Regeringens proposition 2010/11:67

Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade Prop.
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 2010/11:67

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2011

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagtekniska ändringar i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som föranleds av ikraftträdandet av en ny EU-förordning om animaliska biprodukter.

Den innehåller vidare förslag till ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel så att den kompletterar nu gällande EU-förordningar.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i ovanstående lagar med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om  
    foder och animaliska biprodukter....................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på

    jordbruksprodukter och livsmedel.................................... 12
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 17
4 Lagen om foder och animaliska biprodukter .................................. 18
  4.1 Gällande bestämmelser .................................................... 18

4.2Förslag till lagändringar till följd av förordning (EG)

  nr 1069/2009 .................................................................... 18
  4.2.1 Bakgrund......................................................... 18
  4.2.2 Regeringens förslag......................................... 19
5 Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på  
jordbruksprodukter och livsmedel .................................................. 20
5.1 Gällande bestämmelser .................................................... 20

5.2Förslag till lagändringar till följd av ändring av

    förordning (EG) nr 1234/2007 ......................................... 21
    5.2.1 Bakgrund ......................................................... 21
    5.2.2 Regeringens förslag ......................................... 21
6 Lagändringar till följd av Lissabonfördraget .................................. 22
  6.1 Bakgrund .......................................................................... 22
  6.2 Regeringens ..........................................................förslag 22
7 Konsekvenser..................................................................................   24

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen om foder och

animaliska biprodukter..................................................... 24

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och

livsmedel.......................................................................... 24
8 Författningskommentar................................................................... 24

8.1Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:805) om

foder och animaliska biprodukter..................................... 24

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på

  jordbruksprodukter och livsmedel.................................... 26
Bilaga 1 Sammanfattning av Promemoria med förslag till lag
  om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska
  biprodukter (dnr Jo2010/1964)............................................. 27
Bilaga 2 Författningsförslaget i Promemoria med förslag till lag
  om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska
  biprodukter (dnr Jo2010/1964)............................................. 28

Prop. 2010/11:67

2

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna beträffande Prop. 2010/11:67
  Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen  
  (2006:805) om foder och animaliska biprodukter................ 35
Bilaga 4 Sammanfattning av Promemoria med förslag till lag  
  om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av  
  skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och  
  livsmedel (dnr Jo 2010/1054) .............................................. 36
Bilaga 5 Författningsförslaget i Promemoria med förslag till lag  
  om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av  
  skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och  
  livsmedel (dnr Jo2010/1054) ............................................... 37
Bilaga 6 Förteckning över remissinstanserna beträffande  
  Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen  
  (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på  
  jordbruksprodukter och livsmedel........................................ 38
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 januari 2011..... 39
Rättsdatablad.......................................................................................... 40

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:67

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

2.lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

4

2 Lagtext Prop. 2010/11:67

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

dels att 2, 4-8, 12-14, 21, 23-29, 31 och 32 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Begreppen foder och utsläppande på marknaden av foder har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Begreppet primärproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Begreppen animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter har i denna lag samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

Uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Uttrycket primärproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter har i denna lag samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)1.

1 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

5

4 §

Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser).

Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser).

EG-bestämmelser som     EU-bestämmelser som    
kompletteras av lagen     kompletteras av lagen    
Lagen kompletterar sådana EG- 5 §            
Lagen kompletterar sådana EU-
bestämmelser som har samma bestämmelser som har samma
syfte som lagen och som faller syfte som lagen och som faller
inom lagens tillämpningsområde. inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen skall i Svensk författ- Regeringen ska i Svensk författ-
ningssamling ge till känna vilka ningssamling ge till känna vilka
grundförordningar som avses.   grundförordningar som avses.  
I fråga om EG-bestämmelser I fråga om EU-bestämmelser
som faller inom flera lagars som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager tillämpningsområde tillkännager
regeringen på samma sätt som i regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser första stycket vilka bestämmelser
som kompletteras av denna lag.   som kompletteras av denna lag.  
Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet fatta beslut som enskilda fallet fatta beslut som
behövs som komplettering av EG- behövs som komplettering av EU-
bestämmelserna.         bestämmelserna.        
I de EG-bestämmelser som 6 §            
I de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen finns förbud kompletteras av lagen finns förbud
mot att som foder använda djur, mot att som foder använda djur,
djurdelar eller varor som fram- djurdelar eller varor som fram-
ställs av djur.           ställs av djur.          
Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att djur meddela föreskrifter om att djur
eller delar av djur får användas eller delar av djur får användas
som foder i enlighet med undan- som foder i enlighet med undan-
tagsbestämmelserna i artikel 23 i tagsbestämmelserna i artikel 18 i
Europaparlamentets och rådets Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1774/2002.   förordning (EG) nr 1069/2009.  

Prop. 2010/11:67

6

Vilda djur som inte omfattas av 7 §
Vilda djur som inte omfattas av
de EG-bestämmelser som kom- de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen får användas pletteras av lagen får användas
som foder endast om djuren har som foder endast om djuren har
avlivats, slaktats upp och därefter avlivats, slaktats upp och därefter
veterinärbesiktigats. veterinärbesiktigats.

Det som sägs i första stycket gäller också delar av sådana djur och fodermjöl eller andra varor som framställts av djuren eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kraven i första och andra styckena.

