Regeringens proposition 2010/11:52

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med

Prop.

anledning av Lissabonfördraget

2010/11:52

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 januari 2011

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabon- fördraget) undertecknades i Lissabon den 13 december 2007. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grund- läggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) kvarstår i förändrad form, medan fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) har bytt namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF- fördraget). Artiklarna i fördragen har numrerats om. Europeiska unionen (EU) har ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person.

För att anpassa svensk lagstiftning till Lissabonfördraget måste följd- ändringar göras i författningar som berörs av Lissabonfördraget. I denna proposition behandlas ändringar i författningar inom skatte- och tullområdet.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

5

 

2.1

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

 

 

 

(1970:624)..........................................................................

5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam .............................................

7

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt................................................

8

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden..........................

10

2.5Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200)........................................................................

11

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. .....................................

54

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt........................................................................

57

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt......................................................................

73

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi ..................................................................

86

2.10Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)........................................................................

98

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon ....................................

108

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter .............

110

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1999:445) om

exportbutiker..................................................................

112

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ............................

114

2.15Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)....................................................................

117

2.16Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen

(2000:980)......................................................................

120

2.17Förslag till ändring i lagen (2000:1219) om

 

internationellt tullsamarbete...........................................

122

2.18

Förslag till ändring i tullagen (2000:1281) ....................

124

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (2007:592) om

 

 

kassaregister m.m...........................................................

133

 

2.20

Förslag till ändring i lagen (2009:1345) om ändring i

 

 

 

mervärdesskattelagen (1994:200) ..................................

134

3

Ärendet och dess beredning..........................................................

135

4

Följdändringar till Lissabonfördraget ...........................................

135

5

Ikraftträdande................................................................................

137

6

Konsekvenser................................................................................

137

Prop. 2010/11:52

2

7 Författningskommentar................................................................

137

7.1Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624) .....................................................................

137

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam ........................................

137

7.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt ...........................................

138

7.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden .......................

138

7.5Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) .....................................................................

138

7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m....................................

139

7.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt.....................................................................

139

7.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ...................................................................

139

7.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi................................................................

139

7.10Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) .....................................................................

140

7.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon....................................

140

7.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.............

141

7.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:445) om

exportbutiker .................................................................

141

7.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ...........................

141

7.15Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ...................................................................

141

7.16Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen

(2000:980) .....................................................................

142

7.17Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1219) om

 

internationellt tullsamarbete ..........................................

142

7.18

Förslaget till lag om ändring i tullagen (2000:1281) .....

142

7.19Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:592) om

kassaregister m.m. .........................................................

142

7.20Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1345) om

 

ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)...................

143

Bilaga

Författningsförslag i promemorian Följdändringar till

 

 

Lissabonfördraget inom skatte- och tullområdet................

144

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 januari 2011... 272

Prop. 2010/11:52

3

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2010/11:52

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

3.lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

4.lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

5.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

6.lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

7.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

8.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

10.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

11.lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

12.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

13.lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

14.lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

15.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

16.lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

17.lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

18.lag om ändring i tullagen (2000:1281),

19.lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,

20.lag om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskatte- lagen (1994:200).

4

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam ordning för beskatt- ning avseende moder- och dotter- bolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005 (90/435/EEG).

2

Lagtext

Prop. 2010/11:52

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs att 4 § kupongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, komman- ditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska gemenskapen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005 (90/435/EEG).

1 Senaste lydelse 2009:1414.

5

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdel- ningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i ut- landet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

Prop. 2010/11:52

6

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om

Prop. 2010/11:52

 

skatt på annonser och reklam

 

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (1972:266) om skatt på annonser

 

och reklam ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

26 §1

 

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredje land av annonsblad

 

som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är

 

skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att

 

göra detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

 

Om import enligt första stycket

Om import enligt första stycket

 

sker med stöd av ett sådant enhets-

sker med stöd av ett sådant

 

tillstånd som avses i 4 kap. 24 §

enhetstillstånd som avses i 4 kap.

 

andra stycket tullagen (2000:1281)

24 § andra stycket tullagen

 

och tullskulden därför uppkommer

(2000:1281) och tullskulden där-

 

i ett annat EG-land, eller skulle ha

för uppkommer i ett annat EU-

 

uppkommit där om varan hade

land, eller skulle ha uppkommit

 

varit tullbelagd, är innehavaren av

där om varan hade varit tull-

 

tillståndet

skyldig att betala

belagd, är innehavaren av till-

 

reklamskatt.

ståndet skyldig att betala reklam-

 

 

 

skatt.

 

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder

 

skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt

 

tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala

 

tull förelegat.

 

 

För den som är skattskyldig

För den som är skattskyldig

 

enligt andra stycket inträder skatt-

enligt andra stycket inträder skatt-

 

skyldigheten vid den tidpunkt då

skyldigheten vid den tidpunkt då

 

skyldigheten att betala tull inträder

skyldigheten att betala tull in-

 

eller skulle ha inträtt i det andra

träder eller skulle ha inträtt i det

 

EG-landet.

 

andra EU-landet.

 

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.

Reklamskatt vid import utgår med 8 procent av beskattningsvärdet. Beskattningsvärdet utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

1 Senaste lydelse 2010:108.

7

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om

Prop. 2010/11:52

 

avräkning av utländsk skatt

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3

§ och 2 kap. 1 § lagen (1986:468)

 

om avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

1 kap.

 

 

3

§1

 

Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till en utländsk stat, delstat, lokal myn- dighet eller till Europeiska gemen- skaperna:

Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller till Europeiska unionen:

1.allmän slutlig skatt på inkomst,

2.skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,

3.skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,

4.skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller annan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § 2 och 3. Med utländsk skatt avses i 2 kap. 3–6 §§, 9 § andra stycket, 15 och 18–

20 §§ även motsvarande preliminär skatt.

2 kap.

1 §2

En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige, har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

1.intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2.den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och

3.intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skatte- lagstiftning.

I fråga om intäkt som beskattats

I fråga om intäkt som beskattats

av Europeiska gemenskaperna ska

av Europeiska unionen ska vill-

villkoren i första stycket 2 och 3

koren i första stycket 2 och 3

anses vara uppfyllda.

anses vara uppfyllda.

Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från

1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,

1Senaste lydelse 2009:584.

2Senaste lydelse 2009:584.

8

2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och

Prop. 2010/11:52

3. utländsk skatt på sådana inkomster.

 

 

 

Denna lag

träder i kraft den 15 april 2011.

 

9

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om

Prop. 2010/11:52

 

ömsesidig handräckning i skatteärenden

 

Härigenom föreskrivs att 21 § och rubriken närmast före 21 § lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden ska ha följande

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

Handräckning inom Europeiska

Handräckning inom Europeiska

gemenskapen

 

 

 

 

unionen

 

 

 

 

 

 

 

21 §1

 

 

 

Myndighet inom

Europeiska

Myndighet

inom

Europeiska

gemenskapen skall lämnas biträde

unionen ska lämnas biträde med

med sådan handräckning i skatte-

sådan handräckning i skatteärende

ärende som avses i 3 § första

som avses i 3 § första stycket 1.

stycket 1. Därvid skall bestämmel-

Därvid ska

bestämmelserna

i

serna i tillämpliga delar i 3 § andra

tillämpliga delar i 3 § andra stycket

stycket 2, 4 § andra stycket, 5–9,

2, 4 § andra stycket, 5–9, 13–17,

13–17, 20 och 22–24 §§ tillämpas.

20 och 22–24 §§ tillämpas. Be-

Bestämmelserna

i

denna

paragraf

stämmelserna i denna paragraf ska

skall tillämpas

inkomstskatt,

tillämpas på inkomstskatt, för-

förmögenhetsskatt

och

skatt på

mögenhetsskatt

och

skatt

försäkringspremier.

 

 

 

försäkringspremier.

 

 

Bestämmelser om sådan handräckning i skatteärende som avses i 3 § första stycket 1 och 3 finns

såvitt avser mervärdesskatt, i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdes- skatt, och

såvitt avser punktskatter, i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punkt- skatter.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

1 Senaste lydelse 2005:263.

10

2.5

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Prop. 2010/11:52

 

(1994:200)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1 dels att 1 kap. 1, 2, 3 b, 4 a, 5, 8, 10–10 b, 13 b och 18 §§, 2 kap. 1 och

1 a §§, 2 a kap. 1–7, 9 och 10 §§, 3 kap. 1, 26 b, 30–30 b, 30 d, 30 f, 31 och 32 §§, 5 kap. 2–2 d, 3 a, 10, 14 och 16–19 §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 8, 9 och 11 §§, 8 kap. 1 a §, 9 a kap. 1, 13, 18 och 19 §§, 9 b kap. 4 §, 9 c kap. 1, 2 och 6 §§, 10 kap. 1, 4 a, 5, 6, 11–11 b, 12 och 13 a §§, 11 kap. 1 och 8 §§, 13 kap. 8 b, 18 b och 25 a §§, 19 kap. 1, 2, 8, 10, 15, 19, 22, 31–33 §§ och 20 kap. 3 § samt rubriken till 2 a kap., rubrikerna närmast före 2 a kap. 2, 3, 6, 7 och 9 §§, rubriken till 3 kap., rubriken närmast före 3 kap. 30 a §, rubriken närmast före 7 kap. 3 §, rubriken närmast före 19 kap. 1 § och rubriken närmast före 19 kap. 31 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 19 kap. 21 § ska lyda ”Återbetalning till utländska företagare som inte är etablerade i något EU-land”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

 

1 §2

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,

2. vid skattepliktigt gemenskaps-

2. vid skattepliktigt unions-

internt förvärv av varor som är lös

internt förvärv av varor som är

egendom, om inte omsättningen är

lös egendom, om inte omsätt-

gjord inom landet, eller

 

ningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.

Vad som utgör omsättning eller

Vad som utgör omsättning eller

import anges i 2 kap. Vad som

import anges i 2 kap. Vad som

utgör gemenskapsinternt

förvärv

utgör unionsinternt förvärv anges

anges i 2 a kap. Huruvida skatte-

i 2 a kap. Huruvida skatteplikt

plikt föreligger för en omsättning,

föreligger för en omsättning, ett

ett gemenskapsinternt förvärv eller

unionsinternt förvärv eller import

import anges i 3 kap. Vad som är

anges i 3 kap. Vad som är

yrkesmässig verksamhet

anges i

yrkesmässig verksamhet anges i

4 kap. I vilka fall en omsättning

4 kap. I vilka fall en omsättning

anses ha gjorts inom landet anges i

anses ha gjorts inom landet anges

5 kap.

 

i 5 kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt denna lag.

1Lagen omtryckt 2000:500.

2Senaste lydelse 2007:1376.

11

2 §3

Prop. 2010/11:52

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

 

1.för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat följer av 2–4 d: den som omsätter varan eller tjänsten,

2.för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare men är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

3.för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan,

4.för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan närings- idkare som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av

guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt till- handahåller sådana tjänster, eller

en annan näringsidkare som tillhandahåller en näringsidkare som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan närings- idkare som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av utsläppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemen- skapen vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar tjänsten,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som för- värvar varan, och

6. för import av varor

a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en

b) om importen avser en

3 Senaste lydelse 2010:1518.

12

gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha upp- kommit om varan hade varit be- lagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhets- tillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: inne- havaren av tillståndet.

Första stycket 4 b gäller

unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha upp- kommit om varan hade varit be- lagd med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhets- tillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till- ståndet.

1.sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till

– mark- och grundarbeten,

– bygg- och anläggningsarbeten,

– bygginstallationer,

– slutbehandling av byggnader, eller

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2.byggstädning, och

3.uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2. Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en

näringsidkare som har ett fast etableringsställe här ska näringsidkaren vid tilllämpningen av första stycket likställas med en utländsk företagare, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället.

Med tullskuld och gemenskaps-

Med tullskuld förstås detsamma

vara förstås detsamma som i rå-

som i rådets förordning (EEG) nr

dets förordning (EEG) nr 2913/92

2913/92 av den 12 oktober 1992

av den 12 oktober 1992 om

om inrättandet av en tullkodex för

inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen. Med unionsvara

gemenskapen.

förstås detsamma som med gemen-

 

skapsvara i den förordningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

När omsättningen avser en per- sonbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister och fordonet levereras till en fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat

3 b §4

När omsättningen avser en per- sonbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister och fordonet levereras till en fysisk person, som är bosatt eller stadig- varande vistas i ett annat land än

4 Senaste lydelse 2007:1376.

Prop. 2010/11:52

13

land än ett EG-land och som avser

ett EU-land och som avser att föra

att föra fordonet till en plats utan-

fordonet till en plats utanför EU,

för EG, inträder skyldigheten att

inträder

skyldigheten att

betala

betala skatt vid utgången av den

skatt vid utgången av den sjätte

sjätte månaden efter den månad då

månaden efter den månad då

fordonet levererades.

 

fordonet levererades.

 

 

Vid gemenskapsinterna förvärv

4 a §5

 

 

 

 

 

Vid unionsinterna förvärv in-

inträder skattskyldigheten vid tid-

träder skattskyldigheten vid tid-

punkten för förvärvet. Denna tid-

punkten för förvärvet. Denna tid-

punkt ska anses vara densamma

punkt ska anses vara densamma

som den då skattskyldighet inträ-

som den då skattskyldighet inträder

der enligt 3 § första stycket vid

enligt

3 §

första stycket

vid

motsvarande omsättning av varor

motsvarande

omsättning av

varor

inom landet.

 

 

inom landet.

 

 

 

 

Vid import inträder skattskyl-

5 §6

 

 

 

 

 

Vid import inträder skattskyl-

digheten vid den tidpunkt då skyl-

digheten vid den tidpunkt då skyl-

dighet att betala tull enligt

dighet att betala tull enligt

tullagstiftningen

inträder

eller

tullagstiftningen

inträder

 

eller

skulle ha inträtt om skyldighet att

skulle ha inträtt om skyldighet att

betala tull förelegat. I fall som av-

betala tull förelegat. I fall som av-

ses i 2 § första stycket 6 c inträder

ses i 2 § första stycket 6 c inträder

skattskyldigheten vid den tidpunkt

skattskyldigheten vid den tidpunkt

då skyldighet att betala tull

då skyldighet att betala tull inträder

inträder eller skulle ha inträtt i det

eller skulle ha inträtt i det andra

andra EG-landet.

 

 

EU-landet.

 

 

 

 

Med utgående

skatt

förstås

8 §

utgående

skatt

förstås

Med

sådan skatt som skall redovisas till

sådan skatt som ska redovisas till

staten vid omsättning, gemen-

staten vid omsättning, unions-

skapsinternt förvärv eller

import

internt förvärv eller import enligt

enligt 1 §.

 

 

1 §.

 

 

 

 

 

Med ingående skatt förstås sådan skatt vid förvärv eller import som

anges i 8 kap. 2 §.

 

 

10 §

Med export avses sådan omsätt-

Med export avses sådan omsätt-

ning utanför EG av varor eller

ning utanför EU av varor eller

tjänster som görs i en yrkesmässig

tjänster som görs i en yrkesmässig

verksamhet som bedrivs här i

verksamhet som bedrivs här i

landet.

landet.

5Senaste lydelse 2010:1892.

6Senaste lydelse 2004:118.

Prop. 2010/11:52

14

Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror såsom dessa varor definieras i unionslagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom ett naturgassystem som är beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet

10 a §7

Prop. 2010/11:52

Med EG eller ett EG-land förstås

Med EU eller ett EU-land

i denna lag de territorier som tillhör

förstås i denna lag de territorier

en medlemsstat där fördraget om

som tillhör en medlemsstat enligt

upprättandet av Europeiska gemen-

artikel 52 i fördraget om

skapen ska tillämpas i enlighet med

Europeiska unionen

och artikel

artikel 299 i fördraget. Det gäller

355 i fördraget om Europeiska

dock inte de territorier som anges i

unionens funktionssätt. Det gäller

10 b §.

dock inte de territorier som anges

i 10 b §.

Vid tillämpningen av denna lag ska Furstendömet Monaco, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia likställas med sådana territorier som avses i första stycket första meningen.

10 b §8

Med ett tredje territorium förstås:

1.berget Athos,

2.Kanarieöarna,

3.de franska utomeuropeiska departementen,

4.Åland,

5.Kanalöarna,

6.ön Helgoland,

7.territoriet Büsingen,

8.Ceuta,

9.Melilla,

10.Livigno,

11.Campione d’Italia,

12.de italienska delarna av Luganosjön.

Territorierna i första stycket 1–5

Territorierna i första stycket 1–

ingår i gemenskapens tullområde

5 ingår i unionens tullområde

medan de i 6–12 samma stycke

medan de i 6–12 samma stycke

angivna territorierna inte ingår i

angivna territorierna inte ingår i

området.

området.

13 b §9

Med punktskattepliktiga varor avses energiprodukter, alkohol, alkoholhaltiga drycker eller tobaks- varor såsom dessa varor definieras i gemenskapslagstiftningen för punktskatter. Det gäller dock inte gas som levereras genom ett natur- gassystem som är beläget inom gemenskapens territorium eller genom ett gasnät som är anslutet

7Senaste lydelse 2010:1892.

8Senaste lydelse 2010:1892.

9Senaste lydelse 2010:1892.

15

till ett sådant system.

till ett sådant system.

18 §10

Med investeringsguld förstås

1.guld i form av en tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusen- delar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte,

2.guldmynt som

har en finhalt av minst 900 tusendelar,

är präglade efter år 1800,

är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet, och

normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 %.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av första stycket 1.

Guldmynt som omfattas av den

Guldmynt som omfattas av den

förteckning som årligen offentlig-

förteckning som årligen offentlig-

görs i C-serien av Europeiska

görs i C-serien av Europeiska

gemenskapens officiella tidning ska

unionens officiella tidning ska

anses uppfylla kriterierna i första

anses uppfylla kriterierna i första

stycket 2 under hela det år förteck-

stycket 2 under hela det år förteck-

ningen gäller.

ningen gäller.

Guldmynt enligt denna paragraf ska inte anses omsatta på grund av det numismatiska värdet.

2 kap.

1 §11

Med omsättning av vara förstås

1.att en vara överlåts mot ersättning, eller

2.att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.

En överföring av en vara till ett

En överföring av en vara till ett

annat EG-land skall likställas med

annat EU-land ska likställas med

en omsättning av varan om

en omsättning av varan om

 

– varan

transporteras

av en

– varan transporteras

av en

näringsidkare eller för dennes räk-

näringsidkare eller för

dennes

ning från en yrkesmässig verksam-

räkning från en yrkesmässig verk-

het som

näringsidkaren

bedriver

samhet som näringsidkaren be-

inom EG,

 

 

driver inom EU,

 

– överföringen görs för denna verksamhet, och

 

– överföringen skall

beskattas

– överföringen ska beskattas som

som gemenskapsinternt

förvärv i

unionsinternt förvärv i det andra

det andra EG-landet.

 

EU-landet.

 

Med omsättning av tjänst förstås

1.att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt till- handahålls någon, eller

2.att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt 5, 7 eller 8 §.

10Senaste lydelse 2007:1376.

11Senaste lydelse 2002:1004.

Prop. 2010/11:52

16

 

1 a §

Prop. 2010/11:52

Med import förstås att en

vara

Med import förstås att en

vara

förs in till Sverige från en

plats

förs in till Sverige från en

plats

utanför EG.

 

utanför EU.

 

2 a kap. Gemenskapsinterna

för-

2 a kap. Unionsinterna förvärv

värv

 

 

 

 

 

1 §

 

I 2–9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv skall anses som ett gemenskapsinternt förvärv.

I 2–9 §§ finns bestämmelser om i vilka fall ett förvärv ska anses som ett unionsinternt förvärv.

Gemenskapsinterna förvärv

Unionsinterna förvärv

Med gemenskapsinternt förvärv förstås

1.att någon under de förutsätt- ningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EG-land,

2.att någon under de förutsätt- ningar som anges i 6 § mot ersätt- ning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EG-land från Sverige eller ett annat

EG-land,

3.att någon under de förutsätt- ningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EG-land till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket, eller

4.att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EG-land till Sverige.

2 §

Med unionsinternt förvärv för- stås

1.att någon under de förutsätt- ningar som anges i 3–5 §§ mot ersättning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EU-land,

2.att någon under de förutsätt- ningar som anges i 6 § mot ersätt- ning förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EU-land från Sverige eller ett annat EU-land,

3.att någon under de förutsätt- ningar som anges i 7 § första stycket för över en vara från en verksamhet i ett annat EU-land till Sverige, om inget annat följer av 7 § andra stycket, eller

4.att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EU-land till Sverige.

Gemenskapsinterna förvärv enligt

Unionsinterna förvärv enligt

2 § 1

2 § 1

3 §12

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 1, om förvärvet avser

12 Senaste lydelse 2007:1376.

17

Skatteverket ska på begäran av en sådan köpare som anges i 3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom ska anses som unionsinterna förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte över- stigs. Beslutet ska gälla under två kalenderår.

1.ett sådant nytt transportmedel som anges i 1 kap. 13 a §,

2.en sådan punktskattepliktig vara som anges i 1 kap. 13 b § och köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är närings- idkare, eller

3. en annan vara än

ett nytt

3. en annan vara än

ett nytt

transportmedel eller en punkt-

transportmedel eller en punkt-

skattepliktig vara och

förvärvet

skattepliktig vara och

förvärvet

görs av en sådan köpare som anges

görs av en sådan köpare som anges

i andra stycket från en säljare som

i andra stycket från en säljare som

är skattskyldig till mervärdesskatt i

är skattskyldig till mervärdesskatt i

ett annat EG-land.

 

ett annat EU-land.

 

Första stycket 3 avser köpare som är

1.näringsidkare vars verksamhet medför rätt till avdrag för ingående skatt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1 § andra stycket eller 9– 13 §§ av sådan skatt, eller

2.näringsidkare vars verksamhet inte medför någon avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ eller juridiska personer som inte är näringsidkare, under förutsättning

– att det sammanlagda värdet av hans skattepliktiga förvärv av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under det löpande eller det föregående kalenderåret överstiger 90 000 kronor, eller

– att köparen omfattas av ett sådant beslut som anges i 4 §.

4 §13 Skatteverket skall på begäran av

en sådan köpare som anges i 3 § andra stycket 2 besluta att förvärv som görs av honom skall anses som gemenskapsinterna förvärv fastän den angivna beloppsgränsen inte överstigs. Beslutet skall gälla under två kalenderår.

En vara skall anses förvärvad

5 §

En vara ska anses förvärvad

enligt 2 § 1 även i de fall transpor-

enligt 2 § 1 även i de fall transpor-

ten påbörjas utanför EG och varan

ten påbörjas utanför EU och varan

därefter importerats till ett annat

därefter importerats till ett annat

EG-land av förvärvaren för vidare

EU-land av förvärvaren för vidare

transport till Sverige, om för-

transport till Sverige, om för-

värvaren är en juridisk person som

värvaren är en juridisk person som

inte är näringsidkare.

inte är näringsidkare.

I 10 kap. 11 b § finns bestämmelser om återbetalning i vissa fall av skatt som betalas vid import.

13 Senaste lydelse 2003:659.

Prop. 2010/11:52

18

Gemenskapsinterna

förvärv en-

Unionsinterna förvärv

enligt Prop. 2010/11:52

ligt 2 § 2

 

2 § 2

 

 

 

6 §

 

En vara skall anses förvärvad

En vara ska anses förvärvad

enligt 2 § 2, om

 

enligt 2 § 2, om

 

– köparen är registrerad till mervärdesskatt här i landet,

 

– förvärvet görs, under angivan-

– förvärvet görs, under angivan-

de av köparens svenska registre-

de av köparens svenska registre-

ringsnummer, från en säljare som

ringsnummer, från en säljare som

är registrerad till mervärdesskatt i

är registrerad till mervärdesskatt i

ett annat EG-land, och

ett annat EU-land, och

 

– köparen inte visar att han på-

– köparen inte visar att han på-

förts mervärdesskatt i ett annat EG-

förts mervärdesskatt i ett annat

land för förvärvet.

