningar i skatteärenden .......................................................... 21
  4.1 Lagförslaget ..................................................................... 21
  4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll................................ 22
    4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde ........... 22
    4.2.2 Definitioner ..................................................... 23
    4.2.3 Utbyte av upplysningar på begäran................. 23
    4.2.4 Utomlands utförda skatteutredningar .............. 24
    4.2.5 Möjlighet att avslå en begäran ........................ 24
    4.2.6 Sekretess.......................................................... 25
    4.2.7 Kostnader ........................................................ 26
    4.2.8 Förfarandet vid ömsesidig  
      överenskommelse............................................ 26
    4.2.9 Protokoll.......................................................... 27
    4.2.10 Slutbestämmelser ............................................ 27
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m. ............................ 27
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2011......... 28

Prop. 2010/11:81

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:81

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

2Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Furstendömet Liechtensteins regering undertecknade den 17 december 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare.

Prop. 2010/11:81

4

                              Bilaga Prop. 2010/11:81
                            (Översättning)  
AGREEMENT BETWEEN THE AVTAL MELLAN KONUNGA-  
GOVERNMENT OF THE KING- RIKET SVERIGES REGERING  
DOM OF SWEDEN AND THE OCH FURSTENDÖMET LIECH-  
GOVERNMENT OF THE PRIN- TENSTEINS REGERING OM  
CIPALITY OF LIECHTENSTEIN UTBYTE AV UPPLYSNINGAR  
FOR THE EXCHANGE OF I SKATTEÄRENDEN      
INFORMATION RELATING TO                      
TAX MATTERS                            
The Government of the Konungariket Sveriges regering  
Kingdom of Sweden and the och Furstendömet   Liechtensteins  
Government of the Principality of regering   (”de   avtalsslutande  
Liechtenstein, hereinafter referred parterna”),              
to as “the Contracting Parties”, –                      
whereas the Contracting Parties   de   avtalsslutande parterna  
recognise that the well-developed erkänner att de väl utvecklade  
economic ties between the parties ekonomiska förbindelserna dem  
call for further cooperation;   emellan   påkallar ytterligare  
whereas the Contracting Parties samarbete,              
  de   avtalsslutande parterna  
wish to strengthen the ability of önskar stärka båda parternas  
both parties to enforce their möjlighet att verkställa deras  
respective tax laws; and   respektive skattelagstiftning,    
whereas the Contracting Parties   de   avtalsslutande parterna  
wish to establish the terms and önskar fastställa villkoren och  
conditions governing the exchange förutsättningarna för utbyte av  
of information relating to tax upplysningar i skatteärenden,    
matters –           har   kommit   överens om  
have agreed as follows:   följande:                
Article 1           Artikel 1              
Object and scope of the Agreement Avtalets syfte och tillämpnings-  
              område                
1. The competent authorities of 1. De behöriga myndigheterna i  
the Contracting Parties shall de avtalsslutande   parterna ska  
provide assistance through biträda varandra med handräck-  
exchange of information that is ning genom utbyte av upplys-  
foreseeably relevant to the ningar som kan antas vara rele-  
administration and enforcement of vanta vid administration och verk-  
the domestic laws of the ställighet av de   avtalsslutande  
Contracting Parties concerning parternas interna lagstiftning  
taxes covered by this Agreement. avseende skatter som omfattas av  
Such information shall include detta avtal. Sådana upplysningar  
information that is foreseeably inbegriper upplysningar som kan  
relevant to the determination, antas vara relevanta för fast- 5

assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

2. This Agreement shall not affect the application in the Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance in criminal matters.

ställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Article 2 Artikel 2
Jurisdiction Jurisdiktion

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Article 3         Artikel 3
Taxes covered       Skatter som omfattas
1. This Agreement shall apply to 1. Detta avtal ska tillämpas på
taxes of every kind and description skatter av varje slag och
imposed in the Contracting beskaffenhet som tas ut i de
Parties.         avtalsslutande parterna.
2. This Agreement shall also 2. Detta avtal tillämpas även på
apply to any identical or skatter av samma eller i huvudsak
substantially similar taxes imposed likartat slag som efter under-
after the date of signature of the tecknandet av avtalet tas ut vid
Agreement in addition to or in sidan av eller i stället för de för
place of the existing taxes. The närvarande utgående skatterna. De
competent authorities of the behöriga myndigheterna i de av-
Contracting Parties shall notify talsslutande parterna ska meddela
each other of any substantial varandra om de väsentliga än-