Utöver vad som följer av de EG- 8 §
Utöver vad som följer av de EU-
bestämmelser som kompletteras av bestämmelser som kompletteras av
lagen är det förbjudet att använda lagen är det förbjudet att använda
eller på marknaden släppa ut foder eller på marknaden släppa ut foder
1. om det kan antas att fodret har 1. om det kan antas att fodret har
en skadlig inverkan på miljön, en skadlig inverkan på miljön,
2. om det har en sådan beskaf- 2. om det har en sådan beskaf-
fenhet som inte är tillåten enligt fenhet som inte är tillåten enligt
7 § första eller andra stycket, 7 § första eller andra stycket,
3. för vilket upplysningsskyl- 3. för vilket upplysningsskyl-
dighet enligt föreskrifter eller be- dighet enligt föreskrifter eller be-
slut som har meddelats med stöd slut som har meddelats med stöd
av 9 § inte fullgjorts,   av 9 § inte fullgjorts,  
4. som inte uppfyller de krav 4. som inte uppfyller de krav
eller villkor om fodersäkerhet som eller villkor om fodersäkerhet som
föreskrivits eller beslutats med föreskrivits eller beslutats med
stöd av 9 §.         stöd av 9 §.        
Offentlig kontroll av efterlev- 12 §2          
Offentlig kontroll av efterlev-
naden av denna lag, de föreskrifter naden av denna lag, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats eller beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EG-bestäm- med stöd av lagen, de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen melser som kompletteras av lagen
samt de beslut som har meddelats samt de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna med stöd av EU-bestämmelserna
utövas av Statens jordbruksverk, utövas av Statens jordbruksverk,
länsstyrelserna, andra statliga myn- länsstyrelserna, andra statliga myn-
digheter och kommunerna i enlig- digheter och kommunerna i enlig-
het med vad regeringen bestäm- het med vad regeringen bestäm-
mer.           mer.          

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2 Senaste lydelse 2008:661.

Prop. 2010/11:67

7

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får över- Prop. 2010/11:67 lämnas från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.

13 §

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Den myndighet som utövar 14 §  
Den myndighet som utövar
offentlig kontroll skall verka för offentlig kontroll ska verka för att
att överträdelser av lagen, av de åtgärder vidtas mot överträdelser
föreskrifter eller beslut som har av lagen, av de föreskrifter eller
meddelats med stöd av lagen eller beslut som har meddelats med stöd
av de EG-bestämmelser som kom- av lagen eller av de EU-bestäm-
pletteras av lagen, beivras. melser som kompletteras av lagen.

21 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har rätt att i den utsträckning det behövs för kontrollen

1.på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt

2.få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Utöver vad som följer av de EG- 23 §  
Utöver vad som följer av de EU-  
bestämmelser som kompletteras av bestämmelser som kompletteras av  
lagen eller vad som särskilt anges i lagen eller vad som särskilt anges i  
19 § får en kontrollmyndighet med- 19 § får en kontrollmyndighet med-  
dela de förelägganden och förbud dela de förelägganden och förbud  
som behövs för att lagen, de som behövs för att lagen, de  
föreskrifter eller beslut som har föreskrifter eller beslut som har  
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de  
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som komplet-  
teras av lagen och de beslut som teras av lagen och de beslut som 8
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna skall följas. bestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud enligt 24 §
Förelägganden och förbud enligt
23 § eller enligt de EG-bestäm- 23 § eller enligt de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen melser som kompletteras av lagen
får förenas med vite. får förenas med vite.
  25 §

Utöver vad som följer av de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1.har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EG-bestäm- melser som kompletteras av lagen, samt

2.avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars skall kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

Utöver vad som följer av de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1.har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EU-bestäm- melser som kompletteras av lagen, samt

2.avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

26 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm- melserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestäm- melserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

  27 §
Polismyndigheten skall lämna Polismyndigheten ska lämna den
den hjälp som behövs för utövande hjälp som behövs för utövande

Prop. 2010/11:67

9

av offentlig kontroll eller verk- av offentlig kontroll eller verk-
ställighet av beslut enligt denna ställighet av beslut enligt denna
lag, de föreskrifter eller beslut som lag, de föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kom- de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen eller de beslut pletteras av lagen eller de beslut
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
EG-bestämmelserna. EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1.det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2.det annars finns synnerliga skäl.

Regeringen eller den myndighet 28 §  
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldig- meddela föreskrifter om skyldig-
het att betala avgift het att betala avgift
1. för offentlig kontroll enligt 1. för offentlig kontroll enligt
denna lag, de föreskrifter som har denna lag, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller meddelats med stöd av lagen eller
de EG-bestämmelser som kom- de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen, och pletteras av lagen, och
2. i ärenden enligt denna lag, de 2. i ärenden enligt denna lag, de
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EG- med stöd av lagen eller de EU-
bestämmelser som kompletteras av bestämmelser som kompletteras av
lagen.   lagen.  

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

29 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1.bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 9 eller 11 §,

2.bryter mot 8 §, eller

3.inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Prop. 2010/11:67

10

31 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut av Jordbruksverket eller 32 §
Beslut av Jordbruksverket eller
av en annan statlig förvaltnings- av en annan statlig förvaltnings-
myndighet enligt denna lag, enligt myndighet enligt denna lag, enligt
de föreskrifter som har meddelats de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de med stöd av lagen eller enligt de
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som komplet-
teras av lagen får överklagas hos teras av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Prop. 2010/11:67

11

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Härigenom föreskrivs att 2–4, 6, 7, 11 och 13–20 §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  2 §