 

EU-land för förvärvet.

 

I 13 kap. 25 a § finns bestäm-

I 13 kap. 25 a § finns bestäm-

melser om hur utgående skatt för

melser om hur utgående skatt för

sådana förvärv som avses i första

sådana förvärv som avses i första

stycket skall återfås, för det fall att

stycket ska återfås, för det fall att

mervärdesskatt har påförts i det

mervärdesskatt har påförts i det

andra EG-landet efter det att för-

andra EU-landet efter det att för-

värvaren redovisat

den utgående

värvaren redovisat den

utgående

skatten i sin deklaration här i

skatten i sin deklaration här i

landet.

 

landet.

 

En vara skall inte anses för-

En vara ska inte anses förvärvad

värvad enligt första stycket, om

enligt första stycket, om köparen

köparen visar att förvärvet gjorts

visar att förvärvet gjorts för en

för en efterföljande omsättning i ett

efterföljande omsättning i ett annat

annat EG-land och den till vilken

EU-land och den till vilken omsätt-

omsättningen görs

är skattskyldig

ningen görs är skattskyldig där för

där för omsättningen.

omsättningen.

 

Gemenskapsinterna förvärv enligt

Unionsinterna

förvärv enligt

2 § 3

 

 

2 § 3

 

 

 

 

 

7 §14

 

 

 

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

 

 

 

– den som för över varan be-

– den som för över varan be-

driver yrkesmässig verksamhet i ett

driver yrkesmässig verksamhet i ett

annat EG-land,

 

 

annat EU-land,

 

 

 

– överföringen görs för denna verksamhet, och

 

 

 

– överföringen görs

genom

att

– överföringen

görs

genom

att

varan transporteras från det EG-

varan transporteras från det EU-

landet till Sverige av den som

landet till Sverige av den som

bedriver verksamheten

eller

för

bedriver verksamheten

eller

för

dennes räkning.

 

 

dennes räkning.

 

 

 

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen

 

1. görs för omsättning på fartyg,

1. görs för omsättning på fartyg,

14 Senaste lydelse 2009:1333.

19

En vara ska inte anses förvärvad enligt 7 eller 9 § om motsvarande förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som ett unionsinternt förvärv enligt 3 §.

luftfartyg eller tåg under färd med avgångsort i ett EG-land och ankomstort i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas tillbaka till närings- idkaren i det EG-land som varan ursprungligen överförts från,

luftfartyg eller tåg under färd med Prop. 2010/11:52 avgångsort i ett EU-land och

ankomstort i ett annat EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över varan och tjänsten avser ar- bete i Sverige på den överförda varan, om transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts, skickas tillbaka till näringsidkaren i det EU-land som varan ursprungligen överförts från,

3.görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av tjänster i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

4.görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas

iSverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlemsland,

5.görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 3 a § eller i 3 kap. 30 a §,

6.görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4, eller

7.görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.

När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre föreligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

Gemenskapsinterna förvärv en-

Unionsinterna förvärv enligt 2 § 4

ligt 2 § 4

9 §

 

En vara skall anses förvärvad

En vara ska anses förvärvad enligt

enligt 2 § 4, om

2 § 4, om

– den som tar i anspråk varan bedriver verksamhet som medför skatt-

skyldighet här i landet,

 

– han tar i anspråk varan för ett

– han tar i anspråk varan för ett

annat ändamål än som anges i 7 §

annat ändamål än som anges i 7 §

andra stycket genom att använda

andra stycket genom att använda den

den för denna verksamhet efter att

för denna verksamhet efter att varan

varan transporterats av honom eller

transporterats av honom eller för

för hans räkning till Sverige från

hans räkning till Sverige från ett

ett annat EG-land, och

annat EU-land, och

– varan inte härrör från en yrkesmässig verksamhet som han bedriver i det landet.

10 § En vara skall inte anses för-

värvad enligt 7 eller 9 §§ om mot- svarande förvärv av varan mot ersättning för förvärvaren inte skulle anses som ett gemenskaps- internt förvärv enligt 3 §.

20

3 kap. Skatteplikt för omsätt- ning, gemenskapsinternt förvärv och import

3 kap. Skatteplikt för omsätt- Prop. 2010/11:52 ning, unionsinternt förvärv och

import

1 §

Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga, om inget annat anges i detta kapitel.

Är omsättningen av en vara undantagen från skatteplikt enligt detta

kapitel, är även import av varan undantagen från skatteplikt.

 

 

 

 

Gemenskapsinternt

förvärv

är

Unionssinternt förvärv är skatte-

 

skattepliktigt om motsvarande om-

pliktigt om motsvarande omsätt-

 

sättning skulle ha varit det.

 

 

ning skulle ha varit det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 b §

 

 

 

 

 

 

 

 

Har

motorfordon

förvärvats

Har

motorfordon

förvärvats

 

genom en omsättning som undan-

genom en omsättning som undan-

 

tagits från skatteplikt enligt 26 a §

tagits från skatteplikt enligt 26 a §

 

och

överlåter

köparen

fordonet

och

överlåter

köparen

fordonet

 

tidigare än två år efter förvärvet,

tidigare än två år efter förvärvet,

 

skall denne till staten betala ett

ska denne till staten betala ett

 

belopp som motsvarar den skatt

belopp som motsvarar den skatt

 

som han skulle ha fått betala, om

som han skulle ha fått betala, om

 

han hade varit skattskyldig för om-

han hade varit skattskyldig för om-

 

sättningen. Beloppet skall dock inte

sättningen. Beloppet ska dock inte

 

överstiga den skatt som skulle ha

överstiga den skatt som skulle ha

 

betalats

vid

överlåtarens

förvärv,

betalats

vid

överlåtarens

förvärv,

 

om 26 a § inte hade tillämpats. Om

om 26 a § inte hade tillämpats. Om

 

det inte betalas någon ersättning

det inte betalas någon ersättning

 

vid

överlåtelsen

av

motorfordonet

vid överlåtelsen av motorfordonet

 

eller

om

ersättningen

väsentligen

eller

om

ersättningen

väsentligen

 

understiger

marknadsvärdet, skall

understiger

marknadsvärdet,

ska

 

beloppet beräknas med utgångs-

beloppet beräknas med utgångs-

 

punkt från marknadsvärdet.

 

punkt från marknadsvärdet.

 

 

Första stycket tillämpas även om

Första stycket tillämpas även om

 

motorfordonet förvärvats genom ett

motorfordonet

förvärvats

genom

 

gemenskapsinternt

förvärv

som

ett

unionsinternt förvärv

som

 

undantagits från skatteplikt.

 

undantagits från skatteplikt.

 

 

Vid beräkning av belopp som

Vid beräkning av belopp som

 

enligt första stycket skall betalas

enligt första stycket ska betalas till

 

till staten tillämpas 7 kap.

 

 

staten tillämpas 7 kap.

 

 

 

 

Första stycket skall inte tilläm-

Första stycket ska inte tillämpas,

 

pas, om fordonet överlåts på grund

om fordonet överlåts på grund av

 

av att ägaren avlidit. Inte heller

att ägaren avlidit. Inte heller ska

 

skall första stycket tillämpas, om

första stycket tillämpas, om den till

 

den till vilken fordonet överlåts kan

vilken fordonet överlåts kan för-

 

förvärva

motorfordon

genom

en

värva motorfordon genom en om-

 

omsättning

som

undantas

från

sättning som undantas från skatte-

 

skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan

plikt enligt 26 a §. Sker sådan

 

överlåtelse, skall den som förvärvar

överlåtelse, ska den som förvärvar

 

fordonet anses ha förvärvat detta

fordonet anses ha förvärvat detta

 

genom en omsättning som undantas

genom en omsättning som undan-

21

från skatteplikt enligt 26 a §. Överlåts fordonet på grund av att

ägaren fått förflyttning från Sverige, skall första stycket inte tillämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex månader.

tas från skatteplikt enligt 26 a §.

Prop. 2010/11:52

Överlåts fordonet på grund av att

 

ägaren

fått

förflyttning från

 

Sverige, ska första stycket inte

 

tillämpas

om

ägaren innehaft

 

fordonet minst sex månader.

 

30 §15

Från skatteplikt undantas sådan import som medför frihet från skatt enligt lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Från skatteplikt undantas även

Från skatteplikt undantas även

import av en vara som efter impor-

import av en vara som efter impor-

ten ska omsättas till ett annat EG-

ten ska omsättas till ett annat EU-

land enligt

land enligt

1.30 a § första stycket 2, 3, 3 a eller 4 eller andra stycket, eller

2.30 a § första stycket 1 eller fjärde stycket, om importören

a) har angivit sitt registreringsnummer till mervärdesskatt i Sverige,

b) har angivit sitt

registrerings-

b) har angivit sitt registrerings-

nummer till mervärdesskatt i det

nummer till mervärdesskatt i det

EG-land dit varan överförs eller det

EU-land dit varan överförs eller

registreringsnummer

till

mer-

det registreringsnummer till mer-

värdesskatt som köparen av varan

värdesskatt som köparen av varan

har i ett annat EG-land än Sverige,

har i ett annat EU-land än Sverige,

och

 

 

och

c) har, innan varan övergår till fri

c) har, innan varan övergår till fri

omsättning, inkommit till Tull-

omsättning, inkommit till Tull-

verket med bevisning om att varan

verket med bevisning om att varan

är avsedd att transporteras eller

är avsedd att transporteras eller

sändas till ett annat EG-land.

 

sändas till ett annat EU-land.

Registreringsnumren i andra stycket 2 a och b ska anges vid den tidpunkt då skattskyldighet skulle ha inträtt enligt 1 kap. 5 § om importen hade varit skattepliktig.

Andra stycket 2 c gäller endast om Tullverket begär sådan bevisning. Från skatteplikt undantas även import av

1. gas som

a)transporteras genom ett naturgassystem eller genom ett gasnät som är anslutet till ett sådant system, eller

b)förs över från ett fartyg som transporterar gas till ett naturgassysten eller till ett rörledningsnät uppströms,

2. el, eller

3. värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

15 Senaste lydelse 2010:1892.

22

Vissa undantag för omsättning till och förvärv från andra EG- länder

Vissa undantag för omsättning Prop. 2010/11:52 till och förvärv från andra EU-

länder

 

 

 

 

30 a §16

 

Från skatteplikt undantas omsätt-

Från skatteplikt undantas omsätt-

ning av varor som transporteras av

ning av varor som transporteras av

säljaren eller köparen eller för

säljaren eller köparen eller för

någonderas

räkning

från Sverige

någonderas

räkning från Sverige

till ett annat EG-land, om

 

till ett annat EU-land, om

1. köparen

är

registrerad i

ett

1. köparen

är registrerad i ett

annat EG-land som skattskyldig till

annat EU-land som skattskyldig

mervärdesskatt

för

omsättning

av

till mervärdesskatt för omsättning

varor eller tjänster eller för förvärv

av varor eller tjänster eller för för-

av varor,

 

 

 

 

värv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privat-

person,

 

3. köparen är en beskickning

3. köparen är en beskickning

eller ett konsulat i ett annat EG-

eller ett konsulat i ett annat EU-

land eller en medlem av den

land eller en medlem av den

diplomatiska personalen vid en

diplomatiska personalen vid en

sådan beskickning eller ett sådant

sådan beskickning eller ett sådant

konsulat,

konsulat,

3 a. köparen är ett i ett annat EG-

3 a. köparen är ett i ett annat EU-

land beläget kontor eller an-

land beläget kontor eller an-

läggning som tillhör

läggning som tillhör

– Europeiska gemenskapen,

– Europeiska unionen,

Europeiska atomenergigemenskapen,

Europeiska centralbanken,

Europeiska investeringsbanken, eller

– ett organ som har inrättats av

– ett organ som har inrättats av

gemenskaperna och för vilket

unionen eller

atomenergigemen-

protokollet av den 8 april 1965 om

skapen och för vilket protokollet

Europeiska gemenskapernas im-

(nr 7) om Europeiska unionens

munitet och privilegier gäller, eller

immunitet och

privilegier gäller,

4. köparen är

eller

 

4. köparen är

 

a) ett i ett annat EG-land beläget

a) ett i ett annat EU-land beläget

kontor eller anläggning som tillhör

kontor eller anläggning som tillhör

en annan internationell organisa-

en annan internationell organisa-

tion än som anges i 3 a,

tion än som anges i 3 a,

b)en medlemsstats ombud vid en sådan organisation,

c)en person med tjänst hos en sådan organisation, eller

d)en person med uppdrag hos en sådan organisation.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls

1. ett i ett annat EG-land beläget

1. ett i ett annat EU-land beläget

16 Senaste lydelse 2010:1892.

 

23

kontor eller anläggning som avses i kontor eller anläggning som avses i

a)första stycket 3 a, eller

b)första stycket 4, eller 2. en

a)medlemsstats ombud vid en sådan organisation som avses i första stycket 4,

b)person med tjänst hos en sådan organisation, eller

c)person med uppdrag hos en sådan organisation.

Från skatteplikt undantas en sådan överföring av en vara som avses i 2 kap. 1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första

stycket 1 eller 2 eller andra stycket i förevarande paragraf.

 

En

omsättning är

undantagen

En

omsättning är

undantagen

från skatteplikt enligt första stycket

från skatteplikt enligt första stycket

3, 3 a eller 4 eller tredje stycket

3, 3 a eller 4 eller tredje stycket

endast i den omfattning som frihet

endast i den omfattning som frihet

från

mervärdesskatt

medges en

från

mervärdesskatt

medges en

motsvarande omsättning i det EG-

motsvarande omsättning i det EU-

land som följer av samma bestäm-

land som följer av samma bestäm-

melser och förvärvet görs av en

melser och förvärvet görs av en

sådan köpare som anges i dem.

sådan köpare som anges i dem.

En omsättning är undantagen från skatteplikt enligt första stycket 3 a och tredje stycket 1 a endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

30 b §17

Från skatteplikt undantas gemen-

Från skatteplikt undantas unions-

skapsinterna förvärv enligt 2 a kap.

interna förvärv enligt 2 a kap. 2 §

2 § 1 av varor som görs av en

1 av varor som görs av en utländsk

utländsk företagare om

företagare, om

1. den utländske företagaren är

1. den utländske företagaren är

registrerad till mervärdesskatt i ett

registrerad till mervärdesskatt i ett

annat EG-land,

annat EU-land,

2. förvärvet görs för en efterföljande omsättning här i landet,

3. varan sänds eller transporteras

3. varan sänds eller transporteras

direkt till Sverige från ett annat

direkt till Sverige från ett annat

EG-land än det där den utländske

EU-land än det där den utländske

företagaren är registrerad till mer-

företagaren är registrerad till mer-

värdesskatt, och

värdesskatt, och

4. den till vilken den efterföljande omsättningen görs är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, som är registrerad till mervärdesskatt här och som är skattskyldig för omsätt- ningen enligt 1 kap. 2 § första stycket 4.

30 d §18

Från skatteplikt undantas gemen-

Från skatteplikt undantas unions-

skapsinterna förvärv som görs av

interna förvärv som görs av

utländska företagare om rätt till

utländska företagare om rätt till

17Senaste lydelse 2003:1134.

18Senaste lydelse 2009:1333.

Prop. 2010/11:52

24

Från skatteplikt undantas unions- interna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en skattskyldig åter- försäljare och omsättningen har beskattats i det EU-land där transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

återbetalning enligt 10 kap. 1–3

återbetalning

enligt 10

kap. 1–3 Prop. 2010/11:52

och 13–13 b §§ av hela skatten

och 13–13 b §§ av hela skatten

med anledning av förvärvet skulle

med anledning av förvärvet skulle

ha förelegat.

 

 

ha förelegat.

 

 

 

Från skatteplikt

undantas

även

Från skatteplikt undantas

även

gemenskapsinterna

förvärv

som

unionsinterna

förvärv

som

görs

görs under sådana

förutsättningar

under sådana förutsättningar att rätt

att rätt till återbetalning skulle

till återbetalning skulle

föreligga

föreligga enligt 10 kap. 6 och 7 §§.

enligt 10 kap. 6 och 7 §§.

 

30 f §19 Från skatteplikt undantas gemen-

skapsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter, om varorna har sålts av en skattskyldig åter- försäljare och omsättningen har beskattats i det EG-land där transporten till Sverige påbörjats enligt bestämmelser som motsvarar artiklarna 312–325 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

31 §20

Från skatteplikt undantas omsätt-

Från skatteplikt undantas om-

ning av varor och tjänster som har

sättning av varor och tjänster som

ett annat EG-land som destinations-

har ett annat EU-land som desti-

land, om

nationsland, om

– omsättningen är avsedd för väpnade styrkor tillhörande någon annan

stat som är part i Nato än destinationslandet,

 

– varorna eller

tjänsterna skall

– varorna eller

tjänsterna ska

användas av dessa styrkor eller av

användas av dessa styrkor eller av

den civilpersonal som åtföljer dem

den civilpersonal

som åtföljer

eller användas för försörjning av

dem eller användas för försörj-

deras mässar eller

marketenterier,

ning av deras mässar eller

och

 

marketenterier, och

 

– styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna. Skattefriheten enligt första stycket medges i den omfattning som frihet

från mervärdesskatt medges i destinationslandet för motsvarande omsätt- ning.

32 §21

Utgör ersättningen för en tjänst en Utgör ersättningen för en tjänst sådan bikostnad som enligt 7 kap. en sådan bikostnad som enligt

19Senaste lydelse 2007:1376.

20Senaste lydelse 2004:1155.

21Senaste lydelse 2010:1892.

25

8 § tredje stycket ska ingå i beskatt-

7 kap. 8 § tredje stycket ska ingå i

ningsunderlaget för import, är om-

beskattningsunderlaget

för im-

sättningen

av

tjänsten

undantagen

port, är omsättningen av tjänsten

från skatteplikt. Detsamma gäller

undantagen från skatteplikt. Det-

om en sådan bikostnad ska ingå i

samma gäller om en sådan bi-

beskattningsunderlaget

vid införsel

kostnad ska ingå i beskattnings-

till ett annat EG-land i enlighet med

underlaget vid införsel till ett

det landets tillämpning av artikel

annat EU-land i enlighet med det

86.1 b

i

rådets

direktiv

landets

tillämpning

av artikel

2006/112/EG.

 

 

86.1 b

i

rådets

direktiv

2006/112/EG.

5 kap.

2 §22

En vara som enligt avtalet mellan

En vara som enligt avtalet

säljare och köpare skall transpor-

mellan säljare och köpare ska

teras till köparen är omsatt inom

transporteras till köparen är

landet, om

omsatt inom landet, om

1.varan finns här i landet då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar transporten till köparen och annat inte följer av 2 a §,

2.varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan monteras eller installeras här av säljaren eller för dennes räkning,

3.varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importeras till landet från en plats utanför EG av den som är skatt- skyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, eller

4.varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EG- land till en köpare i Sverige, om

3.varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan importeras till landet från en plats utanför EU av den som är skatt- skyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 6 för att omsättas, eller

4.varan inte finns här i landet då transporten påbörjas men varan transporteras av säljaren eller för dennes räkning från ett annat EU- land till en köpare i Sverige, om

säljarens omsättning är sådan som anges i andra stycket,

köparen inte är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 5 för förvärvet av varan, och

varan inte är ett nytt transportmedel.

En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är en punktskattepliktig vara, eller värdet av säljarens samman- lagda omsättning här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregående kalen- deråret, eller säljaren omfattas av ett sådant beslut som anges i tredje stycket. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning skall inte

En vara är omsatt inom landet enligt första stycket 4 endast om varan är en punktskattepliktig vara, eller värdet av säljarens samman- lagda omsättning här i landet överstiger 320 000 kronor under det löpande eller föregående kalen- deråret, eller säljaren omfattas av ett sådant beslut som anges i tredje stycket. I värdet av säljarens sammanlagda omsättning ska inte

22 Senaste lydelse 2001:971.

Prop. 2010/11:52

26

beaktas värdet av punktskatte-

beaktas

värdet

av punktskatte- Prop. 2010/11:52

pliktiga varor.

 

pliktiga varor.

 

 

En omsättning skall anses vara

En omsättning ska anses vara

gjord i Sverige enligt första stycket

gjord i Sverige enligt första stycket

4 även om de i andra stycket

4 även om de i andra stycket

angivna

beloppsgränserna

inte

angivna

beloppsgränserna

inte

överstigs,

under förutsättning

att

överstigs,

under

förutsättning

att

vederbörlig myndighet i det land

vederbörlig myndighet i det land

där transporten påbörjas har med-

där transporten påbörjas har med-

gett att säljarens omsättning inte

gett att säljarens omsättning inte

skall anses vara gjord i det landet.

ska anses vara gjord i det landet.

2 a §23

Även om en vara finns här i landet på det sätt som anges i 2 § första stycket 1 ska varan inte anses omsatt inom landet, om varan transporteras av

1. säljaren eller för dennes räk-

1. säljaren eller för dennes räk-

ning från Sverige till en köpare i ett

ning från Sverige till en köpare i

annat EG-land och säljaren är

ett annat EU-land och säljaren är

registrerad till mervärdesskatt i det

registrerad till mervärdesskatt i det

landet för sådan omsättning, eller

landet för sådan omsättning, eller

2. säljaren, köparen eller någon

2. säljaren, köparen eller någon

annan och ska installeras eller

annan och ska installeras eller

monteras i ett annat EG-land av

monteras i ett annat EU-land av

säljaren eller för dennes räkning.

säljaren eller för dennes räkning.

 

 

 

2 b §24

 

 

 

En vara som omsätts på fartyg,

En vara som omsätts på fartyg,

luftfartyg eller tåg under den del av

luftfartyg eller tåg under den del av

en persontransport som genomförs

en persontransport som genomförs

inom EG, ska anses omsatt i

inom EU, ska anses omsatt i

Sverige om avgångsorten är be-

Sverige om avgångsorten är be-

lägen i Sverige.

 

 

lägen i Sverige.

 

 

Med del av en persontransport

Med del av en persontransport

som genomförs inom EG avses den

som genomförs inom EU avses den

del av en persontransport som utan

del av en persontransport som utan

uppehåll utanför EG utförs mellan

uppehåll utanför EU utförs mellan

avgångsorten och ankomstorten.

avgångsorten och ankomstorten.

Med

avgångsorten

avses

den

Med

avgångsorten

avses

den

första orten för påstigning av

första orten för påstigning av

passagerare inom EG. Detta gäller

passagerare inom EU. Detta gäller

även om en del av transporten

även om en del av transporten

dessförinnan utförts utanför EG.

dessförinnan utförts utanför EU.

Med

ankomstorten

avses

den

Med

ankomstorten

avses

den

sista orten för avstigning av

sista orten för avstigning av

passagerare inom EG för passa-

passagerare inom EU för passa-

gerare

som stigit på

inom

EG.

gerare

som stigit på

inom

EU.

23Senaste lydelse 2010:1892.

24Senaste lydelse 2009:1333.

27

Detta gäller även om en del av

Detta gäller även om en

del av Prop. 2010/11:52

transporten därefter

utförs

utanför

transporten därefter

utförs

utanför

EG.

 

 

 

 

 

EU.