Prop. 2010/11:81

6

changes to the taxation and related dringar som gjorts rörande den Prop. 2010/11:81
information gathering measures skattelagstiftning och de åtgärder
covered by the Agreement. för att inhämta upplysningar som
      omfattas av avtalet.      
Article 4     Artikel 4          
Definitions     Definitioner          
1. For the purposes of this 1. Om inte annat anges, har vid
Agreement, unless otherwise tillämpningen av detta avtal
defined:     följande uttryck nedan angiven
a) the term “Contracting Party” betydelse:          
a) ”avtalsslutande part” avser
means Sweden or Liechtenstein as Sverige eller Liechtenstein be-
the context requires;   roende på sammanhanget,    

b)the term “Liechtenstein” b) ”Liechtenstein” avser Fur-

means the Principality of stendömet Liechtenstein, och, när
Liechtenstein, and, when used in a uttrycket används i geografisk
geographical sense, the area in betydelse, det område inom vilket
which the tax laws of the Furstendömet Liechtensteins
Principality of Liechtenstein skattelagstiftning är gällande,  
apply;                            
c) the term ”Sweden“ means the c) ”Sverige” avser Konungariket
Kingdom of Sweden and, when Sverige   och innefattar, när
used in a geographical sense, uttrycket används i geografisk
includes the national territory, the betydelse, Sveriges   territorium,
territorial sea of Sweden as well as Sveriges territorialvatten   och
other maritime areas over which andra   havsområden   över   vilka
Sweden in accordance with Sverige, i överensstämmelse med
international law exercises folkrättens regler, utövar suveräna
sovereign rights or jurisdiction; rättigheter eller jurisdiktion,    
d) the term   ”competent d) ”behörig myndighet” avser
authority“ means:                        
(i) in Liechtenstein, the Govern- 1) i Liechtenstein, Furstendömet
ment of the Principality of Liechtensteins regering eller dess
Liechtenstein or its authorised befullmäktigade ombud,    
representative;                        
(ii) in Sweden, the Minister of 2) i Sverige, finansministern,
Finance, his authorised repre- dennes befullmäktigade ombud
sentative or the authority which is eller den myndighet åt vilken
designated as a competent uppdras att vara behörig myn-
authority for the purposes of this dighet vid tillämpningen av detta
Agreement;         avtal,                
e) the term “person” includes an e) ”person” inbegriper fysisk
individual, a company and any person, bolag och annan person-
other body of persons;     sammanslutning,        
f) the term “company” means f) ”bolag” avser juridisk person
any body corporate or any entity eller annan som vid beskattningen
that is treated as a body corporate behandlas såsom juridisk person,
for tax purposes;                       7
g) the term “publicly traded g) ”bolag vars aktier är föremål
company” means any company för allmän omsättning” avser ett
whose principal class of shares is bolag vars viktigaste aktieslag är
listed on a recognised stock noterat på en erkänd aktiebörs
exchange provided its listed shares under förutsättning att dess
can be readily purchased or sold noterade aktier fritt kan köpas eller
by the public. Shares can be säljas av allmänheten. Aktier kan
purchased or sold “by the public” köpas eller säljas ”av allmänheten”
if the purchase or sale of shares is om köp eller försäljning av aktier
not implicitly or explicitly inte underförstått eller uttryckligen
restricted to a limited group of begränsats till en avgränsad krets
investors;             av investerare,          
h) the term “principal class of h) ”viktigaste aktieslag” avser
shares” means the class or classes det eller de aktieslag som
of shares representing a majority representerar   majoriteten av
of the voting power and value of rösterna i och värdet av bolaget,
the company;                      
i) the term “recognised stock i) ”erkänd   aktiebörs” avser
exchange”   means any stock sådan börs som de behöriga
exchange agreed upon by the myndigheterna i de avtalsslutande
competent   authorities   of the parterna kommit överens om,  
Contracting Parties;                      
j) the   term   “collective j) ”kollektiv investeringsfond
investment fund or scheme” means eller kollektivt investerings-
any pooled investment vehicle, system” avser alla åtaganden för
irrespective of legal form. The kollektiva investeringar oavsett
term “public collective investment juridisk form.   ”Publik kollektiv
fund or scheme” means any investeringsfond eller publikt
collective investment fund or kollektivt investeringssystem”
scheme provided the units, shares avser varje kollektiv investerings-
or other interests in the fund or fond eller kollektivt investerings-
scheme can be readily purchased, system vars andelar, aktier eller
sold or redeemed by the public. andra rättigheter fritt kan köpas,
Units, shares or other interests in säljas eller lösas in av allmän-
the fund or scheme can be readily heten. Andelar, aktier eller andra
purchased, sold or redeemed “by rättigheter i fonden eller systemet
the public” if the purchase, sale or kan fritt köpas, säljas eller lösas in
redemption is not implicitly or ”av allmänheten” om köp, för-
explicitly restricted to a limited säljning eller inlösen inte under-
group of investors;         förstått eller uttryckligen be-
                gränsats till en avgränsad krets av
                investerare,          
k) the term “tax” means any tax k) ”skatt” avser varje skatt som
to which the Agreement applies; omfattas av detta avtal,    
l) the term “applicant Party” l) ”anmodande part” avser den
means the Contracting Party avtalsslutande part som begär
requesting information;       upplysningar,          
m) the term “requested Party” m) ”anmodad part” avser den
means the Contracting Party avtalsslutande   part som har
requested to provide information; anmodats att lämna upplysningar,
n) the   term “information n) ”åtgärder för att inhämta upp-