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör skydd för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionellt skydd och garanterade traditionella specialiteter,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om

upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,  
2. rådets förordning (EG) nr 2. rådets förordning (EG) nr
479/2008 av den 29 april 2008 om 1234/2007 av den 22 oktober 2007
den gemensamma organisationen om upprättande av en gemensam
av marknaden för vin, om ändring organisation av jordbruksmark-
av förordningarna (EG) nr naderna och om särskilda be-
1493/1999, (EG) nr 1782/2003, stämmelser för vissa jordbruks-
(EG) nr 1290/2005 och (EG) nr produkter (”förordningen om en
3/2008 samt om upphävande av samlad marknadsordning”)3, och

förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmel-

serna om djurhälsa och djurskydd.  
Regeringen eller den myndighet 3 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer med- som regeringen bestämmer med-
delar de föreskrifter som behövs delar de föreskrifter som behövs
som komplettering av EG- bestäm- som komplettering av EU- bestäm-
melserna. melserna.
  4 §

Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska utövas

Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska utövas

3 EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

Prop. 2010/11:67

12

Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestäm- melser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.
av Livsmedelsverket, länsstyrel- av Livsmedelsverket, länsstyrel- Prop. 2010/11:67
serna och kommunerna i enlighet serna och kommunerna i enlighet
med de föreskrifter som regering- med de föreskrifter som regering-
en meddelar. en meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet.

6 §

Regeringen får utse en eller flera myndigheter att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp i denna verksamhet.

Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestäm- melser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Kontrollmyndigheterna ska ver- 7 §
Kontrollmyndigheterna ska ver-
ka för att överträdelser av lagen, ka för att åtgärder vidtas mot
av de föreskrifter eller beslut som överträdelser av lagen, av de före-
har meddelats med stöd av lagen skrifter eller beslut som har med-
eller av de EG-bestämmelser som delats med stöd av lagen eller av
kompletteras av lagen, beivras. de EU-bestämmelser som kom-
  pletteras av lagen.

11 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har, i den utsträckning som behövs för kontrollen, rätt att på begäran få

1.upplysningar och ta del av handlingar, och

2.tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för

EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Utöver vad som följer av de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de

Första stycket gäller också för  
Europeiska kommissionen och för  
inspektörer och experter som ut-  
setts av kommissionen.  
13 §  
Utöver vad som följer av de EU-  
bestämmelser som kompletteras av  
lagen eller vad som särskilt anges i  
9 § får en kontrollmyndighet med-  
dela de förelägganden och förbud  
som behövs för att lagen, de  
föreskrifter och beslut som har  
meddelats med stöd av lagen, de 13
EG-bestämmelser som komplet- EU-bestämmelser som komplet-
teras av lagen och de beslut som teras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna ska följas. bestämmelserna ska följas.
Förelägganden och förbud enligt 14 §
Förelägganden och förbud enligt
13 § eller enligt de EG-bestäm- 13 § eller enligt de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen melser som kompletteras av lagen
får förenas med vite. får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått en gärning som kan föranleda straff, får dock myndigheten inte vid vite förelägga den misstänkte att medverka i utredningen.

15 §

Utöver vad som följer av de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller förbud enligt 13 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller göra någon annan ändring så att den överensstämmer med de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

Utöver vad som följer av de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett föreläggande eller förbud enligt 13 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller göra någon annan ändring så att den överensstämmer med de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

16 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm- melserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestäm- melserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Polismyndigheten ska på begä- 17 §
Polismyndigheten ska på begä-
ran av kontrollmyndigheten lämna ran av kontrollmyndigheten lämna
den hjälp som behövs för kontroll den hjälp som behövs för kontroll
eller verkställighet av beslut enligt eller verkställighet av beslut enligt
denna lag, de föreskrifter eller denna lag, de föreskrifter eller

Prop. 2010/11:67

14

beslut som har meddelats med stöd beslut som har meddelats med stöd Prop. 2010/11:67
av lagen, de EG-bestämmelser av lagen, de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen eller de som kompletteras av lagen eller de
beslut som har meddelats med stöd beslut som har meddelats med stöd
av EG-bestämmelserna. av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1.det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2.det annars finns synnerliga skäl.

Regeringen eller den myndighet 18 §  
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldig- meddela föreskrifter om skyldig-
het att betala avgift för het att betala avgift för
1. kontroll enligt denna lag, de 1. kontroll enligt denna lag, de
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EG- med stöd av lagen eller de EU-
bestämmelser som kompletteras av bestämmelser som kompletteras av
lagen, och   lagen, och  
2. prövning eller handläggning 2. prövning eller handläggning
enligt denna lag, de föreskrifter enligt denna lag, de föreskrifter
som har meddelats med stöd av som har meddelats med stöd av
lagen eller de EG-bestämmelser lagen eller de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen. som kompletteras av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som statliga myndigheter och kontrollorgan tar ut.

19 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

20 §

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

15

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Prop. 2010/11:67

16

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:67

Lagen om foder och animaliska biprodukter

Med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1, Celex 32009R1069) har det inom Landsbygdsdepartementet (tidigare Jordbruksdepartementet) upprättats en promemoria, Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (dnr Jo2010/1964). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.

Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Med anledning av att rådets förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EUT L 148, 6.6.2008, s. 1, Celex 32008R0479) har inarbetats i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1, Celex 32007R1234) har det inom Landsbygdsdepartementet (tidigare Jordbruksdepartementet) upprättats en promemoria, Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (dnr Jo2010/1054). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 4. Promemorians lagförslag finns i bilaga 5. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. Förslagen till lagändringar i de delar de avser en anpassning till Lissabonfördraget är av konsekvenskaraktär och har följaktligen inte utretts särskilt.