 

 

 

 

 

 

För en resa tur och retur gäller att återresan ska anses som en fristående

transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 c §25

 

 

 

 

 

 

Omsättning av gas genom ett

Omsättning av gas genom ett

naturgassystem

som

är

beläget

naturgassystem

som

är

beläget

inom

gemenskapens

territorium

inom unionens

territorium

eller

eller genom ett gasnät som är an-

genom ett gasnät som är anslutet

slutet till ett sådant system, till en

till ett sådant system, till en skatt-

skattskyldig återförsäljare ska an-

skyldig återförsäljare

ska

anses

ses som en omsättning inom landet,

som en omsättning inom landet,

om

återförsäljaren

antingen har

om

återförsäljaren

antingen

har

sätet för sin ekonomiska verksam-

sätet för sin ekonomiska verksam-

het i Sverige eller har ett fast

het i Sverige eller har ett fast

etableringsställe här för vilket va-

etableringsställe här för vilket va-

ran levereras.

Om

återförsäljaren

ran

levereras. Om

återförsäljaren

varken här eller utomlands har ett

varken här eller utomlands har ett

sådant säte eller fast etablerings-

sådant säte eller fast etablerings-

ställe är varan omsatt inom landet,

ställe, är varan omsatt inom landet,

om återförsäljaren är bosatt eller

om återförsäljaren är bosatt eller

stadigvarande vistas i Sverige.

stadigvarande vistas i Sverige.

 

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som återförsäljaren har utomlands.

Första och andra styckena gäller även omsättning av

1.el, eller

2.värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

Med en skattskyldig återförsäljare förstås i denna paragraf en närings- idkare vars huvudsakliga verksamhet när det gäller köp av gas, el, värme eller kyla består i att sälja sådana varor vidare och vars egen konsumtion av dessa varor är försumbar.

2 d §26

 

Omsättning av gas genom ett

Omsättning av gas genom ett

naturgassystem som är beläget inom

naturgassystem

som är beläget

gemenskapens territorium eller

inom unionens

territorium eller

genom ett gasnät som är anslutet till

genom ett gasnät som är anslutet

ett sådant system, ska anses som en

till ett sådant system, ska anses

omsättning inom landet, om köpa-

som en omsättning inom landet,

rens faktiska användning och för-

om köparens faktiska användning

brukning av varan äger rum i

och förbrukning av varan äger

Sverige och omsättningen inte om-

rum i Sverige och omsättningen

fattas av 2 c §.

inte omfattas av 2 c §.

Om varan inte helt förbrukas av köparen, ska den återstående delen av varan ändå anses ha använts och förbrukats i Sverige, om köparen

25Senaste lydelse 2010:1892.

26Senaste lydelse 2010:1892.

28

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör eller fraktförare,
3. en utländsk företagare för- värvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett Prop. 2010/11:52 fast etableringsställe här för vilket varan levereras. Om köparen varken

här eller utomlands har ett sådant säte eller fast etableringsställe, ska varan anses omsatt i Sverige, om köparen är bosatt eller stadigvarande vistas här i landet.

En vara är dock inte omsatt inom landet om den levereras till ett fast etableringsställe som köparen har utomlands.

Första–tredje styckena gäller även omsättning av

1.el, eller

2.värme eller kyla genom ett nät för värme eller kyla.

3 a §27

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4.varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje stycket,

4a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs- medelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels- säkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5.varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses 2 b § för konsumtion ombord,

6.det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en sådan butik,

6a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket lagen om exportbutiker,

7.varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, under förutsättning att

a)fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadig- varande vistas i ett annat land än ett

EG-land, och

b)säljaren kan visa att fordonet

a)fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, och

b)säljaren kan visa att fordonet

27 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:1333.

29

En unionsintern varutransport- tjänst som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare är omsatt inom landet, om avgångsorten är belägen i Sverige.
Med unionsintern varutransport avses en transport av varor där avgångs- och ankomstorterna är belägna i två skilda EU-länder.

varaktigt förts till en plats utanför

varaktigt förts till en plats utanför Prop. 2010/11:52

EG före utgången av den sjätte

EU före utgången av den sjätte

månaden efter den månad då

månaden efter den månad då

fordonet levererades, eller

fordonet levererades, eller

8. varan levereras här i landet till

8. varan levereras här i landet till

en fysisk person som är bosatt eller

en fysisk person som är bosatt eller

stadigvarande vistas i ett annat land

stadigvarande vistas i ett annat

än ett EG-land, under förutsättning

land än ett EU-land, under förut-

att

sättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och

b) säljaren kan visa att köparen

b) säljaren kan visa att köparen

har medfört varan vid resa till en

har medfört varan vid resa till en

plats utanför EG före utgången av

plats utanför EU före utgången av

tredje månaden efter den månad

tredje månaden efter den månad

under vilken leveransen av varan

under vilken leveransen av varan

gjordes.

gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

1.leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättningen och

2.säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland ska anses som en omsättning utomlands endast om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

10 §28

En gemenskapsintern varu- transporttjänst som tillhandahålls någon som inte är näringsidkare är omsatt inom landet, om avgångs- orten är belägen i Sverige.

Med gemenskapsintern varu- transport avses en transport av varor där avgångs- och ankomst- orterna är belägna i två skilda EG- länder.

Med avgångsorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt inleds, utan hänsyn till det avstånd som tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig.

28 Senaste lydelse 2009:1333.

30

Tjänster som anges i 18 § 1–11, 13 och 14 och som förvärvas i ett land utanför EU av någon som inte är en näringsidkare i det landet, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.
Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är näringsidkare och som är etable- rad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, är om- satta utomlands även om de till-
2. förvärvas av någon som är etablerad, bosatt eller stadig- varande vistas i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU samt utgör sådana tjänster som anges i 18 § 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet genom ett elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

Med ankomstorten avses den ort där transporten av varorna faktiskt Prop. 2010/11:52 avslutas.

14 §29

En restaurang- eller catering-

En restaurang- eller catering-

tjänst som fysiskt utförs ombord på

tjänst som fysiskt utförs ombord på

tåg under den del av en person-

tåg under den del av en person-

transport som genomförs inom EG

transport som genomförs inom EU

är omsatt inom landet, om av-

är omsatt inom landet, om av-

gångsorten är belägen i Sverige.

gångsorten är belägen i Sverige.

Vid tillämpningen av första stycket gäller vad som föreskrivs i 2 b § andra till femte styckena.

16 §30

Tjänster som anges i 18 § och

Tjänster som anges i 18 § och

som tillhandahålls från ett land

som tillhandahålls från ett land

utanför EG och som förvärvas av

utanför EU och som förvärvas av

någon som inte är en näringsidkare,

någon som inte är en närings-

är omsatta inom landet om tjäns-

idkare, är omsatta inom landet om

terna

tjänsterna

1. förvärvas här eller i fråga om tjänster som anges i 18 § 12 förvärvas här eller i ett annat land, och förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller

2. förvärvas av någon som är etablerad, bosatt eller stadig- varande vistas i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG samt utgör sådana tjänster som anges i 18 § 10 eller 11 och tjänsterna tillgodogörs inom landet genom ett elektroniskt kommunikationsnät med fast anslutning här.

17 §31 Tjänster som anges i 18 § 1–11,

13 och 14 och som förvärvas i ett land utanför EG av någon som inte är en näringsidkare i det landet, är omsatta utomlands även om de tillhandahålls från Sverige.

Tjänster som anges i 18 § 12 och som förvärvas av någon som inte är näringsidkare och som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EG, är omsatta utomlands även om de tillhanda-

29Senaste lydelse 2009:1333.

30Senaste lydelse 2009:1333.

31Senaste lydelse 2010:1892.

31

hålls från Sverige.

handahålls från Sverige.

Prop. 2010/11:52

18 §32

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska tillämpas på följande tjänster:

1.överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträttigheter, licensrättigheter, varumärkesrättigheter och liknande rättigheter,

2.reklam- och annonseringstjänster,

3.konsulttjänster, produktutveckling, projektering, ritning, konstruk- tion, juristtjänster, revisorstjänster, skrivtjänster, översättningstjänster och liknande tjänster,

4.automatisk databehandling samt utarbetande av system eller pro- gram för automatisk databehandling,

5.tillhandahållande av information,

6.bank- och finansieringstjänster utom uthyrning av förvarings- utrymmen, samt försäkrings- och återförsäkringstjänster,

7.tillhandahållande av arbetskraft,

8.uthyrning av andra varor som är lös egendom än transportmedel,

9.förpliktelser att helt eller delvis avstå från att utnyttja en sådan rättighet som anges i 1 eller från att utöva en viss verksamhet,

10.telekommunikationstjänster, varmed förstås dels tjänster som avser överföring, sändning eller mottagning av signaler, skrift, bilder och ljud eller information i övrigt med hjälp av tråd, radio eller optiska eller andra elektromagnetiska medel, dels tjänster som avser överlåtelse eller upplåtelse av rättighet att utnyttja kapacitet för sådan överföring, sänd- ning eller mottagning,

11.radio- och televisionssändningar,

12.elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av

a)webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

b)programvara och uppdatering av denna,

c)bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

d)musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och

e)distansundervisning,

13. tillträde till och överföring eller distribution genom

a) ett naturgassystem som är

a) ett naturgassystem som är

beläget inom gemenskapens territo-

beläget inom unionens territorium

rium eller ett gasnät som är anslutet

eller ett gasnät som är anslutet till

till ett sådant system,

ett sådant system,

b) ett system för el, eller

 

c) ett nät för värme eller kyla,

 

14. tjänster som är direkt kopplade till sådana tjänster som avses i 13.

32 Senaste lydelse 2010:1892.

32

19 §33

Prop. 2010/11:52

En omsättning av tjänster enligt någon av 4–18 §§ eller 9 b kap. 4 §

 

första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

 

1.tjänster som avser fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av hamnar eller flygplatser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på sådana fartyg eller luftfartyg,

2.lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med

a) export av varor från Sverige

a) export av varor från Sverige

eller ett annat EG-land,

eller ett annat EU-land,

b) import av varor som omfattas av

 

9 c kap. 1 §, eller

ett förfarande för temporär import med fullständig befrielse från tull eller extern transitering,

c) försändelse, transport eller in-

c) försändelse, transport eller in-

försel av varor i fri omsättning,

försel av varor i fri omsättning,

vilka införs i Sverige från ett tredje

vilka införs i Sverige från ett tredje

territorium som utgör en del av

territorium som utgör en del av

gemenskapens

tullområde,

om

unionens tullområde, om varorna

varorna

 

 

 

förflyttas här i landet under ett

förflyttas här i landet under ett

förfarande för intern gemenskaps-

förfarande för intern unionstransi-

transitering enligt gemenskapens

tering enligt unionens tullbestäm-

tullbestämmelser, om varorna hän-

melser, om varorna hänfördes till

fördes till samma förfarande genom

samma förfarande genom en

en deklaration när de fördes in i

deklaration när de fördes in i landet

landet samt

försändelsen

eller

samt försändelsen eller transporten

transporten av dem avslutas utanför

av dem avslutas utanför Sverige,

Sverige, eller

 

 

eller

när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett för- farande för temporär import med fullständig befrielse från importtullar, om de hade importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat

d) införsel av varor till ett annat

EG-land om dessa omfattas av det

EU-land om dessa omfattas av det

landets tillämpning av artikel 61

landets tillämpning av artikel 61

eller

157.1 a

i

direktiv

eller

157.1 a

i

direktiv

2006/112/EG,

 

 

2006/112/EG,

 

 

3. tjänster som består av arbete

3. tjänster som består av arbete

på lös egendom, om egendomen

på lös egendom, om egendomen

förvärvats eller importerats för att

förvärvats eller importerats för att

undergå sådant arbete inom EG och

undergå sådant arbete inom EU

egendomen efter det att arbetet

och egendomen efter det att arbetet

utförts, transporteras ut ur EG av

utförts, transporteras ut ur EU av

den som tillhandahåller tjänsterna,

den som tillhandahåller tjänsterna,

eller av kunden om denne inte är

eller av kunden om denne inte är

etablerad inom landet eller för

etablerad inom landet eller för

någonderas räkning,

 

 

någonderas räkning,

 

 

4. förmedling av varor eller

4. förmedling av varor eller

tjänster som görs för någon annans

tjänster som görs för någon annans

33 Senaste lydelse 2010:1892.

33

räkning i dennes namn, när omsätt- ningen av dessa anses som en omsättning utanför EG antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten tillhandahålls en näringsidkare och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EG.

räkning i dennes namn, när omsätt- Prop. 2010/11:52 ningen av dessa anses som en

omsättning utanför EU antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §, och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten tillhandahålls en näringsidkare och den uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EU.

7 kap.

1 §34

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget för

1.rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2.omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 §, och som ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo,

3.import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i 9 a kap. 5–7 §§,

4. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livs- medel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels- lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livs- medelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels- säkerhet, med undantag för

4. omsättning, unionsinternt för- värv och import av sådana livs- medel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedels- lagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livs- medelssäkerhet och om förfaran- den i frågor som gäller livsmedels- säkerhet, med undantag för

a)annat vatten som avses i artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, än sådant vatten som tappas på flaskor eller i behållare som är avsedda för försäljning, och

b)spritdrycker, vin och starköl.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för

1. omsättning, gemenskapsinternt

1. omsättning, unionsinternt för-

förvärv och import av följande

värv och import av följande varor,

varor, om inte annat följer av

om inte annat följer av 3 kap. 13

3 kap. 13 och 14 §§, under förut-

och 14 §§, under förutsättning att

sättning att varorna inte helt eller

varorna inte helt eller huvud-

huvudsakligen är ägnade åt reklam:

sakligen är ägnade åt reklam:

34 Senaste lydelse 2006:1389.

 

34

2. omsättning, unionsinternt för- värv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för egen verk- samhet, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,
3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, unionsinternt för- värv och import av kassettidningar, om inte annat följer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i en vara som omfattas av 1,
4. omsättning, unionsinternt förvärv och import av en vara som genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för läshandi- kappade, om inte annat följer av 3 kap. 4 §,

-böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad,

-tidningar och tidskrifter,

-bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn,

-musiknoter, samt

-kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor,

2. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan omsättning än för egen verksamhet, gemenskapsinternt förvärv och import av program och kataloger för verksamhet som avses i 3 kap. 18 §, allt under förutsättning att programmen och katalogerna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam,

3. omsättning av radiotidningar samt omsättning, gemenskaps- internt förvärv och import av kassettidningar, om inte annat föl- jer av 3 kap. 17 §, och av kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i en vara som omfattas av 1,

4. omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av en vara som genom teckenspråk, punktskrift eller annan sådan särskild metod gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för läshandi- kappade, om inte annat följer av 3 kap. 4 §,

5.tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar,

6.tjänster som avses i 3 kap. 11 § 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna,

7.tillträde till och förevisning av djurparker,

8.upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dock inte när det är fråga om fotografier, reklamalster, system och program för automatisk databehandling eller film, videogram eller annan jämförlig upptagning som avser information,

9.upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk,

Prop. 2010/11:52

35

10. omsättning av tjänster inom idrottsområdet som anges i 3 kap. Prop. 2010/11:52 11 a § första stycket och som inte undantas från skatteplikt enligt andra

stycket samma paragraf, och

11. personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av

underordnad betydelse.

 

Beskattningsunderlaget vid om-

Beskattningsunderlaget vid om-

sättning och gemenskapsinterna

sättning och unionsinterna för-

förvärv

värv

3 §35

Om inget annat följer av 3 a eller 3 b § utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet

1. vid annan omsättning än uttag: av ersättningen,

2 a. vid uttag av varor: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset, vid tidpunkten för uttaget,

2 b. vid uttag av tjänster i andra fall än som anges i 4 och 5 §§: av kostnaden vid tidpunkten för uttaget för att utföra tjänsten,

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2

§

3. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 §

1 eller 2: av

ersättningen och

1 eller 2: av ersättningen och

punktskatt som

köparen påförts

i

punktskatt som köparen påförts i

ett annat EG-land, och

 

ett annat EU-land, och

4. vid förvärv enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4: av varornas eller liknande varors inköpspris eller, om ett sådant pris saknas, av självkostnadspriset,

vid tidpunkten för överföringen av varorna.

 

 

 

 

 

3 a §36

 

 

I sådana fall som avses i 3 § 1

I sådana fall som avses i 3 § 1

och 3 utgörs det i 2 § första stycket

och 3 utgörs det i 2 § första stycket

första meningen avsedda värdet av

första meningen avsedda värdet av

marknadsvärdet

respektive

mark-

marknadsvärdet

respektive

mark-

nadsvärdet

och

punktskatt

som

nadsvärdet och

punktskatt

som

köparen påförts i ett annat EG-

köparen påförts i ett annat EU-

land, om

 

 

 

land, om

 

 

1. ersättningen är lägre än marknadsvärdet,

 

 

2. köparen

inte har full

avdragsrätt eller återbetalningsrätt

enligt

10 kap. 9 eller 11–13 §§,

 

 

 

 

3.säljaren och köparen är förbundna med varandra, och

4.den skattskyldige inte kan göra sannolikt att ersättningen är mark- nadsmässigt betingad.

8 §37

Beskattningsunderlaget vid im- Beskattningsunderlaget vid im- port utgörs av varans värde för port utgörs av varans värde för tulländamål, bestämt enligt rådets tulländamål, bestämt enligt rådets

35Senaste lydelse 2007:1376.

36Senaste lydelse 2007:1376.

37Senaste lydelse 2004:118.

36

Om sådana unionsvaror som exporterats temporärt och be- arbetats i ett land utanför EU på något annat sätt än genom repara- tion återimporteras med använd- ning av tullförfarandet passiv förädling, ska beskattningsunder- laget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskatt- ningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat EU-land för de temporärt exporterade varorna.
Vad som sägs i första stycket ska också gälla när sådant material

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg skall inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c skall tillägget enligt första stycket, till den del det utgörs av tull och motsvarande avgifter, utgöras av motsvarande pålagor som tas ut av det andra EG-landets tullmyndighet.

I beskattningsunderlaget skall även ingå bikostnader som pro- visions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som upp- kommer fram till första bestäm- melseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att varan skall transporteras till någon annan bestämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EG-land, skall också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

förordning (EEG) nr 2913/92 av

Prop. 2010/11:52

den 12 oktober 1992 om inrättan-

 

det av en tullkodex för gemen- skapen, med tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt denna lag, som tas ut av Tullverket med anledning av införseln. Sådant tillägg ska inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i varans värde.

I fall som avses i 1 kap. 2 § första stycket 6 c ska tillägget enligt första stycket, till den del det utgörs av tull och motsvarande avgifter, utgöras av motsvarande pålagor som tas ut av det andra EU-landets tullmyndighet.

I beskattningsunderlaget ska även ingå bikostnader som pro- visions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader som upp- kommer fram till första bestäm- melseorten här i landet. Är det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde känt att varan ska transporteras till någon annan be- stämmelseort här i landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EU-land, ska också bikostnaderna fram till den orten ingå i beskatt- ningsunderlaget.

9 §38

Om sådana gemenskapsvaror som exporterats temporärt och be- arbetats i ett land utanför EG på något annat sätt än genom repara- tion återimporteras med använd- ning av tullförfarandet passiv för- ädling, skall beskattningsunder- laget beräknas på det sätt som sägs i 8 § men med avdrag för beskatt- ningsunderlaget för mervärdesskatt som tidigare tagits ut i Sverige eller i ett annat EG-land för de tempo- rärt exporterade varorna.

Vad som sägs i första stycket skall också gälla när sådant

38 Senaste lydelse 2002:1004.

37

material som utgör gemenskaps-

som utgör unionsvaror exporterats Prop. 2010/11:52

varor exporterats

temporärt

samt

temporärt samt varor som helt eller

varor som helt eller delvis till-

delvis tillverkats av detta material i

verkats av detta material i ett land

ett land utanför EU återimporteras

utanför

EG

återimporteras

med

med användning av tullförfarandet

användning

av

tullförfarandet

passiv förädling.

 

 

 

 

 

passiv förädling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med gemenskapsvaror, tempo-

Med unionsvaror förstås det-

rärt exporterade varor och tull-

samma som med gemenskapsvaror

förfarandet passiv förädling förstås

i rådets förordning (EEG) nr

detsamma som i rådets förordning

2913/92 av den 12 oktober 1992

(EEG)

nr

2913/92

av

den

om inrättandet av en tullkodex för

12 oktober 1992 om inrättandet av

gemenskapen. Med temporärt ex-

en tullkodex för gemenskapen.

 

porterade

varor

 

och

tull-

 

 

 

 

 

 

 

förfarandet

passiv

förädling

 

 

 

 

 

 

 

förstås detsamma som i den

 

 

 

 

 

 

 

 

förordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §39

 

 

 

 

 

 

 

Vid återimport av gemenskaps-

Vid

återimport

av

unionsvaror

varor som reparerats i ett land

som reparerats i ett land utanför

utanför EG utgörs beskattnings-

EU utgörs

beskattningsunderlaget

underlaget av

ersättningen

för

av ersättningen

för

reparationen

reparationen samt tull och statliga

samt tull och statliga skatter eller

skatter eller avgifter, utom skatt

avgifter, utom skatt enligt denna

enligt denna lag, som tas ut med

lag, som tas ut med anledning av

anledning av importen. Om den

importen. Om den tidigare expor-

tidigare exporten av varorna har

ten av varorna har medfört en rätt

medfört en rätt till återbetalning av

till återbetalning av mervärdesskatt

mervärdesskatt

eller om

varorna

eller om varorna annars inte har

annars inte har blivit belagda med

blivit belagda med mervärdesskatt

mervärdesskatt på grund av den

på grund av den tidigare exporten,

tidigare

exporten

ingår

även

ingår även varornas värde vid

varornas värde vid exporten i

exporten i beskattningsunderlaget.

beskattningsunderlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a §40

 

 

 

 

 

 

 

Den

som

 

redovisar

mer-

Den

som

redovisar

mer-

värdesskatt enligt bestämmelserna i

värdesskatt

enligt bestämmelserna

10 a

kap.

skattebetalningslagen

i 10 a kap. skattebetalningslagen

(1997:483) för elektroniska tjänster

(1997:483) för elektroniska tjänster

eller enligt motsvarande bestäm-

eller enligt motsvarande bestäm-

melser i ett annat EG-land har inte

melser i ett annat EU-land har inte

rätt till avdrag för ingående skatt. I

rätt till avdrag för ingående skatt. I

10 kap. 4 a § finns bestämmelser

10 kap. 4 a § finns bestämmelser

om återbetalning av ingående skatt

om återbetalning av ingående skatt

39 Senaste lydelse 2007:1376.

40 Senaste lydelse 2003:220.

38

i dessa fall.

 

 

 

 

i dessa fall.

 

 

 

Prop. 2010/11:52

 

 

 

 

 

 

9 a kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §41

 

 

 

 

 

 

Detta kapitel tillämpas vid en

Detta kapitel tillämpas vid en

skattskyldig återförsäljares omsätt-

skattskyldig återförsäljares omsätt-

ning av begagnade varor, konst-

ning av begagnade varor, konst-

verk, samlarföremål eller antikvi-

verk, samlarföremål eller antik-

teter som levererats till honom

viteter som levererats till honom

inom EG av

 

 

 

 

inom EU av

 

 

 

 

1. någon annan än en näringsidkare,

 

 

 

 

 

 

 

2. en

 

näringsidkare som

ska

2. en

näringsidkare som

ska

redovisa

mervärdesskatt

enligt

redovisa

mervärdesskatt

enligt

detta kapitel eller enligt mot-

detta kapitel eller enligt mot-

svarande bestämmelser i ett annat

svarande bestämmelser i ett annat

EG-land,

 

 

 

 

 

EU-land,

 

 

 

 

 

3. en näringsidkare vars omsätt-

3. en näringsidkare vars omsätt-

ning är undantagen från skatteplikt

ning är undantagen från skatteplikt

enligt 3 kap. 24 § eller enligt

enligt 3 kap. 24 § eller enligt

motsvarande

bestämmelser

i

ett

motsvarande

bestämmelser

i

ett

annat EG-land,

 

 

 

annat EU-land,

 

 

 

4. en

näringsidkare

som

undantas

från

skattskyldighet

enligt

1 kap.