Prop. 2010/11:81

8

gathering measures” means laws lysningar” avser lagstiftning och Prop. 2010/11:81
and administrative or judicial administrativa åtgärder eller dom-  
procedures   that enable a stolsåtgärder vilka möjliggör för  
Contracting Party to obtain and en avtalsslutande part att inhämta  
provide the requested information; och lämna begärda upplysningar,  
o) the term “information” means o) ”upplysningar” avser varje  
any fact, statement or record in faktauppgift, meddelande, hand-  
any form whatever.       ling eller annan dokumentation  
2. As regards the application of oavsett form.              
2. Då en avtalsslutande part  
this Agreement at any time by a tillämpar detta avtal vid någon tid-  
Contracting Party, any term not punkt anses, såvida sammanhanget  
defined therein shall, unless the inte föranleder annat, varje uttryck  
context otherwise requires, have som inte definierats i avtalet ha  
the meaning that it has at that time den betydelse som uttrycket har  
under the law of that Party, any vid denna tidpunkt enligt den  
meaning under the applicable tax partens lagstiftning och den be-  
laws of that Party prevailing over a tydelse som uttrycket har enligt  
meaning given to the term under tillämplig skattelagstiftning i den-  
other laws of that Party.     na part äger företräde framför den  
                betydelse som uttrycket har enligt  
                annan lagstiftning i denna part.    
Article 5             Artikel 5                
Exchange of information upon Utbyte av upplysningar  
request               begäran                  
1. The competent authority of 1. Den behöriga myndigheten i  
the requested Party shall provide den anmodade parten ska på  
upon request of the applicant Party begäran av den anmodande parten  
information   for the purposes lämna upplysningar för de  
referred to in Article 1. Such ändamål som anges i artikel 1.  
information shall be exchanged Sådana upplysningar ska utbytas  
without regard to whether the utan avseende på om det  
conduct being investigated would handlande som är föremål för  
constitute a crime under the laws utredning skulle ha utgjort ett brott  
of the requested Party if such enligt den anmodade partens lag-  
conduct occurred in the requested stiftning om ett sådant handlande  
Party.               utförts i den anmodade parten.    
2. If the information in the 2. Om de upplysningar som är  
possession of the competent tillgängliga   för   den behöriga  
authority of the requested Party is myndigheten i den anmodade  
not sufficient to enable it to parten inte räcker till för att  
comply with the request for tillmötesgå en begäran om upp-  
information, that Party shall use all lysningar, ska den anmodade  
relevant information   gathering parten – utan hinder av att den an-  
measures to provide the applicant modade parten kanske inte har  
Party with the information behov av upplysningarna för dess  
requested, notwithstanding that the egna beskattningsändamål – vidta  
requested Party may not need such alla relevanta åtgärder för att 9

information for its own tax purposes.

