Regeringens proposition 2010/11:62

Kontroll av färdskrivare Prop.
  2010/11:62

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2011

Fredrik Reinfeldt

Catharina Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att en tjänsteman vid Transportstyrelsen som har ett särskilt förordnande ska ha rätt att kontrollera ett fordons färdskrivare. Vidare föreslås att tjänstemannen för detta ändamål ska ha rätt till tillträde till bland annat ett företags fordon och lokaler.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574) ..................... 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 6
4 Kontroll av kör- och vilotider i företag............................................. 6
  4.1 EU:s regelverk rörande kör- och vilotider.......................... 6
  4.2 AETR................................................................................. 7
  4.3 Nationella regler om kör- och vilotider.............................. 7
  4.4 Transportstyrelsens kontroll av färdskrivare...................... 8
5 Konsekvenser.................................................................................... 9
6 Författningskommentar................................................................... 10
Bilaga 1 Sammanfattning av Transportstyrelsens framställan  
    Kontroll av kör- och vilotider i företag................................. 11
Bilaga 2 Lagförslagen i Transportstyrelsens framställan.................... 12
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser ......................................... 14
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag................................................. 15
Bilaga 5 Lagrådets yttrande ................................................................ 17
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 januari  
2011........................................................................................................   18

Prop. 2010/11:62

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:62

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

3

2Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)1 dels att rubriken närmast före 5 kap. 3 c § ska utgå,

dels att 2 kap. 13 § samt 3 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §

Vägkontroll av färdskrivaren hos ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter skall vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Vägkontroll av färdskrivaren i ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.

Kontrollerna ska utföras av en polisman eller en bilinspektör. Kontrollen enligt första styckets andra mening, får även utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

3 kap.

3 §2

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i ett fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.

Även den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat har, om det

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.

En tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande

1Senaste lydelse av rubriken närmast före 5 kap. 3 c § 2009:224.

2Senaste lydelse 2008:1377.

Prop. 2010/11:62

4

behövs för prövningen av ett har, vid kontroll enligt 2 kap. 13 §
ärende som styrelsen handlägger, eller om det behövs för prövningen
rätt till tillträde till fordon, slutna av ett ärende som styrelsen hand-
utrymmen i fordon eller till lokaler lägger, rätt till tillträde till fordon
eller liknande eller till ett område i och slutna utrymmen i fordon samt
anslutning till dessa där ett fordon till lokaler eller liknande eller till
står uppställt. ett område i anslutning till dessa
  där ett fordon står uppställt.

En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet sätt.

4 §3

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första eller andra stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

3 Senaste lydelse 2010:96.

Prop. 2010/11:62

5

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:62

Frågan om att föra över ansvaret för kontroll av kör- och vilotider i företag från Polisen till Transportstyrelsen har behandlats dels i Transportstyrelseutredningens huvudbetänkande Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken m.m. (SOU 2008:44), dels i Vägverkets, i samråd med Rikspolisstyrelsen, framtagna rapport Kontroller för sund konkurrenskraft och ökad trafiksäkerhet inom nyttotrafiken på väg

(N2007/5530/TR).

I budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utgiftsområde 22 s. 79) aviserade regeringen sin avsikt att från och med den 1 januari 2011 föra över uppgifter i fråga om kontroll av kör- och vilotider i företag från Polisen till Transportstyrelsen. Den 21 december 2009 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att vidta förberedande åtgärder för att kunna ansvara för denna kontrollverksamhet.

Transportstyrelsen överlämnade i juli 2010 en framställan till regeringen Kontroll av kör- och vilotider i företag med förslag till de författningsändringar som krävs för att ansvaret för kontrollerna ska kunna föras över till Transportstyrelsen. En sammanfattning av framställan finns i bilaga 1 och lagförslagen finns i bilaga 2. Framställan har remissbehandlats och en sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Näringsdepartementet (N2010/5017/TE). En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 22 december 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. Yttrandet finns i bilaga 5.

I förhållande till lagrådsremissen har det gjorts en ändring av redaktionell karaktär.

4 Kontroll av kör- och vilotider i företag

4.1EU:s regelverk rörande kör- och vilotider

Regler om kör- och vilotider för förare och företag som utför person- och godstransporter på väg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/851.

Regler som rör färdskrivare finns i Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter2.

1EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

2EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).

6

Bestämmelser om kontroller av kör- och vilotider finns i Europaparla- Prop. 2010/11:62 mentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om

minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG3, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/5/EG4, det så kallade kontrolldirektivet. I direktivet framhålls behovet av att utöka och effektivisera kontrollen av kör- och vilotider på vägarna och i företagens lokaler. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. (i fortsättningen kallad kör- och vilotidsförordningen).

