Regeringens proposition 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun Prop.
och vistelsekommun 2010/11:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 januari 2011

Jan Björklund

Maria Larsson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i fråga om ansvarig kommun i social-  
tjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till  
vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Förslagen syftar till att förtyd-  
liga kommunernas ansvar och därigenom skapa bättre förutsättningar för  
att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet. Samtliga regler  
om ansvarsfördelning mellan kommuner när det gäller stöd och hjälp  
enligt socialtjänstlagen samlas i ett nytt kapitel.  
Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och  
hjälp enligt socialtjänstlagen kvarstår. Om det står klart att en annan  
kommun enligt de nya reglerna ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för en  
enskild, ska dock vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta  
situationer.  
Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen,  
föreslås att bosättningskommunen ska ansvara för stöd- och hjälpinsatser.  
Detta ska även gälla om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun  
än den egna oavsett om det är en längre eller en kortare tid, t.ex. under en  
semester eller studieperiod. Det kan också avse personer som utsätts för  
våld eller andra övergrepp och som måste vistas i en annan kommun än  
bosättningskommunen. Med bosättningskommun avses den kommun där  
den enskilde är stadigvarande bosatt eller en annan kommun om den  
enskilde har starkast anknytning till den kommunen.  
Det föreslås också att det i socialtjänstlagen och LSS ska införas en  
skyldighet för vistelsekommunen att på begäran av bosättningskom-  
munen bistå med utredning och verkställighet i vissa fall. Det ska gälla  
när äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller allvarligt  
sjuka har behov av insatser för att kunna vistas en kortare tid i en annan 1
 

kommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för sådan verkställighet enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tilllämpar.

Både i socialtjänstlagen och LSS föreslås att en kommun ska ha ett sammanhållet ansvar för en person som genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en annan kommun. En kommun som beslutat om en sådan insats i en annan kommun behåller ansvaret för insatser enligt såväl socialtjänstlagen som LSS, oavsett vilken lag som legat till grund för beslutet.

En kommun som beslutat om boende i en annan kommun, t.ex. i ett tillfälligt härbärge, behåller ansvaret för stöd- och hjälpinsatser om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Detta gäller framförallt hemlösa.

I propositionen föreslås ett skriftligt förfarande vid begäran om överflyttning av ärenden, och tidsgränser för avgörande av sådana frågor. En möjlighet att i förväg ansöka om insatser i en annan kommun föreslås för personer som på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun.

I LSS föreslås undantag från bosättningskommunens ansvar när en kommun verkställer en boendeinsats i annan kommun. För att verkställa ett beslut i en annan kommun krävs särskilda skäl och den kommun som beslutat om boendet behåller ansvaret både för boendeinsatsen och för andra insatser som personen kan behöva enligt LSS. Vidare föreslås en utvidgning av möjligheten att ansöka om förhandsbesked enligt LSS. Även en person som redan bor i en kommun ska kunna ansöka om förhandsbesked om en annan kommun har ansvar för personens insatser enligt LSS.

Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att följa upp och utvärdera utvecklingen och konsekvenserna av regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Prop. 2010/11:49

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 6
2 Lagförslag ........................................................................................ 7
  2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen  
    (2001:453) ......................................................................... 7

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade................... 15

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall ....................................... 20

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om

  mottagande av asylsökande m.fl...................................... 21
2.5 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken...... 22

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om

    införande av skollagen (2010:800).................................. 23
3 Ärendet och dess beredning ........................................................... 24
4 Bakgrund........................................................................................   24
  4.1 Gällande rätt .................................................................... 24
    4.1.1 Socialtjänstlagen............................................. 24
    4.1.2 Lagen om stöd och service till vissa  
      funktionshindrade........................................... 27
  4.2 Behov av förändringar..................................................... 30
    4.2.1 Inledning......................................................... 30
    4.2.2 Socialtjänstlagen............................................. 31
    4.2.3 Lagen om stöd och service till vissa  
      funktionshindrade........................................... 32
5 Regler om ansvar enligt socialtjänstlagen...................................... 34

5.1Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta

  ansvar kvarstår men begränsas ........................................ 34
5.2 Bosättningskommunens ansvar ....................................... 38
  5.2.1 Bosättningsbegreppet och  
    bosättningskommunens ansvar ....................... 38
  5.2.2 Personer som är hemlösa ................................ 40
  5.2.3 Personer som utsätts för våld eller andra  
    övergrepp........................................................ 41
  5.2.4 Ansvarig kommun vid semester och andra  
    tillfälliga vistelser under kortare tid................ 43

5.3Ansvar hos kommun som beslutat om boende i

annan kommun ................................................................ 46

5.4Folkbokföringskommunens ansvar vid vistelse på

    kriminalvårdsanstalt eller på sjukhus .............................. 47
6 Skyldighet för vistelsekommunen att i vissa fall bistå  
  bosättningskommunen ................................................................... 48
  6.1 Vistelsekommunens skyldighet att bistå  
    bosättningskommunen enligt socialtjänstlagen ............... 48
  6.2 Ersättning mellan kommuner .......................................... 53
  6.3 Särskild avgift vid dröjsmål med verkställighet .............. 56

Prop. 2010/11:49

3

7 Huvudregel och undantag för ansvar enligt LSS ............................ 57

7.1Vistelsekommunen ansvarar för akuta stöd- och

serviceinsatser .................................................................. 57

7.2Kommun som beslutat om boende i annan kommun

    enligt LSS behåller ansvaret............................................. 60
8 Överflyttning av ärenden enligt socialtjänstlagen........................... 67
9 Rätt att ansöka om insatser i annan kommun.................................. 69
  9.1 Möjligheten att flytta till en annan kommun enligt  
    socialtjänstlagen............................................................... 69
  9.2 Förhandsbesked enligt LSS.............................................. 71
10 Sammanhållet ansvar för bistånd enligt socialtjänstlagen och  
  LSS-insatser.................................................................................... 73
11 Ensamkommande barn.................................................................... 76
  11.1 Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn ....... 76

11.2Särskilt förordnad vårdnadshavare för

    ensamkommande barn...................................................... 77
12 Övriga frågor .................................................................................. 78
  12.1 Särskild reglering för vissa grupper ................................. 78
  12.2 Behörighet att avgöra frågan om ansvarig kommun ........ 80
  12.3 Hemsjukvård.................................................................... 80
13 Konsekvenser.................................................................................. 82
14 Uppföljning och utvärdering........................................................... 83
15 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.................................... 83
16 Författningskommentar................................................................... 84

16.1Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453)........................................................................ 84

16.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade.................... 91

16.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall........................................ 96

16.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om

  mottagande av asylsökande m.fl. ..................................... 96
16.5 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...... 96

16.6Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om

  införande av skollagen (2010:800)................................... 97
Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet Ingen får vara  
  Svarte Petter (SOU 2009:38)............................................. 98
Bilaga 2 Författningsförslag i betänkandet (SOU 2009:38) .......... 108
Bilaga 3 Remissinstanser till betänkandet (SOU 2009:38)............ 119
Bilaga 4 Sammanfattning av departementspromemorian  
  Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall  
  (Ds 2010:21) ................................................................... 120
Bilaga 5 Författningsförslag i promemorian (Ds 2010:21)............ 121
Bilaga 6 Remissinstanser till promemorian (Ds 2010:21)............. 128

Prop. 2010/11:49

4

Bilaga 7 Lagrådsremissens lagförslag........................................... 129 Prop. 2010/11:49
Bilaga 8 Lagrådets yttrande .......................................................... 146  
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde    
den 13 januari 2011.............................................................................. 153  

5

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:49

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

2.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

3.lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

4.lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

5.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

6.lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

6

2 Lagförslag Prop. 2010/11:49

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)1

dels att 2 kap. 2 och 3 §§ samt 16 kap. 1 och 2 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1 och 2 §§ ska utgå,

dels att 2 kap. 1 §, 6 kap. 9 och 15 §§ samt 16 kap. 3, 4, 6 a och 6 e §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., samt en ny paragraf, 16 kap. 6 i §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap. 1 §

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen.

2 a kap. Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag

Ansvarig kommun

1 §

Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp

1 Senaste lydelse av 16 kap. 1 § 2009:596.

7

enligt 2 kap. 1 §, om inte annat Prop. 2010/11:49 följer av 3–5 §§.

2 §

Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.

3 §

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel

1.den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller

2.om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller

3.om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning.

4 §

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1.familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2.hem för vård eller boende enligt 6 kap.,

3.boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4.bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

5.bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad

bostad enligt 9 § 8 eller 9 lagen 8

om stöd och service till vissa funk- Prop. 2010/11:49 tionshindrade, eller

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun.

5 §

Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp

1.under kriminalvård i anstalt,

2.under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun,

3.som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen

6 §

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

1.bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,

2.verkställa bosättningskommunens beslut.

7 §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

9

Ansökan om insatser i en annan kommun

8 §

En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

1.till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller

2.på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas.

9 §

En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

Överflyttning av ärende

10 §

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets

Prop. 2010/11:49

10

Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran meddelas av socialnämnden i vårdnadshavarens hemkommun.

varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

En begäran enligt andra stycket ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning.

11 §

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos Socialstyrelsen. En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning.

Socialstyrelsen ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Be- slut i ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in, om det inte finns särskilda skäl för en längre handläggningstid.

12 §

Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar ärendet.

6 kap.

9 §2

Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose vårdnadshavarens behov av stöd och hjälp.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna enligt 7 §.

Ett medgivande enligt 12 § att ta 15 §
Ett medgivande enligt 12 § att ta
emot ett barn med hemvist utom- emot ett barn med hemvist utom-
lands i syfte att adoptera det och lands i syfte att adoptera det och
2 Senaste lydelse 2003:407.  

Prop. 2010/11:49

11

ett samtycke enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i den eller de sökandes hemkommun.

I de fall samtycke enligt 14 § lämnats av socialnämnden i en annan kommun fullgör i stället den nämnden skyldigheterna enligt 7 §.

ett samtycke enligt 14 § till att Prop. 2010/11:49
adoptionsförfarandet får fortsätta  

meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose den eller de sökandes behov av stöd och hjälp.

Den socialnämnd som lämnat samtycke enligt 14 § ska fullgöra skyldigheterna enligt 7 §.

16 kap.

3 §3

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

– ansökan enligt 2 kap. 3 §, – ansökan enligt 2 a kap. 8 §,

bistånd enligt 4 kap. 1 §,

vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,

förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

medgivande enligt 6 kap. 6 §,

medgivande enligt 6 kap. 12 §,

återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

4 §4

Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i ärenden om

1.tillstånd enligt 7 kap. 1 §,

2.omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

3.föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,

4.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9–11 §§, samt

5. överflyttning av ärende enligt 5. överflyttning av ärende enligt
16 kap. 1 §. 2 a kap. 11 §.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.

3Senaste lydelse 2009:836.

4Senaste lydelse 2009:596.

12

Beslut av Socialstyrelsen och domstol i fråga som avses i första stycket Prop. 2010/11:49 2, 3 och 4 gäller omedelbart.

6 a §5

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje stycket begärt att få senarelägga verkställandet.

Om en bosättningskommun med stöd av 2 a kap. 6 § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

6 e §6

Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om biståndet eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 6 a § fjärde stycket ska betala den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

6 i §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2 ska skyldigheten i 6 f–6 h §§ att rapportera till So- cialstyrelsen och till kommunfull-

5Senaste lydelse 2008:965.

6Senaste lydelse 2006:495.

13

mäktige avse även vistelsekommu- Prop. 2010/11:49 nen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2.En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.

3.En kommun som beviljat insatser före ikraftträdandet ska behålla ansvaret för insatserna till dess att kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.

4.Föreskrifterna i 2 a kap. 6 och 7 §§ ska inte tillämpas i ärenden där beslut meddelats före ikraftträdandet.

14

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om Prop. 2010/11:49
  stöd och service till vissa funktionshindrade  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade1

dels att 17 a § ska upphöra att gälla,

dels att 16, 27, 28 a och 28 e §§ ska ha följande lydelse, och

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 16 a–16 e och 28 i §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser från kommunen enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

16 §

En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2–10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser

1.insats enligt 9 § 8 eller 9,

eller

2.andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.

1 Senaste lydelse av 17 a § 2000:1032.

15

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs.

Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer.

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget.

16 a §

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

1.bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,

2.verkställa bosättningskommunens beslut.

16 b §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

16 c §

Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa ett beslut enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun som har beslutat om boendet har ansvaret enligt denna lag gentemot den person som till följd av beslutet är bosatt i den andra kommunen.

16 d §

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem eller hem för vård

Prop. 2010/11:49

16

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje stycket,

eller boende enligt 6 kap. social- Prop. 2010/11:49 tjänstlagen (2001:453),

2.boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller

3.bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

16 e §

Ansvar enligt 16 c och 16 d §§ upphör om bosättningskommunen påbörjar verkställighet av insatser efter förhandsbesked enligt 16 § tredje stycket.

27 §2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1.insatser för en enskild enligt 9 §,

2.utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3.återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,

5.tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

6.omhändertagande av personakt enligt 23 d §,

7.föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller

8.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g–26 i §§. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

28 a §3

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

2Senaste lydelse 2010:480.

3Senaste lydelse 2008:77.

17

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller Prop. 2010/11:49 en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols av-

görande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

28 e §4

Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att domen om insatsen vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala den särskilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

28 i §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f–28 h §§ att rapportera till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2.En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte en annan kommun efter ansökan från den enskilde övertar ansvaret för ärendet enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.

3.I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för 16 § fjärde stycket samt 16 a och 16 b §§.

4 Senaste lydelse 2008:77.

18

4.En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt denna lag ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en annan kommun, efter ansökan från den enskilde, övertar ansvaret enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.

5.I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.

Prop. 2010/11:49

19

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 47 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

47 §1

Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun som enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Att överflyttning av ärenden till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 16 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och med anledning av omhändertagande enligt 13 § fattas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den förvaltningsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 § första stycket.

Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Att överflyttning av ärenden till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 2 a kap. 10 och 11 §§ socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och beslut med anledning av omhändertagande enligt 13 § fattas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den förvaltningsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

1 Senaste lydelse 2009:800.

Prop. 2010/11:49

20

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn skall Migrationsverket i stället anvisa en kommun som skall ordna boendet. Migrationsverket skall anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun skall barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning skall ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 skall registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska ordna boendet. Migrationsverket ska anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun ska barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som avses 1 § första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

1 Senaste lydelse 2006:177.

Prop. 2010/11:49

21

När en försäkrad ansöker om eller beviljas assistansersättning ska den kommun där han eller hon är bosatt höras i ärendet, om det inte är obehövligt.
2.5 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Prop. 2010/11:49
Härigenom föreskrivs att 51 kap. 21 och 22 §§ socialförsäkringsbalken  
ska ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

51 kap.

21 §

När en försäkrad ansöker om eller beviljas assistansersättning ska den kommun som enligt 16, 16 c eller 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har ansvar för insatser åt den försäkrade höras i ärendet, om det inte är obehövligt.

Beslut om assistansersättning och beslut enligt 17–19 §§ ska sändas till kommunen.

För den som beviljats assistansersättning ska den kommun där den försäkrade är bosatt ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka.

22 §

För den som beviljats assistansersättning ska den kommun som enligt 16, 16 c eller 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har ansvar för insatser åt den försäkrade ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

22

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om Prop. 2010/11:49
  införande av skollagen (2010:800)  
Härigenom föreskrivs att det i lagen (2010:801) om införande av skol-  
lagen (2010:800) ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
    4 a §  

Vid tillämpningen av 2 a kap. 9 § tredje stycket i 1985 års skollag ska hänvisningen till 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) i stället avse 2 a kap. 10 eller 11 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

23

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:49

I april 2009 överlämnade Vistelseutredningen betänkandet Ingen får vara Svarte Petter – Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38) till regeringen. Utredaren hade bl.a. i uppdrag att utreda vistelsebegreppet i socialtjänstlagen (2001:453) i vissa situationer. En sammanfattning av betänkandet och dess lagförslag finns i bilaga 1 och bilaga 2. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (S2009/3464/ST). Förutom de förslag som läggs fram i denna proposition har utredaren även lämnat andra förslag.

Som komplement till utredarens förslag när det gäller vissa enskilda som för en begränsad tid vill vistas i en annan kommun än den där han eller hon är bosatt, t.ex. under semestern, utarbetades och analyserades ett alternativt förslag i departementspromemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21). Promemorians förslag ersätter motsvarande förslag i betänkandet. Promemorians förslag avser även lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I promemorian behandlades också förslag till andra ändringar i den lagen. Dessa avser när en kommun verkställer beslut om boendeinsats i en annan kommun, en utvidgning av möjligheten att ansöka om förhandsbesked och bestämmelser som stärker en kommuns sammanhållna ansvar för olika insatser. En sammanfattning av departementspromemorian och dess lagförslag finns i bilaga 4 och bilaga 5. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 6. En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (S2010/4745/ST).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 25 november 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 7. Lagrådets yttrande finns i bilaga 8. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 6.1 och i författningskommentaren. Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets förslag. Några redaktionella ändringar har även gjorts i förhållande till lagrådsremissen.

4 Bakgrund

4.1Gällande rätt

4.1.1 Socialtjänstlagen

Vistelsekommunens ansvar

Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område. Bestämmelsen slår fast den grund-

läggande regeln att kommunen har ansvaret för socialtjänsten. Enligt

24

2 kap. 2 § första stycket socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Enligt förarbetena till motsvarande bestämmelser i den tidigare socialtjänstlagen (1980:620) bör emellertid vistelsekommunens ansvar inte leda till att vistelsekommunen ska vidta alla de åtgärder som kan behövas när den enskilde är bosatt i annan kommun. I sådana fall bör vistelsekommunen kunna flytta över ärendet till hemkommunen, om den enskildes hjälpbehov lämpligen kan tillgodoses där, i vart fall när den enskilde under längre tid har behov av insatser, men däremot inte vid tillfälligt hjälpbehov under t.ex. en resa. Socialnämnden i vistelsekommunen är dock ensam ansvarig för att behövliga åtgärder kommer till stånd till dess att socialnämnden i den andra kommunen har samtyckt till att ta över ärendet (prop. 1979/80:1 del A s. 523f).

Regeringsrätten har i ett par mål yttrat sig i fråga om ansvarig kommun för hemtjänstinsatser under sommarvistelse (se RÅ 84 2:33 II och RÅ 1988 ref. 24). Regeringsrättens slutsats är att om en enskild har behov av hemtjänst under en tillfällig vistelse är det den kommun där den enskilde vistas som ska ansvara för att tillgodose behovet. Att den enskilde kan få hemtjänst i sin hemkommun saknar betydelse om den enskilde har behov av hemtjänst under den tillfälliga vistelsen.

Kommunerna har inom socialtjänstverksamheten det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp de behöver även i fråga om insatser som egentligen vilar på en annan huvudman. Av detta yttersta ansvar följer en skyldighet för kommunen att i samverkan med andra samhällsorgan medverka till att den enskilde får arbete, bereds sjukvård eller får det stöd eller den hjälp som han i övrigt behöver. Med ansvaret följer också en skyldighet för kommunen att tillfälligt ge den enskilde behövlig vård i väntan på att ansvarig huvudman vidtar behövliga insatser (a. prop. s. 523). Regeringsrätten har flera gånger prövat omfattningen av detta yttersta ansvar, och konstaterat att skyldigheten att vidta åtgärder inträder i akuta nödsituationer, om den enskilde inte kan invänta insatser från den rätta huvudmannen.

När inträder vistelsekommunens ansvar?

Det är den kommun där den enskilde befinner sig när hjälpbehovet inträder som har ansvaret för stöd och hjälp till den enskilde. Denna avsikt framgår av förarbetena till 3 § i den tidigare gällande socialtjänstlagen, som motsvarar nuvarande 2 kap. 2 § (prop. 1979/80:1, del A s 523f).

Enligt 2 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) kan dock enskilda i vissa fall ansöka om insatser i en annan kommun än den där de befinner sig. Det gäller dem som till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att behövliga insatser erbjuds där. De personer som åsyftas är huvudsakligen de som har så omfattande behov att de är i behov av vård och omsorg dygnet runt (prop. 1996/97:124 s. 175).

I RÅ 2008 ref. 18 har Regeringsrätten anfört att 2 kap. 3 § inte ska tolkas motsatsvis, och att det även i andra situationer kan vara möjligt för

Prop. 2010/11:49

25

enskilda att ansöka om insatser i en annan kommun än den där de befin- Prop. 2010/11:49
ner sig. Enligt domen ska därför en ansökan från en person som avser att  
tillbringa sin semester i kommunen prövas även om den enskilde ännu  
inte vistas där.  
När upphör vistelsekommunens ansvar?  
Den kommun som beslutat om en insats för en enskild ansvarar för be-  
slutet så länge insatsen pågår. Ansvaret upphör först när insatsen är av-  
slutad. Ansvaret för ärendet kan dessförinnan under vissa förutsättningar  
flyttas över till en annan kommun enligt 16 kap. 1 § socialtjänstlagen.  
Detta förutsätter bl.a. att den andra kommunen accepterar överflytt-  
ningen. Om kommunerna inte kommer överens i frågan kan Socialstyrel-  
sen efter ansökan besluta om överflyttning av ärendet.  
Vidare har Regeringsrätten i RÅ 1989 ref. 50 slagit fast att en kommun  
som beslutat om insatser för en enskild har fortsatt behörighet att besluta  
om insatser för den enskilde så länge samma hjälpbehov kvarstår.  
Enligt 11 kap. 4 § socialtjänstlagen ska socialnämnden slutföra en ut-  
redning som rör ett barns behov av skydd och stöd eller vård av miss-  
brukare, även om den som utredningen avser byter vistelsekommun.  
Skyldigheten upphör om den nya vistelsekommunen övertar ärendet eller  
det annars flyttas över.  
Undantag från vistelsekommunens ansvar  
I 16 kap. 2 § socialtjänstlagen finns undantag från vistelsekommunens  
ansvar. Enligt första stycket har den kommun som beslutat om en vistelse  
i en annan kommun i vissa fall ansvar för bistånd, individuellt behovs-  
prövat stöd och individuellt behovsprövade sociala tjänster som den  
enskilde kan behöva. Detta gäller om en enskild efter beslut av social-  
nämnden vistas i en annan kommun i familjehem, hem för vård eller  
boende, särskilda boendeformer för äldre eller bostäder med särskild  
service för människor med funktionsnedsättning. Ansvaret gäller även  
om personen i fråga har blivit folkbokförd i vistelsekommunen (prop.  
1996/97:124, s 158–159).  
På samma sätt har folkbokföringskommunen enligt 16 kap. 2 § andra  
stycket socialtjänstlagen ansvar för stöd och hjälp till en enskild under  
kriminalvård i anstalt, under vård på sjukhus eller i annan sjukvårds-  
inrättning på initiativ av någon annan än en kommun. Detta ansvar gäller  
också insatser som aktualiserats inför avslutningen av sådan vård.  
Avtalsmöjligheter  
Att en vistelsekommun, eller en annan kommun, har ansvar för stöd- och  
hjälpinsatser innebär att den kommunen ska utreda, besluta om, finan-  
siera och verkställa de insatser som den enskilde kan behöva. Att kom-  
munen ska verkställa insatserna innebär dock inte att kommunen måste  
utföra den faktiska insatsen själv. Enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen får  
en kommun sluta avtal med annan om att utföra uppgifter inom social-  
tjänsten. Sådant avtal kan träffas med en enskild utförare eller med en 26

annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock Prop. 2010/11:49 inte överlämnas till en enskild.

Särskild avgift

Enligt 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden eller enligt en domstols avgörande, åläggas att betala en särskild avgift till staten. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Avgiften ska inte åläggas om den enskilde själv begärt att insatsen ska senareläggas.

Det är Socialstyrelsen som ansöker om att särskild avgift ska betalas, och frågan prövas av förvaltningsrätten. Kommunen kan åläggas särskild avgift även om verkställigheten påbörjas efter att Socialstyrelsen ansökt hos förvaltningsrätten. För att särskild avgift ska kunna dömas ut ska ansökan delges kommunen inom två år från beslutet eller domen.

Sanktionsavgiften har införts som påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid. Någon generell tidsfrist för vad som är skälig tid har inte angetts i förarbetena till bestämmelserna. Det måste alltid göras en bedömning i det enskilda fallet, och det kan ta längre tid att verkställa vissa former av bistånd jämfört med andra.

Socialnämnderna ska en gång per kvartal rapportera till Socialstyrelsen och till kommunens revisorer om de beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutet. Socialnämnderna ska också rapportera när ett sådant beslut har verkställts.

4.1.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ansvariga huvudmän för stöd- och serviceinsatser

Enligt 16 § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, har en kommun ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen. Enligt förarbetena till lagen kan ledning hämtas från reglerna om folkbokföring när det gäller bedömningen av var en person ska anses bosatt (prop. 1992/93:159 s. 185). Som regel kan en person anses bosatt på den ort där han eller hon är folkbokförd.