2 a §, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. en näringsidkare i ett annat

5. en näringsidkare i ett annat

EG-land om näringsidkarens om-

EU-land om näringsidkarens om-

sättning

understiger

gränsen

för

sättning

understiger

gränsen

för

redovisningsskyldighet i det landet

redovisningsskyldighet i det landet

och den förvärvade varan utgjort

och den förvärvade varan utgjort

anläggningstillgång hos honom.

 

anläggningstillgång hos honom.

 

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana transportmedel som

har förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första stycket 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

Avdrag får inte göras för in-

Avdrag får inte göras för in-

gående skatt som hänför sig till

gående skatt som hänför sig till

förvärv av varor från en skatt-

förvärv av varor från en skatt-

skyldig återförsäljare vars omsätt-

skyldig återförsäljare vars omsätt-

ning av varorna beskattas enligt

ning av varorna beskattas enligt

detta

kapitel

eller

motsvarande

detta

kapitel

eller

motsvarande

bestämmelser i ett annat EG-land.

bestämmelser i ett annat EU-land.

Vid sådan omsättning av varor som beskattas enligt detta kapitel får en skattskyldig återförsäljare inte göra avdrag för ingående skatt som hänför sig till

1.konstverk, samlarföremål eller antikviteter som återförsäljaren själv har importerat, eller

2.konstverk som upphovsmannen eller dennes dödsbo tillhandahållit honom.

41 Senaste lydelse 2007:1376.

39

Om resebyrån som ett led i om- sättningen av resetjänsten förvärvat varor och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit rese- byrån utanför EU, ska resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 19 § 4. Om för- värven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren tillhanda- hållit resebyrån både inom och utanför EU, gäller bestämmelserna i 5 kap. 19 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor och tjänster till- handahållna utanför EU.
Vid omsättning till annat EU- land av ett sådant transportmedel som avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta kapitel.
Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4, andra och tredje styckena tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat EU- land beskattas i enlighet med reg- ler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

18 §

Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas inte på omsätt- ning som beskattas enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4, andra och tredje styckena tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat EG-land beskattas i enlighet med regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

19 § Vid omsättning till annat EG-

land av ett sådant transportmedel som avses i 1 kap. 13 a § tillämpas inte detta kapitel.

9 b kap.

4 §42

En resetjänst är omsatt inom landet om resebyrån har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här från vilket tillhandahållandet görs, om inte annat följer av andra stycket.

Om resebyrån som ett led i om- sättningen av resetjänsten förvärvat varor och tjänster som en annan näringsidkare tillhandahållit rese- byrån utanför EG, ska resetjänsten anses utgöra en sådan tjänst som avses i 5 kap. 19 § 4. Om förvärven avser varor och tjänster som den andre näringsidkaren tillhandahållit resebyrån både inom och utanför EG, gäller bestämmelserna i 5 kap. 19 § 4 endast för den del av omsättningen av resetjänsten som avser varor och tjänster tillhanda- hållna utanför EG.

9 c kap.

1 §

Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket

1.omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2.omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,

3. omsättning av icke-gemen-

3. omsättning av icke-unions-

skapsvaror och av tjänster, som

varor och av tjänster, som görs i

görs i tillfälligt lager, tullager,

tillfälligt lager, tullager, frizon eller

42 Senaste lydelse 2009:1333.

 

Prop. 2010/11:52

40

frizon eller frilager under den tid

frilager under den tid varorna är Prop. 2010/11:52

varorna är placerade där, och

placerade där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placerade i skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att omsättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller

förbrukning.

 

 

 

 

 

Vad som i första och andra

Vad som i första och andra

styckena sägs om omsättning av

styckena sägs om omsättning av

varor gäller även vid gemenskaps-

varor gäller även vid unionsinterna

interna förvärv av varorna.

 

förvärv av varorna.

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

Med

tillfälligt lager, tullager,

Med tillfälligt lager, tullager,

frizon och frilager samt med icke-

frizon och frilager förstås vad som

gemenskapsvara förstås vad som i

i rådets förordning (EEG) nr

rådets

förordning

(EEG)

nr

2913/92 av den 12 oktober 1992

2913/92 av den 12 oktober 1992

om inrättandet av en tullkodex för

om inrättandet av en tullkodex för

gemenskapen avses

med

dessa

gemenskapen avses

med

dessa

begrepp. Med icke-unionsvara

begrepp.

 

 

 

förstås detsamma som med icke-

 

 

 

 

gemenskapsvara i den förord-

 

 

 

 

ningen.

 

 

Skatten skall motsvara

 

6 §

 

 

 

Skatten ska motsvara

 

1. i de fall varan inte har omsatts

1. i de fall varan inte har omsatts

under den tid den varit placerad på

under den tid den varit placerad på

sådant sätt som avses i 1 §: den

sådant sätt som avses i 1 §: den

skatt som skulle ha beräknats för

skatt som skulle ha beräknats för

den import, den omsättning eller

den import, den omsättning eller

det gemenskapsinterna förvärv som

det unionsinterna

förvärv

som

undantagits i 1 §, med tillägg av

undantagits i 1 §, med tillägg av

den skatt som skulle ha beräknats

den skatt som skulle ha beräknats

för sådan omsättning av tjänster

för sådan omsättning av tjänster

som undantagits enligt 1 §, eller

som undantagits enligt 1 §, eller

2. i de fall varan har omsatts under den tid den varit placerad på sådant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den sista av dessa omsättningar, med tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av tjänster som undantagits enligt 1 § och som utförts efter den sista omsättningen.

10 kap.

1 §43

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av in- gående skatt under förutsättning att

43 Senaste lydelse 2009:1333.

41

1. den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till

omsättning i verksamhet utomlands,

 

2. omsättningen, i det fall den

2. omsättningen, i det fall den

görs inom EG, är skattepliktig eller

görs inom EU, är skattepliktig eller

medför återbetalningsrätt motsva-

medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i 11 eller 12 §

rande den som avses i 11 eller 12 §

i det land där omsättningen görs,

i det land där omsättningen görs,

och

och

3. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt 11 eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger även för ingående skatt som avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning inom landet för vilken förvärvaren är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c om omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt

enligt 11 eller 12 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a §44

 

 

 

 

Den

som

redovisar

mer-

Den

som

redovisar

mer-

värdesskatt enligt bestämmelserna i

värdesskatt

enligt bestämmelserna

10 a kap.

skattebetalningslagen

i 10 a kap.

skattebetalningslagen

(1997:483) för elektroniska tjänster

(1997:483) för elektroniska tjänster

eller enligt motsvarande bestäm-

eller enligt motsvarande bestäm-

melser i ett annat EG-land har på

melser i ett annat EU-land har på

ansökan rätt till återbetalning av

ansökan rätt till återbetalning av

ingående

skatt

avseende

förvärv

ingående

skatt

avseende

förvärv

eller import som hänför sig till

eller import som hänför sig till

omsättning av

de elektroniska

omsättning

av

de elektroniska

tjänsterna i Sverige.

 

tjänsterna i Sverige.

 

Vad som föreskrivs i 3 § gäller också för den som har rätt till återbetalning enligt första stycket.

5 §

Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats eller förts in för att föras ut ur EG och användas för en verksamhet som bedrivs utanför EG skall på ansökan åter- betalas, om verksamheten bedrivs för Förenta nationernas eller för något av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riks- omfattande hjälporganisation för ut sådana varor ur EG för att användas i en hjälpverksamhet.

Ingående skatt som hänför sig till varor som förvärvats eller förts in för att föras ut ur EU och användas för en verksamhet som bedrivs utanför EU ska på ansökan åter- betalas, om verksamheten bedrivs för Förenta nationernas eller för något av dess fackorgans räkning.

Detsamma gäller om en riks- omfattande hjälporganisation för ut sådana varor ur EU för att användas i en hjälpverksamhet.

44 Senaste lydelse 2009:1333.

Prop. 2010/11:52

42

6 §45

Prop. 2010/11:52

Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana

 

internationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om

 

immunitet och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till

 

återbetalning av ingående skatt som hänför sig till förvärv av

 

1.varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan byggnad som är avsedd för förvärvaren,

2.inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvärvaren,

3.tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,

4.tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på sådana varor som anges i 1–3 eller på motorfordon,

5.teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6.sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas ut,

7.alkohol- och tobaksvaror,

8.tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9.bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för den verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

– Europeiska gemenskapen,

– Europeiska unionen,

Europeiska atomenergigemenskapen,

Europeiska centralbanken,

Europeiska investeringsbanken, eller

– ett organ som har inrättats av – ett organ som har inrättats av gemenskaperna och för vilket unionen eller atomenergigemen-

protokollet av den 8 april 1965 om

skapen

och

för vilket protokollet

Europeiska gemenskapernas immu-

(nr 7)

om

Europeiska unionens

nitet och privilegier gäller.

immunitet och privilegier gäller.

Rätt till återbetalning enligt andra stycket gäller endast i den omfattning återbetalningen inte leder till att konkurrensen snedvrids.

11 §46

Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en närings- 1. förvärvaren är en närings-

45Senaste lydelse 2010:1892.

46Senaste lydelse 2007:1376.

43

idkare som i ett land utanför EG har antingen sätet för sin ekono- miska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om närings- idkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2.förvärvaren inte är en närings- idkare och han är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EG, eller

3.omsättningen har direkt sam- band med varor som ska exporteras till ett land utanför EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv och import som hänför sig till omsättning i ett annat EG-land under förutsättning att

idkare

som i ett land utanför

EU Prop. 2010/11:52

har antingen sätet för sin ekono-

miska

verksamhet eller ett

fast

etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om närings- idkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2.förvärvaren inte är en närings- idkare och han är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3.omsättningen har direkt sam- band med varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsättning att

1.omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen görs,

2.omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt enligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i landet, och

3.rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1 eller 2 §.

 

 

11 a §

 

 

 

Vid sådan omsättning av nya

Vid sådan omsättning av nya

 

transportmedel som undantas från

transportmedel som undantas från

 

beskattning enligt 3 kap. 30 a §

beskattning enligt 3 kap. 30 a §

 

föreligger rätt till återbetalning av

föreligger rätt till återbetalning av

 

ingående skatt för vilken avdrag

ingående skatt för vilken avdrag

 

inte kunnat erhållas enligt 8 kap.

inte kunnat erhållas enligt 8 kap.

 

eller återbetalning

inte

kunnat

eller återbetalning

inte

kunnat

 

erhållas enligt övriga bestämmelser

erhållas enligt övriga bestämmel-

 

i detta kapitel. Denna återbetal-

ser i detta kapitel. Denna återbetal-

 

ningsrätt avser den mervärdesskatt

ningsrätt avser den mervärdesskatt

 

som säljaren betalat som en del av

som säljaren betalat som en del av

 

ersättningen för sitt förvärv eller

ersättningen för sitt förvärv eller

 

vid import eller vid ett gemen-

vid import eller vid ett unions-

 

skapsinternt förvärv av transport-

internt förvärv av transportmedlet.

 

medlet. Högre belopp än som mot-

Högre belopp än som motsvarar

 

svarar den skatt säljaren skulle ha

den skatt säljaren skulle ha blivit

 

blivit skyldig att betala om han

skyldig att betala om han hade

 

hade varit skattskyldig för omsätt-

varit skattskyldig för omsättningen

 

ningen kan dock inte återbetalas.

kan dock inte återbetalas.

 

 

Återbetalning

enligt

första

Återbetalning

enligt

första

44

stycket kan medges först sedan det

stycket kan medges först sedan det Prop. 2010/11:52

styrkts

att mervärdesskatt

betalats

styrkts

att mervärdesskatt

betalats

för transportmedlet i det andra EG-

för transportmedlet i det andra EU-

landet.

 

 

 

 

landet.

 

 

 

 

 

 

 

11 b §

 

 

 

Om en vara importerats till

Om en vara importerats till

Sverige för att omsättas till ett

Sverige för att omsättas till ett

annat EG-land, skall mervärdes-

annat EU-land, ska mervärdesskatt

skatt som betalats vid importen

som betalats vid importen åter-

återbetalas till importören sedan det

betalas till importören sedan det

styrkts att varan därefter beskattats

styrkts att varan därefter beskattats

som gemenskapsinternt förvärv i

som unionsinternt förvärv i ett

ett annat EG-land på sätt som mot-

annat EU-land på sätt som mot-

svaras av 2 a kap. 5 §.

 

svaras av 2 a kap. 5 §.

 

 

 

 

 

12 §47

 

 

 

Den som omsätter varor eller

Den som omsätter varor eller

tjänster genom export har rätt till

tjänster genom export har rätt till

återbetalning av ingående skatt för

återbetalning av ingående skatt för

vilken han saknar rätt till avdrag

vilken han saknar rätt till avdrag

enligt

8 kap.

grund

av att

enligt

8 kap.

på grund

av att

omsättningen sker utanför EG.

omsättningen sker utanför EU.

Rätten

till

återbetalning

gäller

Rätten

till

återbetalning

gäller

under förutsättning att omsätt-

under förutsättning att omsätt-

ningen är skattepliktig eller undan-

ningen är skattepliktig eller undan-

tagen från skatteplikt enligt 3 kap.

tagen från skatteplikt enligt 3 kap.

10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §,

10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §,

23 § 2, 3 eller 4 eller 30 e §.

 

23 § 2, 3 eller 4 eller 30 e §.

 

 

 

 

13 a §48

 

 

 

Om en utländsk företagare som

Om en utländsk företagare som

omfattas av 19 kap. 1 § utför både

omfattas av 19 kap. 1 § utför både

transaktioner som medför och inte

transaktioner som medför och inte

medför rätt till avdrag av ingående

medför rätt till avdrag av ingående

skatt i EG-landet där denne är

skatt i EU-landet där denne är

etablerad, omfattar rätten till åter-

etablerad, omfattar rätten till åter-

betalning enligt 10 kap. 1, 11 eller

betalning enligt 10 kap. 1, 11 eller

12 § enbart sådan skatt som hänför

12 § enbart sådan skatt som hänför

sig till transaktionerna som medför

sig till transaktionerna som medför

avdragsrätt

i

enlighet

med

avdragsrätt i enlighet med tillämp-

tillämpningen av artikel 173 i

ningen av artikel 173 i rådets

rådets direktiv 2006/112/EG i direktiv 2006/112/EG i etable-

etableringslandet.

 

 

ringslandet.

 

 

47Senaste lydelse 2007:1376.

48Senaste lydelse 2009:1333.

45

11 kap.

Prop. 2010/11:52

1 §49

 

Varje näringsidkare ska säkerställa att faktura utfärdas av honom själv

 

eller i hans namn och för hans räkning av köparen eller en tredje person,

 

för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan näringsidkare

 

eller till en juridisk person som inte är näringsidkare.

 

Varje näringsidkare ska även säkerställa att faktura utfärdas vid om-

 

sättning av

 

 

– nya transportmedel enligt 3 kap. 30 a § andra stycket till en

 

privatperson,

 

 

– vara enligt 5 kap. 2 a § till en

– vara enligt 5 kap. 2 a § till en

 

köpare i ett annat EG-land, eller

köpare i ett annat EU-land, eller

 

– bygg- eller anläggningstjänster till en privatperson och av varor som omsätts i samband med sådant tillhandahållande.

8 §50

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 eller 7 § ska, om inte annat följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1.datum för utfärdandet,

2.ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identi- fierar fakturan,

3.säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för för- värvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för för- värvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en unionsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,

5.säljarens och köparens namn och adress,

6.de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art,

7.datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slut- förts eller det datum då sådan förskotts- eller a conto-betalning som avses

i3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,

8.beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhets- priset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,

9.tillämpad mervärdesskattesats,

10.det mervärdesskattebelopp som ska betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,

11.vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en hänvisning till

49Senaste lydelse 2007:1376.

50Senaste lydelse 2010:1518.

46

a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,

b)den relevanta bestämmelsen i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, eller

c)en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt,

12. vid leverans av ett nytt

12. vid leverans av ett nytt

transportmedel till ett annat EG-

transportmedel till ett annat EU-

land, de uppgifter i 1 kap. 13 a §

land, de uppgifter i 1 kap. 13 a §

som avgör att varan ska hänföras

som avgör att varan ska hänföras

till ett sådant transportmedel,

till ett sådant transportmedel,

13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en hänvisning till

a)dessa bestämmelser,

b)artikel 313, 326 eller 333 respektive artikel 306 i rådets direktiv 2006/112/EG, eller

c)en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

13 kap.

8 b §51

Utgående skatt som hänför sig

Utgående skatt som hänför sig

till

gemenskapsinterna

förvärv

till

unionsinterna

förvärv

ska

skall redovisas för den redovis-

redovisas för den redovisnings-

ningsperiod som omfattar den fem-

period som omfattar den femtonde

tonde dagen i den månad som

dagen i den månad som följer på

följer på den månad under vilken

den månad under vilken skatt-

skattskyldigheten för förvärvet har

skyldigheten för förvärvet har in-

inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om

trätt enligt 1 kap. 4 a §. Om faktura

faktura utfärdas dessförinnan, skall

utfärdas dessförinnan, ska den ut-

den utgående skatten redovisas för

gående skatten redovisas för den

den redovisningsperiod under vil-

redovisningsperiod

under

vilken

ken fakturan utfärdas.

 

 

fakturan utfärdas.

 

 

 

Omsättning av varor som undan-

Omsättning av varor som undan-

tas

från skatteplikt

enligt

3 kap.

tas

från skatteplikt

enligt

3 kap.

30 a § skall redovisas för den redo-

30 a § ska redovisas för den redo-

visningsperiod

som

omfattar

den

visningsperiod

som

omfattar

den

femtonde dagen i den månad som

femtonde dagen i den månad som

följer på den månad under vilken

följer på den månad under vilken

skattskyldigheten för förvärvet har

skattskyldigheten för förvärvet har

inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om fak-

inträtt enligt 1 kap. 4 a §. Om fak-

tura är utfärdad dessförinnan, skall

tura är utfärdad dessförinnan, ska

omsättningen

redovisas för

den

omsättningen

redovisas för

den

redovisningsperiod

under

vilken

redovisningsperiod

under

vilken

fakturan utfärdas.

 

 

 

fakturan utfärdas.

 

 

 

18 b §52

Ingående skatt som hänför sig till Ingående skatt som hänför sig till gemenskapsinterna förvärv skall unionsinterna förvärv ska dras av

51Senaste lydelse 2006:905.

52Senaste lydelse 2006:1031.

Prop. 2010/11:52

47

dras av för den redovisningsperiod för vilken den utgående skatten skall redovisas enligt 8 b §.

för den redovisningsperiod för vil- Prop. 2010/11:52 ken den utgående skatten ska redo-

visas enligt 8 b §.

25 a §

Den skattskyldige får i den ord-

Den skattskyldige får i den ord-

ning som gäller för hans redovis-

ning som gäller för hans redo-

ning av utgående skatt dra av ett

visning av utgående skatt dra av ett

belopp motsvarande utgående skatt

belopp motsvarande utgående skatt

som har redovisats i en deklaration,

som har redovisats i en deklaration,

om den redovisade skatten gäller

om den redovisade skatten gäller

sådana gemenskapsinterna förvärv

sådana unionsinterna förvärv som

som avses i 2 a kap. 6 § och den

avses i 2 a kap. 6 § och den

skattskyldige på grund av förvärvet

skattskyldige på grund av förvärvet

har påförts mervärdesskatt i ett

har påförts mervärdesskatt i ett

annat EG-land.

annat EU-land.

19 kap.

Återbetalning till vissa utländska företagare som är etablerade i andra EG-länder

Återbetalning till vissa utländska företagare som är etablerade i andra EU-länder

1 §53

En utländsk företagare som är

En utländsk företagare som är

etablerad i ett annat EG-land och

etablerad i ett annat EU-land och

inte har omsatt några varor eller

inte har omsatt några varor eller

tjänster i Sverige under den åter-

tjänster i Sverige under den åter-

betalningsperiod som avses i 6 §

betalningsperiod som avses i 6 §

och som vill få återbetalning av

och som vill få återbetalning av

ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2,

ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2,

3, 11 eller 12 § ska ansöka om

3, 11 eller 12 § ska ansöka om

detta hos Skatteverket. Ansökan

detta hos Skatteverket. Ansökan

ska göras genom den elektroniska

ska göras genom den elektroniska

portal som inrättats för detta

portal som inrättats för detta

ändamål i det EG-land där före-

ändamål i det EU-land där före-

tagaren är etablerad.

tagaren är etablerad.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får företagaren under återbetalningsperioden inom landet ha omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 4, 30 a § tredje stycket, 30 e, 31, 31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §, eller

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 §

första stycket 2,

3, 4, 4 b eller 4 c.

 

En utländsk

företagare som är

En utländsk företagare som är

etablerad i ett

annat EG-land och

etablerad i ett annat EU-land och

53 Senaste lydelse 2009:1333.

48

En ansökan om återbetalning ska senast den 30 september kalender- året efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myn- digheten i det EU-land där den utländska företagaren är etablerad.

som är eller ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4, 5 eller 5 a skattebetalningslagen (1997:483), ska dock ansöka om sådan åter- betalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

som är eller ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4, 5 eller 5 a skattebetalningslagen (1997:483), ska dock ansöka om sådan åter- betalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

2 §54

En ansökan om återbetalning ska innehålla

1.nödvändiga identifikationsuppgifter,

2.en beskrivning av sökandens affärsverksamhet för vilken varorna och tjänsterna förvärvats,

3.uppgift om vilken återbetalningsperiod den avser,

4.en förklaring från sökanden att denne under återbetalningsperioden inom landet inte har omsatt några andra varor eller tjänster än sådana som anges i 1 § andra stycket, och

5.för varje faktura eller importdokument uppgift om

a)beskattningsunderlaget och mervärdesskattebeloppet,

b)den ingående skatt för vilken rätt till återbetalning föreligger enligt

10 kap. 1–3, 11, 12 och 13–13 b §§ uttryckt i svenska kronor, och

c) den

avdragsgilla andel

som

c) den avdragsgilla andel som

beräknats i enlighet med tillämp-

beräknats i enlighet med tillämp-

ningen av artikel 173 i rådets

ningen av artikel 173 i rådets

direktiv 2006/112/EG i EG-landet

direktiv 2006/112/EG i EU-landet

där sökanden är etablerad, om

där sökanden är etablerad, om

sökanden

utför transaktioner

som

sökanden utför transaktioner som

medför respektive inte medför rätt

medför respektive inte medför rätt

till avdrag av ingående skatt. Den

till avdrag av ingående skatt. Den

avdragsgilla andelen ska uttryckas

avdragsgilla andelen ska uttryckas

som ett procenttal.

 

som ett procenttal.

I ansökan ska de förvärvade varornas och tjänsternas art för varje faktura eller importdokument beskrivas med koder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de identifikationsuppgifter och koder som anges i första och andra styckena. Detsamma gäller vilka språk som får användas av sökanden i en återbetalningsansökan eller när uppgifter lämnas enligt 10 och 11 §§.