3.If specifically requested by the competent authority of the applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4.Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

a)information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b)information regarding the ownership of companies, partnerships and other persons, including,

(i)within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain;

(ii)in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

3.Om den behöriga myndigheten i den anmodande parten särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta och lämna:

a)upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,

b)upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag och andra personer, däri inbegripet

1)med de begränsningar som följer av artikel 2, upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja,

2)i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer.

Detta avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

Prop. 2010/11:81

10

5. The competent authority of the applicant Party shall formulate the request with the greatest detail possible and shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

a)the identity of the person under examination or investigation;

b)the taxable period for which the information is sought;

c)a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;

d)the matter with respect to which the information is sought;

e)grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

f)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

g)a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement; and

h)a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten utforma begäran så utförligt som möjligt och ska till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

a)identiteten på den person som är föremål för utredning eller undersökning,

b)den beskattningsperiod för vilken upplysningarna begärs,

c)uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

d)det ändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

e)skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade partens jurisdiktion,

f)såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,

g)uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal, och

h)uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upp-

Prop. 2010/11:81

11

obtain the information, except lysningarna som står till dess
those that would give rise to förfogande inom dess eget terri-
disproportionate difficulties.     torium, utom sådana åtgärder som
                skulle medföra oproportionerligt
6. The competent authority of stora svårigheter.          
6. Den behöriga myndigheten i
the requested Party shall forward den anmodade parten ska snarast
the requested information as möjligt lämna de begärda upp-
promptly as possible to the lysningarna till den anmodande
applicant Party. To ensure a parten. För att tillgodose ett
prompt response, the competent skyndsamt svar ska den behöriga
authority of the requested Party myndigheten i den anmodade
shall:             parten:                
a) Confirm receipt of a request a) Till den behöriga myndig-
in writing to the competent heten i den anmodande parten
authority of the applicant Party skriftligen bekräfta mottagandet av
and shall notify the competent begäran och inom 60 dagar efter
authority of the applicant Party of mottagandet underrätta den be-
deficiencies in the request, if any, höriga myndigheten i den an-
within 60 days of the receipt of the modande parten om eventuella
request.             brister i begäran.          
b) If the competent authority of b) Om den behöriga myndig-
the requested Party has been heten i den anmodade parten inte
unable to obtain and provide the har kunnat inhämta och lämna de
information within 90 days of begärda upplysningarna inom 90
receipt of the request, including if dagar från det att begäran togs
it encounters obstacles in emot, däri inbegripet om det
furnishing the information or it föreligger förhinder att tillhanda-
refuses to furnish the information, hålla upplysningarna eller om den
it shall immediately inform the behöriga myndigheten vägrar att
applicant Party, explaining the lämna upplysningarna, ska den
reason for its inability, the nature omedelbart underrätta den an-
of the obstacles or the reasons for modande parten om detta och ange
its refusal.           skälen för att den inte kunnat
                inhämta och tillhandahålla upp-
                lysningarna, vilka hinder som
                föreligger eller skälen för dess
                vägran.                
Article 6           Artikel 6            
Tax examinations abroad     Utomlands utförda skatteutred-
                ningar                
1. By reasonable notice given in 1. Den anmodande parten får
advance, the applicant Party may med skäligt varsel begära att den
request that the requested Party anmodade parten tillåter att före-
allows representatives of the com- trädare för den behöriga myn-
petent authority of the applicant digheten i den anmodande parten
Party to enter the territory of the närvarar i den anmodade parten, i
requested Party, to the extent den utsträckning detta är tillåtet

Prop. 2010/11:81

12

permitted under the law of the lastmentioned Party, to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2.At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the secondmentioned Party.

3.If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

enligt den sistnämnda partens Prop. 2010/11:81 lagstiftning, för att höra fysiska

personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa personer.

2.På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part får den behöriga myndigheten

iden andra avtalsslutande parten tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

3.Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, om den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part som utför utredningen.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws or in the normal course of its administrative practice for purposes of the administration or enforcement of