Lagrådet

Författningstekniskt och även i övrigt är lagändringarna av sådan beskaffenhet att regeringen bedömer att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

17

4 Lagen om foder och animaliska biprodukter Prop. 2010/11:67

4.1Gällande bestämmelser

Den nuvarande lagen om foder och animaliska biprodukter trädde i kraft den 1 juli 2006. Lagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter. Lagen är tillämplig i alla led fr.o.m. primärproduktionen av foder t.o.m. utsläppandet av foder på marknaden eller utfodring av djur. Lagen gäller även för befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Begreppet animaliska biprodukter definieras inte i lagen utan det anges att begreppen animaliska biprodukter och därav framställda produkter har i lagen samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774). Unionsbegreppet animaliska biprodukter och därav framställda produkter utgör därmed ramen för lagens tillämpningsområde rörande sådana biprodukter.

Lagen innehåller materiella bestämmelser och bemyndiganden samt kompletterar sådana EU-bestämmelser som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Lagen innehåller i huvudsak bemyndiganden begränsade till foder och animaliska biprodukter samt bestämmelser om straff, avgifter och kontrollmyndigheter m.m.

4.2Förslag till lagändringar till följd av förordning (EG) nr 1069/2009

4.2.1 Bakgrund

På grund av flera kriser med anknytning till produkter av animaliskt  
ursprung som hotat människors och djurs hälsa infördes inom EU ett  
omfattande regelverk för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå genom  
hela produktions- och distributionskedjan. Sedan den 1 maj 2003 tilläm-  
pas förordning (EG) nr 1774/2002 i vilken hälsobestämmelser läggs fast  
för animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livs-  
medel. Det framkom dock med åren att behov fanns av revidering av  
bestämmelserna för att förtydliga och förenkla dessa.  
Den 21 oktober 2009 antogs förordning (EG) nr 1069/2009. Denna för-  
ordning ska börja tillämpas den 4 mars 2011 och samtidigt ska förord-  
ning (EG) nr 1774/2002 upphöra att gälla.  
Förordning (EG) nr 1069/2009 bygger i stor utsträckning på de  
erfarenheter som har kunnat göras utifrån tillämpningen av förordning  
(EG) nr 1774/2002. Avsikten är att den nya förordningen ska innebära en  
förenklad och effektivare lagstiftning på området med minskad admi-  
nistrativ börda för de behöriga myndigheterna och för berörda närings-  
grenar och med bibehållen hög skyddsnivå för människors och djurs  
hälsa.  
I förordning (EG) nr 1069/2009 fastställs bestämmelser för människors  
och djurs hälsa i samband med animaliska biprodukter och därav fram- 18
 

ställda produkter för att förebygga och minimera risker för människors Prop. 2010/11:67 och djurs hälsa av dessa produkter och framför allt skydda säkerheten i

livsmedels- och foderkedjan. Förordningen är en ramlagstiftning för hantering av animaliska biprodukter, dvs. hela kroppar eller delar av djur eller andra animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas för livsmedel. Den innehåller bestämmelser om kategorisering, bortskaffande och användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. Förordningen innehåller vidare bestämmelser om registrering och godkännande av anläggningar, om krav på spårbarhet och egenkontroll samt om offentlig kontroll av behöriga myndigheter.

EU-förordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna från den dag de träder i kraft och behöver därför inte omsättas nationellt för att kunna tillämpas av nationella myndigheter och få effekt för enskilda.

4.2.2Regeringens förslag

Regeringens förslag: Hänvisningarna i 2 och 6 §§ lagen om foder och animaliska biprodukter till förordning (EG) nr 1774/2002 ska bytas ut mot hänvisningar till förordning (EG) nr 1069/2009. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2011.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller

inte haft några synpunkter på detta. Lantbrukarnas Riksförbund och Eldrimner har dock haft synpunkter på tillämpningen av den nya EU- förordningen.

Skälen för regeringens förslag: Den 21 oktober 2009 antogs förordning (EG) nr 1069/2009. Denna förordning ska börja tillämpas den 4 mars 2011 och samtidigt ska förordning (EG) nr 1774/2002 upphöra att gälla. Hänvisningarna i lagen om foder och animaliska biprodukter till förordning (EG) nr 1774/2002 behöver därför ersättas av hänvisningar till förordning (EG) nr 1069/2009. Detta medför i allt väsentligt inte några ändringar i sak.

Eftersom den nya EU-förordningen ska börja tillämpas den 4 mars 2011 bör de lagändringar som föranleds av förordningen genomföras så snart som möjligt. Lagändringar till följd av förordning (EG) nr 1069/2009 föreslås därför träda i kraft den 1 maj 2011.

De nedan föreslagna ändringarna till följd av EU-förordningen om animaliska biprodukter innebär inte att det materiella innehållet i respektive lagbestämmelse ändras. Några särskilda övergångsbestämmelser behöver därför inte införas.

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Enligt 2 § tredje stycket lagen om foder och animaliska biprodukter har begreppet animaliska biprodukter och därav framställda produkter i lagen samma betydelse som i förordning (EG) nr 1774/2002. Detta för att tolknings- och tillämpningssvårigheter inte ska uppkomma.

19

Animaliska biprodukter definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr Prop. 2010/11:67 1774/2002 som hela kroppar eller delar från djur eller animaliska

produkter som avses i artiklarna 4–6 som inte är avsedda att användas som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma. De animaliska biprodukterna i artiklarna 4–6 är av olika kvaliteter och indelade i tre kategorier.