8 §55 En ansökan om återbetalning ska

senast den 30 september kalender- året efter återbetalningsperioden ha kommit in till den behöriga myn- digheten i det EG-land där den utländska företagaren är etablerad.

54Senaste lydelse 2009:1333.

55Senaste lydelse 2009:1333.

Prop. 2010/11:52

49

2. genom inlämnande av en sär- skild anmälan genom den elektro- niska portal som inrättats av det EU-land där sökanden är etablerad, om sökanden inte ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.
2. den behöriga myndigheten i det EU-land där sökanden är etablerad, eller

En ansökan ska anses ingiven till den behöriga myndigheten endast om Prop. 2010/11:52 sökanden har lämnat samtliga uppgifter som följer av 2, 4 och 5 §§.

10 §56

Om Skatteverket anser att det inte har alla uppgifter som behövs för att fatta beslut i fråga om hela eller en del av en ansökan om återbetalning, får verket inom den period som anges i 13 § på elektronisk väg begära ytterligare uppgifter från

1. sökanden,

2. den behöriga myndigheten i det EG-land där sökanden är etablerad, eller

3. någon annan.

Om Skatteverket begär ytterligare uppgifter från någon annan än sökanden eller den behöriga myndigheten, får begäran göras på elektronisk väg endast om mottagaren har tillgång till sådana medel.

15 §57

Sökanden ska korrigera det be-

Sökanden ska korrigera det be-

lopp som sökts eller som redan har

lopp som sökts eller som redan har

återbetalats, om den avdragsgilla

återbetalats, om den avdragsgilla

andelen av den ingående skatten

andelen av den ingående skatten

har justerats i enlighet med

har justerats i enlighet med

tillämpningen av artikel 175 i

tillämpningen av artikel 175 i

rådets direktiv 2006/112/EG i EG-

rådets direktiv 2006/112/EG i EU-

landet där sökanden är etablerad,

landet där sökanden är etablerad,

efter det att en ansökan om åter-

efter det att en ansökan om åter-

betalning gavs in.

betalning gavs in.

Korrigeringen ska göras senast under kalenderåret efter den ifråga- varande återbetalningsperioden

1. i en ansökan om återbetalning, eller

2. genom inlämnande av en sär- skild anmälan genom den elektro- niska portal som inrättats av det EG-land där sökanden är etablerad, om sökanden inte ger in någon återbetalningsansökan under det kalenderåret.

19 §58

Om Skatteverket bifaller en ansökan om återbetalning, ska verket be- tala ut det beviljade beloppet till sökanden eller den som sökanden anger senast 10 arbetsdagar från den dag som

1.tidsfristen i 13 § löpte ut, eller

2.tidsfristerna i 14 § löpte ut, om ytterligare uppgifter eller komplet- terande ytterligare uppgifter har begärts av verket.

56Senaste lydelse 2009:1333.

57Senaste lydelse 2009:1333.

58Senaste lydelse 2009:1333.

50

En näringsidkare som är etable- rad i Sverige, men inte i det EU- land där återbetalning av mer- värdesskatt söks, och som vill få återbetalning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämp- ning av rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fast- ställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan
Återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från näringsidkare som är etablerade i Sverige
En utländsk företagare som inte är etablerad i något EU-land och som vill få återbetalning av in- gående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka om detta hos Skatte- verket.
En utländsk företagare som inte är etablerad i något EU-land och som är eller ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4 eller 5 skattebetalningslagen (1997:483) ska dock ansöka om sådan åter- betalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

Beloppet ska betalas ut i

1.Sverige, eller

2.ett annat EG-land, om sökan- den begär det.

Vid utbetalning i ett annat EG- land, ska Skatteverket dra av de bankavgifter som tagits ut för överföringen dit från beloppet som ska betalas ut.

Prop. 2010/11:52

2. ett annat EU-land, om sökan- den begär det.

Vid utbetalning i ett annat EU- land, ska Skatteverket dra av de bankavgifter som tagits ut för överföringen dit från beloppet som ska betalas ut.

22 §59 En utländsk företagare som inte

är etablerad i något EG-land och som vill få återbetalning av in- gående skatt enligt 10 kap. 1–3 §§ ska ansöka om detta hos Skatte- verket.

En utländsk företagare som inte är etablerad i något EG-land och som är eller ska vara registrerad enligt 3 kap. 1 § 2, 4 eller 5 skattebetalningslagen (1997:483) ska dock ansöka om sådan åter- betalning som avses i första stycket i enlighet med vad som föreskrivs i 34–36 §§.

Återbetalningsansökningar riktade till andra EG-länder från näringsidkare som är etablerade i Sverige

31 §60 En näringsidkare som är etable-

rad i Sverige, men inte i det EG- land där återbetalning av mer- värdesskatt söks, och som vill få återbetalning av sådan skatt i enlighet med det landets tillämp- ning av rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fast- ställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan

59Senaste lydelse 2009:1333.

60Senaste lydelse 2009:1333.

51

Ett beslut i en fråga som avser återbetalning av ingående skatt till en utländsk företagare som varken är etablerad i något EU-land eller ansöker om återbetalning i den form som anges i 10 kap. 17 § eller 31 § första stycket skattebetal- ningslagen (1997:483), ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att hans an- sökan inte helt har bifallits. Det-

medlemsstat, ska rikta en ansökan

medlemsstat, ska rikta en ansökan Prop. 2010/11:52

om återbetalning till det landet.

om återbetalning till det landet.

Sökanden ska ge in ansökan till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats för detta ändamål.

32 §61

En ansökan enligt 31 § ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden.

En ansökan ska anses ha givits in

En ansökan ska anses ha givits in

endast om sökanden har lämnat

endast om sökanden har lämnat

samtliga uppgifter som krävs enligt

samtliga uppgifter som krävs enligt

tillämpningen av artiklarna 8, 9 och

tillämpningen av artiklarna 8, 9

11 i rådets direktiv 2008/9/EG i det

och 11 i rådets direktiv 2008/9/EG

EG-land som ansökan riktas till.

i det EU-land som ansökan riktas

 

till.

Skatteverket ska utan dröjsmål skicka en elektronisk bekräftelse till

sökanden om vilket datum ansökan kom in till verket.

 

 

33 §62

 

Skatteverket ska besluta att inte

Skatteverket ska besluta att inte

vidarebefordra en ansökan till det

vidarebefordra en ansökan till det

EG-land som ansökan riktats till,

EU-land som ansökan riktats till,

om sökanden under återbetalnings-

om sökanden under återbetalnings-

perioden i Sverige inte är skatt-

perioden i Sverige inte är skatt-

skyldig i egenskap av säljare för

skyldig i egenskap av säljare för

sådan omsättning som

anges i

sådan omsättning som

anges i

1 kap. 1 § första stycket 1 eller har

1 kap. 1 § första stycket 1 eller har

rätt till återbetalning av ingående

rätt till återbetalning av ingående

skatt enligt 10 kap. 9,

11, 11 c,

skatt enligt 10 kap. 9,

11, 11 c,

11 d, 11 e eller 12 §.

 

11 d, 11 e eller 12 §.

 

Skatteverket ska på elektronisk väg underrätta sökanden om ett beslut enligt första stycket.

20 kap.

3 §63 Ett beslut i en fråga som avser

återbetalning av ingående skatt till en utländsk företagare som varken är etablerad i något EG-land eller ansöker om återbetalning i den form som anges i 10 kap. 17 § eller 31 § första stycket skattebetal- ningslagen (1997:483), ska på begäran av den sökande omprövas, om beslutet inneburit att hans an- sökan inte helt har bifallits. Det-

61Senaste lydelse 2009:1333.

62Senaste lydelse 2009:1333.

63Senaste lydelse 2009:1333.

52

samma gäller om den sökande begär återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats.

samma gäller om

den sökande

Prop. 2010/11:52

begär återbetalning

av ytterligare

 

ingående skatt för en period för vilken beslut meddelats.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

53

1. kapitalvaror och annan utrust- ning som importeras i samband med att verksamhet överförs från tredje land till unionen,

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 3 a, 5 och 6 §§ lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap.

3 §

Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredje land skall även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område som ligger inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde när införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land skulle ha medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket skall vad som sägs om tredje land gälla område som ligger inom EG:s tullområde men utanför EG:s skatteområde och vad som sägs om gemenskapen gälla EG:s skatte- område.

Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredje land ska även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde när införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredje land skulle ha medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om tredje land gälla område som ligger inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde och vad som sägs om unionen gälla EU:s skatteområde.

2 kap.

3 §1

Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den importerade varan utgörs av

1. kapitalvaror och annan utrust- ning som importeras i samband med att verksamhet överförs från tredje land till gemenskapen,

2.undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, veten- skapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,

3.skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i tredje land,

4.proviant för järnvägståg,

5.alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, eller

6.försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än då försändelserna är sådana som avses i 4 § 4.

1 Senaste lydelse 2008:1413.

Prop. 2010/11:52

54

Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredje land förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

3 a §2

Prop. 2010/11:52

Rätt till frihet från mervärdes-

Rätt till frihet från mervärdes-

skatt ska medges vid import av

skatt ska medges vid import av

varor som görs av ett i Sverige

varor som görs av ett i Sverige

beläget kontor eller anläggning

beläget kontor

eller anläggning

som tillhör

som tillhör

 

– Europeiska gemenskapen,

– Europeiska unionen,

Europeiska atomenergigemenskapen,

Europeiska centralbanken,

Europeiska investeringsbanken, eller

– ett organ som har inrättats av

– ett organ som har inrättats av

gemenskaperna

och för vilket

unionen eller atomenergigemen-

protokollet av den 8 april 1965 om

skapen och för vilket protokollet

Europeiska

gemenskapernas

(nr 7) om Europeiska unionens

immunitet och privilegier gäller.

immunitet och privilegier gäller.

Frihet från skatt enligt första stycket gäller endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

5 §3 Frihet från skatt ska medges för

gemenskapsvaror som efter att ha förts ut från EG till tredje land förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från

EG.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna om- fattas av tullbefrielse enligt artiklarna 185–187 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte

om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till åter- betalning av skatt eller

om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedel- bar anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats i tredje land.

2Senaste lydelse 2010:1893.

3Senaste lydelse 2007:1378.

55

Frihet från skatt skall medges för

6 §

Frihet från skatt ska medges för

import av egen fångst som medförs

import av egen fångst som medförs

av fiskefartyg som hör hemma

av fiskefartyg som hör hemma

inom gemenskapen.

inom unionen.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

Prop. 2010/11:52

56

Med import avses att en tobaks- vara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull- arrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om all- männa regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrange- mang. Med export avses att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU- land.
Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och om- råden utanför detta skatteområde.

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

Prop. 2010/11:52

 

tobaksskatt

 

 

Härigenom föreskrivs att 1, 8 a, 8 b, 8 d, 9, 9 a, 9 c, 10, 11, 13, 14, 16,

 

16 b, 17, 18, 20, 22 e–23, 26, 28 c, 29, 31 e, 32 och 36–40 a §§ lagen

 

(1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §1 Tobaksskatt ska betalas till staten enligt denna lag.

Skatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. För beskattningen gäller 1 a–34 §§.

Skatt ska betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. För beskattningen av snus och tuggtobak gäller 35–40 a §§.

Med import avses att en tobaks- vara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull- arrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om all- männa regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang. Med export avses att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatte- område.

8 a §2

I denna lag avses med uppskovsförfarande: att skatt-

skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, för-

uppskovsförfarande: att skatt- skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, för-

1Senaste lydelse 2009:1501.

2Senaste lydelse 2009:1501.

57

varing eller flyttning inom EG av

varing eller flyttning inom EU av Prop. 2010/11:52

skattepliktiga tobaksvaror,

skattepliktiga tobaksvaror,

släpps för konsumtion: att tobaksvaror

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp- skovsförfarande,

beskattade tobaksvaror: tobaks- varor som släppts för konsumtion i ett EG-land och för vilka skatt- skyldighet för punktskatt däri- genom inträtt i det landet.

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

beskattade tobaksvaror: tobaks- varor som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilka skatt- skyldighet för punktskatt däri- genom inträtt i det landet.

Föreslagen lydelse

8 b §

 

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast

 

1. från ett skatteupplag till

 

 

a) ett annat skatteupplag,

 

 

b) en registrerad varumottagare

b) en registrerad varumottagare

 

eller tillfälligt registrerad varu-

eller tillfälligt registrerad varu-

 

mottagare i ett annat EG-land,

mottagare i ett annat EU-land,

 

c) en plats där de skattepliktiga

c) en plats där de skattepliktiga

 

varorna lämnar EG, eller

varorna lämnar EU, eller

 

d) antingen

d) antingen

 

– en beskickning eller ett konsu-

– en beskickning eller ett konsu-

 

lat i ett annat EG-land, en medlem

lat i ett annat EU-land, en medlem

 

av den diplomatiska personalen vid

av den diplomatiska personalen vid

 

en sådan beskickning eller ett så-

en sådan beskickning eller ett så-

 

dant konsulat, eller

dant konsulat, eller

 

– en internationell organisation

– en internationell organisation

 

med säte i ett annat EG-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

 

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

 

organisation eller en person med

organisation eller en person med

 

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en

 

organisation,

sådan organisation,

 

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1,

 

om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

 

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller endast i

 

den omfattning frihet från tobaks-

den omfattning frihet från tobaks-

 

skatt gäller i det andra EG-landet.

skatt gäller i det andra EU-landet.

 

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag

 

eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första

 

stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har

 

anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplags-

 

havaren eller den registrerade varumottagaren.

 

Varor får även flyttas under upp-

Varor får även flyttas under upp-

 

skovsförfarande från

skovsförfarande från

 

1. ett skatteupplag eller platsen

1. ett skatteupplag eller platsen

 

för import i ett annat EG-land till

för import i ett annat EU-land till

58

En flyttning under uppskovs- förfarande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU.

ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luft- fartyg eller nationell lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad för- brukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Nuvarande lydelse

ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, Prop. 2010/11:52 eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luft- fartyg eller nationell lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad för- brukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Föreslagen lydelse

8 d §3 En flyttning under uppskovs-

förfarande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EG.

9 §4

Skattskyldig är den som

1.i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 10 § hanterar tobaks- varor enligt uppskovsförfarandet,

2.har godkänts som varumottagare enligt 13 eller 14 §,

3.har godkänts som registrerad avsändare enligt 15 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning en- ligt 16 eller 16 b §,

5.tar emot beskattade tobaksvaror enligt 16 c §,

6. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EG-land till Sverige enligt 17 §,

6. för in eller tar emot beskattade tobaksvaror från ett annat EU-land till Sverige enligt 17 §,

7.i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

8.använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

9.i annat fall än som avses i 1–8, innehar skattepliktiga tobaksvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade.

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försälj-

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försälj-

3Senaste lydelse 2009:1501.

4Senaste lydelse 2009:1501.

59

2. om importen avser en unions- vara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyl- dig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha upp-

ning ombord på ett fartyg eller luft- fartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land förvarar tobaks- varor, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium.

ning ombord på ett fartyg eller luft- Prop. 2010/11:52 fartyg som går mellan Sverige och

ett annat EU-land förvarar tobaks- varor, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium.

9 a §5

Från skattskyldighet enligt 9 § första stycket 6 och 9 undantas varor som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har

2. av en enskild person som har

förvärvat varorna i ett annat EG-

förvärvat varorna i ett annat EU-

land och som själv transporterar

land och som själv transporterar

dem till Sverige, om varorna är av-

dem till Sverige, om varorna är av-

sedda för dennes eller dennes

sedda för dennes eller dennes

familjs personliga bruk,

familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka

gåvoförsändelse

5. som enstaka

gåvoförsändelse

under yrkesmässig

befordran från

under yrkesmässig

befordran från

en enskild person i ett annat EG-

en enskild person i ett annat EU-

land till en enskild person i

land till en enskild person i

Sverige, om varorna är avsedda för

Sverige, om varorna är avsedda för

dennes eller dennes familjs person-

dennes eller dennes familjs person-

liga bruk.

 

liga bruk.

 

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

9 c §6 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemen- skapsvara eller om varan ska för- tullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha uppkommit

5Senaste lydelse 2009:1501.

6Senaste lydelse 2010:105.

60

En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen av varorna.
Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning på- börjas och uppgå till ett belopp

om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskaps- vara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

kommit om varan hade varit be- Prop. 2010/11:52 lagd med tull, i ett annat EU-land

till följd av att ett sådant enhets- tillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillstån- det.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemen- skapsvara i den förordningen.

10 §7

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3. för försäljning till närings-

3. för försäljning till närings-

idkare inom EG importera skatte-

idkare inom EU importera skatte-

pliktiga varor från tredje land, eller

pliktiga varor från tredje land, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska för- hållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att om- fattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

11 §8 En upplagshavare som avser att

flytta varor enligt 8 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EG-land vid flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatte- verket innan flyttning påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar

7Senaste lydelse 2009:1501.

8Senaste lydelse 2009:1501.

61

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från

den skatt som i medeltal belöper på

som motsvarar

den skatt som i Prop. 2010/11:52

de varor som upplagshavaren

medeltal belöper på de varor som

flyttar under ett dygn. Vid beräk-

upplagshavaren

flyttar under ett

ningen av medeltalet ska hänsyn

dygn. Vid beräkningen av medel-

endast tas till de dygn under ett år

talet ska hänsyn endast tas till de

då flyttningar av tobaksvaror sker

dygn under ett år då flyttningar av

enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i

tobaksvaror sker enligt 8 b §.

anspråk om påförd skatt inte be-

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

talas i rätt tid. Har en upplags-

påförd skatt inte betalas i rätt tid.

havare påförts skatt i ett annat EG-

Har en upplagshavare påförts skatt

land får säkerheten tas i anspråk

i ett annat EU-land får säkerheten

om skattefordran är befogad och

tas i anspråk om skattefordran är

skatten inte har betalats i rätt tid.

befogad och skatten inte har be-

 

talats i rätt tid.

 

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 20 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplags- havaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet

får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

 

 

 

 

 

 

13 §9

 

 

Den som avser att i Sverige

Den som avser att i Sverige

yrkesmässigt ta emot varor som

yrkesmässigt ta emot varor som

flyttas enligt ett uppskovsför-

flyttas enligt ett uppskovsför-

farande från ett annat EG-land,

farande från ett annat EU-land,

eller som yrkesmässigt från tredje

eller som yrkesmässigt från tredje

land

importerar

skattepliktiga

land

importerar

skattepliktiga

varor,

 

får

godkännas

som

varor, får godkännas som registre-

registrerad varumottagare. För god-

rad varumottagare. För godkän-

kännande krävs att den som an-

nande krävs att den som ansöker

söker om att bli godkänd är lämplig

om att bli godkänd är lämplig att

att vara

registrerad

varumottagare

vara

registrerad

varumottagare

med hänsyn till sina ekonomiska

med hänsyn till sina ekonomiska

förhållanden och omständigheterna

förhållanden och omständigheterna

i övrigt.

 

 

 

 

 

i övrigt.

 

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare.

14 §10 Den som avser att endast vid ett

enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från

9Senaste lydelse 2009:1501.

10Senaste lydelse 2009:1501.

62

ett annat EG-land ska godkännas

ett annat

EU-land ska godkännas Prop. 2010/11:52

som tillfälligt registrerad varu-

som tillfälligt registrerad varu-

mottagare.

Godkännandet

ska

i

mottagare.

Godkännandet

ska i

dessa fall begränsas till att gälla

dessa fall begränsas till att gälla

mottagande av varor vid denna

mottagande av varor vid denna

särskilt angivna flyttning.

 

 

särskilt angivna flyttning.

 

Ett godkännande

enligt

första

Ett godkännande

enligt

första

stycket ska ges när säkerhet ställts

stycket ska ges när säkerhet ställts

för skatten på varorna. Säkerheten

för skatten på varorna. Säkerheten

ska ställas hos Skatteverket innan

ska ställas hos Skatteverket innan

varorna flyttas från det andra EG-

varorna flyttas från det andra EU-

landet. Ställd säkerhet får tas i

landet. Ställd säkerhet får tas i

anspråk om skatten inte betalas i

anspråk om skatten inte betalas i

rätt tid.

 

 

 

 

 

rätt tid.

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse

tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare.

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §11

 

 

 

 

 

Om någon som inte bedriver

Om någon som inte bedriver

självständig ekonomisk verksamhet

självständig

ekonomisk verksam-

förvärvar

beskattade

tobaksvaror

het förvärvar beskattade tobaks-

och varorna transporteras hit från

varor och varorna transporteras hit

ett annat EG-land av säljaren eller

från ett annat EU-land av säljaren

av någon annan för säljarens räk-

eller av någon annan för säljarens

ning (distansförsäljning), är säl-

räkning (distansförsäljning), är säl-

jaren skattskyldig.

 

 

 

jaren skattskyldig.

 

 

Säljaren

ska

hos

Skatteverket

Säljaren

ska

hos

Skatteverket

ställa säkerhet för betalning av

ställa säkerhet för betalning av

skatten på de varor som sänds från

skatten på de varor som sänds från

det andra EG-landet. Säkerheten

det andra EU-landet. Säkerheten

ska uppgå till ett belopp som mot-

ska uppgå till ett belopp som mot-

svarar tio procent av den beräknade

svarar tio procent av den beräk-

årliga skatten på varorna. Ställd

nade årliga skatten på varorna.

säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

skatten inte betalas i rätt tid.

 

 

skatten inte betalas i rätt tid.

 

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 16 b § omfattar

även sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinstsyfte och

som inte utgör gåvoförsändelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 b §12

 

 

 

 

 

Den som endast vid ett enstaka

Den som endast vid ett enstaka

tillfälle säljer

tobaksvaror

till

tillfälle

säljer

tobaksvaror till

någon i Sverige genom distans-

någon i Sverige genom distans-

försäljning ska, i stället för vad

försäljning ska, i stället för vad

som anges i 16 och 16 a §§, innan

som anges i 16 och 16 a §§, innan

varorna avsänds från det andra EG-

varorna avsänds från det andra EU-

landet anmäla sig till Skatteverket

landet anmäla sig till Skatteverket

11Senaste lydelse 2009:1501.

12Senaste lydelse 2009:1501.

63

och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

och ställa säkerhet för skatten på Prop. 2010/11:52 varorna. Ställd säkerhet får tas i

anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

 

17 §13

Den som för in eller tar emot

Den som för in eller tar emot

beskattade varor på annat sätt än

beskattade varor på annat sätt än

genom distansförsäljning

ska,

genom distansförsäljning ska,

innan varorna flyttas från det andra

innan varorna flyttas från det andra

EG-landet, anmäla varorna till

EU-landet, anmäla varorna till

Skatteverket och ställa säkerhet för

Skatteverket och ställa säkerhet för

betalning av skatten på varorna.

betalning av skatten på varorna.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

skatten inte betalas i rätt tid.

 

skatten inte betalas i rätt tid.

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 9 a §.

18 §14

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovs- förfarande

1.blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2.förstörts under tillsyn av Skatteverket.

Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första och andra styckena gäller

Första och andra styckena gäller

även beskattade tobaksvaror under

även beskattade tobaksvaror under

flyttning från ett annat EG-land till

flyttning från ett annat EU-land till

mottagare i Sverige

mottagare i Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

20 §15

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 när

13Senaste lydelse 2009:1501.

14Senaste lydelse 2009:1501.

15Senaste lydelse 2009:1501.