Även landstinget har förpliktelser enligt lagen. Ett landsting ansvarar i dessa situationer gentemot dem som är bosatta i landstinget.

Om inte något annat avtalats ansvarar kommunen för samtliga i lagen definierade insatser för särskilt stöd och särskild service (9 §) utom rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar (9 § 1). Den senare insatsen ansvarar landstinget för, om inte annat avtalats (2 § första stycket).

Om behov av insatser enligt LSS uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun ska vistelsekommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs (16 § tredje stycket). Det kan enligt förarbetena röra sig om exempelvis en tillfällig genomresa eller några månaders boende i

27

en sommarbostad (a. prop. s. 186). Det ansvar som avses här är ansvaret Prop. 2010/11:49
för att resurser ställs till förfogande vid akuta situationer.  
Rätten att flytta  
För att underlätta för personer som tillhör personkretsen i 1 § LSS att  
flytta mellan olika kommuner finns i LSS en bestämmelse som innebär  
att den enskilde kan ansöka om förhandsbesked i fråga om de stöd- och  
serviceinsatser som han eller hon anser sig behöva i den nya kommunen  
(16 § andra stycket). På detta sätt kan den enskilde i förväg få besked av  
inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen.  
Av samma lagrum följer att kommunen genast ska börja planera och  
förbereda insatser som förhandsbeskedet ger personen rätt till om han  
eller hon ska bosätta sig i kommunen. Om insatser beviljas gäller för-  
handsbeskedet under sex månader räknat från den dag då insatserna blir  
tillgängliga.  
För att ha rätt till förhandsbesked ska enligt förarbetena avsikten att  
flytta till en annan kommun vara klar och bestämd (a. prop. s. 185). Den  
enskilde kan till exempel inte kräva förhandsbesked av flera kommuner  
för samma tid.  
Rätten att träffa avtal  
Enligt 17 § första stycket LSS kan kommunen eller landstinget med bi-  
behållet ansvar sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla insatser  
enligt lagen. Ett sådant uppdragsavtal kan träffas med en annan kommun  
eller med en enskild utförare. Det ska enligt förarbetena (a. prop. s. 186)  
vara fråga om själva utförandet av stödet eller insatsen. Myndighetsutöv-  
ningen med bl.a. beslutsfattande kan inte överlåtas.  
Enligt en ny bestämmelse som träder i kraft den 1 januari 2011 ska en  
kommun i vissa fall underrättas om ett avtal som en annan kommun har  
träffat med en enskild utförare. Det gäller när ett boende i familjehem, i  
bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9 § 8 LSS), i bostad  
med särskild service för vuxna eller i annan särskilt anpassad bostad för  
vuxna (9 § 9 LSS) ska tillhandahållas i kommunen (prop. 2009/10:176  
Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och  
trygghet).  
Möjlighet att verkställa ett beslut i en annan kommun  
Ett beslut om en boendeinsats är inte alltid möjligt att tillgodose i bosätt-  
ningskommunen. Kommunen har därför möjlighet att verkställa ett beslut  
om boende i en annan kommun, men behålla ansvaret enligt LSS för  
personen, trots att han eller hon inte längre kommer att vara bosatt i  
kommunen. Det sker genom att kommunen enligt 17 a § LSS får träffa  
avtal med en annan kommun eller en enskild vårdgivare i en annan  
kommun om kostnadsansvar för LSS-insatser för en enskild som genom  
en boendeinsats inte längre kommer att vara bosatt i kommunen.  
Det ansvar som kommunerna kan avtala om kan omfatta alla LSS-  
insatser som kan bli aktuella under den tid den enskilde är bosatt i den 28

andra kommunen. Bestämmelsen utgör ett undantag från bosättnings- Prop. 2010/11:49 kommunens ansvar enligt 16 §, och från lokaliseringsprincipen i 2 kap.

1 § kommunallagen (1991:900).

En förutsättning för att ett avtal enligt 17 a § ska kunna ingås är att det  
föreligger särskilda skäl. Bestämmelsen infördes i syfte att underlätta för  
t.ex. personer som har en ovanlig diagnos eller som har komplicerade  
funktionsnedsättningar, att få tillgång till anpassade boendelösningar och  
särskild kompetens som det kan vara svårt att tillhandahålla i små kom-  
muner. Bestämmelsen ger också möjlighet för kommuner med ett litet  
befolkningsunderlag att samverka om bl.a. gemensamma gruppbostäder  
för att kunna erbjuda fler boendealternativ än vad som annars varit fallet.  
Möjligheten att träffa avtal enligt 17 a § LSS infördes den 1 januari  
2001. Enligt förarbetena (prop. 2000/01:6 s. 10) är avsikten inte att för-  
ändra den enskildes rätt att flytta till en annan kommun. Avtalsmöjlig-  
heten för kommunerna ska således inte påverka den enskildes rätt att  
ansöka om förhandsbesked. Om han eller hon önskar flytta ska ansökan  
om förhandsbesked behandlas som om den enskilde var bosatt i kommu-  
nen dit ansökan lämnas.  
Regeringsrättens tolkning av rätten till förhandsbesked när en person  
redan är bosatt i kommunen  
Frågan om vilken kommun som ansvarar för LSS-insatser, och rätten att  
ansöka om förhandsbesked när en person är bosatt i ett LSS-boende i en  
annan kommun, har prövats i en dom från Regeringsrätten, RÅ 2007 ref  
40. Av domen följer att den som redan är bosatt i en kommun inte kan  
ansöka om förhandsbesked där. Detta gäller oavsett om bosättningen  
skett på eget initiativ eller till följd av kommunens beslut och avtal enligt  
17 a §. Däremot är bosättningskommunen skyldig att pröva en ansökan  
om insatser enligt huvudregeln i 16 §, även om kommunen har ett avtal  
med den ursprungliga bosättningskommunen, enligt vilket den senare ska  
behålla kostnadsansvaret.  
Olika avtal och avtalens giltighet  
Även före den 1 januari 2001 då 17 a § LSS infördes träffade kommu-  
nerna avtal om kostnadsansvar. De avtal som ingicks löpte tills dess  
någon part sade upp avtalet. Det saknades dock lagstöd för att träffa  
dessa avtal (prop. 2000/01:6, s 7 f).  
Enligt 4 § andra och tredje stycket lagen (1993:388) om införande av  
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har  
kommuner en möjlighet att träffa avtal för personer som flyttat från  
kommunen. Sådana avtal träffades fram till den 1 januari 1996 då den  
nya lagen (LSS) skulle vara genomförd. Ett sådant avtal upphör att gälla  
om den enskilde flyttar till en tredje kommun eller tillbaka till den första  
kommunen.  
Det finns således avtal som kan avse tre olika tidsperioder: Avtal som  
träffats före den 1 januari 1996, avtal som ingåtts under tiden från och  
med 1 januari 1996 till och med den 31 december 2000 samt avtal som  
ingåtts efter den 1 januari 2001. 29
 
Särskild avgift och rapporteringsskyldighet Prop. 2010/11:49
Motsvarande regler om rapporteringsskyldighet och särskild avgift, som  
finns i socialtjänstlagen (2001:453) när det gäller ej verkställda beslut  
och domar, finns även i LSS (28 a–28 h §§). Se vidare avsnitt 4.1.1.  
Ansvarig kommun vid ärenden om assistansersättning  
Ärenden om assistansersättning handläggs av Försäkringskassan. Det  
regleras från och med den 1 januari 2011 i 51 kap. socialförsäkrings-  
balken, förkortad SFB. När en person som uppbär assistansersättning får  
assistansen utförd genom kommunens försorg får Försäkringskassan  
besluta att assistansersättningen ska betalas ut till kommunen i den ut-  
sträckning den motsvarar den avgift kommunen får ta ut för assistansen  
(51 kap. 17 § SFB).  
Den kommun där den som beviljats assistansersättning är bosatt ska  
ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka (51 kap.  
22 § SFB). När en person har beviljats assistansersättning ska därför  
Försäkringskassan underrätta bosättningskommunen om beslutet och det  
belopp som kommunen ska betala. Kommunen ska även underrättas om  
ändringar av beslutet om dessa har betydelse för kommunens ersättnings-  
skyldighet (51 kap. 23 § SFB).  
Vid handläggning av ärenden hos Försäkringskassan ska den kommun,  
i vilken den som ansöker om eller erhåller assistansersättning är bosatt,  
kunna höras i ärenden om assistansersättning (51 kap. 21 § SFB). Beslut  
om assistansersättning ska sändas till den kommun där den som beviljats  
ersättning är bosatt.  

4.2Behov av förändringar

4.2.1Inledning

Principen om vistelsekommunens ansvar har en lång historia i Sverige. Enligt socialhjälpslagen från 1956 skulle den enskilde garanteras hjälp omedelbart, oavsett i vilken kommun den hjälpsökande befann sig. Den enskildes rätt till bistånd var dock fortfarande begränsad till vissa verksamhetsområden.

Bakgrunden till att det infördes en bestämmelse om kommunens yttersta ansvar i den ursprungliga socialtjänstlagen var att det ansågs angeläget att markera att socialtjänsten i första hand skulle vara en kommunal angelägenhet. Kommunens yttersta ansvar ansågs som en förutsättning för att den enskildes ekonomiska och personliga trygghet skulle kunna garanteras. Med ansvaret följde också en skyldighet för kommunen att tillfälligt ge den enskilde behövlig vård i väntan på att ansvarig huvudman vidtar behövliga insatser. Det slogs även fast att det var vistelsekommunen, dvs. den kommun där den enskilde befinner sig när behovet av hjälp inträder, som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp han eller hon behöver.

Sedan socialtjänstlagen (1980:620) trädde i kraft år 1982 har det

genomförts ett antal förändringar i kommunernas ansvarsfördelning.

30

Dessa bestämmelser har främst tillkommit för att tydliggöra ansvars- Prop. 2010/11:49 frågan och har ofta lett till att det gjorts undantag från vistelsekommu-

nens ansvar i riktning mot att en kommun ska ha ett sammanhållet ansvar. Även Regeringsrätten har i ett flertal avgöranden uttalat principer för vilken kommun som ska vara ansvarig i olika situationer. Alla dessa omständigheter sammantagna har lett till oklarheter om vem som har ansvaret, vilket i sin tur lett till att människor som ofta flyttar eller vistas i olika kommuner hänvisas runt och inte får den hjälp som de behöver.

4.2.2 Socialtjänstlagen

Vistelsekommunens ansvar

Vistelsekommunens ansvar infördes med den grundläggande och praktiska avsikten att en person ska kunna få stöd och hjälp av den kommun där han eller hon befinner sig när behovet uppstår.

Det framgår dock av förarbetena till den ursprungliga socialtjänstlagen (proposition 1979/80:1 om socialtjänsten, s. 523) att vistelsekommunens ansvar inte innebär någon skyldighet att vidta alla de åtgärder som kan behövas när den enskilde är bosatt i en annan kommun.

Olika tolkningar

Den begränsning av vistelsekommunens ansvar som framgår av förarbetena (se ovan) har inte formaliserats i lag eller andra föreskrifter, vilket bidragit till att tolkningen av hur långt vistelsekommunens ansvar sträcker sig varierar mellan kommuner. Dessa olika tolkningar av förarbetsuttalanden, lagändringar och praxisuttalanden, liksom kommunernas tillämpning av denna praxis, har bidragit till att grundprincipen om vistelsekommunens ansvar med åren allt mer har tunnats ut. Detta har bidragit till en osäkerhet om vad som är gällande rätt.

Tolkningsproblem uppstår bl.a. i de fall då personer med behov av stöd- och hjälpinsatser rör sig mellan olika kommuner eller saknar fast förankring i en viss kommun. Det kan exempelvis handla om en hemlös person eller en person som har utsatts för våld av en närstående och som tagit sig till ett skyddat boende i en annan kommun.

I dessa situationer är det relativt vanligt med tvister om vilken kommun som har ansvaret för att bistå den enskilde. Tvisterna leder ofta till att kommunerna fokuserar på ansvarsfrågan i stället för på den enskildes behov av stöd och hjälp. Det förekommer t.ex. att den enskilde hänvisas fram och tillbaka mellan olika kommuner, ibland utan att få någon hjälp förrän ansvarsfrågan är löst. Tvisterna utgör då ett rättssäkerhetsproblem för den enskilde, i den meningen att han eller hon inte får tillgång till de insatser som han eller hon har laglig rätt till.

Kommunernas ansvarsfördelning behöver anpassas till ett förändrat samhälle med ökad rörlighet, krav på flexibilitet och ökad valfrihet samt krav på samhällets möjligheter att erbjuda effektivt skydd till vissa grupper.

31

Övergripande om det som föreslås i socialtjänstlagen Prop. 2010/11:49
För att den enskildes rätt till hjälp och stöd ska kunna garanteras är det  
viktigt att tydliggöra hur långtgående och omfattande vistelsekommunens  
ansvar ska vara. För att förtydliga kommunernas ansvar enligt social-  
tjänstlagen och skapa förutsättningar för att undvika tvister i så stor ut-  
sträckning som möjligt föreslås ändringar och nya bestämmelser i lagen.  
Anledningen till detta är att kommuner och andra instanser efterfrågar en  
tydligare och mer detaljerad reglering, då det skett en uppluckring i  
tillämpningen av bestämmelserna om vistelsekommunens ansvar på det  
sätt som beskrivits ovan.  
Förslagen är inte avsedda att påverka bedömningen av när en person  
har rätt till bistånd eller omfattningen av biståndet. Syftet är således inte  
att ändra betydelsen eller omfattningen av begreppet skälig levnadsnivå,  
såsom det utvecklats i praxis. Förslagen är inte heller avsedda att påverka  
kommunens yttersta ansvar för att människor ska få stöd och hjälp i olika  
situationer, oavsett vem som är huvudman.  
Det föreslås att bosättningskommunen ska ha ansvar för insatser enligt  
socialtjänstlagen. Detta ska gälla oavsett om personen vistas i bosätt-  
ningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. Med bosättnings-  
kommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt  
eller en annan kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknyt-  
ning. Vistelsekommunens ansvar omfattar dock alltid akuta situationer.  
Förslagen innebär vidare att vistelsekommunen liksom nu kommer att  
ha det yttersta ansvaret och vara garanten för att det alltid finns en kom-  
mun som har ett ansvar när inte någon annan har det. Vistelsekommun är  
den kommun där den enskilde befinner sig när han eller hon ansöker om  
stöd och hjälp eller det på annat sätt framkommer att personen behöver  
stöd och hjälp från kommunen.  
För äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer  
som har en allvarlig sjukdom, som vill genomföra en kortare vistelse  
(högst cirka sex månader) i en annan kommun ansvarar bosättnings-  
kommunen enligt förslaget. Om bosättningskommunen begär det ska  
vistelsekommunen biträda med utredning och verkställighet.  
När en person vistas i en kommun på grund av att en annan kommun  
beslutat om insatser i den kommunen ska den beslutande kommunen  
även fortsättningsvis behålla ansvaret för de insatser som personen behö-  
ver enligt socialtjänstlagen. Ansvaret upphör bl.a. när behovet av insatser  
inte behövs längre eller när ärendet flyttas över till bosättningskommu-  
nen.    
Det föreslås även en utvidgning av rätten att få ansöka om biståndsin-  
satser för att kunna flytta.  
4.2.3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
Boende i en annan kommun än hemkommunen  
LSS-kommittén konstaterar i betänkandet Möjlighet att leva som andra  
(SOU 2008:77) att det uppstått oklarheter om ansvarsfördelning mellan  
kommuner bl.a. i samband med att kommuner samverkar om att tillhan-  
dahålla ett boende enligt LSS. Det drabbar ytterst den enskilda personen 32
 

när det gäller långsiktighet i stödet och framtida möjligheter att tillför- Prop. 2010/11:49 säkras goda levnadsvillkor. Kommittén föreslår därför att en kommuns

möjlighet att behålla ansvaret för en person som beviljas boende enligt LSS i en annan kommun än hemkommunen borde förtydligas. I regeringens proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet bedömde regeringen att frågorna krävde ytterligare överväganden och att man avsåg att återkomma i frågan.

Sammanhållet ansvar

I betänkandet Möjlighet att leva som andra tar LSS-kommittén även upp behovet av ett sammanhållet ansvar för stöd och service när människor är placerade eller bosatta i en annan kommun än den som beviljat insatserna. Kommittén föreslår att den kommun som placerar en person i en annan kommun enligt socialtjänstlagen även ska ansvara för stöd- och serviceinsatser enligt LSS. Som kommittén påpekar finns det många fördelar med ett sammanhållet ansvar och för att markera vikten av ett sådant finns det behov av att reglera detta. Det finns dock behov även av det omvända mot vad kommittén föreslår, dvs. om en person beviljats ett boende enligt LSS i en annan kommun än den som beslutat om insatsen, så ska den beslutande kommunen även ansvara för insatser enligt socialtjänstlagen.

Tillfällig vistelse i annan kommun

De ändringar som föreslås i denna proposition när det gäller frågan om vilken kommun som ska ansvara för insatser enligt socialtjänstlagen vid tillfällig vistelse i en annan kommun under kortare tid behöver även föras in i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Skälet till detta är att det inte kan anses befogat att ha olika regler i socialtjänstlagen och LSS när personer t.ex. studerar, åker på semester eller vistas på ett sommarställe.

33

5 Regler om ansvar enligt socialtjänstlagen Prop. 2010/11:49

5.1Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar kvarstår men begränsas

Regeringens bedömning: Grundprincipen bör även i fortsättningen vara att den kommun där den enskilde vistas har det yttersta ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp.

Regeringens förslag: Det ska framgå av lagen att en annan kommun än vistelsekommunen kan ha ansvar för stöd och hjälp. Om det står klart att en annan kommun har ansvaret, ska vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta situationer.

Bestämmelser om vilken kommun som ansvarar för stöd och hjälp införs i ett nytt kapitel i socialtjänstlagen. De nuvarande bestämmelser som reglerar sådant ansvar flyttas till det nya kapitlet.

Utredarens förslag och bedömning: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag och bedömning. Utredaren gör bedömningen att vistelsebegreppets innebörd bör förtydligas, bl.a. på det sättet att den som inte fysiskt vistas i någon kommun i Sverige inte ska kunna beviljas stöd- och hjälpinsatser.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker utredarens förslag och bedömning att vistelsekommunens ansvar ska kvarstå men begränsas. Justitieombudsmannen instämmer i att vistelsekommunens ansvar bör vara kvar och menar att de föreslagna ändringarna framstår som lämpade för ändamålet. Även Kammarrätten i Stockholm instämmer i att vistelsekommunens ansvar bör kvarstå och att det behövs förtydliganden i fråga om kommunernas ansvar. Kammarrätten ifrågasätter om den av utredaren föreslagna 2 a kap. 1 § innebär ett snävare vistelsebegrepp än nuvarande 2 kap. 2 §. Också Jönköpings kommun ifrågasätter den ändrade formulering av 2 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen i nuvarande lydelse gett upphov till den grundläggande principen om vistelsekommunens yttersta ansvar. Några remissinstanser, t.ex. Tyresö kommun, anser att det är oklart vilka insatser som omfattas av begreppet akuta stöd- och hjälpinsatser. Haparanda kommun och Sollentuna kommun efterfrågar ett tydligare resonemang kring betydelsen av den enskildes vilja att återvända till bosättningskommunen. Länsstyrelsen i Västra Götaland anser inte att en enskild mot sin vilja ska behöva återvända till en bosättningskommun för att få de insatser som behövs. Socialstyrelsen menar att det inte klargörs vad som bör gälla för personer som efter en tids bosättning utomlands avser att flytta tillbaka till Sverige. Länsstyrelsen i Stockholms län samt Huddinge kommun anser att förslaget behöver förtydligas i de fall då ett barn bor växelvis hos vårdnadshavare i olika kommuner. UNICEF anser att förtydliganden behövs när det gäller en kommuns ansvar för barn som vistas utomlands, och för utländska barn som vistas tillfälligt i Sverige.

34

Skälen för regeringens bedömning och förslag Prop. 2010/11:49

Vistelsekommunens yttersta ansvar bör kvarstå

För den enskilde personen är det viktigt att det finns en tydlig reglering av ansvarsfördelningen mellan kommunerna så att det inte uppstår konflikter mellan kommunerna som förtar den enskildes rätt till stöd och hjälp. Som beskrivits i avsnitt 4.2.1 har tolkningen av vistelsebegreppet och vistelsekommunens ansvar kommit att variera mellan olika kommuner och i olika situationer. Avsikten med de förslag som läggs i denna proposition är därför att tydliggöra ansvaret mellan vistelsekommunen och bosättningskommunen för att minska antalet tolkningstvister och underlätta samarbete mellan kommunerna.

Regeringen delar den uppfattning som utredaren framfört om att principen om vistelsekommunens ansvar ska kvarstå. Det är enligt regeringens bedömning av grundläggande betydelse att den enskilde alltid ska garanteras omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon befinner sig när hjälpen behövs.

Ansvaret innebär att en person aldrig kan nekas bistånd i en kommun med beskedet att behovet kan tillgodoses i en annan kommun om det inte står klart vilken kommun som ska ha ansvaret. Detta innebär att den kommun som tar emot en ansökan om biståndsinsatser, eller som får vetskap om att en person eller en familj kan ha behov av biståndsinsatser, aldrig kan avvisa eller avsluta ett ärende utan att vara överens med en annan kommun om vem som bär det huvudsakliga ansvaret.

Några remissinstanser, t.ex. Kammarrätten i Stockholm och Jönköpings kommun, har ifrågasatt behovet och lämpligheten av att ändra i lagtexten om man inte avser att göra några ändringar i sak när det gäller kommunens yttersta ansvar. Regeringen instämmer i att det ska göras så liten ändring som möjligt när ändring i sak inte är avsedd. Av redaktionella skäl och i överensstämmelse med utredarens förslag föreslår dock regeringen att bestämmelsen om vistelsekommunens yttersta ansvar ändras så att den del som reglerar vilken kommun som är ansvarig, dvs. vistelsekommunen, flyttas till det nya kapitlet om ansvarig kommun. Övriga delar kvarstår oförändrade.

Utredaren framför i betänkandet att kravet på vistelse i en kommun bör leda till att stöd- och hjälpinsatser i regel inte ska beviljas personer som befinner sig utomlands. Regeringen föreslår inte någon ändring i denna del då konsekvenserna av att slå fast en sådan tolkning av vistelsebegreppet inte är tillräckligt utredda.

Av 1 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. framgår att de personer som omfattas av den lagen inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för förmåner av motsvarande karaktär. För stöd och hjälp som en asylsökande kan ha rätt till enligt socialtjänstlagen ska samma principer som för andra enskilda gälla i fråga om ansvarig kommun.

För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här för besök, följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser. Regeringen föreslår inte några förändringar i detta avseende.

35

Ansvaret ska begränsas när den enskilde är bosatt i en annan kommun Prop. 2010/11:49
Utredaren anser att vistelsekommunens ansvar ska begränsas om den  
enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen. Enligt utre-  
daren är denna ansvarsfördelning redan etablerad i många kommuner.  
Samma begränsning föreslås om en annan kommun beslutat om place-  
ring i vistelsekommunen eller om en folkbokföringskommun enligt lag  
har ansvar för den enskilde.  
Regeringen instämmer i huvudsak i utredarens förslag och föreslår att  
vistelsekommunens ansvar ska vara begränsat i de fall då den enskilde är  
bosatt i en annan kommun eller när den kommun som beslutat om bo-  
ende i annan kommun eller folkbokföringskommunen är huvudansvarig  
kommun. Begränsningen föreslås innebära att vistelsekommunen ska  
ansvara endast i akuta situationer. Detta bör dock bara gälla om det står  
klart att en annan kommun har ansvaret för den enskildes stöd- och  
hjälpbehov. Om det är oklart i vilken kommun den enskilde är bosatt, ska  
vistelsekommunen alltid ansvara för att den enskilda personen får allt det  
stöd och den hjälp som han eller hon behöver, inte bara för insatser som  
en akut situation kan föranleda.  
Förslaget bör kunna leda till en tydligare ansvarsfördelning mellan  
kommunerna i olika situationer, vilket innebär ett skydd för enskilda som  
i dag kan hamna mellan stolarna när kommunerna förhandlar om vilken  
kommun som är ansvarig. De regler som föreslås torde dessutom i stor  
utsträckning utgöra praxis i dag.  
Det yttersta ansvaret omfattar alltid en skyldighet för vistelsekommu-  
nen att vidta insatser vid akuta nödsituationer. Det är som nämnts tidi-  
gare en viktig utgångspunkt att den enskilde alltid ska kunna garanteras  
omedelbar hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon befinner sig när  
hjälpbehovet inträder. Om det står klart att det finns en annan kommun  
som ansvarar för den enskildes stöd- och hjälpinsatser är det dock rimligt  
att vistelsekommunens ansvar för att vidta åtgärder begränsas till akuta  
situationer. På samma sätt som kommunen ibland måste vidta åtgärder i  
en annan huvudmans ställe, kan vistelsekommunen komma att behöva  
vidta åtgärder innan bosättningskommunen eller den kommun som be-  
slutat om boende i annan kommun agerar om den enskilde befinner sig i  
en akut situation. Vistelsekommunens ansvar omfattar utredning, beslut,  
verkställighet och kostnader för de insatser som behöver vidtas.  
Akuta situationer  
Begreppet akuta stöd- och hjälpinsatser är enligt utredaren ett vedertaget  
begrepp inom socialtjänsten. Flera remissinstanser menar dock att be-  
greppet kan komma att medföra tolkningsproblem. Regeringen delar  
dessa remissinstansers farhågor som t.ex. innebär att enskilda kan drab-  
bas när en vistelsekommun är osäker på vad som omfattas av begreppet  
och vilka insatser kommunen är behörig att vidta. Regeringen anser  
istället att det begrepp som används av förvaltningsdomstolar vid be-  
skrivningen av kommunernas yttersta ansvar, dvs. akuta situationer eller  
akuta nödsituationer, bättre beskriver gränserna för en vistelsekommuns  
ansvar. Genom att definiera situationen, i stället för insatserna som vis-  
telsekommunen ska tillhandahålla, menar regeringen att kommunerna 36

lättare ska kunna hjälpa en person som inte befinner sig i sin bosätt- Prop. 2010/11:49 ningskommun men som behöver insatser som inte kan vänta.