I förordning (EG) nr 1069/2009 definieras begreppet animaliska biprodukter emellertid på ett något annorlunda sätt. I artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1069/2009 definieras animaliska biprodukter som hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma. Materiellt sett innebär utformningen av definitionen dock inte någon ändring i sak av vad som ska avses med begreppet animaliska biprodukter.

Beträffande begreppet därav framställda produkter finns i förordning (EG) nr 1774/2002 inte någon uttrycklig definition av begreppet. Förordningens bestämmelser omfattar dock vissa produkter som har framställts av animaliska biprodukter (se bl.a. artikel 1.1 b).

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1069/2009 definieras framställda produkter som produkter som framställts genom en eller flera behandlingar, omvandlingar eller steg i bearbetningen av animaliska biprodukter. Inte heller detta innebär någon ändring i sak.

Regeringen föreslår därför att hänvisningen i 2 § tredje stycket lagen om foder och animaliska biprodukter till förordning (EG) nr 1774/2002 ersätts av en hänvisning till förordning (EG) nr 1069/2009.

Användning av djur eller delar av djur som foder

I 6 § andra stycket lagen om foder och animaliska biprodukter finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 23 i förordning (EG) nr 1774/2002.

De här aktuella undantagsbestämmelserna i artikel 23 i förordning (EG) nr 1774/2002 motsvaras i huvudsak av de möjligheter till undantag som medges i enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/2009. Hänvisningen i 6 § andra stycket lagen om foder och animaliska biprodukter till artikel 23 i förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför ersättas av en hänvisning till artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/2009.

5Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

5.1Gällande bestämmelser

Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel trädde i kraft den 1 januari 2010. Den är avsedd att kom-

20

plettera ett antal i lagen angivna EU-förordningar, bl.a. förordning (EG) Prop. 2010/11:67 nr 479/2008.

5.2Förslag till lagändringar till följd av ändring av förordning (EG) nr 1234/2007

5.2.1Bakgrund

Den 22 oktober 2007 antogs förordning (EG) nr 1234/2007. Genom denna förordning sammanfördes en mängd förordningar som rörde gemensamma marknadsordningar för jordbruksprodukter eller produktgrupper till en enda förordning. När förordningen antogs pågick förhandlingar om en policyreform inom vinsektorn. Avsikten med förordningen var inte att ifrågasätta några politiska beslut som fattats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken utan endast att genomföra en teknisk förenkling (skäl 7 i förordningen). I förordning (EG) nr 1234/2007 infördes därför inledningsvis endast sådana bestämmelser inom vinsektorn som inte var föremål för någon policyreform. Avsikten var att de materiella reglerna för den gemensamma marknaden för vinsektorn skulle tas in i förordningen när reformen väl hade genomförts (skäl 8 i förordningen).

Policyreformen inom vinsektorn avslutades genom antagandet av förordning (EG) nr 479/2008. Genom rådets förordning (EG) nr 491/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 154, 17.6.2009, s. 1, Celex 32009R0491) införlivades därefter vinsektorn fullt ut i förordning (EG) nr 1234/2007 (skäl 3 i förordning (EG) nr 491/2009).

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 479/2008 har, utan några ändringar i sak, överförts till förordning (EG) nr 1234/2007, däribland bestämmelserna om ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck. Förordningen började tillämpas den 1 augusti 2009. Samtidigt upphörde förordning (EG) nr 479/2008 att gälla, med ett undantag, som dock inte är relevant i detta sammanhang. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1234/2007 och ska läsas enligt den jämförelsetabell (bilaga XXII) som finns i den förordningen (artikel 3 i förordning (EG) nr 491/2009).

5.2.2Regeringens förslag

Regeringens förslag: Hänvisningen i 2 § lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel till förordning (EG) nr 479/2008 byts ut mot en hänvisning till förordning (EG) nr 1234/2007.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

21

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig har tillstyrkt Prop. 2010/11:67 förslaget eller inte haft några synpunkter på detta.

Skälen för regeringens förslag: I 2 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel anges att lagen kompletterar bl.a. förordning (EG) nr 479/2008 i de delar den innehåller bestämmelser som rör skydd för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionellt skydd och garanterade traditionella specialiteter. Denna förordning har inarbetats i förordning (EG) nr 1234/2007. Hänvisningen till förordning (EG) nr 479/2008 bör ersättas med en hänvisning till förordning (EG) nr 1234/2007.

6 Lagändringar till följd av Lissabonfördraget

6.1Bakgrund

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen undertecknades den 13 december 2007. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Innebörden av Lissabonfördraget och de huvudsakliga ändringarna och tilläggen i förhållande till nu gällande fördrag samt ändringar i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har redovisats i regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget (bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64).

Ikraftträdandet av Lissabonfördraget innebär att ett antal följdändringar behöver göras i svenska författningar. Hänvisningar i svenska författningar till benämningar som ändras genom Lissabonfördraget bör därmed ersättas med nya benämningar.

Nedan behandlas ändringar i lagen om foder och animaliska biprodukter och i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

6.2Regeringens förslag

Regeringens förslag: Uttryck som EG-bestämmelser respektive EG- bestämmelserna ska ändras till EU-bestämmelser respektive EU- bestämmelserna i lagarna.

Bestämmelserna som ger EU:s institutioner och inspektörer och experter som utsetts av institutionerna rätt att få upplysningar och tillträde till lokaler m.m. vid kontroll inskränks till att avse Europeiska kommissionen.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2011.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig har tillstyrkt

förslaget eller inte haft några synpunkter på detta.