Artikel 7      
Möjlighet att avslå en begäran  
1. Den anmodade parten har inte  
skyldighet att inhämta eller lämna  
upplysningar som den anmodande  
parten inte skulle kunna inhämta  
enligt dess lagstiftning eller  
sedvanliga administrativa praxis  
för administration eller verk-  
ställighet av dess egen skattelag- 13
its own tax laws or in response to a stiftning eller som svar på en giltig
valid request made in similar begäran, som görs under mot-
circumstances from the requested svarande omständigheter, enligt
Party under this Agreement. The detta avtal från den anmodade
competent authority of the parten. Den behöriga myndigheten
requested Party may decline to i den anmodade parten får avslå en
assist where the request is not begäran när begäran inte har gjorts
made in conformity with this i överensstämmelse med detta
Agreement.         avtal.              
2. The provisions of this 2. Bestämmelserna i detta avtal
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att   lämna
supply information which would upplysningar   som skulle röja
disclose any trade, business, handels-, affärs-, industri- eller
industrial, commercial or profes- yrkeshemlighet eller kommersiell
sional secret or trade process. hemlighet eller i näringsverk-
Notwithstanding the foregoing, samhet nyttjat förfaringssätt. Utan
information of the type referred to hinder av detta, ska upplysningar
in paragraph 4 of Article 5 shall som avses i artikel 5 punkt 4 inte
not be treated as such a secret or anses som sådana hemligheter
trade process merely because it eller sådant förfaringssätt endast
meets the criteria in that på grund av att de uppfyller
paragraph.           villkoren i nämnda punkt.    
3. The provisions of this 3. Bestämmelserna i detta avtal
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att inhämta
obtain or provide information, eller lämna   upplysningar som
which would reveal confidential skulle röja hemlig kommunikation
communications between a client mellan en klient och dennes
and an attorney, solicitor or other advokat eller annat juridiskt
admitted legal   representative ombud, när sådan kommunikation:
where such communications are:                
a) produced for the purposes of a) förevarit i syfte att söka eller
seeking or providing legal advice lämna juridisk rådgivning, eller
or                            
b) produced for the purposes of b) förevarit i syfte att användas
use in existing or contemplated under pågående eller förestående
legal proceedings.       rättsliga förfaranden.      
4. The requested Party may 4. Den anmodade parten får
decline a request for information if avslå en begäran om upplysningar
the disclosure of the information om lämnandet av upplysningarna
would be contrary to public policy skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).         (ordre public).        
5. A request for information 5. En begäran om upplysningar
shall not be refused on the ground ska inte avslås på grund av att den
that the tax claim giving rise to the skattefordran som föranleder be-
request is disputed.       gäran har bestridits.      
6. The requested Party may 6. Den anmodade parten får
decline a request for information if avslå en begäran om upplysningar
the information is requested by the om den anmodande parten har
applicant Party to administer or begärt upplysningarna för admini-

Prop. 2010/11:81

14

enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

stration eller verkställighet av en Prop. 2010/11:81
bestämmelse i den anmodande
partens skattelagstiftning, eller
därmed sammanhängande krav,
som under samma förhållanden

diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Article 8 Artikel 8
Confidentiality Sekretess

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction, State or sovereign territory not party to this Agreement without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan person, institution eller myndighet eller för annan jurisdiktion, stat eller självständigt territorium som inte är part i detta avtal utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Article 9 Artikel 9
Costs Kostnader

1. Unless the competent authorities of the Contracting Parties

1. Såvida inte de avtalsslutande  
parternas behöriga myndigheter 15

otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance under this Agreement shall be borne by the requested Party.

2.Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, extraordinary costs incurred in providing assistance or implementing procedures related to this Agreement shall be borne by the applicant Party, as applicable. Such extraordinary costs shall include, for example, any costs incurred in providing assistance to the extent that such assistance requires engaging external advisers in connection with litigation or otherwise.

3.Where the requested Party considers that extraordinary costs will be incurred, the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the applicant Party before taking further steps to provide the assistance sought.

har kommit överens om något annat ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning.

2.Såvida inte de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter har kommit överens om något annat ska den anmodande parten svara för kostnader för handräckning eller för upprättandet av förfaranden med anledning av detta avtal som inte kan anses sedvanliga. Sådana kostnader inbegriper kostnader för handräckning i den utsträckning sådan handräckning nödvändiggör anlitandet av utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål.

3.När den anmodade parten anser att kostnader som inte kan anses sedvanliga kommer att uppkomma, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten överlägga med den behöriga myndigheten i den anmodande parten innan ytterligare åtgärder för handräckning vidtas.

Article 10 Artikel 10

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under this Agreement.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av detta avtal.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra i

Prop. 2010/11:81

16

directly for purposes of reaching syfte att träffa överenskommelse Prop. 2010/11:81
agreement under this Article. med stöd av denna artikel.
Article 11 Artikel 11
Protocol Protokoll

The attached Protocol shall form an integral part of this Agreement.