4.2AETR

I den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (i fortsättningen kallad AETR) finns regler om kör- och vilotider vid vissa internationella vägtransporter. Överenskommelsen tillämpas bland annat på transporter till eller från eller i transit genom länder som tillträtt AETR, men som inte är parter i EES-avtalet. Materiellt sett motsvarar reglerna, efter ändringar, i huvudsak förordning (EG) nr 561/2006.

4.3Nationella regler om kör- och vilotider

Kör- och vilotidsförordningen innehåller nationella kompletterande bestämmelser till förordning (EG) nr 561/2006. I kör- och vilotidsförordningen finns bland annat bestämmelser om behörig kontrollmyndighet och om förfarandet vid kontroll av kör- och vilotider och färdskrivare, på väg och i företags lokaler (7 kap.). Påföljden vid överträdelser av bestämmelser om kör- och vilotider är penningböter eller sanktionsavgifter (9 kap.).

Kontroller av företagens efterlevnad av kör- och vilotidsreglerna ska enligt kör- och vilotidsförordningen ske regelbundet genom kontroll i företagens lokaler eller genom kontroll hos myndigheten av dokument eller uppgifter som har hämtats eller begärts in från företagen (7 kap. 2 § och 12 § tredje stycket). Transportstyrelsen är behörig kontrollmyndighet vid företagskontroller och behörig kontrolltjänsteman är en tjänsteman vid styrelsen med särskilt förordnande (7 kap. 1 § andra stycket kör- och vilotidsförordningen).

AETR har inkorporerats i svensk rätt genom förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter (AETR- förordningen). I förordningen finns också bestämmelser om behörig myndighet (10 §), kontroller (12 och 16 §§) och påföljder (19–19 b §§) som i stort motsvarar de som finns i kör- och vilotidsförordningen.

3EUT L 102, 11.4.2006, s. 35 (Celex 32006L0022). 4EUT L 29, 31.1.2009, s. 45 (Celex 32009L0005).

7

4.4 Transportstyrelsens kontroll av färdskrivare Prop. 2010/11:62

Regeringens förslag: Kontroll av färdskrivare i fordon som används av företag och som sker i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa, ska även få utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

En sådan tjänsteman ska vid kontroll av färdskrivare ha rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt till lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa där ett fordon står uppställt.

En sådan tjänsteman ska i samband med kontroll av färdskrivare även få provköra ett fordon.

Transportstyrelsens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: Förslagen till ändringar i fordonslagen (2002:574) har inte kommenterats särskilt av någon remissinstans. Inte heller har någon remissinstans varit negativ till att föra över uppgiften att kontrollera företags efterlevnad av bestämmelser om kör- och vilotider till Transportstyrelsen.

Skälen för regeringens förslag: En färdskrivare är en anordning som redovisar bland annat en fordonsförares körtid, raster och viloperioder. Färdskrivare ska i princip användas i samtliga fordon med en totalvikt som överstiger 3,5 ton eller som används för transport av mer än nio personer inklusive föraren. I kör- och vilotidsförordningen finns bestämmelser om hur en kontroll av färdskrivare och kör- och vilotider i företag ska gå till och vad som ska kontrolleras. Enligt 7 kap. 12 § ska vid företagskontroller bland annat kontrolleras dagliga körtider, raster, dygns- och veckovila, färdskrivarens funktion och diagramblad som används i vissa färdskrivare. Liknande bestämmelser om kontroll av företag finns i AETR-förordningen. Regeringen har under vintern 2010 beslutat att föra över Polisens uppgifter i fråga om kontroll av kör- och vilotider i företag till Transportstyrelsen. För att göra det möjligt för Transportstyrelsen att vid företagskontrollerna kontrollera ett fordons färdskrivare behöver 2 kap. 13 § fordonslagen ändras. En förutsättning för att kontroll av färdskrivare ska kunna genomföras är att Transportstyrelsens tjänstemän har rätt till tillträde till fordonet där färdskrivaren finns. Företagskontroller kan äga rum i företagets lokaler. Fordonen är ofta uppställda i dessa lokaler eller i områden i anslutning till dessa, varför det även är nödvändigt för Transportstyrelsen att ha tillträde till de platserna. Rätten till tillträde till lokaler m.m. innebär en inskränkning i det i regeringsformen 2 kap. 6 § garanterade skyddet mot husrannsakan eller liknande intrång och måste regleras i lag. Rätten till tillträde bör med hänsyn till den inskränkning tillträdet innebär i rättighetsskyddet inte tillkomma Transportstyrelsens personal generellt, utan bör begränsas till en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

I samband med en kontroll av färdskrivare kan det även finnas behov av att provköra det fordon som färdskrivaren sitter i. En tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande ska således ges möjlighet att utföra en sådan provkörning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

8

5 Konsekvenser Prop. 2010/11:62

Såsom nämnts i tidigare avsnitt har regeringen beslutat att föra över Polisens uppgifter som rör kontroll av kör- och vilotider i företag till Transportstyrelsen. Regeringens förslag i denna proposition syftar till att göra det möjligt för Transportstyrelsen att utföra kontroller av färdskrivare och att för detta ändamål få rätt till tillträde till bland annat företagens fordon och lokaler. Konsekvenserna i stort av överföringen av företagskontrollerna till Transportstyrelsen behandlas således inte i detta sammanhang.