22

Skälen för regeringens förslag: Benämningar som ändras genom Lissabonfördraget bör i lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ersättas med de nya benämningarna. Lissabonfördraget innebär t.ex. att Europeiska unionen (EU) ersätter och efterträder Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person. Uttryck som exempelvis EG- förordningar behöver därför ändras till EU-förordningar. Dessutom bör i förekommande fall uttryck som EG-bestämmelser respektive EG-bestäm- melserna ändras till EU-bestämmelser respektive EU-bestämmelserna.

Beträffande EU:s institutioner måste emellertid, med anledning av att antalet institutioner utökats, i varje enskilt fall tas ställning till om en hänvisning till EG:s institutioner ska ändras till EU:s institutioner eller till en precisering av den eller de institutioner som avses.

Av 21 § andra stycket lagen om foder och animaliska biprodukter och 11 § andra stycket lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel framgår att rätt till upplysningar och tillträde till lokaler m.m. även gäller för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna. Detta följer av de krav på gemenskapskontroller av medlemsstaterna som gäller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 882/2004 ska kommissionens experter utföra allmänna och särskilda revisioner i medlemsstaterna i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter. Kommissionen får utse experter från medlemsstaterna som ska bistå kommissionens egna experter. Huvudsyftet är att kontrollera att allmän offentlig kontroll genomförs i medlemsstaterna i överensstämmelse med de fleråriga nationella kontrollplanerna och i enlighet med unionslagstiftningen.

Vid dessa kontroller ska medlemsstaterna bl.a. se till att kommissionens experter får tillträde till alla lokaler och tillgång till uppgifter som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kommissionens tjänstemän och experter kan behöva kontrollera genomförandet av kontrollplanerna och tillämpningen av unionslagstiftningen på plats i företagarnas anläggningar. Denna rätt till tillträde har därför införts i den nationella lagstiftningen (prop. 2005/2006:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357 och prop. 2009/10:22, bet. 2009/10:MJU10, rskr. 2009/10:100).

Mot den angivna bakgrunden bör bestämmelsen i 21 § lagen om foder och animaliska biprodukter och i 11 § lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ändras så att det framgår att det är Europeiska kommissionen som vid sin tillsyn har de aktuella befogenheterna.

Eftersom Lissabonfördraget redan har trätt i kraft bör de lagändringar som föranleds av förordningen genomföras så snart som möjligt. Konsekvensändringar med anledning av Lissabonfördraget föreslås därför träda i kraft den 1 maj 2011.

De föreslagna ändringarna med anledning av Lissabonfördraget innebär inte att det materiella innehållet i respektive lagbestämmelse ändras. Några särskilda övergångsbestämmelser behöver därför inte införas.

Prop. 2010/11:67

23

7 Konsekvenser Prop. 2010/11:67

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen om foder och animaliska biprodukter

Förslagen innebär att hänvisningar i lagen om foder och animaliska biprodukter till en EU-förordning byts ut mot en annan. De materiella bestämmelserna i lagen är dock i allt väsentligt desamma. Övriga förslag utgörs av redaktionella ändringar för att anpassa lagstiftningen till Lissabonfördraget. Ändringarna har inte några praktiska konsekvenser och medför inte heller några kostnads- eller andra finansiella konsekvenser för det allmänna eller för enskilda.

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Förslaget innebär att hänvisningen till en EU-förordning byts ut mot en annan. De materiella bestämmelserna i lagen är dock i sak desamma. Övriga förslag utgörs av redaktionella ändringar för att anpassa lagstiftningen till Lissabonfördraget. Ändringarna har inte några praktiska konsekvenser och medför inte heller några kostnads- eller andra finansiella konsekvenser för det allmänna eller för enskilda.

8 Författningskommentar

8.1Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

2 §

Genom ändringen ersätts hänvisningen till förordning (EG) nr 1774/2002 med en hänvisning till förordning (EG) nr 1069/2009. Detta medför inte någon ändring i sak. Vidare har på några ställen ordet begrepp ersatts med ordet uttryck. Ändringen är rent språklig och medför inte någon ändring i sak.

4 §

Uttrycken EG-förordningar och EG-bestämmelser ändras till EU-förord- ningar och EU-bestämmelser.

5 §

Uttrycket EG-bestämmelser i rubriken närmast före 5 § ändras till EU- bestämmelser. Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna i paragrafen ändras till EU-bestämmelser och EU-bestämmelserna. Vidare ändras ordet skall till ska.

24

6 §

Genom ändringen ersätts hänvisningen till artikel 23 i förordning (EG) nr 1774/2002 med en hänvisning till artikel 18 i förordning (EG) nr 1069/2009. Detta medför i allt väsentligt inte någon ändring i sak. Vidare ändras uttrycket EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.

7 och 8 §§

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser.

12 och 13 §§

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna.

14 §

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser och ordet skall ändras till ska. Paragrafen ändras även språkligt på så sätt att ordet beivras sist i paragrafen byts ut mot ”åtgärder vidtas mot” och att ordföljden ändras.

21 §

Benämningen EG:s institutioner i 21 § andra stycket ändras till Europeiska kommissionen. Vidare ändras som en följd ordet institutionerna till kommissionen. Skrivningen i paragrafen innebär en precisering av den institution som avses. Bestämmelsen i andra stycket kompletterar artikel 45.5 i förordning (EG) nr 882/2004 av vilken det följer att kommissionens tjänstemän och experter vid gemenskapskontroller av medlemsstaterna kan behöva kontrollera genomförandet av kontrollplanerna och tillämpningen av unionslagstiftningen på plats i företagarnas anläggningar.