Akuta situationer ska tolkas på det sätt som begreppet utvecklats i praxis. Framförallt avses sådana situationer som uppstår oväntat och oförutsett, men även andra fall kan förekomma då en enskild inte kan invänta insatser från en annan kommun eller annan huvudman. Det ankommer då på vistelsekommunen att tillhandahålla de insatser som den akuta situationen kräver. Avgörande är hur förhållandena ser ut i det enskilda fallet.

Det kan t.ex. handla om akuta vård- och stödinsatser, men även sådana insatser som krävs för att den enskilde ska kunna återvända till sin bosättningskommun eller ta kontakt med den kommun som beslutat om boende i annan kommun. Det kan röra sig om hjälp att arrangera en hemresa, bistånd i form av pengar till mat och husrum fram till avresan eller ett tillfälligt boende för någon som utsatts för hot. Om den enskilde inte kan eller vill återvända omedelbart, t.ex. på grund av sjukdom, är vistelsekommunen skyldig att bistå med sådana stöd- och hjälpinsatser som den akuta situationen kräver. Många remissinstanser har framfört att det kan uppstå oklarheter om vilket ansvar vistelsekommunen har när en enskild inte omedelbart vill återvända. Regeringen anser att även i dessa situationerna gäller det begränsade ansvaret. Om till exempel en hotad person med barn på egen hand givit sig iväg till ett tillfälligt boende som ligger i en annan kommun och inte vill, vågar eller kan återvända till sin bosättningskommun ankommer det på vistelsekommunen att bistå med de nödvändiga stöd- och hjälpinsatser som den akuta situationen kräver, till exempel ekonomiskt bistånd, boende och insatser som barnet kan behöva. En bedömning av vilka insatser som är nödvändiga får göras i varje enskilt fall och kan jämföras med de situationer då någon vänder sig till kommunen i ett ärende som vilar på en annan huvudman, t.ex. vårdinsatser.

Regler om ansvarsfördelning mellan kommuner samlas

I syfte att ge en tydligare och mer överskådlig bild av samtliga bestämmelser som behandlar ansvarsfördelning mellan kommuner samlas dessa i ett nytt särskilt kapitel, 2 a kap. Härigenom blir det lättare att få en bättre överblick av de regler som gäller. De bestämmelser som reglerar gränserna för kommunens ansvar för socialtjänst i förhållande till andra huvudmäns ansvar överförs dock inte till det nya kapitlet.

37

5.2 Bosättningskommunens ansvar Prop. 2010/11:49

Regeringens förslag: Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ska bosättningskommunen ansvara för det stöd och den hjälp enligt socialtjänstlagen som den enskilde behöver.

Med bosättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller den kommun som den enskilde har sin starkaste anknytning till om det är en annan kommun än den där han eller hon är stadigvarande bosatt eller om den enskilde inte har någon stadigvarande bostad.

Utredarens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanser tillstyrker för-

slaget. Flera remissinstanser befarar dock nya gränsdragningsproblem. Bl.a. Mölndals kommun, Stockholms kommun och Sollentuna kommun, efterfrågar en definition av begreppet bosättningskommun och ifrågasätter kriterierna för vad som ska utgöra starkast anknytning. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att begreppet starkast anknytning bör definieras i lagtexten samt att de kriterier som nämns bör förtydligas. Flera remissinstanser påpekar vikten av tydlighet när det gäller gruppen hemlösa. Länsstyrelsen i Dalarna anser att den hemlöses uppfattning av relationen till sin familj ska vägas in. Flera kommuner, t.ex. Värmdö kommun anser att även den enskildes egen uppfattning bör vara avgörande. Piteå kommun anser att en hemlös ska anses vara bosatt i folkbokföringskommunen. Stockholms Stadsmission anser att flera av de kriterier som utredaren föreslår är motsägelsefulla. De anser i stället att ansvaret för alla stöd- och hjälpinsatser (av icke akut art) ska åvila vistelsekommunen som ska anses vara bosättningskommun om en person utan stadigvarande boende avser att stanna där.

Skälen för regeringens förslag

5.2.1Bosättningsbegreppet och bosättningskommunens ansvar

Regeringen anser att en och samma kommun så långt möjligt bör ha det samlade ansvaret för den hjälp och det stöd som den enskilde är i behov av. I de allra flesta fall har varje människa en bosättningskommun som de på ett självklart sätt tillhör. De flesta som regelbundet är i behov av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen har också en biståndshandläggare eller ett socialkontor i sin kommun som de har regelbunden kontakt med.

Enligt förarbetena till 1980 års socialtjänstlag framgår att tanken redan då var att vistelsekommunens ansvar inte skulle innebära någon skyldighet att vidta alla de åtgärder som kan behövas när den enskilde är bosatt i en annan kommun (prop. 1979/80:1 s. 523). Enligt utredaren är detta redan en etablerad praxis bland många kommuner. Regeringen anser därför att denna praxis bör framgå tydligt av lag. Regeringen instämmer därför i utredarens förslag att bosättningskommunen ska ansvara för de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde behöver om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen.

38

Bosättningskommunen ska ansvara för att utreda behovet av, besluta Prop. 2010/11:49 om, verkställa och finansiera de stöd och hjälpinsatser som den enskilde

behöver. Detta oavsett om den enskilde vistas i bosättningskommunen eller i en annan kommun.

Frågan om när en vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen ska innebära att bosättningskommunen ändras, bör avgöras av vad den enskilde har för avsikter med vistelsen. Om han eller hon har för avsikt att återvända till sin bosättningskommun och har kvar sin bostad anser regeringen att bedömningen av vilken kommun som är bosättningskommun som regel inte bör ändras. Regeringen anser dock, till skillnad från utredaren, att vistelsekommunen ska anses vara bosättningskommun så snart den enskilde uppger att han eller hon inte ämnar återvända till ursprungskommunen. Regeringen vill med detta betona att det är viktigt att kommunerna är lyhörda och inte kräver att en person som inte avser att återvända till den tidigare hemkommunen ska återvända. Anger en person att han eller hon inte avser att återvända så måste kommunen respektera detta.

I detta sammanhang bör också uppmärksammas att regeringens förslag innebär ett klargörande av att vistelsekommunen alltid ansvarar för stöd och hjälp till den enskilde så länge inte bosättningskommunen är klarlagd. Vistelsekommunen kan således inte avsäga sig sitt ansvar för den enskilde genom att hänvisa till folkbokföringskommunen.

Bosättningskommunen – den kommun till vilken den enskilde har starkast anknytning

I betänkandets lagförslag finns ingen allmän definition av vad som menas med bosättningskommun. Utredaren gör bedömningen att en bosättningskommun är den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt och att man i flertalet fall kan utgå ifrån att en person är bosatt där han eller hon är folkbokförd.

Utredaren föreslår en särskild reglering för hemlösa och anger en rad kriterier som ska ha betydelse vid bedömningen av var en hemlös ska anses ha sin starkaste anknytning. Dessa kriterier överensstämmer till stor del med de kriterier som anges i folkbokföringslagen (1991:481) för att avgöra var den enskilde ska vara folkbokförd.

Flera remissinstanser har efterfrågat en definition av begreppet bosättningskommun. Många har också påpekat att det inte finns någon prioriteringsordning i fråga om de kriterier som utredaren anger.

Enligt regeringens förslag ska bosättningsbegreppet vara avgörande för vilken kommun som ansvarar för stöd- och hjälpinsatser. Därför är det av stor betydelse att reglerna för vad som är en bosättningskommun är tydliga.

Regeringen anser att bosättningskommun ska vara den kommun som den enskilde har starkast anknytning till, och att detta bör framgå av lagtexten. Om en enskild har ett stadigvarande boende kan man utgå ifrån att han eller hon har starkast anknytning till den kommunen, och att detta är den kommun där den enskilde är folkbokförd. Om det i det enskilda fallet finns omständigheter som innebär att folkbokföringsuppgifterna

inte överensstämmer med det stadigvarande boendet, t.ex. då någon ofta

39

flyttar eller när uppgifterna av andra skäl inte är uppdaterade, bör den Prop. 2010/11:49 enskilde i stället anses ha starkast anknytning till den kommun där han

eller hon borde vara folkbokförd enligt folkbokföringsreglerna (se bl.a. 12 § folkbokföringslagen (1991:481). En person som är kvarskriven är, i enlighet med folkbokföringslagen, folkbokförd på sin tidigare adress trots att det stadigvarande boendet finns i en annan kommun. Av den föreslagna lagtexten följer att bosättningskommunen ska anses vara den kommun där det stadigvarande boendet finns, och inte folkbokföringskommunen. Om en enskild däremot inte har ett stadigvarande boende, vilket framförallt gäller hemlösa, men även de som flyttar mellan tillfälliga boenden, ska den kommun till vilken den enskilde i övrigt har starkast anknytning anses vara bosättningskommun. Detta kan också gälla ett barn som bor växelvis hos vårdnadshavare som bor i olika kommuner. Även vid denna bedömning kan ledning hämtas från praxis i anslutning till 12 § folkbokföringslagen. Omständigheter som bör vara betydelsefulla vid bedömningen i dessa fall är t.ex. den enskildes sociala nätverk och den enskildes egen uppfattning om till vilken kommun han eller hon har sin starkaste anknytning.

För att underlätta bedömningen av vilken kommun som är bosättningskommun avser regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning som stöd till kommunerna för bedömningen av till vilken kommun en enskild ska anses ha starkast anknytning.

5.2.2Personer som är hemlösa

Hemlösa ska anses bosatta i den kommun till vilken de har starkast anknytning

Hemlösa personer befinner sig i en utsatt situation och är många gånger i stort behov av socialtjänstinsatser. Det har enligt utredaren vuxit fram en praxis i kommunerna att fästa alltför stor vikt vid den enskildes folkbokföring. Detta medför bl.a. att hemlösa personer kan hänvisas till en kommun som de inte längre har någon direkt anknytning till. Det förekommer även enligt utredaren att dessa personer helt vägras bistånd med hänvisning till att de inte är folkbokförda i kommunen.

Regeringen anser inte att det är rimligt att en person hänvisas fram och tillbaka mellan olika kommuner och att ingen tar ansvar för personens behov av stöd och hjälp. Det är därför viktigt att det i lagen tydliggörs vad som ska gälla för de som är hemlösa eller på annat sätt saknar stadigvarande bostad. Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning vara bosättningskommun (se föreslagna 2 a kap. 3 § 3). Den enskildes egen uppfattning om vilken kommun som är bosättningskommun bör vara av betydelse vid bedömningen i dessa fall (se närmare avsnitt 5.2.1).

Regeringen delar utredarens uppfattning att en kommun som beslutat om att placera en hemlös person i en tillfällig boendeform ska behålla ansvaret för de stöd- och hjälpinsatser som han eller hon kan behöva (se avsnitt 5.3).

40

5.2.3 Personer som utsätts för våld eller andra övergrepp Prop. 2010/11:49

Regeringens bedömning: Det bör inte införas någon särskild reglering om ansvar för personer som utsätts för våld eller andra övergrepp och som bor i tillfälligt boende i en annan kommun.

Utredarens förslag: Den kommun som har beslutat om ett tillfälligt boende i en annan kommun för en person som utsatts för våld, hot eller andra trakasserier, ska behålla ansvaret för de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan behöva under den tillfälliga vistelsen.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig är i princip positiva till förslaget. Länsstyrelsen i Skåne län anser att bosättningskommunen även bör ha ansvaret när någon måste ta sig till annan ort innan socialtjänsten hinner fatta ett biståndsbeslut.

Skälen för regeringens bedömning

Allmänt om personer som utsätts för våld eller andra övergrepp

Personer som utsätts för våld eller andra övergrepp är en utsatt grupp som i vissa fall kan tvingas flytta mellan olika kommuner, antingen tillfälligt eller permanent. Många gånger drabbas hela familjen av situationen då de kan tvingas flytta många gånger innan de hittar en stadigvarande lösning eller hotet upphör. I vissa fall kan den enskilde återvända till sin gamla bostadsort efter en tid, även om det inte alltid är till den tidigare bostaden.

En person som utsätts för våld eller andra övergrepp och dennes anhöriga kan få sina personuppgifter skyddade genom olika åtgärder, t.ex. sekretessmarkering eller kvarskrivning. I de allra flesta fall är även polisen involverad i denna typ av ärenden och ansvarar för att den enskilde och dess anhöriga får det skydd som krävs. Alla händelser polisanmäls dock inte utan den hotade kan vända sig direkt till en ideell organisation eller socialtjänsten. Polisens och socialtjänstens bedömningar kan också se olika ut i det enskilda fallet.

År 2007 ändrades 5 kap. 11 § socialtjänstlagen för att tydliggöra socialnämndens skyldighet att särskilt beakta brottsoffers behov av stöd och hjälp, framför allt när det gäller kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialtjänsten ansvarar för att bistå med stöd och hjälp oavsett om polisen i det enskilda fallet gör en annan bedömning eller inte är inkopplad. Socialstyrelsen presenterade i december 2009 allmänna råd (SOSFS 2009:22) om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld för att stödja kommunerna i sitt arbete.

Tillfälligt boende

Det är inte acceptabelt att den enskilde nekas stöd och hjälp med hänvisning till att en annan kommun har ansvaret. Ett uteblivit stöd för denna grupp av personer, t.ex. de med skyddat boende, kan få mycket allvarliga konsekvenser både för den hotade personen och för hans eller hennes anhöriga.

41

Till skillnad från utredaren anser regeringen att det inte behövs någon Prop. 2010/11:49 särskild reglering för dessa fall. Av den föreslagna formuleringen i

2 a kap. 2 och 3 §§ SoL (se avsnitt 5.2) framgår att bosättningskommunen ska ha kvar ansvaret för en enskild även när denne vistas tillfälligt i en annan kommun. Om en person som utsätts för våld eller andra övergrepp tillfälligt måste flytta för att undvika att utsättas för brott, följer det således av nämnda paragraf att bosättningskommunen behåller ansvaret.

En person som utsätts för våld eller andra övergrepp måste ibland ge  
sig av snabbt och hinner inte få, eller behöver inte, socialtjänstens stöd  
för att ta sig bort från hemmet. Om den hotade på eget initiativ akut  
beger sig till en annan kommun och under vistelsen där söker stöd och  
hjälp gäller vistelsekommunens yttersta ansvar i den akuta situationen.  
Enligt förslagen i denna proposition har bosättningskommunen det  
huvudsakliga ansvaret för den enskilde även om han eller hon vistas i en  
annan kommun. Vistelsekommunen är dock enligt regeringens förslag  
alltid skyldig att genomföra de insatser som den akuta situationen kräver,  
t.ex. skyddat boende och ekonomiskt bistånd, i avvaktan på att bosätt-  
ningskommunen erbjuder behövliga insatser. Vid bedömningen av när en  
vistelsekommun övergår till att vara bosättningskommun, kan det finnas  
anledning att ta särskild hänsyn till denna grupps speciella situation och  
därmed tillåta den enskilde att vistas tillfälligt i en kommun under längre  
tid utan att den gamla bosättningskommunens ansvar upphör och övergår  
till vistelsekommunen i egenskap av ny bosättningskommun. Detta gäller  
självfallet under förutsättning att den enskilde inte uppger sig vilja byta  
bosättningskommun permanent.  
Regeringen vill understryka vikten av att kommunerna hanterar ären-  
den som rör personer med skyddade personuppgifter med stor försiktig-  
het. Dessa personer lever många gånger under stor press och upplever  
ofta rädsla för att deras personuppgifter ska röjas vilket kan vara för-  
ödande. Ett röjande skulle exempelvis kunna leda till att den enskilde och  
dennes familj tvingas flytta igen.  
Permanent boende  
Enligt utredaren förekommer det många gånger tvister om ansvarsför-  
delningen mellan kommunerna när en hotad person måste byta bostadsort  
permanent. Regeringen föreslår i likhet med utredaren att socialtjänst-  
lagen ska kompletteras med en bestämmelse som ger den enskilde rätt att  
i förväg ansöka om stöd- och hjälpinsatser hos den kommun som han  
eller hon vill flytta till (se avsnitt 9.1).  
Exempel  
Emil och hans familj har under en längre tid utsatts för hot om våld i  
kommun X där de bor. Socialtjänsten i X kommun gör bedömningen att  
Emil och hans familj i vart fall under en period bör bo i en annan kom-  
mun och beslutar om ett tillfälligt skyddat boende i kommun Y. Kom-  
mun X som fortfarande är Emils bosättningskommun har kvar ansvaret  
för familjens stöd- och hjälpbehov, t.ex. det skyddade boendet. Det visar  
sig att Emil och hans familj under inga omständigheter vill återvända till 42
 

kommun X utan vill fortsätta bo permanent i kommun Y. Eftersom Emils Prop. 2010/11:49 familj inte längre har för avsikt att återvända, är vistelsen i kommun Y

inte längre tillfällig. Kommun Y har därmed övergått till att vara familjens bosättningskommun med hela ansvaret för familjens stöd- och hjälpbehov. Kommun X som har ett pågående ärende om skyddat boende, får ansöka skriftligt om att detta ärende flyttas över till kommun Y. Om familjen har en stadigvarande bostad kvar i kommun X och det inte står klart att familjen faktiskt bytt bosättningskommun, har familjen ändå möjlighet att ansöka om insatser i kommun Y enligt de föreslagna reglerna i 2 a kap. 8 § 2.

Emma bor i kommun A. Hon hotas och flyr akut tillsammans med sin son till en annan kommun (B) där hon ansöker om hjälp. Vistelsekommunen (B) beviljar i den akuta situationen stöd till skyddat boende. Hon beviljas även ekonomiskt bistånd eftersom hon inte fick med sig någonting vid sin flykt. Vistelsekommunen (B) hänvisar dock Emma till kommun A för mer långsiktiga insatser, eftersom kommun A fortfarande är den bosättningskommun som hon tänker återvända till. Kommun A är enligt de föreslagna bestämmelserna i 2 a kap. 3 § skyldig att ansvara för Emmas stöd- och hjälpbehov även om hon tillfälligt befinner sig i en annan kommun. Om kommun B fattat ett beslut som löper under längre tid får kommun B ansöka skriftligt om överflyttning av ärendet till kommun A. Om Emma inte vill kontakta sin bosättningskommun (A), är vistelsekommunen B, så länge Emma har för avsikt att återvända till kommun A, skyldig att vidta alla de insatser som krävs i den akuta situationen (föreslagna 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen).

Även Anna bor i kommun A och lever under ständiga hot och trakasserier. Hennes situation är dock inte lika akut som Emmas. Kommun A erbjuder henne insatser i kommunen, men hon inser att situationen är ohållbar i längden och att hon därför måste flytta till en annan kommun. Innan hon flyttar vill hon dock förvissa sig om att hon kan få hjälp med skyddat boende i den nya kommunen. Hon ansöker därför i förväg om insatser i kommun B enligt den föreslagna 2 a kap. 8 § 2 socialtjänstlagen.

5.2.4Ansvarig kommun vid semester och andra tillfälliga vistelser under kortare tid

Regeringens bedömning: Det bör inte finnas undantag från bosättningskommunens ansvar vid en enskilds tillfälliga vistelse under en kortare tid i annan kommun, t.ex. vid semester eller kortare studieperioder.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens.  
Remissinstanser: Det övervägande antalet remissinstanser instämmer  
i bedömningen. Sex remissinstanser, Göteborgs kommun, Jönköpings  
kommun, Lunds kommun, Skellefteå kommun, Sigtuna kommun samt  
Stockholms kommun, avstyrker eller är tveksamma till bedömningen och  
förordar i stället att vistelsekommunen ska ha ansvaret vid tillfälliga  
vistelser. Lunds kommun avstyrker eftersom man anser att den föreslagna  
lösningen skulle begränsa den enskildes rörelsefrihet och möjlighet att  
välja var han eller hon i tillfälliga perioder önskar få sitt behov av insat- 43

ser tillgodosett. Förslaget skulle innebära att en enskild som önskar resa någonstans, först måste få ett besked av hemkommunen om resan kan genomföras. Skellefteå kommun anser att begreppet ”begränsad tid” kommer att orsaka svårigheter och påpekar att det kan bli fråga om mycket annat än semestervistelser och att vistelsetiderna kan variera kraftigt. Stockholms kommun anser att kommuner med många sommarboende genom förändringarna i fastighetsskatten har fått en kompensation för ökade kostnader medan Stockholm som har förhållandevis få sommarboende riskerar att drabbas ekonomiskt både av den mellankommunala regleringen av fastighetsskatten och av detta förslag. Stockholms kommun anser att den kommun som utför tjänsterna ska svara för kostnaderna och att det innebär onödigt krångel med fakturering. Piteå kommun anser att det är angeläget att se över gränsdragningen och övergången mellan tillfällig vistelse, planerad längre tids vistelse och permanent boende. Specialpedagogiska skolmyndigheten efterfrågar en förklaring av vad som menas med ”kortare tids studier på annan ort” och betonar vikten av att studerande med funktionsnedsättning ska kunna fullfölja årslånga studier på folkhögskola med stöd från hemkommunen, vilket även

Folkbildningsrådet anfört. Kommunförbundet i Stockholms län anser att det bör tydliggöras vem som har ansvaret i de fall då den enskilde inte har behov av bistånd i bosättningskommunen utan endast i semesterkommunen. Pensionärernas Riksorganisation menar att fördelarna med bosättningskommunens ansvar överväger nackdelarna. Sveriges Pensionärsförbund (SPF) ser med stor tillfredsställelse att förslaget underlättar för äldre att åtnjuta hjälp även när de önskar befinna sig tillfälligt i annan kommun. SPF uppfattar också förslaget som en praktisk tillämpning av de nyligen införda stadgandena rörande individuellt värdighetsmål i socialtjänsten.

Skälen för regeringens bedömning

Vistelseutredningen föreslår i betänkandet Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) att vistelsekommunen ska ansvara för stöd- och hjälpinsatser till en person som avser att vistas i kommunen för en begränsad tid och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av sådana insatser för att kunna genomföra vistelsen. Utredarens förslag innebär ett undantag från principen om att vistelsekommunen endast ska ansvara för akuta insatser när en annan kommun har huvudansvaret.

I promemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21) har det föreslagits att bosättningskommunen ska behålla det huvudsakliga ansvaret för enskilda i så stor utsträckning som möjligt. Ett sådant system är praktiskt för den enskilde och underlättar för honom eller henne att röra sig mellan olika kommuner. Personen behöver inte på nytt ansöka om insatser varje gång han eller hon tillfälligt önskar vistas i en annan kommun under en begränsad tid. Han eller hon behöver bara vända sig till sin ordinarie biståndsbedömare i bosättningskommunen. För personen blir det enklare att planera en eventuell semestervistelse med sin ordinarie biståndshandläggare. Handläggaren känner personen och hans eller hennes behov. Det blir istället biståndsbedömaren i bosätt-

Prop. 2010/11:49

44

ningskommunen som får stå för samordning och kontakterna med vistelsekommunens hemtjänst för att diskutera de praktiska detaljerna kring individens hjälpbehov. Regeringen delar den bedömning som redovisas i promemorian. Lunds kommun befarar att bestämmelsen skulle begränsa den enskildes rörelsefrihet. Regeringens avsikt är dock den motsatta, d.v.s. att underlätta och förenkla för den enskilde att röra sig mellan olika kommuner.