De föreslagna ändringarna innebär att berörda företags färdskrivare kommer att kontrolleras av ytterligare en myndighet. Polisen kommer fortsatt att, i första hand vid vägkontroller, kontrollera förares efterlevnad av kör- och vilotidsreglerna, medan Transportstyrelsen kommer att göra motsvarande kontroll av företagen. Uppdelningen kan innebära både för- och nackdelar för företagen. Att två olika myndigheter i kontrollsyfte kan begära tillträde till företags lokaler och fordon kan medföra att antalet kontroller hos företagen ökar, vilket kan upplevas som negativt. Att samla kontrollverksamheten för företag i en myndighet, i stället för dagens uppdelning mellan 21 polismyndigheter, kommer dock att påverka berörda aktörer positivt genom att möjligheterna att bedriva verksamheten på ett mer enhetligt och effektivt sätt ökar. Transportstyrelsen ska verka för ett nära samarbete med polisen för att möjliggöra ett effektivt kontrollförfarande när det gäller kör- och vilotider på väg och i företag. De närmare formerna för samverkan mellan myndigheterna kommer att utvecklas.

9

6 Författningskommentar Prop. 2010/11:62

Förslaget till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

2 kap.

13 §

I paragrafen införs ett nytt andra stycke. Till det nya stycket flyttas sista meningen i första stycket. Av det nya stycket framgår vidare att kontroller av färdskrivare hos fordon som används av företag och som sker i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa, även får utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 4.4.

3 kap.

3 §

I paragrafen införs ett nytt andra stycke. Av det nya stycket framgår att en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande, vid kontroll av färdskrivare enligt 2 kap. 13 §, har rätt till tillträde till bland annat fordon och lokaler. Vidare flyttas innehållet i andra meningen i första stycket till det nya andra stycket. Härav framgår att en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande har motsvarande rätt till tillträde vid prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger, t.ex. ett överklagat beslut om körförbud.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 4.4.

4 §

Utöver hänvisningen till 3 § första stycket görs en hänvisning till andra stycket i samma paragraf. Ändringen är en följd av den nya indelning av styckena som görs i 3 §. I sak innebär ändringen att även en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande får rätt att provköra ett fordon i samband med en kontroll av fordonets färdskrivare enligt 2 kap. 13 §.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 4.4.

5 kap.

Rubriken närmast före 3 c §

Eftersom 3 c § inte innehåller några bestämmelser om avgifter tas rubriken bort. Rubriken ”Tillsyn” närmast före 3 a § kommer därmed att omfatta även 3 c §, vilket är följdriktigt då bestämmelsen gäller stickprovskontroller.

10

Sammanfattning av Transportstyrelsens framställan Kontroll av kör- och vilotider i företag

Prop. 2010/11:62

Bilaga 1

Från den 1 januari 2011 avser regeringen att föra över företagskontrollerna av kör- och vilotider från Polisen till Transportstyrelsen. Mot bakgrund av den lägesrapport som Transportstyrelsen lämnade till regeringen under våren 2010 redovisas i denna framställning en fördjupning av arbetet, med främst författningsförslag och en redovisning av kontrollmetoden.

Kontrollverksamhetens syfte är att bidra till en sund konkurrens inom trafiknäringen samt att förbättra trafiksäkerheten på vägarna och arbetsvillkoren för förarna.

Transportstyrelsens bedömning är att myndighetens kontroll ska genomföras som en traditionell kontroll, vilket också ligger till grund för bestämmelserna i EU:s s.k. kontrolldirektiv. En sådan modell innebär att myndigheten kommer nära företagen och kan bilda sig en god uppfattning om marknaden. Det är också den modell som de flesta medlemsstater använder sig av. Utformningen av kontrollen innebär att en urvalsprocess sker, där det bedöms vilka företag som ska kontrolleras. Företagen sänder in sina uppgifter från färdskrivarna för den period som avses och därefter kontrolleras de uppgifter som anges i kontrolldirektivet. Där uppgifter saknas eller för överträdelser som upptäcks vid kontrollen kommer företaget att påföras sanktionsavgift.