23 §

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna. Ordet skall ändras till ska.

24 §

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser.

25 §

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser. Ordet skall ändras till ska.

26 §

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna.

27 §

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna. Ordet skall ändras till ska.

28, 29, 31 och 32 §§

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser.

Prop. 2010/11:67

25

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2 §

Genom ändringen ersätts hänvisningen till förordning (EG) nr 479/2008 med en hänvisning till förordning (EG) nr 1234/2007. Detta medför inte någon ändring i sak.

3 §

Uttrycket EG-bestämmelserna ändras till EU-bestämmelserna.

4 och 6 §§

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna.

7 §

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser. Paragrafen ändras även språkligt på så sätt att ordet beivras sist i paragrafen byts ut mot ”åtgärder vidtas mot” och att ordföljden ändras.

11 §

Benämningen EG:s institutioner i 11 § andra stycket ändras till Europeiska kommissionen. Vidare ändras som en följd ordet institutionerna till kommissionen. Skrivningen i paragrafen innebär en precisering av den institution som avses. Bestämmelsens andra stycke kompletterar artikel 45.5 i förordning (EG) nr 882/2004 av vilken det följer att kommissionens tjänstemän och experter vid gemenskapskontroller av medlemsstaterna kan behöva kontrollera genomförandet av kontrollplanerna och tillämpningen av unionslagstiftningen på plats i företagarnas anläggningar.

13 §

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna.

14 och 15 §§

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser.

16 och 17 §§

Uttrycken EG-bestämmelser och EG-bestämmelserna ändras till EU- bestämmelser och EU-bestämmelserna.

18-20 §§

Uttrycket EG-bestämmelser ändras till EU-bestämmelser.

Prop. 2010/11:67

26

Sammanfattning av Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (dnr Jo2010/1964)

I promemorian föreslås ändringar i lagen om foder och animaliska biprodukter i anledning av ikraftträdandet av den nya EU-förordningen om animaliska biprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter).

I promemorian föreslås även ändringar i lagen med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Prop. 2010/11:67

Bilaga 1

27

Författningsförslaget i Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (dnr Jo2010/1964)

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

dels att 2, 4-8, 12-14, 21, 23-29, 31 och 32 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”EU-bestämmelser som

kompletteras av lagen”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Begreppen foder och utsläppande på marknaden av foder har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Begreppet primärproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Begreppen animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter har i denna lag samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

Uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder har i denna lag samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Uttrycket primärproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt utsläppande på marknaden av dessa produkter har i denna lag samma betydelse som i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

28

Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser).

Lagen kompletterar sådana EG- bestämmelser som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG- bestämmelserna.

I de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen finns förbud mot att som foder använda djur, djurdelar eller varor som framställs av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)4.

4 §

Lagen tillämpas inte på privat enskild produktion av foder avsett för sällskapsdjur och på utfodring av sådana djur i enskilda hem. Denna begränsning gäller dock inte i den mån lagen kompletterar bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser).

5 §

Lagen kompletterar sådana EU- bestämmelser som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EU- bestämmelserna.

6 §

I de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen finns förbud mot att som foder använda djur, djurdelar eller varor som framställs av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

4 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

29

Vilda djur som inte omfattas av 7 §
Vilda djur som inte omfattas av
de EG-bestämmelser som kom- de EU-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen får användas pletteras av lagen får användas
som foder endast om djuren har som foder endast om djuren har
avlivats, slaktats upp och därefter avlivats, slaktats upp och därefter
veterinärbesiktigats. veterinärbesiktigats.

Det som sägs i första stycket gäller också delar av sådana djur och fodermjöl eller andra varor som framställts av djuren eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kraven i första och andra styckena.

Utöver vad som följer av de EG- 8 §
Utöver vad som följer av de EU-
bestämmelser som kompletteras av bestämmelser som kompletteras av
lagen är det förbjudet att använda lagen är det förbjudet att använda
eller på marknaden släppa ut foder eller på marknaden släppa ut foder
1. om det kan antas att fodret har 1. om det kan antas att fodret har
en skadlig inverkan på miljön, en skadlig inverkan på miljön,
2. om det har en sådan beskaf- 2. om det har en sådan beskaf-
fenhet som inte är tillåten enligt fenhet som inte är tillåten enligt
7 § första eller andra stycket, 7 § första eller andra stycket,
3. för vilket upplysningsskyl- 3. för vilket upplysningsskyl-
dighet enligt föreskrifter eller be- dighet enligt föreskrifter eller be-
slut som har meddelats med stöd slut som har meddelats med stöd
av 9 § inte fullgjorts,   av 9 § inte fullgjorts,  
4. som inte uppfyller de krav 4. som inte uppfyller de krav
eller villkor om fodersäkerhet som eller villkor om fodersäkerhet som
föreskrivits eller beslutats med föreskrivits eller beslutats med
stöd av 9 §.         stöd av 9 §.        
Offentlig kontroll av efterlev- 12 §          
Offentlig kontroll av efterlev-
naden av denna lag, de föreskrifter naden av denna lag, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats eller beslut som har meddelats
med stöd av lagen, de EG-bestäm- med stöd av lagen, de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen melser som kompletteras av lagen
samt de beslut som har meddelats samt de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna med stöd av EU-bestämmelserna
utövas av Statens jordbruksverk, utövas av Statens jordbruksverk,
länsstyrelserna, andra statliga myn- länsstyrelserna, andra statliga myn-
digheter och kommunerna i enlig- digheter och kommunerna i enlig-
het med vad regeringen bestäm- het med vad regeringen bestäm-
mer.           mer.          