Bosättningskommunen ska således ansvara för den enskilde personen så länge han eller hon inte bosätter sig i en annan kommun eller får starkare anknytning till den andra kommunen. Detta gäller också om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun, oavsett hur länge vistelsen pågår. Det kan handla om en längre tids studier eller arbete på annan ort, men också en semestervistelse under några månader i sommarhuset, en kurs på annan ort eller ett kortare besök med ledsagning för att gå på teater. Ansvaret ska gälla så länge inte bedömningen av vilken kommun som är bosättningskommun förändras på grund av att vistelsen och anknytningen till den andra kommunen blir så stark att den ska betraktas som bosättningskommun.

Skulle det under en tillfällig vistelse uppkomma helt nya behov, t.ex. på grund av att den enskildes hälsa försämras, är det vistelsekommunens ansvar att besluta om nödvändiga insatser i den akuta situationen. Det handlar främst om behov som inte är kända utan uppstår oförutsett under vistelsen (se avsnitt 5.1).

Regeringen delar inte den uppfattning som framförts av några remissinstanser att behovet av bistånd ska begränsas till vissa insatser. Behovet av bistånd enligt socialtjänstlagen ska prövas på sedvanligt sätt utifrån vad som är skälig levnadsnivå, och kan omfatta flera olika åtgärder beroende på omständigheterna i den enskilda fallet. Avsikten är inte att bedömningen av vad som utgör skälig levnadsnivå ska ändras.

Kommunförbundet i Stockholms län anser att det bör tydliggöras vem som har ansvaret i de fall då den enskilde inte har behov av bistånd i bosättningskommunen utan endast i semesterkommunen. Enligt förslagen så ska bosättningskommunen pröva ansökningen i detta fall. Om däremot behovet skulle uppstå akut under det att personen vistas i sommarbostaden är det enligt här föreslagna regler vistelsekommunens ansvar.

För att underlätta för vissa persongrupper att genomföra kortare vistelser i andra kommuner föreslås särskilda skyldigheter för vistelsekommunerna i dessa fall, se avsnitt 6.

Prop. 2010/11:49

45

5.3 Ansvar hos kommun som beslutat om boende i annan Prop. 2010/11:49
  kommun

Regeringens förslag: Placeringskommunens ansvar för insatser ska inte vara begränsat utan omfatta alla stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen.

En kommun ska också behålla ansvaret för stöd- och hjälpinsatser om en enskild till följd av ett beslut vistas i en annan kommun i annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun.

Utredarens förslag: Överensstämmer i princip med regeringens. Remissinstanserna: De flesta av de remissinstanser som yttrat sig i

frågan är positiva. Örebro kommun anser att det är oklart hur länge ansvaret ska kvarstå samt hur omfattade ansvaret ska vara.

Skälen för regeringens förslag: Enligt gällande rätt ska placeringskommunen ansvara för bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, individuellt behovsprövat stöd och individuellt behovsprövade sociala tjänster enligt 3 kap. 6 § och 5 kap. 1 och 9 §§ socialtjänstlagen som den enskilde kan behöva när han eller hon efter beslut av en kommun vistas i en annan kommun i familjehem, hem för vård eller boende eller sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 16 kap. 1 §.

Enligt utredarens lagförslag ska placeringskommunen ansvara för samtliga stöd- och hjälpinsatser i dessa fall. Regeringen delar utredarens uppfattning och vill därmed främja enhetlighet och ett sammanhållet vårdansvar för den enskilde.

Utredaren föreslår också att en kommun som beslutat om att placera en person i en tillfällig boendeform ska behålla ansvaret för de stöd- och hjälpinsatser som han eller hon kan behöva. Regeringen stödjer utredarens förslag. Regeringen föreslår att den kommun som beslutat om boende i en annan kommun behåller ansvaret för stöd- och hjälpinsatser, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Det avser framförallt olika grupper av personer som är hemlösa, t.ex. enskilda för vilka bosättningskommunen inte är klarlagd eller när en hotad person som beviljats skyddat boende inte har någon klar bosättningskommun. Så snart bosättningskommunen är klarlagd kan kommunen ansöka om att ärendet överflyttas dit. Denna bestämmelse omfattar samtliga insatser som den enskilde kan ha behov av, inte bara de som har samband med det ursprungliga hjälpbehovet.

Den kommun som beslutat om boende i en annan kommun enligt LSS ska enligt regeringens bedömning också behålla ansvaret för insatser enligt socialtjänstlagen (se vidare avsnitt 10 om förslag om ett sammanhållet ansvar).

46

5.4 Folkbokföringskommunens ansvar vid vistelse på Prop. 2010/11:49
  kriminalvårdsanstalt eller på sjukhus  

Regeringens förslag: Den kommun där den enskilde är folkbokförd ska ansvara för samtliga stöd- och hjälpinsatser enligt socialtjänstlagen under kriminalvård i anstalt och vård på sjukhus samt inför avslutningen av sådan vård.

Utredarens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Kriminalvården efterfrågar ett förtydligande av

att folkbokföringskommunens ansvar under kriminalvård i anstalt även ska avse tiden under pågående utslussningsaktiviteter, till exempel vid en vistelse på behandlingshem i annan kommun än hemkommunen. Socialstyrelsen påpekar att flera kommuner kan komma att bli ansvariga i ett och samma ärende, t.ex. bosättningskommun, folkbokföringskommun samt vistelsekommun.

Skälen för regeringens förslag: Enligt gällande rätt ska folkbokföringskommunen ansvara för bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, individuellt behovsprövat stöd och individuellt behovsprövade sociala tjänster enligt 3 kap. 6 § och 5 kap. 1 och 9 §§ socialtjänstlagen när en enskild vistas i kriminalvårdsanstalt eller på sjukhus, samt vid avslutande av sådan vård. Enligt utredarens lagförslag ska folkbokföringskommunen ansvara för samtliga stöd- och hjälpinsatser i dessa fall. Regeringen, som med de lagändringar som föreslås, vill främja enhetlighet och ett sammanhållet ansvar för den enskilde, delar utredarens uppfattning.

Kriminalvården har efterfrågat ett förtydligande kring omfattningen av folkbokföringskommunens ansvar när den enskilde verkställer en påföljd. I förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 1996/97:124) konstaterar regeringen att folkbokföringskommunen ska vara ansvarig när den enskilde genom beslut av annan huvudman avtjänar fängelsestraff. An- svaret gäller såväl under vistelse på anstalten som i anslutning till att vården upphör. När en person inte är folkbokförd i Sverige har vistelsekommunen biståndsansvaret (prop. 1996/97:124 s.161 ff och s. 191).

Folkbokföringskommunens ansvar omfattar hela den tid den enskilde avtjänar sitt fängelsestraff, således både under anstaltstiden och under den tid utslussningsåtgärder pågår. Regeringen anser därför inte att det finns behov av att göra några förändringar i lagtexten.

Regeringen delar Socialstyrelsen uppfattning att det kan uppstå situationer när det tolkas som att flera kommuner kan ha ansvaret samtidigt. Regeringen saknar däremot underlag för att föreslå ett förtydligande i dessa fall. När problemet uppstår får det i stället lösas genom överenskommelser eller en begäran om överflyttning.

47

6 Skyldighet för vistelsekommunen att i vissa Prop. 2010/11:49
  fall bistå bosättningskommunen  

6.1Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen enligt socialtjänstlagen

Regeringens förslag: Vistelsekommunen ska i vissa fall vara skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och verkställa beslut. Det ska inte gälla vid alla vistelser utan endast när en person till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En övervägande del av remissinstanserna är posi-

tiva till förslaget. Datainspektionen ifrågasätter om sekretessbelagda uppgifter i nu aktuella fall kan lämnas ut med stöd av 10 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Myndigheten anser att även bestämmelsen i 6 § lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten kan innebära en begränsning när det gäller möjligheten att utan författningsstöd lämna ut personuppgifter mellan kommunerna. Socialstyrelsen anser att man i första hand bör använda möjligheten att inhämta samtycke från den enskilde. Myndigheten anser vidare att även placeringskommunen, i de fall denna inte sammanfaller med bosättningskommunen, bör ges möjlighet att begära att vistelsekommunen bistår med verkställighet. Tyresö kommun anser inte att det är rimligt att vistelsekommunen vid tillfälliga vistelser ska bistå med verkställighet för insatser som kräver längre tids planering. Norrtälje kommun anser att avsedda insatser ytterligare bör preciseras att gälla t.ex. hemtjänst, ledsagning, avlösning, eftersom det annars kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde då kommuner kan ha olika utbyggd social omsorgsverksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting anser att de föreslagna bestämmelserna bör kompletteras med regler om skyldighet för bosättningskommunen att, innan beslut fattas, samråda med vistelsekommunen. Organisationen menar att förslaget annars möjliggör för bosättningskommunen att fatta beslut om stöd- och hjälpinsatser med en utformning som vistelsekommunen saknar rimlig möjlighet att verkställa.

Skälen för regeringens förslag

Sveriges befolkning blir allt äldre. Många lever friska och är aktiva högt upp i åldrarna men kan ändå behöva hemtjänst. Många äldre män och kvinnor eller personer med funktionsnedsättning som har fritidshus i en annan kommun än bosättningskommunen vistas vanligtvis där under kortare eller längre tid under året. Dessa personer och även allvarligt sjuka människor är ofta i behov av insatser enligt socialtjänstlagen för att över huvud taget kunna genomföra semestervistelser eller andra kortare besök i annan kommun. För att underlätta för dessa personer anser regeringen att det behövs särskilda regler.

48

Som nämnts i avsnitt 5.2.4. ska bosättningskommunen ansvara för stöd och hjälpinsatser även när en person tillfälligt vistas i en annan kommun. Bosättningskommunen ansvarar då för utredning, kostnader, beslut och verkställighet. För att underlätta genomförandet av sådana vistelser för beskrivna grupper finns det ett behov av att i lag reglera vistelsekommunens ansvar. För att bosättningskommunen ska kunna utreda behovet av insatser och därigenom möjliggöra vistelsen för den enskilde kan det krävas att vistelsekommunen bistår bosättningskommunen med utredning.

Vistelsekommunen ska, om bosättningskommunen begär det, även vara skyldig att bistå med att verkställa beslut om insatser. Vistelsekommunen ska då ansvara för att insatserna utförs i enlighet med de regler som gäller enligt socialtjänstlagen, t.ex. beträffande dokumentation och god kvalitet. Rapportering om missförhållanden (enligt den s.k. lex Sarah) ska i så fall i första hand göras till den nämnd som bedriver verksamheten.

Bistå i utredningen

I vissa fall kan vistelsekommunen behöva bistå bosättningskommunen i utredningen. Den enskilde kan behöva helt eller delvis andra insatser i t.ex. sin sommarstuga än i sitt ordinarie boende. Insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras. Det kan t.ex. finnas skillnader i närmiljön som påverkar hans eller hennes förmåga att klara sig utan hjälp. Vistelsekommunen kan då behöva bistå genom att besöka det ställe som den enskilde kommer att vistas på eller ge information om avstånd och tillgänglighet på den aktuella orten. I de flesta fall bör det dock röra sig om en mindre behovsutredning, särskilt om vistelsen är återkommande.

Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. gäller bara permanent boende och blir därför inte aktuell vid tillfälliga semestervistelser. Om det finns behov av hjälpmedel gäller bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Sveriges Kommuner och Landsting anser att de föreslagna bestämmelserna bör kompletteras med regler om skyldighet för bosättningskommunen att, innan beslut fattas, samråda med vistelsekommunen. Ett antal kommuner berör även frågor kring vistelsekommunens möjligheter att verkställa beslut som bosättningskommunen fattar. Det kan handla om att bl.a. ha rätt kompetens, att tjänsteutbudet ser olika ut och svårigheter att rekrytera personal under vissa perioder. Enligt 3 kap. 5 § socialtjänstlagen ska kommunens biståndsinsatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan. En utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen ska vidare föregås av en prövning. När det gäller omfattningen av en sådan prövning uttalades i prop. 1979/80:1 som låg till grund för den ursprungliga socialtjänstlagen att med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för kommunen att fatta ett beslut. Med hänvisning till angivna bestämmelser och uttalanden i förarbeten vill regeringen framhålla vikten av att den kommun som ska besluta om insatser i en annan kommun under utredningen samverkar

Prop. 2010/11:49

49

med den kommun som ska tillhandahålla insatserna. Enligt regeringens Prop. 2010/11:49 bedömning behövs därför ingen särskild reglering i detta avseende.

Lagrådet har anfört att det bör övervägas om vistelsekommunens skyldighet att bistå i utredningen ska omfatta alla de uppgifter som bosättningskommunen begär, i stället för de uppgifter som bosättningskommunen behöver. Regeringen anser att det i detta ärende inte finns underlag för en sådan ändring.

Verkställa beslutet

Bosättningskommunen kan välja att själv verkställa beslutet i vistelsekommunen, antingen i egen regi eller via en extern utförare. Enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen har kommunen möjlighet att sluta avtal med annan utförare som exempelvis annan kommun eller enskild utförare. Vistelsekommunen bör emellertid vara skyldig att bistå bosättningskommunen med verkställighet om bosättningskommunen anser sig ha behov av det.

I många fall är det orimligt för bosättningskommunen att själv utöva verkställighet i en annan kommun, särskilt om det är långa avstånd. Om vistelsekommunen ligger långt ifrån bosättningskommunen och det inte går att få tag på någon enskild utförare på plats skulle det kunna innebära höga kostnader och tidskrävande resor för utförarorganisationen i bosättningskommunen att behöva ta sig till platsen för att genomföra insatser som kanske behövs dagligen. När en person avser att tillfälligt vistas i en annan kommun än bosättningskommunen, men till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av stöd- och hjälpinsatser för att kunna genomföra vistelsen bedömer regeringen därför att det är rimligt att vistelsekommunen åläggs att vid behov och på begäran från bosättningskommunen verkställa beslutet på plats. Även vistelsekommun kan välja att själv utföra insatsen eller anlita en extern utförare för detta.

I de flesta fall handlar det sannolikt om likvärdiga insatser som den enskilde har i sin bosättningskommun och ett nytt biståndsbeslut behöver då inte fattas. Men det kan innebära att omkostnaderna för att genomföra insatser i vistelsekommunen blir mer omfattande än vad en likvärdig insats för bosättningskommunen skulle bli, t.ex. kostnader för längre resor i samband med inköp eller liknande. För att det ska vara möjligt att genomföra vissa insatser krävs att bosättningskommunen i god tid informerar och samråder med vistelsekommunen. Att så ska ske framgår även av bestämmelserna om samverkan i socialtjänstlagen, se ovan.

Kortare tid

För att tydliggöra omfattningen av vistelsekommunens skyldighet att bistå med utredning och verkställighet anser regeringen att det finns skäl att begränsa tiden för vistelsekommunens ansvar. Med kortare tid menas i detta fall kortare vistelser upp till cirka sex månader samt att den enskilde avser att återvända till sin bosättningskommun. Alla slags vistelser omfattas som inte i sig medför att bosättningen ändras, t.ex. semestervistelser, kortare tids studier eller arbete.

50

Tillfälliga vistelser kan givetvis vara längre än sex månader. I dessa Prop. 2010/11:49
fall kan bosättningskommunen däremot inte begära att vistelsekommu-  
nen ska bistå med verkställighet och utredning. Det innebär t.ex. att per-  
soner med funktionsnedsättning som studerar på folkhögskola längre än  
ett halvår på annan ort utan att vara folkbokförd där (se t.ex. 9 § folkbok-  
föringslagen) givetvis kan göra det om bosättningskommunen beviljat  
biståndsinsatser till det under en längre tidsperiod. Det är dock bosätt-  
ningskommunen som då ansvarar för utredning och verkställighet. Enligt  
2 kap 5 § socialtjänstlagen kan kommunen när det behövs sluta avtal med  
annan att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett  
sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.  
Krav på god kvalitet  
I socialtjänstlagen finns bestämmelser om god kvalitet (3 kap. 3 § SoL).  
Där anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Enligt  
socialtjänstlagen ska det finnas personal med lämplig utbildning och  
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande  
utvecklas och säkras.  
Kravet på god kvalitet gäller både i kommunal och i enskild verksam-  
het. Det gäller för såväl handläggning av ärenden som genomförande av  
insatser. Kvalitetsparagrafen i socialtjänstlagen gäller direkt för den som  
bedriver verksamheten även om den bedrivs i enskild regi och den gäller  
oavsett om avtalet mellan kommunen och huvudmannen för en enskild  
verksamhet skulle sakna uttryckliga bestämmelser om t.ex. systematiskt  
kvalitetsarbete och personalens kompetens.  
Oavsett om insatserna verkställs av bosättningskommunen eller av  
vistelsekommunen ska kraven på god kvalitet vara uppfyllda.  
Sekretess  
I de fall då en bosättningskommun begär bistånd med utredningen av  
ärenden av en vistelsekommun måste uppgifter kunna lämnas mellan  
kommunerna. Datainspektionen har ifrågasatt möjligheterna för kommu-  
ner att lämna ut uppgifter till varandra med stöd av 10 kap. 2 § offentlig-  
hets- och sekretesslagen (2009:400). Socialstyrelsen har anfört att man i  
första hand bör använda möjligheten att inhämta samtycke från den  
enskilde. I socialtjänstlagen finns flera bestämmelser som ålägger en  
kommun skyldighet att bistå en annan kommun med utredning. Så är  
fallet när någon ansöker om insatser i en annan kommun (nuvarande  
2 kap. 3 §) och när en kommun beslutar om insatser för ett barn eller en  
missbrukare som bytt vistelsekommun (11 kap. 4 §). Liksom i de fallen  
bör den förpliktelse som här åläggs kommunen att lämna information  
innebära att eventuell sekretess bryts (se t.ex. prop. 2002/03:53 s. 109),  
varvid den enskildes samtycke inte behövs.  
Dokumentation  
Dokumentation av ärenden enligt socialtjänstlagen ska ske enligt be-  
stämmelserna i 11 kap. 5–6 §§. Dokumentationen ska utvisa beslut och 51

åtgärder som görs samt faktiska omständigheter och händelser av bety- Prop. 2010/11:49 delse. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes

integritet och han eller hon bör hållas underrättad om de anteckningar som förs om honom eller henne.

För insatser enligt LSS ska dokumentation ske enligt bestämmelserna i  
21 a §–21 b § LSS. Dokumentationen i denna lag motsvarar i stort vad  
som sägs i socialtjänstlagen.  
Socialstyrelsen har i mars 2006 meddelat föreskrifter och allmänna råd  
om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av  
insatser enligt socialtjänstlagen, lagen (1990:52) med särskilda bestäm-  
melser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i  
vissa fall och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-  
hindrade (SOSFS 2006:5). Socialstyrelsen har också som komplement  
gett ut en handbok. Den tredje upplagan av Handläggning och dokumen-  
tation inom socialtjänsten utkom i juni 2010. Den som ansvarar för verk-  
ställighet av insatser enligt socialtjänstlagen och LSS, ansvarar även för  
att den dokumentation som ska ske i samband med genomförandet av  
insatsen blir utförd enligt gällande bestämmelser. Detta gäller såväl bo-  
sättningskommunen som vistelsekommunen.  
Lex Sarah  
Den 1 januari 1999 trädde den så kallade lex Sarah-bestämmelsen om  
anmälningsskyldighet vid allvarliga missförhållanden i kraft (14 kap. 2 §  
socialtjänstlagen). Motsvarande bestämmelse i LSS trädde i kraft den  
1 juli 2005 (24 a § LSS).  
Den 1 juli 2011 kommer anmälningsskyldigheten att ersättas med en  
rapporteringsskyldighet för personal och andra som fullgör uppgifter  
inom viss verksamhet, och utvidgas till att avse hela socialtjänsten,  
inklusive den personal som fullgör uppgifter vid Statens institutions-  
styrelse (prop. 2009/10:131, lex Sarah och socialtjänsten – förslag om  
vissa förändringar). Alla missförhållanden eller påtagliga risker för miss-  
förhållanden ska rapporteras till den som bedriver enskild verksamhet,  
till ledningen för Statens institutionsstyrelse eller till berörd socialnämnd.  
Rapporteringsskyldigheten gäller bara i den egna verksamheten (a. prop.  
s. 35f). Ett allvarligt missförhållande, eller en påtaglig risk för ett all-  
varligt missförhållande, ska också snarast anmälas till Socialstyrelsen av  
socialnämnden, av den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet  
eller av Statens institutionsstyrelses ledning.  
Arbetsmiljölagen  
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är det huvudsakligen arbetsgivaren  
som har ansvar för åtgärder, planering och liknande insatser enligt lagen.  
Tanken i detta fall är inte att bosättningskommunen ska anlita vistelse-  
kommunens personal som inhyrd arbetskraft och på så sätt överta något  
ansvar för dem.  
Avsikten är att vistelsekommunen ska utföra verkställigheten och där-  
med ansvara för personalen på samma sätt när kommunen verkställer  
insatser åt sina egna medlemmar. 52
 

Tillsyn Prop. 2010/11:49

Den statliga tillsynen är en viktig förutsättning för att offentliga regleringar omsätts i praktiken och bidrar till att eventuella brister blir kända. På det sociala området är tillsynen också ett viktigt verktyg för att följa upp kvaliteten i olika verksamheter. Den tillsynsreform som trädde i kraft den 1 januari 2010 innebär att Socialstyrelsen har ansvaret för tillsynen enligt socialtjänstlagen och LSS. Tillsynsreformen innebär också att tillsynen tydliggjorts, förändrats och stärkts. Begreppet tillsyn har definierats och tillsynsrollen har klargjorts i lag. För att ge ökad tyngd åt tillsynen har Socialstyrelsen fått utökade sanktionsmöjligheter. Socialstyrelsen har också fått ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter. Föreskrifter får utfärdas inom fler områden jämfört med tidigare, om det behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa. Dessutom har barnperspektivet i tillsynen stärkts.

Tillsynsreformen har även lett till att tillsynen enligt socialtjänstlagen och LSS organisatoriskt samordnats med tillsynen över hälso- och sjukvården.

Tillsynen granskar bl.a. att kommuner och enskilda utövare som ansvarar för verkställigheten av ett beslut lever upp till kraven om god kvalitet.

6.2 Ersättning mellan kommuner

Regeringens förslag: Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med enligt socialtjänstlagen när en person till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av insatser för att kunna genomföra en kortare tids vistelse i en annan kommun än bosättningskommunen. Ersättningen för verkställighet ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Det begränsade antalet remissinstanser som yttrat

sig kring ersättning har invändningar mot förslaget. Några remissinstanser, bl.a. Strömstads kommun, anser att utgångspunkten för ersättningen mellan kommunerna bör vara vistelsekommunens kostnad för verkställighet. Norrtälje kommun anför därvid att ersättning kan baseras på helt andra förutsättningar än de som den faktiska hjälpen ges under. Även

Specialpedagogiska skolmyndigheten avstyrker att ersättningen för verkställighet ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar eftersom exempelvis folkhögskolestuderande med funktionsnedsättning ofta har ett större hjälpbehov i vistelsekommunen än i sin bosättningskommun. Gotlands kommun anser att vistelsekommunen ska ha rätt till ersättning även för bistånd i utredningen. Detta anser även

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter som också efterfrågar ett resonemang om kostnader för hjälpmedel som behövs i det tillfälliga boendet.

Göteborgs kommun och Skellefteå kommun förordar en fastställd nationell ersättningsnivå.