64

Föreslagen lydelse
Vid flyttning av varor till mot- tagare som avses i 8 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.

a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt Prop. 2010/11:52 8 b och 8 c §§,

b)skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

c)skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

d)godkännandet av skatteupplaget återkallas,

2.registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3, när skattepliktiga varor flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 8 b och 8 c §§,

3.varumottagare som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

4.säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig en- ligt 9 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

5.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när de skatte- pliktiga varorna förs in till Sverige,

6.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna till- verkas,

7.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna an- vänds för annat än avsett ändamål,

8.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 9, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

9. den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § ska betala skatten till Tullverket, vid den tid- punkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 in- träder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

9. den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § ska be- tala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att be- tala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

22 e §16 Vid flyttning av varor till mot-

tagare som avses i 8 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

22 f §

Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom

16 Senaste lydelse 2009:1501.

65

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EU-land tagit emot ett alternativt bevis som in- tygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datorise- rade systemet.
Föreslagen lydelse

fem dagar efter mottagandet, via

det datoriserade

systemet

lämna en Prop. 2010/11:52

rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 8 b § första

Vid flyttning enligt 8 b § första

stycket 1 c ska Skatteverket, efter

stycket 1 c ska Skatteverket, efter

det att ett intyg har erhållits från

det att ett intyg har erhållits från

Tullverket om att varorna har

Tullverket om att varorna har

lämnat EG, via det datoriserade

lämnat EU, via det datoriserade

systemet lämna en rapport om att

systemet lämna en rapport om att

varorna

har

exporterats

varorna

har

exporterats

(exportrapport).

 

(exportrapport).

 

Vid flyttning enligt 8 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

23 §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en export- rapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 22 § f andra eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som in- tygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datorise- rade systemet.

Nuvarande lydelse

26 §17

Den som ansvarar för en flyttning av beskattade tobaksvaror ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till

1. ett annat EG-land under

1. ett annat EU-land under

sådana förhållanden att skattskyl-

sådana förhållanden att skattskyl-

dighet inträder i det andra landet,

dighet inträder i det andra landet,

eller

eller

17 Senaste lydelse 2009:1501.

 

66

Vid flyttning av tobaksvaror en- ligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EU-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant led- sagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

2. en svensk ort via ett annat EG-

2. en svensk ort via ett annat EU- Prop. 2010/11:52

land.

 

 

 

land.

 

 

 

Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja

varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Sådant ledsagardokument krävs dock inte

 

 

 

1. vid distansförsäljning av beskattade tobaksvaror som sänds från

Sverige, eller

 

 

 

 

 

2.

för

beskattade

tobaksvaror

2.

för

beskattade

tobaksvaror

som

för

yrkesmässig

försäljning

som

för

yrkesmässig

försäljning

ombord förvaras på ett fartyg eller

ombord förvaras på ett fartyg eller

luftfartyg som går mellan Sverige

luftfartyg som går mellan Sverige

och ett annat EG-land, om varorna

och ett annat EU-land, om varorna

inte är till försäljning när fartyget

inte är till försäljning när fartyget

eller luftfartyget befinner sig på ett

eller luftfartyget befinner sig på ett

annat EG-lands territorium.

annat EU-lands territorium.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden.

28 c §18 Vid flyttning av tobaksvaror en-

ligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant led- sagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

29 §19

För skatt som betalats i Sverige

För skatt som betalats i Sverige

för skattepliktiga varor som där-

för skattepliktiga varor som där-

efter flyttas till ett annat EG-land

efter flyttas till ett annat EU-land

under sådana förhållanden att skatt

under sådana förhållanden att skatt

ska betalas där, kan återbetalning

ska betalas där, kan återbetalning

ske enligt denna paragraf efter

ske enligt denna paragraf efter

skriftlig ansökan hos Skatteverket.

skriftlig ansökan hos Skatteverket.

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distans- försäljning av beskattade tobaksvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i

mottagarlandet.

 

I övriga fall ska den som begär

I övriga fall ska den som begär

återbetalning visa att den skatt som

återbetalning visa att den skatt som

18Senaste lydelse 2010:179.

19Senaste lydelse 2009:1501.

67

ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EG-landet.

Har en vara beskattats enligt 27 eller 28 §, och visar den skatt- skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG- landets skatteanspråk är befogat.

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

ansökan

avser har

betalats

i Prop. 2010/11:52

Sverige.

Återbetalning

sker sedan

sökanden

till Skatteverket gett

in

ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-landet.

Har en vara beskattats enligt 27 eller 28 §, och visar den skatt- skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU- landets skatteanspråk är befogat.

Föreslagen lydelse

31 e §

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot tobaksvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje

land.

Första stycket gäller endast om tobaksvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2. under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EG-land.

Nuvarande lydelse

2. under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EU-land.

Föreslagen lydelse

32 §20

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1.för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,

2.som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

3.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

4. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 27 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

4. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

20 Senaste lydelse 2009:1501.

68

2. om importen avser en unions- vara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyl- dig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha upp- kommit om varan hade varit be- lagd med tull, i ett annat EU-land till följd av att ett sådant enhets- tillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av till- ståndet.
Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemen- skapsvara i den förordningen.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

36 §21

Skattskyldig är den som

1.har godkänts som lagerhållare enligt 38 §,

2.i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus eller tugg- tobak,

3. i annat fall än som avses i 1,

3. i annat fall än som avses i 1,

från ett annat EG-land yrkes-

från ett annat EU-land yrkes-

mässigt för in eller tar emot snus

mässigt för in eller tar emot snus

eller tuggtobak, eller

eller tuggtobak, eller

4. använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

37 §22

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av snus eller tugg- tobak från tredje land är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemen- skapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är be- lagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskaps- vara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

21Senaste lydelse 2002:419.

22Senaste lydelse 2010:105.

Prop. 2010/11:52

69

38 §23

Prop. 2010/11:52

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

 

1. yrkesmässigt tillverka snus eller tuggtobak,

 

2. från ett annat EG-land yrkes-

2. från ett annat EU-land yrkes-

 

mässigt föra in eller ta emot snus

mässigt föra in eller ta emot snus

 

eller tuggtobak,

eller tuggtobak,

 

3.importera snus eller tuggtobak från tredje land, eller

4.sälja snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständlig- heterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsätt- ningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

39 §24

Skattskyldigheten inträder för

1. den som är godkänd lagerhållare när

a)snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b)snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

c)godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar snus eller tuggtobak som då ingår i hans lager,

2. den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillverkas,

3. den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in till Sverige,

4. den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används för annat än avsett ändamål,

5. den som är skattskyldig enligt

37 § och som enligt 40 § skall betala skatten till Tullverket, när skyldig- het att betala tull enligt tullagstift- ningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull före- legat. I fall som avses i 37 § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

5. den som är skattskyldig enligt 37 § och som enligt 40 § ska betala skatten till Tullverket, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 37 § första stycket 3 in- träder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

23Senaste lydelse 2002:419.

24Senaste lydelse 2004:119.

70

Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges åter- betalning av skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.
Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansö- kan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Åter- betalning medges inte för skatte- belopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.
e) som har levererats till en så- dan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

40 §25

Prop. 2010/11:52

Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd

 

lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.

 

I övrigt tillämpas 30–31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

1. tuggtobak som har levererats

1. tuggtobak som har levererats

till en köpare i ett annat EG-land,

till en köpare i ett annat EU-land,

och

och

2. tuggtobak och snus

 

a)för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b)för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c)som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

d)som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där, eller e) som har levererats till en sådan

köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mer- värdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaks- skatt gäller i det EG-landet.

40 a §26 Den som i Sverige betalat skatt

för tuggtobak som sedan levererats till en köpare i ett annat EG-land skall efter ansökan medges åter- betalning av skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos beskattningsmyndigheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Åter- betalning medges inte för skattebelopp som för kalender- kvartalet understiger 1 500 kronor.

25Senaste lydelse 2010:1895.

26Senaste lydelse 2006:1506.

71

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

Prop. 2010/11:52

72

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

Prop. 2010/11:52

 

alkoholskatt

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 1, 7–7 b, 7 d, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 12, 13, 15,

 

15 b, 16, 19, 21 e, 21 f, 22, 25, 27 c, 28, 31 h och 32 §§ lagen

 

(1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för

 

etylalkohol ska alkoholskatt betalas till staten enligt denna lag.

 

 

I denna lag avser hänvisningar till KN-nr den lydelse av den Kombine-

 

rade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) av den 23 juli

 

1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma

 

tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992.

 

 

 

Med import avses att en alkohol-

Med import avses att en alkohol-

 

vara förs in till Sverige från tredje

vara förs in till Sverige från tredje

 

land under förutsättning att varan

land under förutsättning att varan

 

inte omfattas av sådant suspensivt

inte omfattas av sådant suspensivt

 

tullförfarande eller suspensivt tull-

tullförfarande eller suspensivt tull-

 

arrangemang som avses i artikel

arrangemang som avses i artikel

 

4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG

4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG

 

av den 16 december 2008 om all-

av den 16 december 2008 om all-

 

männa regler för punktskatt och om

männa regler för punktskatt och

 

upphävande

av

direktiv

om upphävande

av

direktiv

 

92/12/EEG. Med import avses även

92/12/EEG. Med

import

avses

 

att varan frisläpps från ett sådant

även att varan frisläpps från ett

 

förfarande eller arrangemang. Med

sådant förfarande eller arrange-

 

export avses att en alkoholvara förs

mang. Med export avses att en

 

ut till tredje land från Sverige eller

alkoholvara förs ut till tredje land

 

via ett annat EG-land.

 

från Sverige eller via ett annat EU-

 

Med EG eller ett EG-land förstås

land.

 

 

 

Med EU eller ett EU-land förstås

 

de områden som tillhör Europeiska

de områden som tillhör Europeiska

 

gemenskapens

punktskatteområde.

unionens punktskatteområde. Med

 

Med tredje land förstås länder och

tredje land förstås länder och om-

 

områden utanför detta skatte-

råden utanför detta skatteområde.

 

område.

 

 

 

 

 

 

 

7 §2 Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

1Senaste lydelse 2009:1503.

2Senaste lydelse 2009:1503.

73

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EG-land, ska de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren har upprättat.

3. ingår i läkemedel,

Prop. 2010/11:52

4.ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5.ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för fram- ställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon

EG-medlemsstats krav.

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.

7.under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

8.under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket.

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU- land, ska de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagar- dokument som avsändaren har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 7 och 8 och tredje

Första stycket 7 och 8 och

stycket gäller även beskattade alko-

tredje stycket gäller även beskat-

holvaror under flyttning från ett

tade alkoholvaror under flyttning

annat EG-land till mottagare i

från ett annat EU-land till mot-

Sverige

tagare i Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

7 a §3

I denna lag avses med

uppskovsförfarande: att skatt- uppskovsförfarande: att skatt- skyldighetens inträde skjuts upp skyldighetens inträde skjuts upp

3 Senaste lydelse 2009:1503.

74

vid tillverkning, bearbetning, för-

vid tillverkning, bearbetning, för- Prop. 2010/11:52

varing eller flyttning inom EG av

varing eller flyttning inom EU av

skattepliktiga alkoholvaror,

skattepliktiga alkoholvaror,

släpps för konsumtion: att alkoholvaror

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp- skovsförfarande,

beskattade alkoholvaror: alko- holvaror som släppts för konsum- tion i ett EG-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt däri- genom inträtt i det landet.

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

beskattade alkoholvaror: alko- holvaror som släppts för konsum- tion i ett EU-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt däri- genom inträtt i det landet.

Föreslagen lydelse

7 b §

 

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast

 

1. från ett skatteupplag till

 

 

a) ett annat skatteupplag,

 

 

b) en registrerad varumottagare

b) en registrerad varumottagare

 

eller tillfälligt registrerad varu-

eller tillfälligt registrerad varu-

 

mottagare i ett annat EG-land,

mottagare i ett annat EU-land,

 

c) en plats där de skattepliktiga

c) en plats där de skattepliktiga

 

varorna lämnar EG, eller

varorna lämnar EU, eller

 

d) antingen

d) antingen

 

– en beskickning eller ett konsu-

– en beskickning eller ett konsu-

 

lat i ett annat EG-land, en medlem

lat i ett annat EU-land, en medlem

 

av den diplomatiska personalen vid

av den diplomatiska personalen vid

 

en sådan beskickning eller ett

en sådan beskickning eller ett

 

sådant konsulat, eller

sådant konsulat, eller

 

– en internationell organisation

– en internationell organisation

 

med säte i ett annat EG-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

 

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

 

organisation eller en person med

organisation eller en person med

 

tjänst hos eller uppdrag av en sådan

tjänst hos eller uppdrag av en

 

organisation,

sådan organisation,

 

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1,

 

om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

 

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller endast i

 

den omfattning frihet från alkohol-

den omfattning frihet från alkohol-

 

skatt gäller i det andra EG-landet.

skatt gäller i det andra EU-landet.

 

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag

 

eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första

 

stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har

 

anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplags-

 

havaren eller den registrerade varumottagaren.

 

Varor får även flyttas under upp-

Varor får även flyttas under upp-

 

skovsförfarande från

skovsförfarande från

 

1. ett skatteupplag eller platsen

1. ett skatteupplag eller platsen

75

En flyttning under uppskovsför- farande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 7 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU.

för import i ett annat EG-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luft- fartyg eller enligt nationell lagstift- ning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning om- bord på fartyget eller luftfartyget.

Nuvarande lydelse

för import i ett annat EU-land till Prop. 2010/11:52 ett fartyg eller luftfartyg i Sverige,

eller

2. ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luft- fartyg eller enligt nationell lagstift- ning i det EU-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning om- bord på fartyget eller luftfartyget.

Föreslagen lydelse

7 d §4 En flyttning under uppskovsför-

farande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 7 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EG.

8 §5

Skattskyldig är den som

1.i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 9 § hanterar alkohol- varor enligt uppskovsförfarandet,

2.har godkänts som varumottagare enligt 12 eller 13 §,

3.har godkänts som registrerad avsändare enligt 14 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 eller 15 b §,

5.tar emot beskattade alkoholvaror enligt 15 c §,

6. för in eller tar emot beskattade alkoholvaror från ett annat EG-land till Sverige enligt 16 §,

6. för in eller tar emot beskattade alkoholvaror från ett annat EU- land till Sverige enligt 16 §,

7.i Sverige yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklassprodukter eller etylalkohol,

8.använder varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

9.i annat fall än som avses i 1–8, innehar skattepliktiga alkoholvaror utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade.

4Senaste lydelse 2009:1503.

5Senaste lydelse 2009:1503.

76

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,
3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha upp-

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land förvarar alkohol- varor, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium.

Första stycket 6 och 9 gäller Prop. 2010/11:52 inte den som för yrkesmässig för-

säljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EU-land förvarar alkoholvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium.

8 a §6

Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 6 och 9 undantas varor som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2. av en enskild person som har

2. av en enskild person som har

förvärvat varorna i ett annat EG-

förvärvat varorna i ett annat EU-

land och som själv transporterar

land och som själv transporterar

dem till Sverige, om varorna är

dem till Sverige, om varorna är

avsedda för dennes eller dennes

avsedda för dennes eller dennes

familjs personliga bruk,

familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EU- land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

8 c §7 Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemen- skapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha uppkommit

6Senaste lydelse 2009:1503.

7Senaste lydelse 2010:106.

77

om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskaps- vara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

kommit

om

varan

hade

varit Prop. 2010/11:52

belagd med tull, i ett annat EU-

land till

följd

av att

ett

sådant

enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehava- ren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemenskapsvara i den förord- ningen.

9 §8

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3. för försäljning till närings-

3. för försäljning till närings-

idkare inom EG importera skatte-

idkare inom EU importera skatte-

pliktiga varor från tredje land, eller

pliktiga varor från tredje land, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

1.är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

 

 

 

10 §9

 

 

 

En upplagshavare som avser att

En upplagshavare som avser att

flytta varor enligt 7 b § ska ställa

flytta varor enligt 7 b § ska ställa

säkerhet för betalning av den skatt

säkerhet för betalning av den skatt

som kan påföras upplagshavaren i

som kan påföras upplagshavaren i

Sverige eller ett annat EG-land vid

Sverige eller ett annat EU-land vid

flyttningen av varorna.

 

flyttningen av varorna.

 

Säkerheten

ska

ställas

hos

Säkerheten

ska

ställas

hos

Skatteverket

innan

flyttning

på-

Skatteverket

innan

flyttning

på-

8Senaste lydelse 2009:1503.

9Senaste lydelse 2009:1503.

78

börjas och uppgå till ett belopp

börjas och uppgå till

ett belopp Prop. 2010/11:52

som motsvarar den skatt som i

som motsvarar den skatt som i

medeltal belöper på de varor som

medeltal belöper på de varor som

upplagshavaren

flyttar under ett

upplagshavaren flyttar

under

ett

dygn. Vid beräkningen av medel-

dygn. Vid beräkningen av medel-

talet ska hänsyn endast tas till de

talet ska hänsyn endast tas till de

dygn under ett år då flyttningar av

dygn under ett år då flyttningar av

alkoholvaror sker enligt 7 b §.

alkoholvaror sker enligt 7 b §.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

påförd skatt inte betalas i rätt tid.

påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Har en upplagshavare påförts skatt

Har en upplagshavare påförts skatt

i ett annat EG-land får säkerheten

i ett annat EU-land får säkerheten

tas i anspråk om skattefordran är

tas i anspråk om skattefordran är

befogad och skatten inte har

befogad och skatten inte har

betalats i rätt tid.

 

betalats i rätt tid.

 

 

Upplagshavare

ska även ställa

säkerhet för betalning av skatt

för

sådana lagerbrister som avses i 19 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

12 §10

Den som avser att i Sverige

Den som avser att i Sverige

yrkesmässigt ta emot varor som

yrkesmässigt ta emot varor som

flyttas enligt ett uppskovsförfarande

flyttas enligt ett uppskovsför-

från ett annat EG-land, eller som

farande från ett annat EU-land,

yrkesmässigt från tredje land impor-

eller som yrkesmässigt från tredje

terar skattepliktiga varor, får god-

land importerar skattepliktiga

kännas som registrerad varumot-

varor, får godkännas som registre-

tagare. För godkännande krävs att

rad varumottagare. För god-

den som ansöker om att bli godkänd

kännande krävs att den som

är lämplig att vara registrerad

ansöker om att bli godkänd är

varumottagare med hänsyn till sina

lämplig att vara registrerad varu-

ekonomiska förhållanden och om-

mottagare med hänsyn till sina

ständigheterna i övrigt.

ekonomiska förhållanden och om-

 

ständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare.

13 §11

Den som avser att endast vid ett

Den som avser att endast vid ett

enstaka tillfälle i Sverige yrkes-

enstaka tillfälle i Sverige yrkes-

mässigt ta emot varor som flyttas

mässigt ta emot varor som flyttas

10Senaste lydelse 2009:1503.

11Senaste lydelse 2009:1503.

79

enligt

ett

uppskovsförfarande från

enligt ett uppskovsförfarande från Prop. 2010/11:52

ett annat EG-land ska godkännas

ett annat EU-land ska godkännas

som tillfälligt registrerad varu-

som tillfälligt registrerad varu-

mottagare.

Godkännandet

ska i

mottagare.

Godkännandet ska

i

dessa fall begränsas till att gälla

dessa fall begränsas till att gälla

mottagande av varor vid denna

mottagande av varor vid denna

särskilt angivna flyttning.

 

särskilt angivna flyttning.

 

Ett

godkännande

enligt

första

Ett godkännande

enligt första

stycket ska ges när säkerhet ställts

stycket ska ges när säkerhet ställts

för skatten på varorna. Säkerheten

för skatten på varorna. Säkerheten

ska ställas hos Skatteverket innan

ska ställas hos Skatteverket innan

varorna flyttas från det andra EG-

varorna flyttas från det andra EU-

landet. Ställd säkerhet får tas i

landet. Ställd säkerhet får tas i

anspråk om skatten inte betalas i rätt

anspråk om skatten inte betalas i

tid.

 

 

 

 

 

rätt tid.

 

 

 

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse

tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare.

 

 

 

 

 

 

 

15 §12

 

 

 

Om någon som inte bedriver

Om någon som inte bedriver

självständig ekonomisk verksamhet

självständig ekonomisk verksam-

förvärvar

beskattade

alkoholvaror

het förvärvar beskattade alkohol-

och varorna transporteras hit från ett

varor och

varorna

transporteras

annat EG-land av säljaren eller av

hit från ett annat EU-land av

någon

annan för

säljarens

räkning

säljaren eller av någon annan för

(distansförsäljning), är säljaren

säljarens räkning (distansförsälj-

skattskyldig.

 

 

 

ning), är säljaren skattskyldig.

 

Säljaren

ska

hos

Skatteverket

Säljaren

ska hos

Skatteverket

ställa säkerhet för betalning av

ställa säkerhet för betalning av

skatten på de varor som sänds från

skatten på de varor som sänds

det andra EG-landet. Säkerheten ska

från det andra EU-landet. Säker-

uppgå till ett belopp som motsvarar

heten ska uppgå till ett belopp

tio procent av den beräknade årliga

som motsvarar tio procent av den

skatten på varorna. Ställd säkerhet

beräknade

årliga

skatten

får tas i anspråk om skatten inte be-

varorna. Ställd säkerhet får tas i

talas i rätt tid.

 

 

 

anspråk om skatten inte betalas i

 

 

 

 

 

 

rätt tid.

 

 

 

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 15 b § omfattar även sådana överföringar av alkoholvaror som sker utan vinstsyfte och

som inte utgör gåvoförsändelser.

 

 

 

 

 

15 b §13

 

 

Den som endast vid ett enstaka

Den som endast vid ett enstaka

tillfälle

säljer

alkoholvaror till

tillfälle

säljer

alkoholvaror till

någon i Sverige genom distansför-

någon i Sverige genom distansför-

säljning ska, i stället för vad som

säljning ska, i stället för vad som

anges i

15 och

15 a §§, innan

anges i

15 och

15 a §§, innan

12Senaste lydelse 2009:1503.

13Senaste lydelse 2009:1503.

80

varorna avsänds från det andra EG- landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

varorna avsänds från det andra EU- Prop. 2010/11:52 landet anmäla sig till Skatteverket

och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

 

 

16 §14

Den som för in eller tar emot

Den som för in eller tar emot

beskattade varor på annat sätt än

beskattade varor på annat sätt än

genom

distansförsäljning

ska,

genom distansförsäljning ska,

innan varorna flyttas från det andra

innan varorna flyttas från det andra

EG-landet, anmäla varorna till

EU-landet, anmäla varorna till

Skatteverket och ställa säkerhet för

Skatteverket och ställa säkerhet för

betalning av skatten på varorna.

betalning av skatten på varorna.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

skatten inte betalas i rätt tid.

 

skatten inte betalas i rätt tid.

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 8 a §.

19 §15

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när

a)skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b och 7 c §§,

b)skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

c)skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, eller

d)godkännandet av skatteupplaget återkallas,

2.registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 3, när skattepliktiga varor flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 7 b och 7 c §§,

3.varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

4.säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig en- ligt 8 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

5.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när de skatte- pliktiga varorna förs in till Sverige,

6.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna till- verkas,

7.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna an- vänds för annat än avsett ändamål,

8.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 9, när varorna kom att innehas utanför ett uppskovsförfarande,

9. den som är skattskyldig enligt

9. den som är skattskyldig enligt

8 c § och som enligt 18 § ska betala

8 c § och som enligt 18 § ska

14Senaste lydelse 2009:1503.

15Senaste lydelse 2009:1503.