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får överlämnas från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

30

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

13 §

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

14 §

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

21 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har rätt att i den utsträckning det behövs för kontrollen

1.på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt

2.få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket Bestämmelserna i första stycket
gäller också för EG:s institutioner gäller också för Europeiska kom-
och för inspektörer och experter missionen och för inspektörer och
som utsetts av institutionerna. experter som utsetts av kommis-
  sionen.
  23 §

Utöver vad som följer av de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 19 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG- bestämmelserna skall följas.

Utöver vad som följer av de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 19 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de

EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU- bestämmelserna ska följas.

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

31

Förelägganden och förbud enligt 24 §
Förelägganden och förbud enligt
23 § eller enligt de EG-bestäm- 23 § eller enligt de EU-bestäm-
melser som kompletteras av lagen melser som kompletteras av lagen
får förenas med vite. får förenas med vite.
  25 §

Utöver vad som följer av de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1.har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen, samt

2.avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars skall kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

Utöver vad som följer av de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1.har släppts ut på marknaden, uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen, samt

2.avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 23 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontrollmyndigheten göra varan duglig till utfodring eller till annat avsett ändamål eller använda den för något annat tillåtet ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på ägarens bekostnad.

26 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm- melserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestäm- melserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna 27 §
Polismyndigheten ska lämna
den hjälp som behövs för utövande den hjälp som behövs för utövande
av offentlig kontroll eller verkstäl- av offentlig kontroll eller verkstäl-
lighet av beslut enligt denna lag, lighet av beslut enligt denna lag,
de föreskrifter eller beslut som har de föreskrifter eller beslut som har

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

32

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift
1. för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
2. i ärenden enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.
meddelats med stöd av lagen, de meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som komplette- EU-bestämmelser som komplette-
ras av lagen eller de beslut som ras av lagen eller de beslut som
har meddelats med stöd av EG- har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna. bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1.det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2.det annars finns synnerliga skäl.

28 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

1. för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. i ärenden enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan.

29 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1.bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 § tredje stycket, 9 eller 11 §,

2.bryter mot 8 §, eller

3.inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1.

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning

Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

Beslut av en kommunal nämnd 31 §
Beslut av en kommunal nämnd
enligt denna lag, enligt de före- enligt denna lag, enligt de före-
skrifter som har meddelats med skrifter som har meddelats med

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

33

stöd av lagen eller enligt de EG- stöd av lagen eller enligt de EU-
bestämmelser som kompletteras av bestämmelser som kompletteras av
lagen får överklagas hos länssty- lagen får överklagas hos länssty-
relsen. relsen.
Beslut av Jordbruksverket eller 32 §
Beslut av Jordbruksverket eller
av en annan statlig förvaltnings- av en annan statlig förvaltnings-
myndighet enligt denna lag, enligt myndighet enligt denna lag, enligt
de föreskrifter som har meddelats de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller enligt de med stöd av lagen eller enligt de
EG-bestämmelser som komplette- EU-bestämmelser som komplette-
ras av lagen får överklagas hos all- ras av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Prop. 2010/11:67

Bilaga 2

34

Förteckning över remissinstanserna beträffande Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Jordbruksdepartementets promemoria har tillställts totalt nio remissinstanser. Efter remiss har svar inkommit från samtliga. Remissinstanserna är: Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lantbrukarnas Riksförbund. Dessutom har remissyttrande inkommit från Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk.

Prop. 2010/11:67

Bilaga 3

35

Sammanfattning av Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (dnr Jo 2010/1054)

I promemorian föreslås ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av att rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin har upphävts och inarbetats i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”).

Prop. 2010/11:67

Bilaga 4

36

Författningsförslaget i Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (dnr Jo2010/1054)

Prop. 2010/11:67

Bilaga 5

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  2 §

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör skydd för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionellt skydd och garanterade traditionella specialiteter,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89,

2. rådets förordning (EG) nr 2. rådets förordning (EG) nr
479/2008 av den 29 april 2008 om 1234/2007 av den 22 oktober 2007
den gemensamma organisationen om upprättande av en gemensam
av marknaden för vin, om ändring organisation av jordbruksmarkna-
av förordningarna (EG) nr derna och om särskilda bestäm-
1493/1999, (EG) nr 1782/2003, melser för vissa jordbruksproduk-
(EG) nr 1290/2005 och (EG) nr ter (”enda förordningen om de
3/2008 samt om upphävande av gemensamma organisationerna av
förordningarna (EEG) nr 2392/86 marknaden”), och
och (EG) nr 1493/1999, och      

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Denna lag träder i kraft den xx xx 2010.

37

Förteckning över remissinstanserna beträffande Promemoria med förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Jordbruksdepartementets promemoria har tillställts totalt sex remissinstanser. Efter remiss har yttranden inkommit från samtliga utom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har avstått från att lämna synpunkter. Remissinstanserna är: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Statens Folkhälsoinstitut (FHI), Tullverket, Skatteverket, Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Prop. 2010/11:67

Bilaga 6

38

Landsbygdsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 januari 2011

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Erlandsson

Regeringen beslutar proposition 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Prop. 2010/11:67

39

Rättsdatablad     Prop. 2010/11:67
       
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-    
  bemyndigande    
       
Lag (2006:805) om 5, 6, 7, 28 §§ 32009R1069
foder och animaliska      
biprodukter      
Lag (2009:1424) om 18 § 32007R1234
kontroll av skyddade      
beteckningar på      
jordbruksprodukter och      
livsmedel      

40