53

Skälen för regeringens förslag Prop. 2010/11:49
Nuvarande reglering  
I dag är det i praktiken vistelsekommunen som utreder behovet av hem-  
tjänst, utför insatserna och står för kostnaderna när en enskild till följd av  
hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av  
stöd- och hjälpinsatser för att kunna genomföra vistelsen. Detta innebär  
att den enskilde på nytt måste ansöka om bistånd varje gång han eller hon  
avser att vistas i en annan kommun och att ett nytt biståndsbeslut måste  
fattas. Enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga av-  
gifter för hemtjänst enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgif-  
ten får tas ut av den kommun som beviljar hemtjänsten. Den enskilde  
betalar således eventuell avgift till vistelsekommunen i dessa fall.  
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet  
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet tar inte hänsyn till even-  
tuella kostnader för hemtjänst till personer som endast vistas tillfälligt i  
kommunen. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet syftar till att  
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och  
landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service  
oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella för-  
hållanden.  
Kostnadsutjämningen utjämnar för kostnader som kommunen inte själv  
kan påverka. En grundprincip är att endast utjämna för strukturella skill-  
nader i verksamheter som är obligatoriska för kommunerna och lands-  
tingen. Eftersom det kommunalekonomiska utjämningssystemet utgår  
från antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget  
den första november året före utjämningsåret, tar inte systemet hänsyn  
till eventuella kostnader för bistånd till personer som endast vistas tillfäl-  
ligt i kommunen.  
Kostnaderna för hemtjänst i annan kommun  
Utredaren har i betänkandet Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)  
analyserat omfattningen av och kostnaderna för den hemtjänst som be-  
viljas till personer som inte är folkbokförda i kommunen. Socialstyrelsen  
har på utredarens begäran genomfört en registerundersökning avseende  
omfattningen av hemtjänst till personer som inte är folkbokförda i kom-  
munen. Av registerundersökningen framgår att landets kommuner hade  
beviljat mycket få hemtjänsttimmar till personer som inte var folkbok-  
förda i kommunen. Vid den höstmätning som gjordes 2007 uppgick an-  
delen hemtjänsttimmar till personer som inte var folkbokförda i kom-  
munen till 0,5 procent och vid sommarmätningen 2008 till 0,4 procent.  
Utredaren konstaterar sammanfattningsvis att omfattningen av och kost-  
naderna för hemtjänst som beviljas personer som inte är folkbokförda i  
kommunen är små ur ett nationellt perspektiv (SOU 2009:38, avsnitt 3.8  
s. 97 ff). I ett särskilt yttrande till utredaren anförs att det är principiellt  
viktigt att de ekonomiska styrsystemen utformas så att ansvaret för verk-  
samhet och ekonomisk kompensation för denna hänger ihop. På samma 54
 

sätt som kommunen har ekonomiskt ansvar och ersätter utförandekom- Prop. 2010/11:49 munen då ungdomar går i gymnasieskolan i en annan kommun är det

rimligt att bosättningskommunen har ekonomiskt ansvar för de individer som behöver hemtjänst och får det t.ex. i sommarstugan i en annan kommun.

Regeringen anser att det är rimligt att bosättningskommunen behåller det ekonomiska ansvaret över enskilda när de avser att vistas i en annan kommun än bosättningskommunen för en begränsad tid, men till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av stöd- och hjälpinsatser för att kunna genomföra vistelsen. När den enskilde får hemtjänst i en annan kommun t.ex. där sommarstugan är belägen, så avlastas hemtjänsten i det ordinarie boendet i bosättningskommunen.

Olika alternativa lösningar

Ett ersättningssystem för hur bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för de timmar hemtjänst eller annat den tillhandahåller kan utformas på olika sätt. Det är viktigt att systemet för ersättning mellan kommunerna inte är administrativt krångligt och kostsamt utan förefaller lämpligt och väl avvägt. En lösning skulle kunna vara att ersättningen utgår ifrån en fastslagen schablonnivå på nationell nivå. Fördelarna med detta system skulle vara att ersättningen blir densamma i hela landet. Nackdelarna är att metoden med nationell schablon tenderar att bli trubbig och administrativt omständlig. Det blir svårt att anpassa och ändra nivån och ersättningsnivån tar inte heller hänsyn till de lokala förutsättningarna. Ändringar kan ta lång tid att genomföra.

En annan lösning skulle kunna vara att vistelsekommunen ersätts med den faktiska kostnad som denna haft för verkställighet. Fördelen är att vistelsekommunen får ersättning för den faktiska kostnaden. Som flera remissinstanser har påpekat kan samma insatser vara mer kostsamma att genomföra i vistelsekommunen än de är att genomföra i bosättningskommunen, exempelvis om en person vistas på en ö som personalen måste ta sig till. Nackdelen är att framräkningen av kostnaden och fakturahanteringen innebär en ökad administration för båda kommunerna.

En tredje lösning är att bosättningskommunen ersätter kostnaderna för verkställighet som vistelsekommunen bistått med enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen normalt tillämpar.

Det framstår enligt regeringen som mest rimligt att den kommun som fattar beslutet och ansvarar för kostnaderna enligt socialtjänstlagen också har kontroll över de ekonomiska konsekvenserna som ett genomförande har. I de flesta fall bör den enskilde kunna ta med sig sitt beslut och den kostnad som det innebär för t.ex. hemtjänsten i bosättningskommunen till vistelsekommunen. Detta leder till mindre administration för båda kommunerna.

Vistelsekommunen kommer att få olika ersättningar beroende på vilken kommun som ersättningen utgår ifrån. Så är emellertid redan fallet i dag när kommunen väljer att anlita en extern utförare för att verkställa insatser.

55

Den hjälp i utredningen som vistelsekommunen kan behöva bistå Prop. 2010/11:49 bosättningskommunen med bör enligt regeringen ses som en del i sam-

verkan mellan kommunerna och bedöms inte bli så omfattande att det är rimligt att administrera med ersättning.

Bosättningskommunen ska således endast ersätta vistelsekommunen för den verkställighet som den på begäran bistått med. Regler för ersättning till vistelsekommunen ska gälla både för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen och för insatser enligt LSS (se avsnitt 7.1).

6.3Särskild avgift vid dröjsmål med verkställighet

Regeringens förslag: Vistelsekommunen ska ansvara för särskild avgift enligt socialtjänstlagen när bosättningskommunen begärt att vistelsekommunen ska verkställa ett beslut. Bestämmelserna om preskriptionstider för när särskild avgift kan dömas ut, ska i dessa fall gälla för vistelsekommunen. Bestämmelserna om rapporteringsskyldighet ska även gälla vistelsekommunen.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrat sig över förslaget är positiva. Norrtälje kommun anser att ansvarsfrågan blir oklar om bosättningskommunen ska ansvara för rapportering om icke verkställda beslut samtidigt som vistelsekommunen ska ansvara för avgift för inte verkställt beslut. Skellefteå kommun anser att den särskilda avgiften och rapporteringsskyldigheten endast kan få begränsad betydelse som påtryckningsmedel i detta sammanhang, eftersom tillfälliga vistelser som

regel endast varar från någon vecka till några månader

Skälen för regeringens förslag: Enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen och LSS ska den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd åläggas att betala en särskild avgift (se avsnitt 4.1.1).

Bosättningskommunen ska enligt förslaget ansvara för att tillhandahålla stöd- och hjälpinsatser även när den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun, och ska då också enligt nuvarande regler vara skyldig att betala särskild avgift vid dröjsmål med verkställigheten. Vistelsekommunen ska emellertid vara skyldig att på begäran bistå med att verkställa de beslut som bosättningskommunen fattar. Det kan då ifrågasättas om det är rimligt att bosättningskommunen ska ha kvar ansvaret för eventuell särskild avgift på grund av dröjsmål med verkställigheten. Som Skellefteå kommun har påpekat skulle visserligen den särskilda avgiften få begränsad betydelse som påtryckningsmedel, men regeringen instämmer ändå i den bedömning som görs i promemorian, att det är rimligare att vistelsekommunen ansvarar för särskild avgift, om bosättningskommunen har begärt att vistelsekommunen ska verkställa beslutet, eftersom bosättningskommunen därefter inte kan råda över eventuella dröjsmål. Regeringen föreslår därför i enlighet med promemorian, att ansvaret för avgiften i dessa fall ska åvila vistelsekommunen.

Med hänsyn till detta bör de preskriptionstider som gäller för utdömande av särskild avgift även gälla vistelsekommunen i dessa fall.

56

Enligt 16 kap. 6 f–6 h §§ socialtjänstlagen är socialnämnden skyldig att Prop. 2010/11:49 rapportera om gynnande nämndbeslut som inte verkställts inom tre

månader (se avsnitt 4.1.1). Socialstyrelsen har påpekat att även vistelsekommunen kan behöva underrätta sin socialnämnd om att beslut inte kunnat verkställas i rimlig tid, eftersom vistelsekommunens socialnämnd bör ha kännedom om detta, i och med att kommunen kan bli skyldig att betala särskild avgift. Även Norrtälje kommun har haft synpunkter på att det finns oklarheter ifråga om rapporteringsskyldigheten i detta sammanhang. För att Socialstyrelsen ska ha möjlighet att ansöka om särskild avgift anser regeringen att myndigheten måste få rapporter om vilka beslut som inte verkställts. Även vistelsekommunen bör därför vara skyldig att rapportera till Socialstyrelsen om beslut som inte verkställs. Regeringen föreslår lagändringar med detta innehåll. Det finns dock inte laglig möjlighet för vistelsekommunens revisorer att granska verkställigheten av beslut som fattats av en annan kommun (9 kap. 10 § 2 kommunallagen [1991:900]). Någon skyldighet för vistelsekommunen att rapportera till kommunens revisorer föreslås därför inte. Däremot bör skyldigheten att lämna statistikrapporter till kommunfullmäktige gälla även en vistelsekommun som bistår med verkställighet.

7Huvudregel och undantag för ansvar enligt LSS

7.1 Vistelsekommunen ansvarar för akuta stöd- och  
  serviceinsatser  
   
Regeringens förslag: Det ska i LSS inte finnas undantag från bosätt-  
ningskommunens ansvar vid en enskilds tillfälliga vistelse i en annan  
kommun. Vistelsekommunen ska endast ansvara i akuta situationer.  
Vistelsekommunen ska i vissa fall vara skyldig att på begäran av  
bosättningskommunen bistå med utredning samt verkställa beslut. Det  
ska gälla när en person som tillhör personkretsen i LSS har behov av  
insatser för att kunna genomföra en kortare tids vistelse i en annan  
kommun än bosättningskommunen.  
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader  
med anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med.  
Ersättningen för verkställighet ska betalas enligt den ersättningsnivå  
som bosättningskommunen tillämpar.  
Vistelsekommunen ska ansvara för särskild avgift enligt LSS när  
bosättningskommunen begärt att vistelsekommunen ska bistå med att  
verkställa ett beslut. Preskriptionstider för utdömande av särskild av-  
gift ska i de fallen gälla vistelsekommunen. Bestämmelserna om rap-  
porteringsskyldighet ska även gälla vistelsekommunen.  
Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.  
Remissinstanserna: Många av de instanser som kommenterat för-  
slaget i denna del är positiva till regleringen och att den blir samma i  
socialtjänstlagen och LSS. Sex kommuner (Göteborgs kommun, 57
   

Jönköpings kommun, Lunds kommun, Sigtuna kommun, Skellefteå kom- Prop. 2010/11:49 mun, Stockholms kommun) avstyrker eller är tveksamma till förslaget att

ändra vistelsekommunens ansvar vid tillfälliga vistelser. Socialstyrelsen anser att det är positivt att reglerna i socialtjänstlagen och LSS får ett likartat innehåll när det gäller ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall. Den lösning som väljs verkar enligt Socialstyrelsen vara väl avvägd. Specialpedagogiska skolmyndigheten betonar vikten av en definition av vad som menas med kortare tids studier på annan ort. Skellefteå kommun efterlyser en närmare analys av vilka insatser det kan röra sig om och vilka som kan komma att omfattas av förslaget. Tyresö kommun tillstyrker förslaget endast till den del som omfattar insatserna ledsagning, avlösning och korttidstillsyn enligt LSS. Kommunen anser inte att det är rimligt att vistelsekommunen vid tillfälliga vistelser ska bistå med insatser som kräver längre tids planering och där en viktig utgångspunkt är kontinuitet.

Skälen för regeringens förslag

Tillfällig vistelse i en annan kommun

Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller vistelsekommunens ansvar när ett behov av insatser enligt lagen uppkommer under en tillfällig vistelse. Vistelsekommunen ska ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs. En tillfällig vistelse kan enligt författningskommentaren till LSS (prop. 1992/93:159 s. 186) vara såväl en tillfällig genomresa som några månaders boende i en sommarbostad.

Enligt regeringens bedömning kan det inte anses befogat att ha olika regler i socialtjänstlagen och LSS när en person tillfälligt vistas i en annan kommun. Motsvarande regler som föreslås vid vistelse i en annan kommun enligt socialtjänstlagen bör därför även införas i LSS. Det innebär, till skillnad från vad som gäller i dag, att bosättningskommunen ska ansvara för de insatser som behövs vid tillfällig vistelse. Vistelsekommunen ska endast svara för de stöd- och hjälpinsatser som behövs i akuta situationer. Se avsnitt 5.2.4.

Vistelsekommunen föreslås bistå med utredning och verkställighet

Motsvarande regler som föreslås gälla för vistelsekommunen att på begäran bistå bosättningskommunen med utredningen och att ansvara för verkställighet av ett beslut enligt socialtjänstlagen bör även införas i LSS.

Behovet av bistånd enligt LSS ska prövas på sedvanligt sätt och kan därför omfatta flera olika åtgärder beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Bosättningskommunen kan välja att själv verkställa beslutet i vistelsekommunen. Enligt 17 § LSS har kommunen även möjlighet att sluta avtal med annan utförare, t.ex. en annan kommun eller en enskild utförare. Vistelsekommunen bör emellertid vara skyldig att bistå bosättningskommunen med verkställighet om bosättningskommunen anser sig ha behov av det.

58

I 6 § LSS finns bestämmelser om god kvalitet. Där anges att verksam- Prop. 2010/11:49 heten enligt LSS ska vara av god kvalitet. Det ska finnas den personal

som behövs för att ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Kravet på god kvalitet gäller både i kommunal och i enskild verksam-  
het. Det gäller för såväl handläggning av ärenden som genomförande av  
insatser. Se vidare avsnitt 6.1.  
Bosättningskommunen föreslås ersätta vistelsekommunen för  
verkställighet  
På samma sätt som när det gäller socialtjänstlagen framstår det enligt  
regeringens bedömning som rimligast att den kommun som fattar beslu-  
tet och ansvarar för kostnaderna enligt LSS också har kontroll över de  
ekonomiska konsekvenser som ett genomförande har. I de flesta fall bör  
den enskilde kunna ta med sig sitt beslut, och den kostnad som det inne-  
bär till vistelsekommunen, dvs. att ersättning sker enligt den ersättnings-  
nivå som bosättningskommunen tillämpar. Detta leder till mindre admi-  
nistration för båda kommunerna. Det går inte i förväg att bedöma hur en  
kommuns kostnader för LSS-insatser påverkar en kommuns årliga utfall.  
Det utjämningssystem som finns för insatser enligt LSS har en annan  
konstruktion än det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Systemet  
regleras i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och ser-  
vice till vissa funktionshindrade. Kommuner som har låga kostnader för  
LSS-insatser betalar till systemet medan kommuner med höga kostnader  
för LSS-insatser får pengar ur systemet. Antalet insatser liksom typ av  
insatser som en boendekommun beslutar om och verkställer påverkar  
utfallet liksom ett antal andra faktorer. Utjämningssystemet bygger på  
schabloner (genomsnittskostnader) för varje insats och hela utjämningen  
härrör från kostnader för den samlade LSS-verksamheten i riket och har  
inget med de faktiska kostnaderna för en bestämd insats att göra.  
Det är bosättningskommunen som har ansvar för beslutet och att  
beslutet verkställs och det är därför bosättningskommunen som redovisar  
insatserna inom ramen för det utjämningssystem som finns för LSS.  
Bosättningskommunens redovisning till utjämningssystemet föreslås  
däremot inte påverka den ersättning som kommunen ska betala till vistel-  
sekommunen eftersom utjämningssystemet inte bygger på kostnader för  
enskilda insatser utan bygger på helt andra förutsättningar.  
Någon möjlighet att överklaga ersättningsbeslutet föreslås inte. Se  
vidare avsnitt 6.2.  
Särskild avgift vid dröjsmål med verkställighet  
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller insatser enligt LSS  
kan åläggas att betala en särskild avgift enligt 28 a–28 e §§ LSS (se av-  
snitt 4.1.2). I avsnitt 6.3 föreslås att en vistelsekommun som på begäran  
av en bosättningskommun ska verkställa ett beslut enligt socialtjänst-  
lagen för en person som vistas tillfällig i kommunen, ska ansvara för  
skyldigheten att betala särskild avgift vid oskäligt dröjsmål med verk- 59
 

ställigheten. Vistelsekommunen föreslås även bli rapporteringsskyldig. Prop. 2010/11:49 Regeringen anser, i överensstämmelse med promemorians förslag, att

samma regler bör gälla enligt LSS.

7.2Kommun som beslutat om boende i annan kommun enligt LSS behåller ansvaret

Regeringens förslag: Det införs undantag i LSS när det gäller en kommuns ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen. Om en kommun har verkställt ett beslut om boende enligt LSS eller enligt socialtjänstlagen i en annan kommun, behåller den kommun som beslutat om boendet ansvaret för LSS-insatser, vilket inkluderar även insatser som aktualiseras i den nya bosättningskommunen. Ett beslut om boende i en annan kommun får, liksom nu, bara fattas om det finns särskilda skäl.

Ansvaret upphör när en annan kommun påbörjar verkställighet av insatser efter förhandsbesked.

I socialförsäkringsbalken ska det anges att det är den kommun som ansvarar för en persons insatser enligt LSS som ska ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna och som kan höras i ärenden hos Försäkringskassan.

Promemorians förslag: Överensstämmer i stort med regeringens. I promemorian anges på ett annat sätt när ansvaret ska upphöra. Förslaget om ändring i socialförsäkringsbalken finns inte med i promemorian.

Remissinstanserna: Merparten av de instanser som kommenterat förslaget är positiva eller har inget att erinra. Försäkringskassan påpekar att det i lagen (1993:389) om assistansersättning finns regler som kan leda till att den kommun, där den enskilde faktiskt är bosatt, får svara för kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka trots att det är en annan kommun som beslutat om och betalar för LSS-insatser enligt förslaget. Försäkringskassan anser att frågan om vilken kommun som i ett sådant här läge bör stå för kostnaderna för de första 20 timmarna bör regleras mellan kommunerna. Skellefteå kommun anser att ansvaret för de samlade insatserna vid en längre tids bosättning bör gå över till den faktiska bosättningskommunen. Västra Götalands läns landsting ser inga hinder med förslaget förutsatt att insatsen råd och stöd kan debiteras hemlandstinget.

Skälen för regeringens förslag

Mål och grundläggande bestämmelser

Verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att personerna får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska vara grundad på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Personerna ska i största möjliga ut-

60

sträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. De offentliga åtgärderna måste vara inriktade på att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Man ska kunna ha sin familj på nära håll, ha kvar sina vänner och odla intressen inom närområdet.

En grundläggande utgångspunkt är att stöd- och serviceinsatser ska tillgodoses i och av den kommun där personen är bosatt. Han eller hon ska inte behöva bosätta sig långt från den kommun där anhöriga, vänner och bekanta bor.

Erfarenheter och oklarheter i lagstiftningen

Det kan uppstå lägen när det inte är möjligt att tillgodose boendeinsatser i hemkommunen. Små kommuner kan ha svårt att klara detta under en kortare eller längre tid, t.ex. om det behövs särskild kompetens för att tillgodose en enskild persons behov. Kommuner träffar därför kostnadsavtal med annan kommun eller enskild vårdgivare i en annan kommun att tillhandahålla boendeinsatser enligt LSS. Sedan den 1 januari 2001 regleras rätten att träffa sådana avtal i 17 a § LSS. Det finns även äldre avtal som slöts fram till den 1 januari 1996 enligt 4 § lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och avtal efter denna tidpunkt som träffats utan motsvarande lagstöd.

Under 2005 hade Socialstyrelsen regeringens uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna följa upp de olika avtalskonstruktionerna bl.a. när det gällde uppsägningar av avtal och hur uppsägningar påverkade brukarens livsvillkor. Bakgrunden var att det fanns en rad oklarheter om vad som hände med ingångna avtal och vilka rättsliga konsekvenser det fick för brukarna.

I rapporten ”Nästan hemma – Uppföljning av avtal enligt 17 a § LSS och andra äldre avtal” (december 2005) redovisades bl.a. att ett stort antal avtal sagts upp, särskilt äldre avtal. Huvudskälet till uppsägningarna när det gällde vuxna personer, var att det införts ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt LSS. Därmed ansågs det befogat att säga upp främst äldre avtal. Men även nyare avtal sades upp i viss omfattning.

I rapporten konstaterades att uppsägningar endast i ett fåtal fall lett till konflikter mellan kommuner men att det i dessa fall förekommit att enskildas rättssäkerhet åsidosatts. I tillsynsärenden hade länsstyrelsen främst kritiserat att den enskildes inflytande och medbestämmande åsidosatts. I rapporten redovisades även synpunkter från intresseorganisationer. Det hade enligt organisationerna hänt att brukare kommit i kläm i samband med att avtal sagts upp, med personligt lidande som följd.

Enligt Socialstyrelsen och länsstyrelserna behövdes klargöranden i lagstiftningen om bl.a. tillämpning av 17 a § på äldre avtal, om bestämmelsens tillämpbarhet på familjehem och möjligheten att ansöka om förhandsbesked i en kommun där personen redan var bosatt.

Justitieombudsmannen (JO) överlämnade till Socialdepartementet i november 2005 ett beslut som avsåg en tvist mellan två kommuner på grund av att ett avtal sagts upp. JO riktade allvarlig kritik i ärendet för bristande verkställighet och framhöll vikten av att den enskilde brukaren

Prop. 2010/11:49

61

var delaktig i planeringen. (JO:s beslut den 10 november 2005, dnr Prop. 2010/11:49
2426–2005).        
Hur vanligt är det med avtal?        
Enligt LSS-kommitténs slutbetänkande (SOU 2008:77) bodde den  

1 oktober 2007 sammanlagt 1 113 personer i bostad enligt LSS i en annan kommun än den som betalade för insatsen. Av dessa var 561 barn och 552 vuxna. Drygt 40 procent av alla barn med bostad enligt LSS bodde i en annan kommun än den som betalade för insatsen. Bland vuxna med boende enligt LSS var motsvarande andel 3 procent. Antalet har ökat något sedan dess. Under 2009 hade cirka 600 vuxna och cirka 700 barn insatser i en annan kommun än den betalande.

LSS-kommitténs och promemorians förslag

LSS-kommittén fick i uppdrag att titta närmare på ansvarsfrågan och lämna förslag till hur personer med funktionsnedsättning, som är i behov av insatser, kan erbjudas professionella och specialiserade insatser i en annan kommun än hemkommunen utan att det påverkar den kommunens ansvar.

Kommittén lyfter i betänkandet Möjlighet att leva som andra (SOU  
2008:77) fram att problemet med bestämmelsen om att teckna avtal  
(17 a § LSS) är att den mest verkar reglera avtalsförhållandet mellan den  
beslutsfattande kommunen och den externa utföraren. Det har bidragit till  
att kommuner i stället för att tillämpa förvaltningsrättsliga principer kring  
uppsägning av beslut, har tillämpat civilrättsliga regler om hävande av  
avtal.  
Kommittén föreslår att det av LSS ska framgå att den beslutsfattande  
kommunen behåller ansvaret för den enskilde brukarens insatser trots att  
denne till följd av beslut om boendeinsats kommer att folkbokföras i en  
annan kommun.  
Förslaget påverkar enligt betänkandet inte den enskildes rätt att ansöka  
om insats enligt LSS i boendekommunen, vilket innebär att fler än en  
kommun kan pröva en persons rättigheter enligt LSS samtidigt. Kom-  
mittén föreslår vidare inga regler för när den beslutsfattande kommunens  
ansvar ska upphöra eller övergångsbestämmelser.  
I promemorian föreslås att det ska införas ett undantag i LSS när det  
gäller en kommuns ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen.  
Om en kommun har verkställt ett beslut om boende enligt LSS i en annan  
kommun ska den kommun som beslutat om boendet behålla ansvaret för  
LSS-insatser, vilket inkluderar även insatser som aktualiseras i den nya  
bosättningskommunen. Ett beslut om boende i en annan kommun får  
bara fattas om det finns särskilda skäl.  
Regeringsrättens praxis  
Regeringsrätten har i en dom den 14 juni 2007 klargjort en kommuns  
ansvar enligt LSS gentemot en person som är bosatt i en annan kommun  
än den ursprungliga hemkommunen (RÅ 2007 ref 40). En begäran om 62

LSS-insatser i den kommun där personen faktiskt bor och är folkbokförd ska prövas enligt huvudregeln om boendekommunens ansvar (16 § första stycket) och inte som en ansökan om förhandsbesked (16 § andra stycket).

Regeringsrättens dom innebär att olika kommuner kan komma att ha ansvar för olika LSS-insatser för samma person, eftersom båda kommunerna har ansvar och därmed inte kan avvisa en ansökan. En annan konsekvens är att en person kan bli tvingad att söka insatser i den nya boendekommunen, som han eller hon inte själv valt att bo i, om den ursprungliga kommunen säger upp avtalet. Detta eftersom huvudregeln i LSS är att bosättningskommunen har ansvaret för insatser enligt LSS och med bosättning avses i regel den ort där den enskilde är folkbokförd.

Undantag från regeln om bosättningskommunens ansvar

Regeringen delar den uppfattning som framförs i promemorian och anser att det är befogat att en kommuns ansvar är detsamma oavsett om beslutet verkställs inom kommunens gränser eller utanför. Det behöver därför införas ett undantag från grundregeln på liknande sätt som det i dag finns undantag från vistelsebegreppet i socialtjänstlagen. Som en följd härav föreslår regeringen ett undantag från bestämmelsen om bosättningskommunens ansvar som innebär att en kommuns ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen inte ska gälla när en annan kommun verkställer ett beslut om LSS-boende i kommunen.