Nuvarande system, där överträdelser i huvudsak sanktioneras i form av penningböter, har visat sig vara otillräckligt. Transportstyrelsen föreslår att detta ersätts med ett system med strikt ansvar och administrativa sanktionsavgifter vid kontroll av kör- och vilotider i företag. Genom att införa sanktionsavgifter blir överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna ekonomiskt kännbara för företagen, och det blir ekonomiskt ofördelaktigt att sätta konkurrensvillkoren ur spel. Sanktionsavgift ska även påföras de företag som inte medverkar till att en kontroll kan genomföras. Samma överträdelse kommer inte att kunna påföras både penningböter och sanktionsavgift. Anmälningsplikt ska inte gälla för överträdelser av förare som upptäcks vid kontroller i företag. Sanktionsavgifternas belopp föreskrivs av regeringen. Storleken bestäms av överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Det införs en begränsning till högst tio procent av näringsidkarens eller arbetsgivarens årsomsättning.

Utgångspunkt för identifiering kommer att vara fordonen och uppgifterna om dessa kopplas sedan till företagens verksamhet. Alla företag med relevanta fordon förutsätts omfattas av kontrollerna. För att avgränsa kollektivet när det gäller fordon som är registrerade på person görs en samkörning mellan vägtrafikregistrets fordonsregister och Skatteverket.

11

Lagförslagen i Transportstyrelsens framställan

Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 § och 3 kap. 3 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §

Vägkontroll av färdskrivaren hos ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter skall vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Vägkontroll av färdskrivaren hos ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen ska utföras av en polisman, en bilinspektör eller en av Transportstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman.

3kap.

3 §

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i ett fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa. Även den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat har, om det behövs för prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger, rätt till tillträde till fordon, slutna utrymmen i fordon eller till lokaler eller liknande eller till ett område i

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i ett fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa. Detsamma gäller en vid Transportstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman vid kontroll enligt 2 kap. 13 §.

En av Transportstyrelsen särskilt förordnad tjänsteman har, om det behövs för prövningen av ett ärende som styrelsen hand-

Prop. 2010/11:62

Bilaga 2

12

anslutning till dessa där ett fordon lägger, rätt till tillträde till fordon, Prop. 2010/11:62
står uppställt. slutna utrymmen i fordon eller till Bilaga 2
  lokaler eller liknande eller till ett  
  område i anslutning till dessa där  
  ett fordon står uppställt.  

En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

13

Förteckning över remissinstanser

Prop. 2010/11:62

Bilaga 3

Efter remiss har yttranden lämnats av följande remissinstanser. Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Sundsvalls tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, Åklagarmyndigheten, Datainspektionen, Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skatteverket, Bolagsverket, Trafikanalys, Arbetsmiljöverket, Regelrådet, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och TransportGruppen.

Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Försäkringsförbund, Långdahls Åkeri AB, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), Svensk Kollektivtrafik och Svenska Transportarbetareförbundet har avstått från att inkomma med yttranden.

Yttranden har även inkommit från Bussarbetsgivarna och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

14

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)1 dels att rubriken närmast före 5 kap. 3 c § ska utgå,

dels att 2 kap. 13 § samt 3 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §

Vägkontroll av färdskrivaren hos ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter skall vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen skall utföras av en polisman eller en bilinspektör.

Vägkontroll av färdskrivaren i ett fordon, som anträffas i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa.

Kontrollerna ska utföras av en polisman eller en bilinspektör. Kontroller enligt första styckets andra mening, får även utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

3 kap.

3 §2

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i ett fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.

Även den som Transportstyrelsen

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.

1Senaste lydelse av rubriken närmast före 5 kap. 3 c § 2009:224.

2Senaste lydelse 2008:1377.

Prop. 2010/11:62

Bilaga 4

15

särskilt har förordnat har, om det En tjänsteman vid Transport-
behövs för prövningen av ett styrelsen med särskilt förordnande
ärende som styrelsen handlägger, har, vid kontroll enligt 2 kap. 13 §
rätt till tillträde till fordon, slutna eller om det behövs för prövningen
utrymmen i fordon eller till lokaler av ett ärende som styrelsen hand-
eller liknande eller till ett område i lägger, rätt till tillträde till fordon
anslutning till dessa där ett fordon och slutna utrymmen i fordon samt
står uppställt. till lokaler eller liknande eller till
  ett område i anslutning till dessa
  där ett fordon står uppställt.

En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet sätt.

4 §3

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första eller andra stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

3 Senaste lydelse 2010:96.

Prop. 2010/11:62

Bilaga 4

16

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-01-17

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Carina Stävberg och Ella Nyström.

Kontroll av färdskrivare

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2010 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Gunilla Svedberg.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Prop. 2010/11:62

Bilaga 5

17

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 januari 2011.

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt.

Föredragande: statsrådet Elmsäter-Svärd.

Regeringen beslutar proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare.

Prop. 2010/11:62

18