Det bilagda protokollet ska utgöra en integrerande del av detta avtal.

Article 12 Artikel 12
Implementation legislation Lagstiftning om implementering

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i detta avtal.

Article 13 Artikel 13
Entry into force Ikraftträdande

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications.

2.Upon the date of entry into force, this Agreement shall have effect for all requests made but only in respect of taxable periods beginning on or after January 1, 2011.

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot.

2.Avtalet ska tillämpas från och med ikraftträdandet avseende alla förfrågningar, men endast såvitt avser beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare.

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Con-

Artikel 14  
Upphörande  
1. Detta avtal förblir i kraft till  
dess att det sägs upp av en avtals-  
slutande part. Vardera avtalsslu-  
tande parten kan på diplomatisk  
väg skriftligen säga upp avtalet  
genom underrättelse härom till den  
andra avtalsslutande parten. I 17

tracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 17th day of December 2010, in duplicate in the English language.

händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av detta avtal.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 17 december 2010 i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the För Konungariket Sveriges
Kingdom of Sweden regering  
Gunnar Lund Gunnar Lund  
For the Government of the För Furstendömet Liechtensteins
Principality of Liechtenstein regering  
Katja Gey Katja Gey  
Protocol Protokoll

to the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Principality of Liechtenstein for the exchange of information relating to tax matters

till avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Furstendömet Liechtensteins regering om utbyte av upplysningar i skatteärenden

On the occasion of the signing I samband med undertecknandet
of the Agreement between the av avtalet mellan Konungariket
Government of the Kingdom of Sveriges regering och Fursten-
Sweden and the Government of dömet Liechtensteins regering

Prop. 2010/11:81

18

the Principality of Liechtenstein (”de avtalsslutande parterna”) om Prop. 2010/11:81
(the ”Contracting Parties“) for the utbyte av upplysningar i skatte-
exchange of information relating ärenden (”avtalet”), har de avtals-
to tax matters (herinafter referred slutande parterna kommit överens
to as “the Agreement”), the om följande bestämmelser, som
Contracting Parties have agreed ska utgöra en integrerande del av
upon the following provisions, avtalet:              
which shall form an integral part                  
of the Agreement:                      
1. With respect to subparagraph 1. Vad avser artikel 5 punkt 5 a),
a) of paragraph 5 of Article 5, it is förutsätts att det inte är nödvändigt
understood that it is not necessary att tillhandahålla den skatt-
to provide the name of the tax- skyldiges namn för att bestämma
payer in order to define its dennes identitet, om identiteten
identity, if this identity can be kan bestämmas utifrån likvärdiga
determined from equivalent faktorer.              
elements.                            
2. Formal communications, 2. Formella kontakter, däri
including requests for information, inbegripet begäran om upplys-
made in connection with or ningar, som tas med anledning av
pursuant to the provisions of the bestämmelserna i avtalet ska ske
Agreement will be in writing skriftligen mellan de behöriga
directly between the competent myndigheterna.        
authorities.                          
3. With respect to subparagraph 3. Vad avser artikel 4 punkt 1 e)
e) of paragragh 1 of Article 4, it is förutsätts att uttrycket ”person”
understood that the term “person” inbegriper dödsbo.      
includes a dormant inheritance.                  
4. With respect to subparagraph 4. Vad avser artikel 4 punkt 1 f)
f) of paragraph 1 of Article 4, it is förutsätts att uttrycket ”bolag”
understood that the term inbegriper stiftelser, ”Anstalten”,
“company” includes also foun- truster och särskilda förmögen-
dations, establishments (“Anstal- hetsinrättningar.        
ten”), trusts and special asset                  
endowments.                        
5. With respect to Article 8 it is 5. Vad avser artikel 8 förutsätts
understood that information may att upplysningar kan tas emot av
be received by both the applicant såväl den anmodande som den
Party and the requested Party (see anmodade parten (se artikel 5
Article 5, paragraph 5).   punkt 5).            
In witness whereof the under- Till bekräftelse härav har under-
signed being duly authorised tecknade, därtill   vederbörligen
thereto have signed the Protocol. bemyndigade, undertecknat detta
              protokoll.            
Done at Paris, this 17th day of Som skedde i Paris den
December 2010, in duplicate in the 17 december 2010 i två exemplar
English language.     på engelska språket.     19
                             