För att undvika att en person är aktuell för LSS-insatser hos två kommuner samtidigt behöver den kommun som har verkställt boendet också ansvara för andra LSS-insatser som kan aktualiseras i samband med eller efter bosättning i den nya kommunen, t.ex. daglig verksamhet och ledsagarservice. Det ger den kommun som verkställt ett beslut i en annan kommun ett sammanhållet ansvar för LSS-insatser. Ansvarstvister mellan kommuner inom ramen för LSS och som ofta påverkar den enskilde negativt, kan motverkas genom en sådan regel. Regeringen föreslår därför att det i LSS införs en regel med innebörd att om ett behov av LSS- insatser uppkommer under pågående bosättning i en annan kommun ska ansökan prövas av den kommun som beslutat om boende i annan kommun och inte av den nya bosättningskommunen.

Sammantaget leder förslagen till att den kommun som verkställt ett beslut i en annan kommun behåller ansvaret oavsett om ett avtal sägs upp eller om en person behöver andra insatser enligt LSS under tid han eller hon bor i den andra kommunen.

Förslagen kommer att motverka onödiga tvister mellan kommuner, och regeringen bedömer att det även kommer att stärka den enskildes rättssäkerhet och trygghet. Det ger samtidigt den enskilde ökat inflytande över vilken kommun som ska vara ansvarig kommun för personens LSS- insatser. Förslagen markerar också att boendet i den andra kommunen är tillfälligt och att hemkommunen bör sträva efter att erbjuda lämpligt boende på hemmaplan.

Människor ska genom begäran om förhandsbesked till boende enligt LSS eller en annan insats (t.ex. personlig assistans i eget boende) enligt samma lag i en kommun, själva kunna välja när de vill flytta och tillhöra

Prop. 2010/11:49

63

en annan kommun (se avsnitt 9.2). Kommunens möjlighet att säga upp Prop. 2010/11:49 ett avtal ska inte kunna ta över denna rätt.

Förslagen innebär förutom ett undantag från huvudregeln i LSS om en kommuns ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen också ett undantag från den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen, som kommer till uttryck i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900), av vilken följer att kommunen endast får svara för insatser som har anknytning till kommunens egna medlemmar. Vidare skiljer sig förslaget från nuvarande rättspraxis.

För att ytterligare förstärka det sammanhållna ansvaret föreslår regeringen även att insatser, som den enskilde har behov av enligt socialtjänstlagen, ska beslutas av den kommun som beslutat och verkställt boendet enligt LSS. Se vidare avsnitt 10.

Individuell plan

Enligt gällande bestämmelser i LSS ska kommuner och landsting, om den enskilde begär det, upprätta en individuell plan i vilken bl.a. beslutade och planerade insatser redovisas. Det ska ske i samband med att en insats enligt lagen beviljas (10 §).

Från och med den 1 januari 2011 tydliggörs rätten till individuell plan. I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan upprättas. Den som har beviljats en insats ska även när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett (prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet).

Regeringen anser att det – med hänsyn till lämnade förslag – är följdriktigt att samma kommun som beviljar och planerar insatser också ansvarar för att en individuell plan upprättas.

Insatsen rådgivning och annat personligt stöd

För en av insatserna i 9 § 1 LSS – rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder – svarar som regel landstinget. Undantag kan förekomma när landstinget enligt 17 § LSS avtalat något annat.

Regeringen anser att landstinget inom vilket den enskilde faktiskt bor ska ansvara för insatsen rådgivning och annat personligt stöd såvida inte något annat avtalats. Skälet till detta är att det finns anledning att anta att personen kommer att ha kontakt med det landstinget genom hälso- och sjukvården. Detta talar för att det landstinget, i enlighet med huvudregeln i 16 § första stycket LSS, också ska ha ansvar för råd och stöd enligt LSS. På det sättet kan även landstinget ha ett samlat vårdansvar för personen. Regeringen gör därför ingen ändring i nuvarande ordning.

Det finns inget skäl att göra någon ändring i kostnadsfördelningen mellan landstingen på det sätt som Västra Götalands läns landsting framfört, särskilt då gällande regler är oförändrade.

64

Särskilda skäl att verkställa ett beslut i en annan kommun Prop. 2010/11:49
En boendeinsats enligt LSS kan i dag ges i en annan kommun endast  
under förutsättning att det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan t.ex.  
råda för att underlätta för personer som har en ovanlig diagnos eller som  
har komplicerade funktionsnedsättningar, att få tillgång till anpassade  
boendelösningar och särskild kompetens som det kan vara svårt att till-  
handahålla i små kommuner. Det ger också möjlighet för kommuner med  
ett litet befolkningsunderlag att samverka om bl.a. gemensamma grupp-  
bostäder för att kunna erbjuda fler boendealternativ än vad som annars  
varit fallet. Målet bör vara att den enskilde efter en kortare eller längre tid  
ska flytta hem och att hemkommunen under tiden skapat ett stöd med  
god kvalitet på hemmaplan.  
Regeringen anser inte att det finns någon anledning att ändra kravet på  
att det ska föreligga särskilda skäl för att verkställa ett beslut om boende i  
en annan kommun. Kommunerna har ett grundläggande ansvar för sina  
invånares tillgång till bostäder med god tillgänglighet och standard obe-  
roende av stöd- och vårdbehov. Utgångspunkten för LSS-insatser som  
verkställs i en annan kommun är därför att dessa i flertalet fall ska vara  
tidsbegränsade till sin karaktär och att kommuner ska bygga upp verk-  
samheter för sina invånare i stället för att köpa dem av andra kommuner.  
Behövs det alternativa lösningar måste dessa lösningar utformas så att  
de inte äventyrar den enskildes valfrihet och integritet.  
När upphör ansvaret för den kommun som beslutat om boende eller  
placering i annan kommun?  
Regeringen anser att den kommun som beslutat om boende i annan  
kommun ska behålla ansvaret till dess att behovet av insatser upphör eller  
att ansvaret enligt gällande bestämmelser i LSS och socialtjänstlagen på  
annat sätt övergår till en annan kommun.  
Skellefteå kommun efterfrågar någon form av tidsgräns (en längre tids  
bosättning) då ansvaret för de samlade insatserna bör gå över till den  
faktiska bosättningskommunen. Piteå kommun vill att ärenden ska kunna  
flyttas över till en annan kommun. Regeringen bedömer att tidsgränser  
eller möjligheter för en kommun att begära överflyttning av ett ärende till  
en annan kommun, inte är lämpligt med hänsyn till motiven till den upp-  
stramning av ansvaret som föreslås i denna proposition. Den enskilde har  
själv inte valt att bo i denna kommun och det föreligger särskilda skäl till  
att en kommun beviljat boende enligt LSS i en annan kommun. Per-  
sonens rätt att själv bestämma var man vill vara bosatt måste vara över-  
ordnad en kommuns önskan att flytta över ärendet till den andra kommu-  
nen. Vill personen tillhöra den andra kommunen föreslås därför i stället  
en möjlighet att ansöka om förhandsbesked.  
Om en person önskar flytta från en kommun till en annan, har han eller  
hon rätt att enligt 16 § andra stycket LSS få förhandsbesked om rätten till  
insatser från den nya kommunen (den tilltänkta inflyttningskommun).  
Det gäller både när en person ansökt om förhandsbesked om rätt till in-  
satser i en annan kommun enligt LSS eller önskar flytta till en annan  
kommun enligt socialtjänstlagen. Enligt regeringens bedömning räcker  
det inte med att personen beviljats insatser i den andra kommunen för att 65
 

en kommuns ansvar ska upphöra. När det gäller personer som är be- Prop. 2010/11:49 rättigade till insatser enligt LSS är det viktigt att den enskilde personen

kan känna sig trygg med att det inte uppstår ett glapp i stöd- och serviceinsatserna när personen flyttar till en annan kommun. Det får därför anses motiverat att en kommuns ansvar upphör först när en annan kommun efter ett positivt förhandsbesked verkställer en insats enligt LSS. I de fall den enskilde anskaffar ett eget boende, men behöver andra insatser enligt LSS, bör det på motsvarande sätt vara berättigat att ansvaret upphör först när sådana insatser verkställs av den andra kommunen. An- svaret kan upphöra även i andra fall, t.ex. om den enskilde bosätter sig i en tredje kommun. En förutsättning för den beslutande kommunens ansvar är nämligen att den enskilde är bosatt i en annan kommun till följd av beslutet.

För att en person även ska kunna tillhöra bosättningskommunen, utan att först behöva flytta till en annan kommun eller återvända till hemkommunen, föreslås en utvidgning av möjligheten att ansöka om förhandsbesked (se avsnitt 9.2).

Ansvarig kommun vid ärenden om assistansersättning

Försäkringskassan (FK) har uppmärksammat regeringen på konsekvenser som kan bli följden om man genomför remitterade förslag i LSS. Det avser vissa bestämmelser i regleringen av assistansersättning. Enligt 51 kap. 22 § socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, ska den kommun där den försäkrade är bosatt ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna.

Det kan enligt FK uppstå situationer där en person är folkbokförd och bosatt i en kommun i ett boende med stöd av LSS, som beslutats och bekostas av en tidigare bosättningskommun och där personen beviljas ytterligare LSS-insats i form av personlig assistans. Efter anmälan från en kommun eller egen ansökan kan personen beviljas assistansersättning av FK. FK kommer då att debitera den aktuella bosättningskommunen. Detta är den kommun där personen faktiskt är bosatt men det är alltså inte den kommunen som beslutar om och betalar för LSS-insatserna enligt förslagen.

FK tror inte att situationen kan bli så vanlig men den kan trots allt uppstå. Regeringen föreslår därför en följdändring i SFB så att den kommun som ansvarar för beslut om insatser i den andra kommunen får stå för kostnaderna.

I 51 kap. 21 § SFB regleras att när en person ansöker om eller beviljas assistansersättning ska den kommun där han eller hon är bosatt höras i ärendet om det behövs. Regeringen föreslår på motsvarande sätt som ovan en följdändring i SFB så att FK vid behov ska höra den kommunen som ansvarar för beslutet om insatser i den andra kommunen där personen för närvarande är bosatt.

66

8 Överflyttning av ärenden enligt Prop. 2010/11:49
  socialtjänstlagen  

Regeringens förslag: En kommun som anser att ett ärende ska flyttas till en annan kommun ska begära detta skriftligen. Den andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning. Om inställningen inte anges inom en månad, ska kommunen kunna ansöka om överflyttning av ärendet hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom tre månader från det att ansökan kom in. Om det finns särskilda skäl får beslutet fattas senare.

Regeringens bedömning: Socialstyrelsen bör inte kunna besluta om ersättning till den kommun som ansökt om överflyttning.

Utredarens förslag: Överensstämmer huvudsakligen med regeringens. Remissinstanserna: I princip samtliga av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan är positiva till förslaget. Föreningen Sveriges Socialchefer anser att begreppet utan dröjsmål bör förtydligas. Barnombuds-

mannen anser att barn och unga bör behandlas med förtur.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Kommunerna har en möjlighet att överföra ärenden emellan sig enligt 16 kap 1 § socialtjänstlagen. Enligt utredaren har flera kommuner trots detta beskrivit att det är svårt att flytta över ärenden till en annan kommun. Kommunerna kommer sällan överens om en överflyttning och de allra flesta överflyttningar sker först efter beslut av länsstyrelsen. Utredaren menar att det finns en utbredd osäkerhet bland kommunerna när det gäller överflyttning av ärenden. Osäkerheten gäller inte minst hur en överflyttning går till rent praktiskt. Enligt utredaren förekommer det att kommuner medvetet förhalar det slutliga beslutet i överflyttningsärenden för att på det sättet skjuta på ansvaret så länge det går.

Regeringen bedömer därför, i likhet med utredaren, att det finns behov av att reglera tillvägagångssättet vid överflyttning av ärenden när kommunerna inte kan komma överens.

Skriftlig begäran om överflyttning av ärende

Enligt utredaren får ibland den kommun som begär överflyttning vänta i flera månader innan den andra kommunen meddelar om den accepterar en överflyttning. Detta är en bidragande orsak till att kommunerna upplever att det är svårt att flytta över ärenden. Även den enskilde riskerar att drabbas på grund av att den kommun som fortfarande har ansvaret kan avvakta att vidta nya insatser till dess att frågan om överflyttning är avgjord.

I syfte att förenkla och påskynda överflyttningsprocessen föreslår regeringen att en kommun som önskar flytta över ett ärende till en annan kommun ska begära detta skriftligen hos den andra kommunen. Den

kommun som tar emot en begäran om överflyttning ska utan dröjsmål

67

skriftligen meddela den andra kommunen sin inställning. Utan dröjsmål Prop. 2010/11:49 innebär att frågan ska hanteras så snart som möjligt. Detta är särskilt

viktigt när ett ärende rör barn och unga. Barnets bästa ska alltid beaktas. Den kommun som har tagit emot en begäran om överflyttning torde i regel hinna bilda sig en uppfattning om ärendet inom några veckor och bör således kunna meddela sin inställning till frågan om överflyttning inom en månad från det att begäran kom in.

Om kommunen inte har lämnat svar inom en månad från tidpunkten för att begäran kom in till kommunen, får den andra kommunen ansöka om överflyttning hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska kunna besluta om överflyttning

Sedan den 1 januari 2010 har Socialstyrelsen ansvar för att besluta i ärenden om överflyttning.

Socialstyrelsen ska fatta beslut så snart som möjligt och senast inom tre månader från det att ansökan om överflyttning kommit in. Tre månader är enligt regeringens bedömning en rimlig tid i dessa ärenden. Länsstyrelsernas genomsnittliga handläggningstid för dessa ärenden har varit tre till fem månader. Handläggningstiden har dock kunnat variera från ett par veckor och upp till sju månader. Anledningen till att handläggningen ibland dragit ut på tiden, uppges i första hand ha varit kommunernas handläggning före och efter ansökan hos länsstyrelsen.

Eftersom ett skriftligt förfarande mellan kommunerna kan antas innebära att ansökningarna om överflyttning inte behöver kompletteras i samma utsträckning som tidigare bedömer regeringen att den genomsnittliga handläggningstiden för dessa ärenden kommer att minska.

Om det föreligger särskilda skäl bör tiden för beslutet kunna senareläggas. Särskilda skäl kan t.ex. vara att Socialstyrelsen inte har kunnat få in ett fullgott beslutsunderlag inom den föreskrivna tiden, t.ex. ett yttrande från kommunen. Däremot ska det i regel inte utgöra särskilda skäl att en kommuns socialnämnd inte sammanträder inom den föreskrivna tiden och att kommunen av det skälet inte kan lämna in sitt yttrande i tid. Det ankommer på kommunerna att vid behov kalla till extra sammanträden eller delegera beslutanderätten om det är möjligt.

Ingen ersättning

Utredaren föreslår att Socialstyrelsen bör kunna förordna att den kommun som ett ärende flyttas över till ska ersätta den andra kommunen för kostnader som uppkommit efter tiden för ansökan till Socialstyrelsen. Detta torde enligt utredaren främst bli aktuellt i de fall då handläggningen drar ut på tiden och Socialstyrelsen därför senarelägger tidpunkten för beslutet. Regeringen bedömer att konsekvenserna av förslaget i denna del inte är tillräckligt utredda och lämnar inget förslag i denna del.

68

9 Rätt att ansöka om insatser i annan kommun Prop. 2010/11:49
9.1 Möjligheten att flytta till en annan kommun enligt  
  socialtjänstlagen  
   
Regeringens förslag: En person som önskar flytta till en annan kom-  
mun får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon på  
grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kom-  
mun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon  
behöver lämnas.  
Ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i kommu-  
nen och hänsyn ska inte tas till att sökandens behov är tillgodosedda i  
bosättningskommunen. Bosättningskommunen är skyldig att bistå i ut-  
redningen. Beslutet ska kunna överklagas hos allmän förvaltnings-  
domstol.    
Utredarens förslag: Överensstämmer i princip med regeringens för-  
slag.    
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget men  
anser att omständigheterna kring tillämpningen bör tydliggöras, t.ex. hur  
allvarligt hotet måste vara för att bestämmelsen ska vara tillämplig.  
Några remissinstanser efterfrågar ett tydliggörande när det gäller bedöm-  
ningen av hotets allvar och ifrågasätter möjligheten att använda polisens  
hot- och riskbedömningar. Socialstyrelsen anser att utredarens krav att en  
så allvarlig hotbild måste föreligga för att bestämmelsen ska vara till-  
lämplig är väldigt snäv och efterfrågar att utredaren hade tydliggjort hur  
en hot- och riskbedömning i så fall ska gå till. Länsstyrelsen i Västra  
Götaland och Länsstyrelsen i Östergötland anser inte att det är rimligt  
med krav på att samråda med polisen kring hot- och riskbedömningar  
eftersom det skulle kräva den hotades medgivande, utan i så fall bör  
socialtjänsten själv ha den kompetens som krävs. Haparanda kommun  
och Södertälje kommun anser också att det är oklart hur bedömningen av  
allvarlig hotbild ska göras. Malmö kommun ifrågasätter om det finns  
möjligheter att göra en sådan hotbildsbedömning som krävs. Kommunen  
påpekar också att möjligheten till förhandsbesked och hjälp med bostad  
innan flytt kan föranleda ökade kostnader och problem för storstads-  
kommunerna där det ofta föreligger bostadsbrist. Även Solna kommun  
poängterar att personer som hotas ofta söker sig till storstadskommuner.  
Rikskvinnoorganisationen för kvinnojourer och tjejer i Sverige (Roks)  
ställer sig kritiska till de orimligt höga kraven på hotbild för en hotad att  
kunna flytta till en annan kommun.  
Skälen för regeringens förslag  
Regeringen delar utredarens förslag att socialtjänstlagen ska kompletteras  
med en bestämmelse som i vissa fall ger den enskilde rätt att i förväg  
ansöka om stöd- och hjälpinsatser hos den kommun som han eller hon  
vill flytta till. Bestämmelsen ska som utredaren föreslår endast avse per-  
soner som på grund av våld eller andra övergrepp måste byta bostadsort  
permanent.   69
   

Regeringen föreslår att reglerna som ger en hotad person möjlighet att Prop. 2010/11:49 ansöka om insatser för att kunna flytta till en annan kommun förs in i

samma bestämmelse som reglerar nuvarande möjligheter till detta för vissa andra grupper. Regeringen föreslår även att ett sådant beslut ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

En bedömning av vilka insatser som behövs får göras i varje enskilt fall. Det kan t.ex. röra sig om hjälp med att ordna ett boende, ekonomiskt bistånd och insatser för eventuella barn. Om den enskilde inte kan ordna en bostad på egen hand bör det vara möjligt för honom eller henne att ansöka om hjälp med bostad hos inflyttningskommunen. Om ärendet involverar barn måste barnets situation särskilt uppmärksammas och hänsyn tas till barnets bästa.

Hot- och riskbedömningar

Utredaren föreslår att det ska föreligga en så allvarlig hotbild och så allvarliga övergrepp att den enskilde inte har någon annan utväg än att flytta till en annan kommun för att bestämmelsen ska vara tillämplig. I denna bedömning menar utredaren att det kan vara nödvändigt för socialtjänsten att samråda med polisen.

Det finns ingen bindande reglering som kräver att vare sig polisen eller socialtjänsten alltid ska göra hot- och riskbedömningar när en person utsätts för hot. Rikspolisstyrelsen har dock tagit fram föreskrifter och allmänna råd för Polisens personsäkerhetsarbete (FAP 480-3). Det finns även nationella riktlinjer av vilka framgår att alla polismyndigheter ska ha möjlighet att på ett effektivt och professionellt sätt skydda medarbetare och andra hotade i samhället. Den som utsätts för eller förväntas utsättas för allvarligt hot mot liv och hälsa eller frihet ska efter en strukturerad hot- och riskbedömning erbjudas adekvata skyddsåtgärder med hög kvalitet. Nivån på skyddsåtgärderna ska anpassas efter de enskilda individens behov, miljö och situation. Rikspolisstyrelsen har också tagit fram nationella riktlinjer för polisens hot- och riskbedömningar.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram bedömningsinstrument som kan användas i socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Instrumenten presenterades i december 2009 men utvecklingen kommer att fortsätta även under 2010. Bedömningsinstrumenten är anpassade till socialtjänstens verksamhet och behov. De syftar till att göra bedömningarna mer enhetliga. Totalt har sex olika kvalitetssäkrade bedömningsinstrument tagits fram, varav två som gäller för barn. Ett instrument finns för screening av våld samt två för att beskriva hur våldet tar sig uttryck, både när det gäller fysiskt våld och psykisk utsatthet och hot. Det finns även ett instrument för att bedöma farlighet (riskbedömning). Dessa bedömningsinstrument avser enbart våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Det föreligger sekretess mellan polisen och socialtjänsten och myndigheterna kan inte utan medgivande och särskild prövning utlämna information mellan sig. Det förekommer att polisen låter socialtjänsten ta del av de rekommendationer som framkommit i hot- och riskbedömningen men det är inte alltid man bedömer att det är lämpligt. Det förekommer

70

inte alltför sällan att polisens och socialtjänstens bedömningar ser olika Prop. 2010/11:49 ut i det enskilda fallet.

Regeringen, som i huvudsak instämmer med utredarens förslag, anser inte att kravet om att det ska föreligga ett allvarligt hot för att ansöka om insatser är tillräckligt utrett. Det kan i praktiken vara svårt för socialtjänsten att utreda och analysera graden av risk för hot eller våld. Socialtjänstens bedömning kan inte heller vara avhängig de hot- och riskbedömningar som görs av polisen. Enligt regeringens bedömning får socialtjänsten i inflyttningskommunen göra en sedvanlig bedömning och beakta de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall, t.ex. om personen lever med skyddad identitet eller skyddas av besöksförbud. I detta arbete kan socialtjänsten använda de framtagna bedömningsinstrumenten.

9.2Förhandsbesked enligt LSS

Regeringens förslag: Förhandsbesked ska kunna meddelas enligt LSS på ansökan av en person som redan är bosatt i en kommun under förutsättning att en annan kommun har ansvaret för LSS-insatserna. När kommunen efter förhandsbesked börjar verkställa insatser upphör ansvaret för den andra kommunen.

Beslutet om förhandsbesked ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: I stort sett alla instanser som kommenterat för-

slaget är positiva eller har inget att erinra. Många anser att förslaget förtydligar ansvaret och förbättrar situationen för den enskilde personen. Förvaltningsrätten i Jönköping ifrågasätter dock förslaget eftersom den enskilde alltid har möjlighet att vända sig till bosättningskommunen med en ansökan.

Skälen för regeringens förslag

Regler för förhandsbesked i dag och rättspraxis

I 16 § andra stycket LSS finns en bestämmelse som syftar till att underlätta för personer inom målgruppen att flytta mellan kommuner. Om en person önskar flytta från en kommun till en annan, har han eller hon rätt att få förhandsbesked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen. En ansökan om förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som om personen var bosatt i kommunen. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger personen rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Enligt rättspraxis (RÅ 2007 ref 40) gäller inte möjligheten att kunna ansöka om förhandsbesked för personer som redan är bosatta i kommunen även om bosättningen följer av en annan kommuns beslut. Personen

71

ska i stället ansöka om insatser som om kommunen redan var deras hem- Prop. 2010/11:49 kommun.

En utvidgning av rätten att ansöka om förhandsbesked

Regeringsrättens nyss nämnda dom får till följd att personer kan sväva i ovisshet om de får behålla det boende och andra insatser, som en annan kommun beviljat dem i bosättningskommunen, till dess att bosättningskommunen beslutat om vilka insatser den enskilda har rätt till. De människor som berörs av detta får inget förhandsbesked och möjlighet att överväga om de vill flytta. Det innebär också att två kommuner enligt lagen kan ha samma ansvar för en person, vilket leder till oklarheter om vilken kommun en person ska vända sig till. Det kan också innebära att ansvar för olika LSS-insatser delas mellan olika kommuner. Med hänvisning till vad som sagts om vikten av ett sammanhållet ansvar och att människor själva måste få bestämma var de vill vara bosatta anser regeringen att dagens ordning är otillfredsställande.

En lösning kan vara att den kommun som ursprungligen verkställt beslutet i den andra kommunen behåller ansvaret till dess att bosättningskommunen kan verkställa beslutet. Det ger då en viss respit för den enskilde att tacka nej om han eller hon inte är nöjd med beviljade insatser. Det kan dock finnas fall där den ansvariga kommunen – den kommun som på grund av särskilda skäl verkställt beslutet i annan kommun – under tiden tagit fram och erbjuder en annan boendelösning i hemkommunen, där personen inte längre vill bo. Det komplicerar såväl ansvarsfrågan som den enskildes möjlighet att välja.