81

Vid flyttning av varor till mot- tagare som avses i 7 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EU-landet.
Föreslagen lydelse

skatten till Tullverket, vid den tid- punkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 8 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

betala skatten till Tullverket, vid Prop. 2010/11:52 den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 8 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

21 e §16 Vid flyttning av varor till mot-

tagare som avses i 7 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

21 f §

Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § första

Vid flyttning enligt 7 b § första

stycket 1 c ska Skatteverket, efter

stycket 1 c ska Skatteverket, efter

det att ett intyg har erhållits från

det att ett intyg har erhållits från

Tullverket om att varorna har läm-

Tullverket om att varorna har läm-

nat EG, via det datoriserade sys-

nat EU, via det datoriserade sys-

temet lämna en rapport om att

temet lämna en rapport om att

varorna har exporterats (export-

varorna har exporterats (export-

rapport).

rapport).

Vid flyttning enligt 7 b § fjärde stycket 2, ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

22 §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den

16 Senaste lydelse 2009:1503.

82

Föreslagen lydelse

behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa Prop. 2010/11:52 beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller

Andra och tredje styckena gäller

i tillämpliga delar när en export-

i tillämpliga delar när en export-

rapport inte kan utfärdas via det

rapport inte kan utfärdas via det

datoriserade systemet. I sådant fall

datoriserade systemet. I sådant fall

ska Tullverket

till

Skatteverket

ska Tullverket

till

Skatteverket

lämna ett intyg enligt 21 f andra

lämna ett intyg enligt 21 f § andra

eller tredje stycket.

 

eller tredje stycket.

 

När Skatteverket från en behörig

När Skatteverket från en behörig

myndighet i ett annat EG-land tagit

myndighet i ett annat EU-land tagit

emot ett alternativt bevis som in-

emot ett alternativt bevis som in-

tygats på sådant sätt som avses i

tygats på sådant sätt som avses i

tredje stycket,

ska

Skatteverket

tredje stycket,

ska

Skatteverket

avsluta flyttningen i det datorise-

avsluta flyttningen i det datorise-

rade systemet.

 

 

rade systemet.

 

 

Nuvarande lydelse

25 §17

Den som ansvarar för en flyttning av beskattade alkoholvaror ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till

1. ett annat EG-land under

1. ett annat EU-land under

sådana förhållanden att skattskyl-

sådana förhållanden att skattskyl-

dighet inträder i det andra landet,

dighet inträder i det andra landet,

eller

eller

2. en svensk ort via ett annat EG-

2. en svensk ort via ett annat EU-

land.

land.

Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte

1. vid distansförsäljning av beskattade alkoholvaror som sänds från

Sverige, eller

 

 

 

2.

för

beskattade alkoholvaror

2.

för

beskattade alkoholvaror

som

för

yrkesmässig försäljning

som

för

yrkesmässig försäljning

ombord förvaras på ett fartyg eller

ombord förvaras på ett fartyg eller

luftfartyg som går mellan Sverige

luftfartyg som går mellan Sverige

och ett annat EG-land, om varorna

och ett annat EU-land, om varorna

inte är till försäljning när fartyget

inte är till försäljning när fartyget

eller luftfartyget befinner sig på ett

eller luftfartyget befinner sig på ett

annat EG-lands territorium.

annat EU-lands territorium.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2

får ersättas av andra förenklade förfaranden.

 

27 c §18

 

Vid flyttning av alkoholvaror

Vid

flyttning av alkoholvaror

enligt ett uppskovsförfarande till en

enligt

ett uppskovsförfarande till

17Senaste lydelse 2009:1503.

18Senaste lydelse 2010:180.

83

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-landet.
Har en vara beskattats enligt 26 eller 27 §, och visar den skatt- skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU- landets skatteanspråk är befogat.
Föreslagen lydelse

mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant led- sagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 7 c § första stycket 1, 21 b § och 27 a § första och andra styckena.

en mottagare eller exportplats i ett Prop. 2010/11:52 EU-land som inte har anslutit sig

till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant led- sagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 7 c § första stycket 1, 21 b § och 27 a § första och andra styckena.

28 §19

För skatt som betalats i Sverige

För skatt som betalats i Sverige

för skattepliktiga varor som där-

för skattepliktiga varor som där-

efter flyttas till ett annat EG-land

efter flyttas till ett annat EU-land

under sådana förhållanden att skatt

under sådana förhållanden att skatt

ska betalas där, kan återbetalning

ska betalas där, kan återbetalning

ske enligt denna paragraf efter

ske enligt denna paragraf efter

skriftlig ansökan hos Skatteverket.

skriftlig ansökan hos Skatteverket.

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distans- försäljning av beskattade alkoholvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EG-landet.

Har en vara beskattats enligt 26 eller 27 §, och visar den skatt- skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG- landets skatteanspråk är befogat.

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

31 h §

Den som har ett tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot alkoholvaror utan skatt

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

19 Senaste lydelse 2009:1503.

84

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Första stycket gäller endast om alkoholvarorna tas emot 1. från en upplagshavare i Sverige, eller

2. under uppskovsförfarande från

2. under uppskovsförfarande från

ett skatteupplag eller en plats för

ett skatteupplag eller en plats för

import i ett annat EG-land.

import i ett annat EU-land.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

32 §20

En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

1.för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,

2.som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

3.som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

4.som har använts

a)för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket

2–6,

b)i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

c)för vetenskapligt ändamål,

5. som har levererats till

a)universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

b)sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,

6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller

7. som har beskattats i ett annat

7. som har beskattats i ett annat

EG-land i sådana fall som avses i

EU-land i sådana fall som avses i

26 § under förutsättning att det

26 § under förutsättning att det

andra EG-landets skatteanspråk är

andra EU-landets skatteanspråk är

befogat.

befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan upp- visa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

20 Senaste lydelse 2009:1503.

Prop. 2010/11:52

85

Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull- arrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att produkten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrange- mang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land.
Med EU eller ett EU-land förstås de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatte- område.

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Prop. 2010/11:52

 

skatt på energi

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2 och 4 §§, 4 kap. 1–1 b, 4, 6, 7, 9, 9 b, 11, 12 och 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7–8 a, 12 och 15 §§, 7 kap. 2, 5 b och 6 §§ samt 9 kap. 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

7 §1

Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot här i landet.

Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull- arrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att produkten frisläpps från ett sådant förfarande eller arrange- mang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatte- område.

2 kap.

11 §2 Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1.bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

2.bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att för- brukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3.bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en

liter,

1Senaste lydelse 2009:1493.

2Senaste lydelse 2009:1495.

86

4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit Prop. 2010/11:52 fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom

blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a)bränslets beskaffenhet,

b)oförutsedda händelser eller force majeure.

Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåter- kalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 4 och andra

Första stycket 4 och andra

stycket gäller även beskattat

stycket gäller även beskattat

bränsle under flyttning från ett

bränsle under flyttning från ett

annat EG-land till mottagare i

annat EU-land till mottagare i

Sverige

Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

3 a kap.

1 §3

I denna lag avses med uppskovsförfarande: att skatt-

skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, för- varing eller flyttning inom EG av bränsle,

släpps för konsumtion: att bränsle

uppskovsförfarande: att skatt- skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, för- varing eller flyttning inom EU av bränsle,

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett upp- skovsförfarande,

beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EG- land och för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet.

beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EU- land och för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet.

2 §4

Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas endast

1. från ett skatteupplag till

3Senaste lydelse 2009:1493.

4Senaste lydelse 2009:1493.

87

a) ett annat skatteupplag,

Prop. 2010/11:52

b) en registrerad varumottagare

b) en registrerad varumottagare

eller tillfälligt registrerad varu-

eller tillfälligt registrerad varu-

mottagare i ett annat EG-land,

mottagare i ett annat EU-land,

c) en plats där det skattepliktiga

c) en plats där det skattepliktiga

bränslet lämnar EG, eller

bränslet lämnar EU, eller

d) antingen

d) antingen

– en beskickning eller ett konsu-

– en beskickning eller ett konsu-

lat i ett annat EG-land, en medlem

lat i ett annat EU-land, en medlem

av den diplomatiska personalen

av den diplomatiska personalen vid

vid en sådan beskickning eller ett

en sådan beskickning eller ett

sådant konsulat, eller

sådant konsulat, eller

– en internationell organisation

– en internationell organisation

med säte i ett annat EG-land, en

med säte i ett annat EU-land, en

medlemsstats ombud vid en sådan

medlemsstats ombud vid en sådan

organisation eller en person med

organisation eller en person med

tjänst hos eller uppdrag av en

tjänst hos eller uppdrag av en

sådan organisation,

sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1,

om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i

Första stycket 1 d gäller endast i

den omfattning frihet från bränsle-

den omfattning frihet från bränsle-

skatt gäller i det andra EG-landet.

skatt gäller i det andra EU-landet.

Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplags-

havaren eller den registrerade varumottagaren.

 

En flyttning under uppskovsför-

4 §5

 

 

En flyttning under uppskovsför-

farande

avslutas

när mottagaren

farande

avslutas

när mottagaren

tagit emot bränslet på en sådan

tagit emot bränslet på en sådan

destination som avses i 2 §. Vid

destination som avses i 2 §. Vid

export

avslutas

flyttningen när

export

avslutas

flyttningen när

varorna lämnat EG.

varorna lämnat EU.

4 kap.

1 §6

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt- skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

1.i egenskap av godkänd upplagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet,

2.har godkänts som varumottagare enligt 6 eller 7 §,

3.har godkänts som registrerad avsändare enligt 8 §,

4. säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,

5Senaste lydelse 2009:1493.

6Senaste lydelse 2009:1493.

88

5. tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,

Prop. 2010/11:52

6. för in eller tar emot beskattat

6. för in eller tar emot beskattat

 

bränsle från ett annat EG-land till

bränsle från ett annat EU-land till

 

Sverige enligt 11 §,

Sverige enligt 11 §,

 

7.i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

8.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

9.förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent vid 350ºC och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

10.i annat fall än som avses i 1–9, innehar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här.

1 a §7

Från skattskyldighet enligt 1 § 6 och 10 undantas

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motor- drivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3. bränsle som förs in till Sverige

3. bränsle som förs in till Sverige

av en enskild person som har för-

av en enskild person som har för-

värvat bränslet i ett annat EG-land

värvat bränslet i ett annat EU-land

och som själv transporterar bränslet

och som själv transporterar

hit, om bränslet är avsett för dennes

bränslet hit, om bränslet är avsett

eller dennes familjs personliga

för dennes eller dennes familjs

bruk.

personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte

 

1.motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter,

2.flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som

a)är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och

b)förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkes- mässig handel med sådant bränsle.

1 b §8

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

 

2. om importen avser en gemen-

2. om importen avser en unions-

skapsvara eller om bränslet ska

vara eller om bränslet ska förtullas

7Senaste lydelse 2009:1493.

8Senaste lydelse 2010:107.

89

förtullas i Sverige men inte är

i Sverige men inte är belagt med Prop. 2010/11:52

belagt med tull: den som skulle ha

tull: den som skulle ha varit skyl-

varit skyldig att betala tullen om

dig att betala tullen om bränslet

bränslet hade varit tullbelagt,

 

hade varit tullbelagt,

 

 

3. om skyldighet att betala tull

3. om skyldighet att betala tull

med anledning av importen upp-

med anledning av importen upp-

kommer, eller skulle ha uppkommit

kommer, eller skulle ha upp-

om bränslet hade varit belagt med

kommit om bränslet hade varit be-

tull, i ett annat EG-land till följd av

lagt med tull, i ett annat EU-land

att ett sådant enhetstillstånd som

till följd av att ett sådant enhets-

avses i 4 kap. 24 § andra stycket

tillstånd som avses i 4 kap. 24 §

tullagen

(2000:1281)

åberopas:

andra stycket tullagen (2000:1281)

innehavaren av tillståndet.

 

åberopas: innehavaren av till-

Med tullskuld och gemenskaps-

ståndet.

 

 

 

 

Med tullskuld

förstås detsamma

vara förstås detsamma som i rådets

som i rådets förordning (EEG) nr

förordning (EEG) nr 2913/92 av

2913/92 av den 12 oktober 1992

den 12 oktober 1992 om inrättandet

om inrättandet av en tullkodex för

av en tullkodex för gemenskapen.

gemenskapen.

Med

unionsvara

 

 

 

 

 

 

förstås detsamma som med gemen-

 

 

 

 

 

 

skapsvara i den förordningen.

En upplagshavare som avser att

4 §9

 

 

 

 

En upplagshavare som avser att

flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska

flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 §

ställa säkerhet för betalning av den

ska ställa säkerhet för betalning av

skatt som kan påföras upplags-

den skatt som kan påföras upplags-

havaren i Sverige eller ett annat

havaren i Sverige eller ett annat

EG-land vid flyttningen av

EU-land vid flyttningen av

bränslet.

 

 

 

 

 

bränslet.

 

 

 

 

Säkerheten

ska

ställas

hos

Säkerheten

ska

ställas

hos

Skatteverket innan flyttning på-

Skatteverket innan flyttning på-

börjas och uppgå till ett belopp

börjas och uppgå till ett belopp

som motsvarar den skatt som i

som motsvarar den skatt som i

medeltal belöper på de bränslen

medeltal belöper på de bränslen

som upplagshavaren

flyttar

under

som upplagshavaren

flyttar

under

ett dygn. Vid beräkningen av

ett dygn. Vid beräkningen av

medeltalet ska hänsyn endast tas

medeltalet ska hänsyn endast tas

till de dygn under ett år då

till de dygn under ett år då

flyttningar

av bränsle

enligt

flyttningar

av

bränsle

enligt

3 a kap.

2 §

sker. Ställd

säkerhet

3 a kap. 2 §

sker. Ställd säkerhet

får tas i anspråk om påförd skatt

får tas i anspråk om påförd skatt

inte betalas i rätt tid. Har en upp-

inte betalas i rätt tid. Har en upp-

lagshavare påförts skatt i ett annat

lagshavare påförts skatt i ett annat

EG-land får säkerheten tas i

EU-land får säkerheten tas i

anspråk om skattefordran är be-

anspråk om skattefordran är be-

fogad och skatten inte har betalats i

fogad och skatten inte har betalats i

rätt tid.

 

 

 

 

 

rätt tid.

 

 

 

 

9 Senaste lydelse 2009:1493.

90

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varu- mottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.
Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EU- landet. Ställd säkerhet får tas i

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för Prop. 2010/11:52 sådana lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till

ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskaps-

lagring av olja och kol.

 

 

6 §10

 

Den som avser att i Sverige

Den som avser att i Sverige

yrkesmässigt ta emot bränslen som

yrkesmässigt ta emot bränslen som

flyttas enligt ett uppskovsför-

flyttas enligt ett uppskovsför-

farande från ett annat EG-land, får

farande från ett annat EU-land, får

godkännas som registrerad varu-

godkännas som registrerad varu-

mottagare. För godkännande krävs

mottagare. För godkännande krävs

att den som ansöker om att bli

att den som ansöker om att bli

godkänd är lämplig att vara

godkänd är lämplig att vara

registrerad varumottagare med hän-

registrerad

varumottagare med

syn till sina ekonomiska för-

hänsyn till sina ekonomiska för-

hållanden och omständigheterna i

hållanden

och omständigheterna i

övrigt.

övrigt.

 

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare.

7 §11 Den som avser att endast vid ett

enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varu- mottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EG- landet. Ställd säkerhet får tas i

10Senaste lydelse 2009:1493.

11Senaste lydelse 2009:1493.

91

anspråk om skatten inte betalas i

anspråk om

skatten

inte betalas i Prop. 2010/11:52

rätt tid.

 

 

rätt tid.

 

 

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse

tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare.

 

 

 

9 §12

 

 

Om någon som inte bedriver

Om någon som inte bedriver

självständig ekonomisk verksamhet

självständig

ekonomisk verksam-

förvärvar

beskattat

bränsle och

het förvärvar beskattat bränsle och

bränslet transporteras hit från ett

bränslet transporteras hit från ett

annat EG-land av säljaren eller av

annat EU-land av säljaren eller av

någon annan för säljarens räkning

någon annan för säljarens räkning

(distansförsäljning), är säljaren

(distansförsäljning), är säljaren

skattskyldig.

 

skattskyldig.

 

Säljaren

ska hos

Skatteverket

Säljaren

ska hos

Skatteverket

ställa säkerhet för betalning av

ställa säkerhet för betalning av

skatten på det bränsle som sänds

skatten på det bränsle som sänds

från det andra EG-landet. Säker-

från det andra EU-landet. Säker-

heten ska uppgå till ett belopp som

heten ska uppgå till ett belopp som

motsvarar tio procent av den be-

motsvarar tio procent av den be-

räknade årliga skatten på bränslet.

räknade årliga skatten på bränslet.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

skatten inte betalas i rätt tid.

skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 9 b § omfattar även sådana överföringar av bränsle som sker utan vinstsyfte och som inte

utgör gåvoförsändelser.

 

 

 

9 b §13

 

Den som endast vid ett enstaka

Den som endast vid ett enstaka

tillfälle säljer bränsle till någon i

tillfälle säljer bränsle till någon i

Sverige

genom distansförsäljning

Sverige

genom distansförsäljning

ska, i stället för vad som anges i 9

ska, i stället för vad som anges i 9

och 9 a §§, innan bränslet avsänds

och 9 a §§, innan bränslet avsänds

från det andra EG-landet anmäla

från det andra EU-landet anmäla

sig till Skatteverket och ställa

sig till Skatteverket och ställa

säkerhet för skatten på bränslet.

säkerhet för skatten på bränslet.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

skatten inte betalas i rätt tid.

skatten inte betalas i rätt tid.

 

11 §14

 

Den som för in eller tar emot

Den som för in eller tar emot

beskattat bränsle på annat sätt än

beskattat bränsle på annat sätt än

genom

distansförsäljning ska,

genom

distansförsäljning ska,

innan bränslet flyttas från det andra

innan bränslet flyttas från det andra

EG-landet, anmäla bränslet till

EU-landet, anmäla bränslet till

Skatteverket och ställa säkerhet för

Skatteverket och ställa säkerhet för

12Senaste lydelse 2009:1493.

13Senaste lydelse 2009:1493.

14Senaste lydelse 2009:1493.

92

b) om importen avser en unions- vara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är belagt med tull: den som skulle ha varit skyl- dig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,
c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha upp- kommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EU-land

betalning av skatten på bränslet.

betalning av skatten på bränslet.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

skatten inte betalas i rätt tid.

skatten inte betalas i rätt tid.

Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skattskyldighet enligt 1 a §.

12 §15

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, bränslen enligt 4 § samt vad gäller svavelskatt även bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 är den som

1.godkänts som lagerhållare enligt 15 §,

2.i annat fall än som avses i 1 utvinner, tillverkar eller bearbetar bränsle,

3.i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

4.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

3.i annat fall än som avses i 1 och 2 för in bränsle till Sverige från ett annat EU-land eller tar emot en sådan leverans, och

4.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som med- för att skatt ska betalas med högre belopp.

13 §16

Skattskyldig

1.för energiskatt för import av råtallolja,

2.för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för import av bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6, andra bränslen enligt 3 § än sådana som avses i 1 kap. 3 a § samt av bränslen enligt 4 §, och

3.för svavelskatt för import av bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är,

a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

b) om importen avser en gemen- skapsvara eller om bränslet ska förtullas i Sverige men inte är be- lagt med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om bränslet hade varit tullbelagt,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha uppkommit om bränslet hade varit belagt med tull, i ett annat EG-land till följd av

15Senaste lydelse 2006:1508.

16Senaste lydelse 2010:107.

Prop. 2010/11:52

93

Vid flyttning av bränsle till mot- tagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skatte- frihet gäller för bränslet i det andra
EU-landet.
3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt 5 § ska betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra
EU-landet.

att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskaps- vara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med unionsvara förstås detsamma som med gemen- skapsvara i den förordningen.

5 kap.

2 §17

Skattskyldigheten inträder

1.för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid mot- tagandet av bränslet,

2.för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 §

3, när bränslet förs in till Sverige, och 3. för den som är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt 5 § ska betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra

EG-landet.

6 kap.

7 §18 Vid flyttning av bränsle till mot-

tagare som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d, ska bränslet åtföljas av ett intyg om att skatte- frihet gäller för bränslet i det andra

EG-landet.

17Senaste lydelse 2009:1493.

18Senaste lydelse 2010:1820.

Prop. 2010/11:52

94

1. ett annat EU-land under sådana förhållanden att skattskyl- dighet inträder i det andra landet,
Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EU, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (export- rapport).

Lydelse enligt prop. 2010/11:48

Föreslagen lydelse

Prop. 2010/11:52

8 §

Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottag- ningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EG, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet har exporterats (export- rapport).

8 a §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datori- serade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 8 § andra stycket.

När Skatteverket från en behörig

När Skatteverket från en behörig

myndighet i ett annat EG-land tagit

myndighet i ett annat EU-land tagit

emot ett alternativt bevis som in-

emot ett alternativt bevis som in-

tygats på sådant sätt som avses i

tygats på sådant sätt som avses i

tredje stycket, ska Skatteverket

tredje stycket, ska Skatteverket

avsluta flyttningen i det datorise-

avsluta flyttningen i det datorise-

rade systemet.

rade systemet.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §19

Den som ansvarar för en flyttning av beskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när bränslet flyttas till

1. ett annat EG-land under sådana förhållanden att skattskyl- dighet inträder i det andra landet,

19 Senaste lydelse 2009:1493.

95

En upplagshavare får göra av- drag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra
En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EU-land får göra avdrag för skatten på bränslet.
En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EU- landet.
Vid flyttning av bränsle enligt ett uppskovsförfarande till en mot- tagare eller exportplats i ett EU- land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska bränslet åtföljas av ett sådant led- sagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 3 a kap. 3 § första stycket 1, 6 kap. 4 § och 13 § första och andra styckena.

eller

eller

Prop. 2010/11:52

2. en svensk ort via ett annat EG-

2. en svensk ort via ett annat EU-

 

land.

land.

 

Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansförsäljning av beskattat bränsle som sänds från Sverige.

15 §20 Vid flyttning av bränsle enligt ett

uppskovsförfarande till en mot- tagare eller exportplats i ett EG- land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska bränslet åtföljas av ett sådant led- sagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 3 a kap. 3 § första stycket 1, 6 kap. 4 § och 13 § första och andra styckena.

7 kap.

2 §21 En skattskyldig får göra avdrag

för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EG- landet.

5 b §22 En skattskyldig som fört ut annat

bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § från Sverige till ett annat EG-land får göra avdrag för skatten på bränslet.

6 §23 En upplagshavare får göra av-

drag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra

20Senaste lydelse 2010:181.

21Senaste lydelse 2010:1896.

22Senaste lydelse 2001:518.

23Senaste lydelse 2009:1493.

96

Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EU- land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-landets skatteanspråk är be- fogat.
Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har flyttats till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten.

EG-landets skatteanspråk är be-

EU-landets skatteanspråk är be- Prop. 2010/11:52

fogat.

fogat.

9 kap.

10 §24 Om skatt har betalats i Sverige

för bränsle och bränslet därefter har flyttats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EG- landet skattebefriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten.

11 §25 Har bränsle beskattats enligt

4 kap. 2 eller 2 a §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EG- land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

24Senaste lydelse 2009:1493.

25Senaste lydelse 2009:1493.

97

2.10

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

Prop. 2010/11:52

 

(1997:483)

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 §, 10 kap. 14 a, 15, 17, 19, 30, 31

 

och 33 §§, 10 a kap. 1, 2, 4, 10, 13, 17, 19 och 21 §§, 14 kap. 1 a § samt

 

18 kap. 4 b § skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

3 kap.