For the Government of the För Konungariket Sveriges Prop. 2010/11:81
Kingdom of Sweden regering    
Gunnar Lund Gunnar Lund    
For the Government of the För Furstendömet Liechtensteins  
Principality of Liechtenstein regering    
Katja Gey Katja Gey    

20

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:81

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Liechtenstein har förts under 2009 och 2010. Utkast till avtal färdigställdes i november 2010. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk översättning har därefter upprättats. Den engelska texten och den svenska översättningen har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet och ett därtill hörande protokoll undertecknades i Paris den 17 december 2010.

Inom Finansdepartementet har upprättats ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 17 december 2010 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal. Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Liechtenstein. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget

att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Liechtenstein.

4.1 Lagförslaget  
I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet.  
Avtalet är upprättat på engelska. Den engelska texten och en svensk  
översättning framgår av bilagan till lagen.  
Enligt artikel 13 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de  
åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder  
i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits  
emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet  
kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att  
lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 21

4.2Informationsutbytesavtalets innehåll

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD- länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar. Punkten överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I punkt 2 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den part som har anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt 1 omfattar avtalet skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna. Av punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

Prop. 2010/11:81

22

I punkt 2 i protokollet anges att formella kontakter, däri inbegripet Prop. 2010/11:81 begäran om upplysningar, som tas med anledning av bestämmelserna i

avtalet ska ske skriftligen mellan de behöriga myndigheterna.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i modellavtalet. Enligt punkt 3 i protokollet förutsätts vad avser artikel 4 punkt 1 e) att uttrycket ”person”, utöver fysisk person, bolag och annan personsammanslutning, också inbegriper dödsbo. Vidare förutsätts i punkt 4 i protokollet att uttrycket ”bolag” i artikel 4 punkt 1 f) inbegriper stiftelser, ”Anstalten”, truster och särskilda förmögenhetsinrättningar.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de, för de ändamål som anges i artikel 1, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla, däribland identiteten på den person som

är föremål för utredning eller undersökning. Enligt punkt 1 i protokollet

23

förutsätts vad avser artikel 5.5 a) att det inte är nödvändigt att tillhandahålla den skattskyldiges namn för att bestämma dennes identitet, om identiteten kan bestämmas utifrån likvärdiga faktorer.

Av artikel 5.6 framgår att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

4.2.4Utomlands utförda skatteutredningar

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar, vilka överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 7. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning eller sedvanliga administrativa praxis för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning eller som svar på en giltig begäran som görs under motsvarande omständigheter enligt detta avtal från den anmodade parten. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana

Prop. 2010/11:81

24

hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Enligt punkt 5 i protokollet förutsätts att upplysningar kan tas emot av såväl den anmodande som den anmodade parten. Vidare anges i artikeln att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna får yppas för andra personer, institutioner, myndigheter eller andra jurisdiktioner, stater eller självständiga territorier som inte är parter i avtalet, men endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatte-

Prop. 2010/11:81

25

området som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för detta avtal omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

I artikel 9 regleras frågan om hur kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om upplysningar ska fördelas mellan de berörda parterna. Bestämmelsen innebär att om de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter inte kommit överens om annat, ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader för handräckning och den anmodande parten för kostnader som inte kan anses sedvanliga. Med kostnader som inte kan anses sedvanliga avses bl.a. kostnader för att anlita utomstående rådgivare i samband med process eller för annat ändamål. Vidare anges i bestämmelsen att innan ytterligare åtgärder för handräckning vidtas ska de behöriga myndigheterna överlägga i de fall den anmodade parten anser att kostnader som inte anses sedvanliga kan uppkomma.

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 10.

Prop. 2010/11:81

26

4.2.9 Protokoll Prop. 2010/11:81

Artikel 11 föreskriver att det bilagda protokollet ska utgöra en integrerande del av avtalet.

4.2.10Slutbestämmelser

Artiklarna 13 och 14 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 13 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet ska tillämpas avseende alla förfrågningar, men endast såvitt avser beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2011 eller senare.

5Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Liechtenstein.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

27

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2011

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Björklund, Bildt, Ask, Olofsson, Carlgren, , Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter- Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Norman

Regeringen beslutar proposition 2010/11:81 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein.

Prop. 2010/11:81

28