Regeringen anser att en mer fördelaktig lösning ur ett brukarperspektiv är att föreslå en utvidgning av möjligheten att ansöka om förhandsbesked enligt 16 § andra stycket. En sådan utvidgning skulle innebära att en person, som önskar byta hemkommun och flytta mer permanent från en kommun till en annan, alltid ska ansöka om förhandsbesked om boende enligt 9 § LSS, eller någon annan insats om personen anskaffar ett eget boende. Detta oavsett var personen har sin bosättning (sin folkbokföring). En sådan ordning skulle även leda till en tydlig ansvarsfördelningen mellan kommuner.

Förslaget innebär att en kommun, som verkställer ett beslut om boende i en annan kommun har kvar ansvaret till dess att en annan kommun efter förhandsbesked till den enskilde verkställer LSS-insatser för denne.

Även om en enskild person alltid kan ansöka om en insats i en annan kommun, som förvaltningsrätten i Jönköping invänder, bör en sådan ansökan inte beviljas eftersom den faktiska bosättningskommunen inte med regeringens förslag är behörig att besluta om insatser enligt LSS i annat än akuta situationer.

72

10 Sammanhållet ansvar för bistånd enligt Prop. 2010/11:49
  socialtjänstlagen och LSS-insatser  

Regeringens förslag: En kommun ska ha ansvaret för insatser enligt LSS gentemot en person som efter beslut av kommunen kommer att vara bosatt i en annan kommun i ett familjehem, i ett hem för vård eller boende, i boende för service och omvårdnad för äldre människor eller i en bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Motsvarande ansvar gäller för insatser enligt socialtjänstlagen när en kommun har ansvaret för insatser enligt LSS i en annan kommun än den egna.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanser: Samtliga instanser som kommenterat förslaget är

positiva eller har inget att erinra. Förvaltningsrätten i Jönköping anser att det bör övervägas om man i samma bestämmelse bör ange att ett sammanhållet vårdansvar även ska gälla vid placering av barn och unga med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Göteborgs kommun anser att kommuner i praktiken redan arbetar på detta sätt även om det är något otydligt i lagstiftningen. Lunds kommun framhåller att bosättningskommunen bör ansvara för de totala kostnaderna med anledning av placeringen och för de insatser som bosättningskommunen beslutat om. Norrtälje kommun förordar att bosättningskommunen ansvarar även för avgiftsbeslut och att avtal tecknas med vistelsekommunen som utför tjänsten. Skellefteå kommun anser att om vistelsen blir långvarig bör det samlade ansvaret gå över till den andra kommunen.

Skälen för regeringens förslag

Sammanhållet ansvar i dag

I socialtjänstlagen (2001:453) regleras ett sammanhållet vårdansvar för att garantera att barn i familjehem ska få god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Det sammanhållna vårdansvaret innebär även att ansvarig nämnd ska verka för att barnet får lämplig utbildning och att nämnden ska lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar barnet råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Det innebär även att placeringskommunen utreder behovet av, beslutar om och finansierar de hjälp- och stödinsatser som beviljas den enskilde även om verkställigheten överlämnas till en privat eller en offentlig vård- eller servicegivare i en annan kommun. Av förarbetena (prop. 1996/97:124, s. 158–159) framgår att placeringskommunen inte kan klara alla sina åtaganden utan hjälp från vistelsekommunen och att det därför förutsätts att detta kan regleras genom frivilliga överenskommelser kommunerna emellan. Det framgår även att avgiften ska fastställas efter den taxa som tillämpas i placeringskommunen.

73

Förslag från LSS-kommittén Prop. 2010/11:49
LSS-kommittén konstaterar i sitt slutbetänkande Möjlighet att leva som  
andra (SOU 2008:77) att det sammanhållna vårdansvaret inte omfattar  
insatser på grund av funktionsnedsättning. Då barn som placerats i annan  
kommun behöver LSS-insatser uppstår ofta diskussioner om vilken  
kommun som ska ansvara för dessa. Oklarheter om detta kan leda till  
rättsosäkerhet och en situation där man riskerar att inte ha barnet i fokus.  
Kommittén föreslår att en kommun ska ha ett sammanhållet ansvar för  
alla som placeras i en annan kommun med stöd av socialtjänstlagen. Ett  
tillägg bör därför enligt kommittén göras om att den placerande kommu-  
nen enligt socialtjänstlagen även har ett sammanhållet ansvar för insatser  
enligt LSS. En hänvisning bör enligt kommittén också införas i LSS för  
att markera detta.  
Sammanhållet ansvar för bistånd enligt socialtjänstlagen och insatser  
enligt LSS  
Regeringen anser att det sammanhållna ansvaret för socialtjänstinsatser  
som i dag finns i socialtjänstlagen även ska omfatta dem som vistas i  
LSS-boende i en annan kommun och föreslår en sådan regel. De främsta  
motiven till detta är att undvika rättsosäkerhet och att ytterligare markera  
betydelsen av det sammanhållna ansvaret. Regeringen delar Sigtuna  
kommuns uppfattning att det både ökar berördas möjligheter att få rätt  
insatser, oavsett utifrån vilken lag insatserna ska prövas, och att den en-  
skilde personen synliggörs i stället för de diskussioner som förs om vem  
som ska ha ansvaret.  
Förslaget är ett undantag från reglerna i socialtjänstlagen om vistelse-  
kommunens ansvar och bör enligt regeringens bedömning regleras i den  
lagen.  
Regeringen anser även att motsvarande sammanhållna ansvar ska gälla  
för insatser enligt LSS när en kommun verkställt ett beslut om boende  
enligt socialtjänstlagen i en annan kommun och föreslår därför även en  
sådan regel. Det innebär att om en person som t.ex. vistas i ett familje-  
hem enligt socialtjänstlagen även har behov av LSS-insatser, ska den  
kommun som har beslutat om placeringen i familjehemmet även ha an-  
svaret för LSS-insatserna.  
Förslaget bör enligt regeringens bedömning regleras i LSS.  
På samma sätt som i dag, när det gäller det sammanhållna ansvaret i  
socialtjänstlagen, så förutsätts behovet av hjälp från vistelsekommunen  
regleras genom frivilliga överenskommelser kommunerna emellan. Kom-  
munerna har i dessa fall initiativet att besluta om boende i den andra  
kommunen och har därför möjlighet att förvissa sig om att insatserna kan  
genomföras i den andra kommunen innan beslut fattas. Någon skyldighet  
för den andra kommunen att bistå med utredning och verkställighet bör  
därför inte föreslås i dessa fall. När det gäller avgifterna så bör den kom-  
mun som har ansvaret för att verkställa besluten, dvs. placeringskommun  
eller den kommun som svarar för ett boende enligt LSS i en annan kom-  
mun, ansvara för avgifterna.  
Förvaltningsrätten i Jönköping anser att det bör övervägas om den  
reglering som här föreslås om ett sammanhållet ansvar även ska omfatta 74
 

placering med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Regeringens avsikt är att även sådana placeringar ska omfattas av det sammanhållna vårdansvaret. Enligt 10 § andra stycket LVU gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen för vårdens innehåll och utformning. Enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen ska den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i familjehem eller i ett HVB. Även de särskilda ungdomshem som avses i 12 § LVU är en form av HVB (se t.ex. 6 kap. 3 § socialtjänstlagen och 3 kap. 10 § socialtjänstförordningen [2001:937]). Placering i familjehem eller HVB kan alltså beslutas antingen enligt socialtjänstlagen eller enligt LVU. Regeringen anser därför inte att det behövs någon särskild reglering för att LVU-placeringar ska omfattas i detta fall.

Exempel

Grundprincipen i förslagen är att det är den kommun som verkställer ett beslut om en placering eller ett boende i en annan kommun enligt socialtjänstlagen eller LSS som ska ha fortsatt samordnat ansvar för insatser enligt de båda lagarna – både insatser som sammanfaller med beslutet om boendet eller placeringen och insatser som uppkommer i den andra kommunen.

En persons aktiva önskan att tillhöra en annan kommun än hemkommunen avgör som regel när ansvaret för hemkommunen upphör. En kommuns ansvar upphör även som regel när ett ärende flyttas över enligt socialtjänstlagen till en annan kommun.

Anders (A) har av X kommun, på grund av särskilda skäl, erbjudits och beviljats en bostad med särskild service (9 § 9 LSS) i Y kommun. Beslutet ska omprövas en gång per år och avsikten enligt beslutet är att A så småningom ska kunna få en bostad med särskild service i hemkommunen. A bosätter sig i Y kommun och behov uppstår först av daglig verksamhet och sedan av ledsagning. Det är X kommun som prövar ansökningarna. Efter tre år har kommunen ordnat en bostad med särskild service i hemkommunen så att A kan återvända till kommun X. Kommunen informerar A i god tid innan att han kommer erbjudas boende i hemkommunen. A vill emellertid bo kvar i Y kommun i det boende som han nu innehar. A ska därför ansöka om förhandsbesked till i första hand bostad med särskild service men också daglig verksamhet och ledsagning i Y kommun vilket han också gör. Y kommun prövar förhandsbeskedet men erbjuder ett annat boende i stället – ett boende som A inte är nöjd med. A kan då välja att avvakta och överklaga beslutet om förhandsbesked (X kommun behåller ansvaret eftersom förhandsbeskedet inte verkställts), acceptera erbjudandet från Y kommun (Y kommun övertar ansvaret) eller acceptera erbjudandet från X kommun (X behåller ansvaret).

Bertil (B) har på grund av särskilda skäl erbjudits och beviljats en bostad med särskild service av X kommun i Y kommun. B har också en sysselsättningsinsats enligt socialtjänstlagen. B bor i Y kommun under två år. B:s närmaste anhöriga flyttar till Z kommun. B vill bo nära sina anhöriga. B ansöker om förhandsbesked till de insatser han behöver enligt LSS i Z kommun och beviljas dessa. B bosätter sig i Z kommun och

Prop. 2010/11:49

75

den kommunen övertar ansvaret för B:s insatser enligt LSS. Z kommun Prop. 2010/11:49 ska även pröva sysselsättningsinsats enligt socialtjänstlagen.

Erik (E) har en omfattande psykisk funktionsnedsättning och är placerad i ett hem för vård eller boende (HVB) enligt socialtjänstlagen av X kommun i Y kommun. E tillhör målgruppen i LSS och ansöker om ledsagning och kontaktperson enligt LSS. X kommun ska pröva ansökningarna eftersom de har ansvar för HVB-insatsen enligt socialtjänstlagen. E kan inte ansöka om vara sig insatser eller förhandsbesked till dessa i Y kommun eftersom det inte handlar om boende eller alternativ till boende. Efter ett tag vill inte E längre vistas i HVB utan får rådet att ansöka om en bostad med särskild service enligt LSS. E vill tillhöra Y kommun där han nu vistats en längre tid. E ansöker då om förhandsbesked till bostad med särskild service, kontaktperson och ledsagning i Y kommun. Ansökan beviljas och verkställs. X kommuns ansvar upphör.

Om E väljer att bo kvar i HVB kan Y kommun överta insatser enligt socialtjänstlagen och LSS om X kommun begär att ärendet ska flyttas över till Y kommun och Y kommun går med på detta eller Socialstyrelsen efter ansökan från X kommun beslutat om överflyttning till Y kommun.

11 Ensamkommande barn

11.1 Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn

I juli 2006 övertog kommunerna ansvaret för omhändertagandet av och  
boendet för ensamkommande barn (lagen (1994:137) om mottagande av  
asylsökande m.fl.). Migrationsverket har det övergripande ansvaret för  
mottagandet av ensamkommande barn och ska teckna överenskommelser  
med kommunerna om mottagande av barnen. De senaste åren har antalet  
asylsökande ensamkommande barn till Sverige ökat dramatiskt och det  
råder stor brist på mottagningsplatser. Antalet barn har ökat från 388  
barn 2004 till 2 250 barn 2009.  
Utredarens bedömning är att nuvarande ansvarsfördelning mellan  
Migrationsverket och kommunerna i huvudsak fungerar bra. Flera  
remissinstanser motsätter sig denna bedömning och menar att ansvars-  
fördelningen i praktiken inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Malmö  
kommun menar t.ex. att eftersom barnen inte kommer vidare från  
ankomstkommunerna på grund av brist på platser i kommuner med över-  
enskommelser om boendeplatser kan man inte säga att ansvarsfördel-  
ningen fungerar bra. Barn och ungdomar får permanent uppehållstillstånd  
under tiden de vistas i ankomstkommunerna vilket innebär ett åtagande  
utöver ett tillfälligt mottagande. Mölndals kommun menar att lagänd-  
ringen från 2006 inte fungerar enligt intentionerna om kommunernas  
ansvar för de ensamkommande barnens boende. Barnen blir kvar i an-  
komstkommuner och får inte direkt tillgång till de insatser som behövs.  
Sveriges Kommuner och Landsting menar att ansvarsfördelningen inte  
fungerar i praktiken. Det kan t.ex. uppstå problem mellan en anvisnings-  
kommun och annan kommun där man har placerat barnet, när barnet får  
uppehållstillstånd och bor i en annan kommun än anvisningskommunen. 76
 

Regeringen konstaterar att den nuvarande platsbristen i kommunerna Prop. 2010/11:49 gör att barnen blir kvar längre i ankomstkommunerna än vad som är

lämpligt. Antalet platser har inte motsvarat behovet och det är därför angeläget att antalet platser i kommunerna utökas för att möjliggöra att barnens behov av skydd och stöd tillgodoses på ett bra sätt. Migrationsverket har utökat antalet ansökningsenheter till nio för att avlasta de fyra stora ankomstkommunerna. I syfte att utöka antalet platser har regeringen föreslagit att länsstyrelserna från och med den 1 januari 2011 ska få ett utvidgat uppdrag att under Migrationsverkets ledning förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn (Budgetpropositionen för 2011, prop. 2010/11:1, UO 8, s. 34).

Reformen om kommunernas ansvar för mottagande av ensamkommande barn har varit i kraft mer än fyra år och regeringen anser därför att det finns skäl att följa upp reformens genomförande (a. st.).

Utredaren gör även bedömningen att ett ärende som rör ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd bör flyttas över till en annan kommun om barnet har sin starkaste anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till barnets önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

De remissinstanser som yttrat sig delar utredarens bedömning. Barnombudsmannen påpekar att eftersom det ensamkommande barnets situation snabbt kan förändras, exempelvis då en förälder eller ett syskon lokaliseras i en annan del av landet, så är det viktigt att detta vägs in i en samlad bedömning när man ska avgöra till vilken kommun barnet har den starkaste anknytningen.

Regeringen vill understryka vikten av att ensamkommande barn behandlas på samma sätt som andra barn som är i behov av stöd och hjälp. Överflyttning av ärenden ska därför göras utifrån samma principer som för ärenden som rör andra barn. En närmare analys kring begreppet starkaste anknytning finns under avsnitt 5.2.1.

11.2Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Regeringens bedömning: Bestämmelsen om vilken kommun som ska ansöka om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn bör inte ändras.

Utredarens förslag: Den kommun där barnet är bosatt ska ansvara för ansökan eller anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som yttrat sig tillstyrker förslaget. Gotlands kommun avstyrker förslaget och anser att ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare istället ska göras av socialnämnden i den kommun där barnet vistas eller, om barnet vårdas i ett annat hem än det egna den socialnämnd som lämnat medgivandet till eller som placerat barnet där. Piteå kommun anser att anvisningskommunen ska ansvara för att få till stånd ett förordnande om särskilt förordnad vårdnadshavare

eftersom den kommunen har bäst kännedom om barnet. Länsstyrelsen i

77

Stockholms län föreslår att bestämmelsen kompletteras med en tid inom Prop. 2010/11:49 vilken socialnämnden är skyldig att väcka talan om eller anmäla behov

av en särskilt förordnad vårdnadshavare från den dag barnet beviljades uppehållstillstånd.

Skälen för regeringens bedömning: Utredaren menar att det på grund av olika tolkningar av lagstiftningen är oklart vilken kommun som ska vara ansvarig för att ansöka eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare när det gäller ensamkommande barn. Han anser att det är lämpligast att en sådan ansökan eller anmälan görs av den kommun som barnet har starkast anknytning till, dvs. i regel den kommun där barnet folkbokförs när han eller hon beviljas uppehållstillstånd, eftersom den kommunen har bäst förutsättningar att lämna förslag på lämplig person för uppdraget.

En ansökan eller anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare är för ett enskilt barn en engångsåtgärd som regleras i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Bestämmelsen rör inte vilken kommun som ska ansvara för insatser enligt socialtjänstlagen. Enligt 10 § lagen om god man för ensamkommande barn är det socialnämnden i den kommun där barnet vistas som har att agera för att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Enligt förarbetena (prop. 2004/05:136 s. 52) menas med att barnet vistas i en viss kommun att barnet uppehåller sig där. Det krävs inte att barnet är varaktigt bosatt i kommunen. Att barnet bor i ett familjehem eller ett anläggningsboende på orten bör för detta ändamål alltid anses tillräckligt. Bestämmelsen om ansvarig kommun torde således redan i dag i de flesta fall överensstämma med vad som föreslås av utredaren, varför det inte finns skäl att ändra på bestämmelsen.

12 Övriga frågor  
12.1 Särskild reglering för vissa grupper  
   
Regeringens bedömning: Det bör inte införas en bestämmelse som  
ger en kommun utökad befogenhet att i vissa fall bevilja stöd- och  
hjälpinsatser till barn eller till personer med missbruksproblem.  
Utredarens förslag: De kommuner som har beviljat stöd- och hjälp-  
insatser som avser ett barn eller en missbrukare ska vara behöriga att  
besluta om ytterligare insatser även om barnet eller missbrukaren inte  
längre vistas i kommunen.  
Remissinstanserna: Ett antal remissinstanser tillstyrker förslaget, men  
flera av dessa har påpekat risken för fortsatt otydlighet eftersom bestäm-  
melsen endast ger kommunen en behörighet och inte en skyldighet att  
besluta om ytterligare insatser. Detta kan leda till fortsatta tvister mellan  
kommunerna. Det efterfrågas också tydliggörande vad som ska gälla för  
barn och unga som befinner sig utomlands. Gotlands och Åre kommun  
avstyrker förslaget. Åre kommun menar att bestämmelsen kan komma att  
skapa fler oklarheter än den reder ut och innebära en risk för nya gräns-  
dragningsproblem. Gotlands kommun anför att den föreslagna ändringen 78

inte behövs. Om barn eller missbrukare far så illa att tvångsåtgärder är tillämpliga är det vistelsekommunens ansvar att vidta akuta åtgärder. Det är inte säkert att den enskilde får snabbare hjälp om hon eller han vänder sig till sin ordinarie handläggare, eftersom det kan vara svårt att utreda en persons situation på avstånd. I stället för att få hjälp och stöd kan den enskilde riskera att hamna i en konflikt mellan två kommuner. Flera remissinstanser ifrågasätter eller är ytterst tveksamma till om bestämmelsen behövs, däribland Justitieombudsmannen (JO), som i vart fall ifrågasätter om bestämmelsen är nödvändig när det gäller barn. De situationer som avses torde omfattas av regelsystemet i övrigt. JO menar att ett barn får presumeras ha samma vistelsekommun som sina vårdnadshavare och att det är den kommunen som ska anses vara behörig att bistå den unge med stöd och hjälp oavsett om kommunen tidigare beviljat några stöd- och hjälpinsatser och oavsett om den unge avvikit till en annan kommun eller tillfälligt befinner sig utomlands. Vidare menar JO att det är oklart om den föreslagna regeln innebär att den tidigare beviljade insatsen måste ha haft direkt samband med den enskildes missbruk eller om därmed avses även andra stöd- och hjälpinsatser som har beviljats en person som är missbrukare. Barnombudsmannen samt UNICEF vill uppmärksamma de barn med svenskt medborgarskap som av olika skäl sänds till sina ursprungsländer av sina vårdnadshavare (de så kallade dumpade barnen). Jönköpings kommun anser att paragrafens lydelse innebär en försvagning i förhållande till gällande praxis som innebär att en kommun som har beviljat en insats har ett fortsatt ansvar för den enskilde så länge som insatsen pågår oavsett var den enskilde befinner sig.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt RÅ 1989 ref. 50 har en kommun som beviljat en insats fortsatt behörighet att besluta om insatser för den enskilde så länge samma hjälpbehov kvarstår, oavsett var den enskilde befinner sig. Vidare har Regeringsrätten i RÅ 2006 ref. 36 (som rörde svensk domsrätt) slagit fast att en kommun är behörig att fatta beslut i fråga om ett barn som befinner sig utomlands så länge barnet har tillräckligt stark anknytning kvar till kommunen. I RÅ 1987 ref. 174 fastslogs också att en kommun behåller ansvaret enligt socialtjänstlagen för en enskild som vistas utomlands men har kvar sitt egentliga bo och hemvist i kommunen.

Det kan även nämnas att socialnämnden enligt 11 kap. 4 § socialtjänstlagen är skyldig att slutföra en utredning om barn enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen och ärendet avser vård av missbrukare.

Regeringen har också genom den föreslagna regleringen i 2 a kap. 3 § socialtjänstlagen klargjort att bosättningskommunen ansvarar för den enskilde även om denne tillfälligt vistas i en annan kommun. Detta gäller givetvis även barn och missbrukare.

Mot bakgrund av vad som redovisats om gällande rätt och föreslagen ny reglering anser regeringen att risken för att skapa nya oklara ansvarsförhållanden är större än den nytta som en ny regel om behörighet skulle kunna medföra. Regeringen föreslår därför inte någon sådan ändring.

Prop. 2010/11:49

79

12.2 Behörighet att avgöra frågan om ansvarig kommun Prop. 2010/11:49

Regeringens bedömning: Socialstyrelsen bör inte ges behörighet att avgöra frågan om vilken kommun som är ansvarig för att bistå en enskild person.

Utredarens förslag: Om två eller flera kommuner inte är överens om vem som är ansvarig för att bistå en enskild person får de begära att Socialstyrelsen avgör frågan.

Remissinstanserna: Många remissinstanser är positiva till förslaget. Flera instanser avstyrker dock eller ställer sig tveksamma till förslaget på grund av risken för dubbel prövning, t.ex. Justitieombudsmannen, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Göteborg (numera Förvaltningsrätten i Göteborg), Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen i Värmland samt Solna kommun. Vissa remissinstanser anser att även enskilda ska kunna väcka talan, t.ex. DHR, Stadsmissionen och Barnombudsmannen. Några instanser, bl.a. Statens institutionsstyrelse, Polismyndigheten i Stockholm samt länsstyrelserna i Västra Götaland och Östergötland anser att tiden är för kort för att möjliggöra en rimlig prövning och att bestämmelsen riskerar att förlora sitt syfte.

Skälen för regeringens bedömning: För att minska risken för att den enskilde far illa på grund av oenighet i ansvarsfrågan anser utredaren att det bör finnas en möjlighet att snabbt få frågan avgjord av en utomstående instans och föreslår därför att Socialstyrelsen ges behörighet att besluta om ärendeansvar.

Flera remissinstanser avstyrker eller är tveksamma till utredarens förslag. Regeringen instämmer i dessa remissinstansers synpunkter och anser därför att förslaget inte bör genomföras.

12.3Hemsjukvård

Utredarens bedömning är att omfattningen av den hemsjukvård som ges till personer som inte är folkbokförda i kommunen är mycket liten ur ett nationellt perspektiv. Utredaren anser därför att frågan om betalningsansvaret bör lösas genom samverkan på lokal nivå. Flera remissinstanser efterfrågar en tydligare reglering kring huvudman och kostnadsansvar när det gäller hemsjukvård, t.ex. Borgholms kommun. Socialstyrelsen noterar att det inte föreslås någon reglering för hemsjukvården och betonar att det är viktigt att följa utvecklingen inom detta område för att undvika risker för patientsäkerheten och att onödiga tvister uppstår. Östergötlands läns landsting påtalar de problem av ekonomisk art som uppkommer då en person får hemsjukvård i en kommun som har utökat ansvar för detta men kommer från ett landsting som fortfarande har detta ansvar.

Kommunerna har allt större ansvar för hemsjukvården

Alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i dag i den enskildes hem, dvs. i ordinärt eller särskilt boende. Allt fler patienter får hem-

sjukvård. Människor rör sig i dag också mellan kommuner och landsting

80

på ett helt annat sätt än tidigare. Det är viktigt att hemsjukvårdens fram- Prop. 2010/11:49 tida organisation utgår ifrån patientens behov där alla delar i vårdkedjan

samverkar. Enligt Socialstyrelsen är det lättare att tillgodose den enskildes behov i en samlad organisation. Enbart förändringar av huvudmannaskapet löser dock inte hemsjukvårdspatientens alla behov av hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2008 tycks de kommuner som har ett samlat hemsjukvårdsansvar ha uppnått en effektivisering i resursanvändningen. I dag ansvarar cirka två tredjedelar av landets kommuner för hemsjukvården både i särskilt och ordinärt boende. Målet är att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården i landet.