 

 

 

1 §1

 

Skatteverket ska registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala arbetsgivaravgifter,

2.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3.den som är grupphuvudman,

4.den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9 och 11– 13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant gemen- skapsinternt förvärv som är undan- taget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdes- skattelagen,

5 a. en utländsk företagare som är etablerad i ett annat EG-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskatte- lagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4 eller 5,

5 b. en näringsidkare som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EG-land som förvärvaren av tjänsten är skatt- skyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemen- samt system för mervärdesskatt,

5. den som gör sådant unions- internt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskatte- lagen,

5 a. en utländsk företagare som är etablerad i ett annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskatte- lagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 2, 4 eller 5,

5 b. en näringsidkare som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skatt- skyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdes- skatt,

6.den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, och

7.den som är skattskyldig enligt

1 Senaste lydelse 2009:1498.

98

a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

b)4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

c)lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

d)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

e)lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

f)10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

g)9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

h)4 kap. 3, 6, 8 eller 9 § eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

j)lagen (1999:673) om skatt på avfall,

k)lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

eller

l)lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Om skatt ska betalas enligt 23 kap. 3 c eller 3 d § av ett ombud för en generalrepresentation eller av en skatterepresentant för en utländsk för- säkringsgivare, ska ombudet respektive representanten registreras i stället för försäkringsgivaren.

10 kap.

14 a §2

För en sådan mervärdesskatt-

För en sådan mervärdesskatt-

skyldig som är skyldig att redovisa

skyldig som är skyldig att redovisa

mervärdesskatt

på beskattnings-

mervärdesskatt på beskattnings-

underlag som exklusive gemen-

underlag som exklusive unions-

skapsinterna

förvärv

och

import

interna förvärv och import för

för

beskattningsåret

beräknas

beskattningsåret beräknas samman-

sammanlagt

uppgå

till

högst

lagt uppgå till högst 40 miljoner

40 miljoner

kronor,

ska

redo-

kronor, ska redovisningsperioden

visningsperioden

för

mervärdes-

för mervärdesskatt vara tre kalen-

skatt vara tre kalendermånader.

dermånader.

Första stycket gäller även den som ska registreras enligt 3 kap. 1 § 4

eller 5, om redovisningen inte ska ske enligt 31 §.

 

 

15 §3

 

 

För en sådan mervärdesskatt-

För en sådan mervärdesskatt-

skyldig som inte är skyldig att lämna

skyldig som inte är skyldig att

självdeklaration och

som därför

lämna

självdeklaration och som

skall redovisa mervärdesskatt i en

därför ska redovisa mervärdes-

skattedeklaration samt för handels-

skatt i en skattedeklaration samt

bolag, får Skatteverket besluta att

för handelsbolag, får Skatteverket

redovisningsperioden för mervärdes-

besluta

att

redovisningsperioden

skatt skall vara ett helt beskatt-

för mervärdesskatt ska vara ett

ningsår. Detta gäller endast om

helt beskattningsår. Detta gäller

beskattningsunderlagen

exklusive

endast

om

beskattningsunder-

2Senaste lydelse 2007:1377.

3Senaste lydelse 2003:664.

Prop. 2010/11:52

99

gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas uppgå till högst 200 000 kronor.

lagen exklusive unionsinterna Prop. 2010/11:52 förvärv och import för

beskattningsåret beräknas uppgå till högst 200 000 kronor.

17 §4

En skattedeklaration skall, utom i

En skattedeklaration ska, utom i de

de fall som anges i 17 a §, ta upp

fall som anges i 17 a §, ta upp

 

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,

 

 

 

2. uppgift om den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,

 

3. följande uppgifter om skatteavdrag:

 

 

 

a) den sammanlagda ersättning från vilken utbetalaren är skyldig att

göra skatteavdrag,

 

 

 

 

 

 

b) sammanlagt avdraget belopp,

 

 

 

 

4. följande uppgifter om arbetsgivaravgifter:

 

 

 

a) den sammanlagda ersättning för

vilken

utbetalaren är skyldig att

betala arbetsgivaravgifter,

 

 

 

 

 

b) sammanlagt avdrag enligt 9 kap. 3 §,

 

 

 

c) periodens sammanlagda avgifter,

 

 

 

 

5. följande uppgifter om mervärdesskatt:

 

 

 

a) utgående skatt,

 

 

 

 

 

 

b) ingående skatt,

 

 

 

 

 

 

c) omsättning, förvärv

och

över-

c) omsättning, förvärv

och

över-

föringar av varor som transporteras

föringar av varor som transporteras

mellan EG-länder, och

 

 

mellan EU-länder, och

 

 

6. de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av

skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

 

 

En skattedeklaration

som

skall

En

skattedeklaration

som

ska

lämnas av en grupphuvudman skall

lämnas av en grupphuvudman ska

innehålla de uppgifter som avses i

innehålla de uppgifter som avses i

första stycket 1, 2, 5 och 6 samt

första stycket 1, 2, 5 och 6 samt

omfatta hela gruppen.

 

 

omfatta hela gruppen.

 

 

Regeringen eller den

myndighet

Regeringen eller den

myndighet

som regeringen bestämmer får med-

som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om vad en

dela närmare föreskrifter om vad en

skattedeklaration skall ta upp.

 

skattedeklaration ska ta upp.

 

Nuvarande lydelse

19 §5

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattnings- underlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte Skatteverket har beslutat något annat enligt 21 §.

4Senaste lydelse 2000:1000.

5Senaste lydelse 2003:664.

100

Deklaration som skall ha kommit

skall avse skatteavdrag, arbets-

Prop. 2010/11:52

in till Skatteverket senast

givaravgifter, mervärdesskatt och

 

 

punktskatt för redovisnings-

 

 

perioden

 

26 februari

januari

 

26 mars

februari

 

26 april

mars

 

26 maj

april

 

26 juni

maj

 

26 juli

juni

 

26 augusti

juli

 

26 september

augusti

 

26 oktober

september

 

26 november

oktober

 

27 december

november

 

26 januari

december

 

Föreslagen lydelse

19 §

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattnings- underlag som exklusive unionsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, ska lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte Skatteverket har beslutat något annat enligt 21 §.

Deklaration som ska

ha kommit in

ska avse skatteavdrag, arbetsgivar-

till Skatteverket senast

avgifter, mervärdesskatt och punkt-

 

 

skatt för redovisningsperioden

26 februari

 

januari

26 mars

 

februari

26 april

 

mars

26 maj

 

april

26 juni

 

maj

26 juli

 

juni

26 augusti

 

juli

26 september

 

augusti

26 oktober

 

september

26 november

 

oktober

27 december

 

november

26 januari

 

december

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

30 §6

Utgående skatt som avser sådana

Utgående skatt som avser sådana

gemenskapsinterna

förvärv som

unionsinterna förvärv som anges i

anges i 1 kap. 1 § första stycket 2

1 kap. 1 § första stycket 2 mer-

mervärdesskattelagen

(1994:200)

värdesskattelagen (1994:200) ska

6 Senaste lydelse 1997:1032.

101

skall redovisas särskilt.

 

 

redovisas särskilt.

 

 

Prop. 2010/11:52

 

 

 

 

 

 

31 §7

 

 

 

 

 

Den som bedriver en verksamhet

Den som bedriver en verksamhet

där beskattningsunderlagen

exklu-

där beskattningsunderlagen exklu-

sive

gemenskapsinterna

förvärv

sive

unionsinterna

förvärv

och

och

import

för

beskattningsåret

import för beskattningsåret beräk-

beräknas sammanlagt uppgå

till

nas sammanlagt uppgå till högst en

högst en miljon kronor och som är

miljon kronor och som är skyldig

skyldig att

lämna

självdeklaration

att

lämna

självdeklaration

enligt

enligt

lagen

(2001:1227)

om

lagen (2001:1227) om självdek-

självdeklarationer och kontrollupp-

larationer

och

kontrolluppgifter

gifter och som inte är handelsbolag

och som inte är handelsbolag eller

eller grupphuvudman, skall redo-

grupphuvudman,

ska redovisa

visa mervärdesskatten i självdek-

mervärdesskatten

i

självdeklara-

larationen,

om

Skatteverket

inte

tionen, om Skatteverket

inte

beslutat annat enligt 11 §.

 

 

beslutat annat enligt 11 §.

 

I fråga om förfarandet vid mervärdesbeskattningen gäller då bestämmelserna i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt taxeringslagen (1990:324).

33 §8

Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt bestämmelserna i 3 kap. är även skyldig att i en periodisk sammanställning lämna uppgifter om

1. omsättning, förvärv och över-

1. omsättning, förvärv och över-

föringar av varor som transporteras

föringar av varor som transporteras

mellan EG-länder, och

mellan EU-länder, och

2. omsättning av en tjänst som är

2. omsättning av en tjänst som är

skattepliktig i det EG-land där

skattepliktig i det EU-land där

tjänsten är omsatt om förvärvaren

tjänsten är omsatt om förvärvaren

av tjänsten är skattskyldig för

av tjänsten är skattskyldig för

förvärvet i det landet i enlighet med

förvärvet i det landet i enlighet

tillämpningen av artikel 196 i

med tillämpningen av artikel 196 i

rådets direktiv 2006/112/EG.

rådets direktiv 2006/112/EG.

Uppgifterna ska tas upp för den period som omfattar den tidpunkt som avses i 13 kap. 8 b § andra stycket eller 8 c § mervärdesskattelagen (1994:200).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Då får föreskrivas att periodisk sammanställning ska lämnas även för varuöverföringar för vilka redovisningsskyldighet inte föreligger.

7Senaste lydelse 2003:664.

8Senaste lydelse 2010:1894.

102

10 a kap.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:52

I detta kapitel förstås med

1 §9

 

 

 

 

 

I detta kapitel förstås med

 

icke etablerad näringsidkare: en

icke

etablerad

näringsidkare:

näringsidkare som inte har sätet för

en näringsidkare som inte har

sin ekonomiska verksamhet eller

sätet

för

sin

ekonomiska

ett fast etableringsställe i Sverige

verksamhet

eller

ett

fast

eller i ett annat EG-land och inte

etableringsställe i Sverige eller i

heller är bosatt eller stadigvarande

ett annat EU-land och inte heller

vistas i Sverige eller i ett annat EG-

är bosatt

eller

stadigvarande

land,

vistas

i Sverige

eller i ett

annat

EU-land,

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt

5 kap. 18 § 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

 

 

 

 

motsvarande bestämmelser

i ett

motsvarande bestämmelser i ett

annat EG-land: bestämmelser som

annat EU-land: bestämmelser

gäller i ett annat EG-land och som

som gäller i ett annat EU-land

har sin grund i bestämmelserna i

och som har sin grund i

rådets direktiv 2002/38/EG av den

bestämmelserna i rådets direktiv

7 maj

2002

om ändring

och

2002/38/EG av den 7 maj 2002

ändring för en begränsad tid av

om ändring och ändring för en

direktiv

77/388/EEG vad

gäller

begränsad

tid

av

direktiv

mervärdesskatteordningen

för

77/388/EEG vad gäller mer-

radio-

och

televisionssändningar

värdesskatteordningen

för

radio-

samt vissa tjänster som till-

och

televisionssändningar

samt

handahålls på elektronisk väg,

vissa

tjänster

som

tillhandahålls

 

 

 

 

på elektronisk väg,

 

 

 

e-handelsdeklaration: en sådan skattedeklaration som är avsedd för redovisning av mervärdesskatt enligt bestämmelserna i detta kapitel.

2 §10

Skatteverket skall fatta ett beslut

Skatteverket ska fatta ett beslut

om att identifiera en icke-etablerad

om att identifiera en icke-etable-

näringsidkare som skyldig att redo-

rad näringsidkare som skyldig att

visa och betala mervärdesskatt en-

redovisa och betala mervärdes-

ligt bestämmelserna i detta kapitel

skatt enligt bestämmelserna i

(identifieringsbeslut) om

detta kapitel (identifieringsbeslut)

 

om

1.näringsidkaren ansöker om det,

2.mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster,

3. tillhandahållandena skall

be-

3. tillhandahållandena

ska

be-

skattas i Sverige eller i ett annat

skattas i Sverige eller i ett annat

EG-land,

 

EU-land,

 

 

 

4. tjänsterna tillhandahålls

en

4. tjänsterna

tillhandahålls

en

person som inte är näringsidkare

person som inte är näringsidkare

men som är etablerad, bosatt eller

men som är etablerad, bosatt eller

stadigvarande vistas i Sverige eller

stadigvarande

vistas i

Sverige

9Senaste lydelse 2009:1335.

10Senaste lydelse 2003:664.

103

Om en e-handelsdeklaration har lämnats, anses ett beslut om mer- värdesskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till myndighet i ett annat EU-land i enlighet med de motsvarande bestämmelser som gäller i detta land.

i ett annat EG-land,

 

 

 

eller i ett annat EU-land,

Prop. 2010/11:52

5. det inte redan fattats ett mot-

5. det inte redan

fattats ett

svarande

identifieringsbeslut

i

ett

motsvarande identifieringsbeslut i

annat EG-land, och

 

 

 

ett annat EU-land, och

 

 

6. näringsidkaren

inte är

eller

6. näringsidkaren

inte är

eller

skall vara registrerad för mer-

ska vara registrerad för mer-

värdesskatt i Sverige eller i ett

värdesskatt i Sverige eller i ett

annat EG-land.

 

 

 

annat EU-land.

 

 

 

 

 

 

 

4 §11

 

 

 

Om den som är skattskyldig i

Om den som är skattskyldig i

Sverige med avseende på tjänster

Sverige med avseende på tjänster

som omfattas av 2 § innehar ett

som omfattas av 2 § innehar ett

identifieringsbeslut i ett annat EG-

identifieringsbeslut

i

ett

annat

land, skall han redovisa och betala

EU-land, ska han redovisa och

skatten

enligt bestämmelserna

i

betala skatten enligt bestämmel-

detta land.

 

 

 

serna i detta land.

 

 

 

 

 

 

 

10 §12

 

 

 

En e-handelsdeklaration skall ta

En e-handelsdeklaration ska ta

upp

 

 

 

 

upp

 

 

 

1. identifieringsnumret,

 

 

 

 

 

 

2. följande uppgifter för Sverige

2. följande uppgifter för Sverige

eller varje annat EG-land där

eller varje annat EU-land där

tillhandahållanden

av elektroniska

tillhandahållanden av elektroniska

tjänster skall beskattas:

 

 

tjänster ska beskattas:

 

 

a)det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersätt- ningarna för dessa tjänster under redovisningsperioden,

b)det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, och

c)tillämplig skattesats, samt

3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som skall be- talas för redovisningsperioden.

3. det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska be- talas för redovisningsperioden.

13 §13 Om en e-handelsdeklaration har

lämnats, anses ett beslut om mer- värdesskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till myndighet i ett annat EG-land i enlighet med de motsvarande bestämmelser som gäller i detta land.

11Senaste lydelse 2003:222.

12Senaste lydelse 2003:222.

13Senaste lydelse 2003:222.

104

Bestämmelserna om över- klagande i 22 kap. 1 § första stycket, 2–4 §§, 6 § första stycket samt 7, 9, 11 och 13 §§ gäller även för beskattningsbeslut avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land.

17 §14

Prop. 2010/11:52

Bestämmelserna om omprövning

Bestämmelserna om ompröv-

i 21 kap. 1, 3–6 och 8–14 §§, 15 §

ning i 21 kap. 1, 3–6 och 8–14 §§,

första stycket samt 16–20 §§ gäller

15 § första stycket samt 16–20 §§

även för beskattningsbeslut av-

gäller även för beskattningsbeslut

seende skatt enligt mervärdes-

avseende skatt enligt mervärdes-

skattelagen (1994:200) som redo-

skattelagen (1994:200) som redo-

visas enligt bestämmelserna i detta

visas enligt bestämmelserna

i

kapitel eller enligt motsvarande

detta kapitel eller enligt mot-

bestämmelser i ett annat EG-land.

svarande bestämmelser i ett annat

 

EU-land.

 

19 §15 Bestämmelserna om över-

klagande i 22 kap. 1 § första stycket, 2–4 §§, 6 § första stycket samt 7, 9, 11 och 13 §§ gäller även för beskattningsbeslut avseende skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redovisas enligt bestämmelserna i detta kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land.

 

 

 

 

 

 

21 §16

 

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om redovisning av

I fråga om redovisning av

mervärdesskatt enligt bestämmel-

mervärdesskatt

enligt bestämmel-

serna i detta kapitel eller enligt

serna i detta kapitel eller enligt

motsvarande

bestämmelser

i

ett

motsvarande

bestämmelser

i

ett

annat EG-land gäller, utöver be-

annat EU-land gäller, utöver be-

stämmelserna i detta kapitel, endast

stämmelserna

i

detta

kapitel,

följande bestämmelser i denna lag:

endast

följande

bestämmelser

i

1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 5 och 6 §§

denna lag: 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap.

samt

7 § första

stycket,

10 kap.

5 och 6 §§ samt 7 § första stycket,

37 §,

11 kap.

1,

2 och

20

§§,

10 kap.

37

§,

11 kap. 1,

2

och

12 kap. 6 och 7 §§, 12 § första

20 §§, 12 kap. 6 och 7 §§, 12 §

stycket och 13 §, 13 kap. 1 § första

första stycket och 13 §, 13 kap. 1 §

stycket, 14 kap. 1 §, 2 § första

första stycket, 14 kap. 1 §, 2 §

stycket och 4–8 §§, 16 kap. 6 §

första stycket och 4–8 §§, 16 kap.

andra stycket första meningen samt

6 § andra stycket första meningen

tredje

och fjärde

styckena

samt

samt tredje och fjärde styckena

13 §,

17 kap. 2, 3 och 8–11

§§,

samt 13 §, 17 kap. 2,

3

och

8–

18 kap. 8 och 9 §§ samt 10 § andra

11 §§,

18 kap.

8

och

9 §§

samt

stycket, 20 kap. 1–5 §§ och 23 kap.

10 § andra stycket, 20 kap. 1–5 §§

5–9 §§.

 

 

 

 

 

och 23 kap. 5–9 §§.

 

 

 

 

14Senaste lydelse 2003:222.

15Senaste lydelse 2003:222.

16Senaste lydelse 2007:1278.

105

 

 

 

 

14 kap.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:52

 

 

 

 

1 a §17

 

 

 

 

 

En näringsidkare som omsätter

En

näringsidkare som omsätter

investeringsguld som avses i 1 kap.

investeringsguld som avses i 1 kap.

18

§

mervärdesskattelagen

18

§

mervärdesskattelagen

(1994:200) i Sverige eller till ett

(1994:200) i Sverige eller till ett

annat EG-land ska vid tran-

annat EU-land ska vid tran-

saktioner som uppgår till ett belopp

saktioner som uppgår till ett belopp

motsvarande

10 000

kronor

eller

motsvarande 10 000

kronor

eller

mer

kontrollera identiteten

hos

mer

kontrollera identiteten

hos

köparen. Detsamma gäller om tran-

köparen. Detsamma gäller om tran-

saktionen understiger

10 000 kro-

saktionen

understiger

10 000 kro-

nor men kan antas ha samband med

nor men kan antas ha samband

en annan transaktion och till-

med en annan transaktion och

sammans med denna uppgår till

tillsammans med denna uppgår till

minst detta belopp. Om summan

minst detta belopp. Om summan

inte är känd vid tidpunkten för en

inte är känd vid tidpunkten för en

transaktion,

ska

identiteten

transaktion,

ska

identiteten

kontrolleras så snart summan av

kontrolleras så snart summan av

transaktionerna uppgår till

minst

transaktionerna

uppgår till

minst

10 000 kronor.

 

 

10 000 kronor.

 

 

 

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 §

2 a

och 6

§ lagen

(2009:62) om

åtgärder

mot

penningtvätt

och

finansiering av terrorism ska även gälla vid transaktioner som avses i första stycket.

Säljaren ska föra anteckningar om identitetskontrollen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare före- skrifter om anteckningsskyldigheten.

Handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår kontrollen gjordes.

18 kap.

4 b §18

Den som till följd av lagen

Den som till följd av lagen

(1976:661)

om

immunitet

och

(1976:661)

om

immunitet

och

privilegier i vissa fall, lagen

privilegier i vissa fall, lagen

(1994:1500)

med

anledning

av

(1994:1500)

med

anledning

av

Sveriges anslutning till Europeiska

Sveriges anslutning till Europeiska

unionen

eller direkt

tillämpliga

unionen

eller direkt

tillämpliga

EG-bestämmelser, har rätt att för-

EU-bestämmelser, har rätt att för-

värva varor eller tjänster utan

värva varor eller tjänster utan

mervärdesskatt eller punktskatt, får

mervärdesskatt eller punktskatt, får

utöva den rätten genom en ansökan

utöva den rätten genom en ansökan

om återbetalning av skatten. Detta

om återbetalning av skatten. Detta

gäller dock endast om inte det

gäller dock endast om inte det

förfarande för rätt till återbetalning

förfarande för rätt till återbetalning

av skatt

är

tillämpligt

som gäller

av skatt

är

tillämpligt

som gäller

17Senaste lydelse 2009:68.

18Senaste lydelse 2004:1156.

106

vid förvärv enligt 10 kap. 5–8 §§

vid förvärv enligt 10 kap. 5–8 §§

mervärdesskattelagen (1994:200),

mervärdesskattelagen (1994:200),

31 d § lagen (1994:1563) om

31 d § lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, 31 d § lagen

tobaksskatt, 31 d § lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller

(1994:1564) om alkoholskatt eller

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi.

skatt på energi.

Regeringen meddelar föreskrifter om förfarandet vid sådan åter- betalning.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

Prop. 2010/11:52

107

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

Prop. 2010/11:52

 

vägavgift för vissa tunga fordon

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (1997:1137) om vägavgift för

vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

11 §1

 

 

 

 

Vägavgift tas ut med olika belopp beroende på antal axlar och vilka

krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller enligt

följande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordon som inte uppfyller de av

Fordon som inte uppfyller de fast-

Europeiska

gemenskapen

fast-

ställda kraven i rådets direktiv

ställda kraven i rådets direktiv

88/77/EEG av den 3 december

88/77/EEG av den 3 december

1987 om tillnärmning av medlems-

1987 om tillnärmning av medlems-

staternas lagstiftning

om åtgärder

staternas

lagstiftning om

åtgärder

mot utsläpp av gasformiga förore-

mot utsläpp av gasformiga förore-

ningar

från dieselmotorer

som

ningar

från

dieselmotorer

som

används i fordon i dess lydelse

används i fordon i dess lydelse

enligt

Europaparlamentets

och

enligt

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

96/1/EG av

den

rådets direktiv

96/1/EG

av

den

22 januari 1996

om

ändring

av

22 januari 1996

om ändring av

direktiv 88/77/EEG.

 

 

direktiv 88/77/EEG.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

Antal axlar

 

Avgift per år

Avgift per

Avgift per

Avgift per

 

 

 

 

 

månad

vecka

 

dag

 

__________________________________________________________

högst 3 axlar

 

960 euro

96 euro

26 euro

 

8 euro

 

4 eller fler

 

1 550 euro

155 euro

41 euro

 

8 euro

 

axlar

__________________________________________________________

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

__________________________________________________________

Antal axlar

Avgift per år Avgift per

Avgift per

Avgift per

 

månad

vecka

dag

__________________________________________________________

högst 3 axlar

850 euro

85 euro

23 euro

8 euro

4 eller fler

1 400 euro

140 euro

37 euro

8 euro

axlar

 

 

 

 

__________________________________________________________

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

1 Senaste lydelse 2008:478.

108

Prop. 2010/11:52

__________________________________________________________

Antal axlar

Avgift per år Avgift per

Avgift per