Tvister när det gäller hemsjukvård

Skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Samtliga landsting tillämpar Riksavtalet för utomlänsvård. Avtalet innebär att en patients hemlandsting ersätter kostnaderna för vården till det landsting där patienten vårdas. Avtalet omfattar endast landsting, inte kommuner. Eftersom riksavtalet inte reglerar ersättning för kommunal hemsjukvård kan tvister uppkomma mellan kommuner som ansvarar för hemsjukvård och kommuner som inte har detta ansvar. Landstingen kan reglera kostnaderna för hälso- och sjukvårdsinsatser mellan sig enligt Riksavtalet, medan detta inte är fallet för kommunerna. Ett landsting och en kommun kan inte heller inom ramen för detta avtal reglera sådana kostnader mellan sig. Det finns däremot inget som hindrar att ett landsting, med stöd av bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, genom en enskild överenskommelse lämnar ersättning till en kommun som övertagit landstingets skyldighet att erbjuda hemsjukvård. Om alla kommuner inom ett landstings område ingår i en överlåtelse av skyldighet att erbjuda hemsjukvård får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna (prop. 2007/08:1, utg. omr. 9, s. 127–128, bet. 2007/08:SoU1).

Nationell samordnare

I juni 2010 tillsatte regeringen en nationell samordnare som fick i uppdrag att stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstingen till kommunerna (dir. 2010:71). Syftet med uppdraget är att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården i landet. Den nationella samordnaren ska även utreda frågan om kommunerna ska ges befogenhet att kunna anställa eller på annat sätt tillhandahålla läkare samt i övrigt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård.

Samordnaren ska göra följande:

-identifiera och analysera vilka hinder och problem som finns för att resten av landets kommuner på frivillig väg ska överta ansvaret för hemsjukvården,

81

- formulera strategier samt ta fram regionalt anpassade modeller för Prop. 2010/11:49 hur ett frivilligt övertagande av hemsjukvården från landstingen till

kommunerna kan genomföras i de landsting där landstinget är huvudman för hemsjukvården,

-utreda om kommunerna ska ges befogenhet att anställa eller på annat sätt tillhandahålla läkare samt i övrigt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård,

-analysera konsekvenserna av ett eventuellt sådant förslag, samt

-om samordnaren bedömer att en sådan befogenhet ska ges, lämna

nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011.

Regeringen avser att avvakta resultatet av utredarens arbete innan ställning tas till vidare åtgärder.

13 Konsekvenser

Regeringen bedömer inte att förslagen i denna proposition innebär några nya uppgifter för kommunerna. Förslaget som innebär att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för verkställighet i vissa fall när det gäller särskilda målgrupper (avsnitt 6.2) leder till en mindre omfördelning av kostnader mellan kommuner, men de medför inte några ökade kostnader för kommunkollektivet som helhet. Detta förslag är i högre grad anpassat till utjämningssystemet jämfört med dagens tillämpning som innebär att vistelsekommunen ansvarar för kostnaderna.

Utredaren i Vistelseutredningen Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38 s. 97 ff) konstaterar att omfattningen av och kostnaden för den hemtjänst som beviljas personer som inte är folkbokförda i kommunen är mycket liten ur ett nationellt perspektiv. Regeringen bedömer inte att det finns något behov av förändringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

Förslagen innebär en tydligare lagstiftning när det gäller ansvarsfördelningen mellan kommunerna och bedöms därför minska antalet tvister i domstol. Den utökade överklagningsrätt som föreslås bedöms inte heller föranleda någon ökning av antalet tvister.

Genomförandet av förslagen bedöms inte heller i övrigt medföra några andra konsekvenser för stat, kommun, landsting eller företag. Förslagen har ingen särskild administrativ påverkan på förutsättningarna för små företag eller för sysselsättning och offentlig service i olika delar i landet.

Förslagen påverkar inte den fria rörligheten inom EU och medför inte några övriga särskilda konsekvenser för EU/EES-medborgare. De nya bestämmelserna avser inte att utvidga skyldigheterna att verkställa insatser utanför Sverige. Förslaget bedöms inte heller få konsekvenser för barn.

82

14 Uppföljning och utvärdering Prop. 2010/11:49
   
Regeringens bedömning: Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att följa  
upp och utvärdera konsekvenserna av regeringens förslag.  
Skälen för regeringens bedömning: Förslagen i denna proposition  
innebär förändringar i fråga om vilken kommun som ska ansvara för stöd  
och hjälp enligt socialtjänstlagen och stöd och service enligt LSS i olika  
situationer. Syftet är att skapa tydlighet och bättre förutsättningar för att  
undvika tvister samt att stärka den enskildes rättssäkerhet. Även om bo-  
sättningskommunen redan i dag enligt praxis i många situationer har  
ansvar för stöd- och hjälpinsatser, innebär de föreslagna reglerna till  
vissa delar en förändring av gällande rätt. Bosättningskommunen får ett  
mer omfattande ansvar jämfört med vad som gäller i dag. Det är därför  
viktigt att noga följa upp och utvärdera förslagens konsekvenser, inte  
minst ur den enskildes perspektiv.  
15 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
   
Regeringens förslag: De föreslagna ändringarna och de nya paragra-  
ferna ska träda i kraft den 1 maj 2011.  
  Särskilda övergångsbestämmelser införs till ändringarna i social-  
tjänstlagen och LSS, bl.a. med innebörd att de ärenden som inkommit  
till en kommun före ikraftträdandet ska handläggas av den kommun  
som då var behörig, om inte ärendet flyttas över.  
  I fråga om ansvar för personer som omfattas av avtal som träffats  
enligt lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd  
och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för  
nya 16 c §.  
Utredarens och promemorians förslag: Överensstämmer delvis med  
regeringens.  
Remissinstanserna: Sveriges Kommuner och Landsting har anfört att  
de nya bestämmelserna om ett sammanhållet ansvar för personer som  
vistas i boende i annan kommun bör få genomslag så snart som möjligt,  
vilket innebär att övergångsreglerna bör ge möjlighet till ett successivt  
införande av de nya reglerna.  
Skälen för regeringens förslag: De nya reglerna bör träda i kraft så  
snart som möjligt och i god tid före nästa sommarsemesterperiod.  
Avsikten med de föreslagna reglerna är bl.a. att underlätta för den  
enskilde i kontakterna med kommuner, på så sätt att den enskilde i de  
flesta fall inte ska behöva ha kontakt med olika kommuner i fråga om  
sina behov av insatser. Regeringen anser att reglerna bör få genomslag så  
snart som möjligt utan att det för den skull äventyrar den enskildes pågå-  
ende insatser. Detta bör regleras i övergångsregler till socialtjänstlagen  
och LSS.  
De avtal som kommuner i dag har ingått med varandra är ofta inte tids-  
begränsade utan löper tills vidare. För att de nya bestämmelserna ska få 83
   

genomslag inom överskådlig tid är det rimligt att även de personer som i Prop. 2010/11:49 dag bor i en bostad enligt LSS i en annan kommun än den som betalar för

insatsen omfattas av förslagen. Den föreslagna lagregleringen bör därför omfatta även kommuner som ingått avtal. Eftersom de nya föreskrifterna om ansvar är tvingande för kommunerna kommer dessa avtal inte kunna tillämpas i de delar som omfattar frågor som nu lagregleras. Det är kommunernas ansvar att vidta de åtgärder som kan behövas med anledning av detta.

De avtal som träffades före 1996 och löper vidare bör dock även fortsättningsvis gälla. Merparten av dessa avtal har tecknats före kommunaliseringen av omsorgerna. För dessa personer gäller reglerna i 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. De nya reglerna ska därför inte omfatta dem.

Regeringen föreslår att detta regleras i övergångsbestämmelser till förslagen.

16 Författningskommentar

16.1Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2 kap.

1 §

Paragrafens första mening är oförändrad.

Bestämmelsen om kommunernas yttersta ansvar som tidigare reglerats i 2 kap. 2 § har flyttats till denna paragrafs första stycke utan att någon ändring i sak är avsedd. Föreskrifterna om vilken kommun som har ansvaret har flyttats till nya 2 a kap.

Paragrafens andra stycke är nytt och upplyser om att det i 2 a kap. finns bestämmelser om ansvarsfördelning mellan kommunerna.

Hänvisningen till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har överförts från 2 kap. 2 § till denna paragrafs tredje stycke med vissa redaktionella ändringar.

Förslaget behandlas i avsnitt 5.1. Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

2 §

Paragrafen har upphävts. Bestämmelserna i första–tredje styckena har med vissa redaktionella ändringar överförts till 2 kap. 1 § och 2 a kap. 1 §.

3 §

Paragrafen har upphävts. Bestämmelsen har med vissa redaktionella ändringar överförts till nya 2 a kap. 8 § 1 och 9 §.

84

2 a kap.

Kapitlet är nytt och samlar de regler som rör ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kapitelrubriken har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

1 §

I paragrafen föreskrivs att det är vistelsekommunen som har ansvar för stöd och hjälp, vilket tidigare följt av 2 kap. 2 §. Med stöd och hjälp avses här genom hänvisningen till 2 kap. 1 § allt som ryms inom kommunens yttersta ansvar. Vistelsekommun är den kommun där den enskilde vistas när det aktuella behovet uppstår och den enskilde ansöker om en insats. Var behovet ursprungligen har uppstått saknar betydelse.

I paragrafen finns en ny upplysning om att en annan kommun än vistelsekommunen kan ha ansvar för stöd och hjälp. Därvid avses bosättningskommunen i 3 §, den kommun som fattat beslut i 4 § och folkbokföringskommunen i 5 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1 och har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

2 §

I paragrafen som är ny föreskrivs att vistelsekommunens ansvar är begränsat till akuta situationer i de fall då det står klart att en annan kommun har ansvar för stöd och hjälp åt en enskild. Begreppet akuta situationer har utvecklats i praxis i fråga om kommunernas yttersta ansvar (se t.ex. RÅ 1995 ref. 70, 1996 ref. 13, 1996 not 53). De insatser som kan bli aktuella är exempelvis hjälp att arrangera en hemresa, logi och matpengar fram till avresan eller insatser i övrigt som den enskilde inte kan vänta med.

Av denna paragraf följer att vistelsekommunens ansvar är begränsat först när det står klart att en annan kommun har ansvar. Det kan i vissa fall vara tveksamt om förutsättningarna för att en annan kommuns ansvar enligt någon av bestämmelserna i 2 a kap. är uppfyllda. Vistelsekommunens ansvar är i sådana fall inte begränsat till akuta situationer.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1.

3 §

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.

I första stycket föreskrivs att om en enskild är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, är det bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälp. I de flesta fall sammanfaller dock bosättningskommun och vistelsekommun. Ansvaret innebär att bosättningskommunen utreder behovet av, beslutar om, verkställer och finansierar de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan behöva. Den faktiska verkställigheten kan överlämnas till annan genom avtal, enligt de regler som gäller för detta.

En förutsättning för att en bosättningskommun ska ha ansvar enligt denna paragraf är att det är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Om så inte är fallet gäller vistelsekommunens ansvar enligt 1 §.

Så länge en kommun är bosättningskommun ansvarar kommunen för den enskildes behov, oavsett om han eller hon vistas i kommunen eller inte. Det gäller exempelvis om den enskilde tillfälligt besöker en annan

Prop. 2010/11:49

85

kommun på semester, studier eller liknande, så länge inte anknytningen till vistelsekommunen blir så stark att den kommunen i stället bör ses som bosättningskommun (se andra stycket). I så fall kan begäran om överflyttning ske enligt 10 och 11 §§. Vistelsekommunen har alltid det yttersta ansvaret vid akuta situationer enligt 2 §.

Om det krävs för att en enskild som kommunen har ansvar för ska få sina behov tillgodosedda, kan insatserna behöva vidtas utanför kommunen. Någon ändring i förhållande till vad som nu gäller i fråga om rätten till insatser och skälig levnadsnivå är inte avsedd.

En enskilds bosättningskommun ska anses vara den där han eller hon är stadigvarande bosatt (första punkten) eller en annan kommun som den enskilde har sin starkaste anknytning till (andra och tredje punkterna). Den kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra flesta fall den kommun där han eller hon är eller borde vara folkbokförd. Ledning kan vid denna bedömning hämtas i reglerna i folkbokföringslagen (1991:481) och den praxis som utvecklats i anslutning till den lagen. Detta gäller dock inte kvarskrivna eftersom de i enlighet med folkbokföringslagens bestämmelser är folkbokförda på en annan adress än den där de är stadigvarande bosatta. I det fallet blir det faktiska boendet och inte folkbokföringsadressen avgörande.

I vissa fall kan en enskild ha starkare anknytning till en annan kommun än den där han eller hon är stadigvarande bosatt, t.ex. personer som flyttar ofta. För dessa personer ska bosättningskommunen anses vara den kommun till vilken den enskilde har starkast anknytning. Även här kan ledning sökas i reglerna om var en person borde vara folkbokförd och de omständigheter som anges i 12 § folkbokföringslagen. Som övriga omständigheter bör exempelvis beaktas var den enskilde har sitt sociala nätverk och vilken uppfattning han eller hon själv har i fråga om sin anknytning till olika kommuner.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

4 §

Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 16 kap. 2 § första stycket. Enligt bestämmelsen ska den beslutande kommunen behålla ansvaret för enskilda som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i vissa särskilt angivna boendeformer. Med familjehem och hem för vård eller boende avses alla former av sådana hem, även särskilda ungdomshem som avses i 6 kap. 3 §.

Med hänsyn till att det redan av den nya 3 § följer att en bosättningskommun ska ansvara för enskilda som tillfälligt vistas i en annan kommun, kommer denna paragraf framförallt att få betydelse i de fall då det inte finns någon klarlagd bosättningskommun, och i de fall då den enskilde inte bara tillfälligt vistas i den andra kommunen, utan får anses bli stadigvarande bosatt där. Så kan exempelvis ofta vara fallet vid insatser som avser bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen och vid LSS-boenden.

I paragrafen har den ändringen gjorts att ansvaret för den kommun som beslutat om boende i annan kommun utvidgas till att omfatta alla stöd- och hjälpinsatser, och inte bara de specifika insatser som anges i nuvarande lydelse. Vidare ska den beslutande kommunen behålla ansvaret för en enskild i ytterligare två situationer. Det gäller dels vid vissa boende-

Prop. 2010/11:49

86

former enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt femte punkten, och dels, enligt sjätte punkten, vid beslut som leder till andra former av boenden i en annan kommun, om den enskilde inte har en klarlagd bosättningskommun. I sjätte punkten åsyftas framförallt hemlösa, men också andra enskilda för vilka bosättningskommunen inte är klarlagd. Med annat boende menas främst härbärgen och liknande, men också andra boendeformer, även eget boende som ordnas för en enskild. Så snart bosättningskommunen är klarlagd kan den kommun som beslutat om boendet begära överflyttning av ärendet.

Av praxis följer att en kommun som beslutat om insatser för en enskild är behörig att vidta åtgärder för den enskilde så länge samma hjälpbehov kvarstår. I denna paragraf slås dock fast en skyldighet för den kommun som beslutat om boende i annan kommun att fatta de beslut som behövs för den enskilde. Vidare omfattar denna bestämmelse samtliga insatser som den enskilde kan ha behov av, inte bara de som har samband med det ursprungliga hjälpbehovet.

Bestämmelsen om att ansvaret upphör om ärendet överflyttas enligt nuvarande 16 kap. 1 § tas bort. Detta följer redan av överflyttningsbestämmelserna i 2 a kap. 10–12 §§. Någon ändring i sak är inte avsedd. Ansvaret kan naturligtvis upphöra av andra skäl, t.ex. att den enskildes behov upphör.

Vissa språkliga och redaktionella justeringar av paragrafen har gjorts i förhållande till nuvarande lydelse. Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

5 §

Paragrafen överensstämmer i huvudsak med vad som tidigare föreskrivits i 16 kap. 2 § andra stycket. I paragrafen har den ändringen gjorts att ansvaret för folkbokföringskommunen utvidgas till att omfatta alla stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan ha behov av, och inte bara de specifika insatser som anges i nuvarande lydelse. Bestämmelsen om att ansvaret upphör om ärendet överflyttas enligt nuvarande 16 kap. 1 § tas bort. Detta följer redan av överflyttningsbestämmelserna, som föreslås flyttade till 2 a kap. 10–12 §§. Någon ändring i sak är inte avsedd.

6 §

Paragrafen som är ny behandlas i avsnitt 6.1.

I paragrafen regleras vistelsekommunens skyldigheter när en enskild avser att tillfälligt under en kortare tid vistas i en annan kommun än bosättningskommunen. Härmed avses semesterresor och andra kortare vistelser upp till sex månader. Enligt 2 a kap. 3 § är bosättningskommunen i dessa fall ansvarig för de stöd- och hjälpinsatser som en enskild kan behöva. Vistelsekommunen ska enligt första punkten bistå bosättningskommunen med den utredning som den kan behöva för att besluta i ärendet. Alla utredningsåtgärder som kan anses erforderliga för ett fullgott beslutsunderlag omfattas av skyldigheten. Skyldigheten har utformats med nuvarande 2 kap. 3 § tredje stycket och 11 kap. 4 § första stycket som förebilder. Eftersom bestämmelsen ålägger den informationsgivande kommunen en förpliktelse att lämna information kan utlämnandet ske utan hinder av eventuell sekretess.

Vistelsekommunen ska också enligt andra punkten bistå med att verkställa de beslut som bosättningskommunen fattar, om bosättningskom-

Prop. 2010/11:49

87

munen begär det. Vistelsekommunens uppgift i detta avseende följer direkt av lag och ska därför inte ses som ett utförande genom avtal enligt 2 kap. 5 §. Vistelsekommunen kan välja att själv utföra insatsen eller att genom avtal låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen svarar för kvaliteten i den insats som utförs och att verksamheten uppfyller de övriga krav som finns.

Skyldigheterna gäller när den enskilde till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av insatser för att kunna genomföra vistelsen. Samma persongrupp avses som i 8 § 1 (se kommentar till nuvarande 2 kap. 3 § i prop. 1996/97:124 s 175). Be- greppet allvarlig sjukdom syftar på svåra sjukdomstillstånd med ett fortskridande förlopp, där det knappast kan bli fråga om ett helt tillfrisknande. Uttrycket ålderdom har ändrats till hög ålder utan att någon ändring i sak är avsedd.

Vistelsekommunen är bara skyldig att bistå med utredning och med att verkställa beslut om bosättningskommunen begär det. Bosättningskommunen kan behöva hjälp med att informera sig om vilka förhållanden som gäller på plats och förvissa sig om att insatserna är genomförbara. Om bosättningskommunen kan utreda ärendet på egen hand och väljer att utföra insatsen, antingen med egen personal eller genom avtal med privata utförare, har vistelsekommunen inte något ansvar enligt denna paragraf. Vistelsekommunen har dock fortfarande ansvar i akuta situationer enligt 3 §.

Med uttrycket att en enskild avser att vistas i en kommun under kortare tid ska förstås att vistelsen föranleds av den enskildes önskemål och sker på den enskildes initiativ. Paragrafen omfattar inte den situationen att en kommun vill verkställa en insats i en annan kommun (jämför 5 §).

Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

7 §

Enligt paragrafen, som är ny, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa beslut som bosättningskommunen har fattat, när bosättningskommunen har begärt bistånd med verkställighet enligt 6 § 2. Sådan ersättning ska betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insatser. Förslaget behandlas i avsnitt 6.2.

Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

8 §

Paragrafens första punkt motsvarar huvudsakligen nuvarande 2 kap. 3 § första stycket, men vissa redaktionella ändringar har gjorts. I stället för ålderdom används begreppet hög ålder, och i stället för funktionshinder används uttrycket funktionsnedsättning. Någon ändring i sak är dock inte avsedd.

I andra punkten, som är ny, ges en möjlighet för personer som utsätts för våld eller andra övergrepp att ansöka om insatser i en annan kommun som han eller hon behöver flytta till. Med våld eller andra övergrepp avses samma sak som i 5 kap. 11 § andra stycket. Den här paragrafen är dock till skillnad från 5 kap. 11 § inte begränsad till kvinnor och inte

Prop. 2010/11:49

88

heller till att övergreppen ska ha begåtts av en närstående. I övrigt hänvisas till förarbetena till den paragrafen. I begreppet övergrepp kan också inrymmas sådana gärningar som beskrivs i förslaget till den nya 4 kap. 4 b § brottsbalken om olaga förföljelse (se prop. 2010/11:45). Behovet att flytta ska vara styrt av den enskildes utsatta situation, och även behovet av insatser ska följa av situationen. Det kan exempelvis röra sig om hjälp med att ordna boende eller ekonomiskt bistånd. I andra punkten används begreppet insatser, till skillnad från begreppet omfattande vård- eller omsorgsinsatser som används i första punkten. Skälet till det är att insatser enligt andra punkten kan vara av en annan karaktär än de som avses i första punkten. Vilka personer som ska anses ha behov av att flytta på grund av våld eller andra övergrepp får avgöras i varje enskilt fall utifrån den enskildes situation, men omfattar i vart fall den som har skyddade personuppgifter.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

9 §

Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 2 kap. 3 § första stycket andra meningen samt andra och tredje styckena och gäller vid handläggning av ansökningar om insatser i annan kommun men vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Paragrafen omfattar nya 8 § 2, enligt vilken en person som utsätts för våld eller andra övergrepp har rätt att ansöka om insatser i en annan kommun.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

10 §

Paragrafens två första stycken motsvarar i huvudsak nuvarande 16 kap. 1 § första och andra styckena, men vissa redaktionella ändringar har gjorts. Det har förtydligats att en kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära överflyttning hos den andra kommunen, och att skyldigheten att flytta över ett ärende gäller först om en sådan begäran har framställts.

I tredje stycket, som är nytt, föreskrivs att en begäran om överflyttning ska vara skriftlig och att den andra kommunen utan dröjsmål ska meddela sin inställning. Härmed avses att svar normalt bör lämnas inom en månad. Även svaret ska vara skriftligt.

Paragrafen har utformats i linje med Lagrådets förslag.

11 §

Paragrafens första stycke motsvarar delvis nuvarande 16 kap. 1 § tredje stycket, men vissa redaktionella ändringar har gjorts. Dessutom har tillkommit ytterligare en möjlighet för en kommun att hos Socialstyrelsen ansöka om överflyttning. Det gäller när kommunen inte fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning.

Andra stycket är nytt och föreskriver att Socialstyrelsen ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Om det inte finns särskilda skäl ska beslut fattas inom tre månader från det att ansökan kom in. Särskilda skäl kan t.ex. vara att det kommer fram nya omständigheter eller att det är svårt att få fram nödvändiga uppgifter.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2010/11:49

89

12 §

Paragrafen motsvarar, med vissa redaktionella ändringar, nuvarande 16 kap. 1 § fjärde stycket och avser utlämnande av uppgifter vid överflyttning av ärenden. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

6 kap.

9 §

I paragrafen har endast den ändringen gjorts att i stället för vårdnadshavarens hemkommun ska hänvisningen vara till den kommun som enligt 2 a kap. ska ansvara för vårdnadshavarens stöd- och hjälpinsatser. Det kan exempelvis vara bosättningskommunen enligt 2 a kap. 3 §.

15 §

I paragrafens första stycke har endast hänvisningen till de sökandes hemkommun ändrats till den kommun som enligt 2 a kap. ska ansvara för sökandenas behov av stöd och hjälp.

Ändringen i andra stycket är endast redaktionell.

16 kap.

1 §

Paragrafen har upphävts. Bestämmelsen har med vissa redaktionella ändringar överförts till nya 2 a kap. 10–12 §§.

2 §

Paragrafen har upphävts. Bestämmelsen har med vissa ändringar överförts till nya 2 a kap. 4 och 5 §§.

3 §

I första stycket har den ändringen gjorts att 2 kap. 3 § har ändrats till 2 a kap. 8 §, där rätten att söka insatser i annan kommun nu regleras. Vidare innebär ändringen en rätt att överklaga socialnämndens beslut i fråga om ansökan om insatser i en annan kommun för den som måste flytta på grund av våld eller andra övergrepp.

4 §

I första styckets femte punkt har den ändringen gjorts att 16 kap. 1 § har ändrats till 2 a kap. 11 §, där Socialstyrelsens beslut om överflyttning av ärenden regleras.

6 a §

I fjärde stycket som är nytt föreskrivs att vistelsekommunen ansvarar för skyldighet att betala särskild avgift så snart bosättningskommunen enligt 2 a kap. 6 § 2 har begärt att vistelsekommunen ska verkställa beslut. Om en begäran att bistå med verkställigheten inte har framställts ligger ansvaret för särskild avgift på bosättningskommunen enligt huvudregeln i paragrafen. Förslaget behandlas i avsnitt 6.3. Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2010/11:49

90

6 e § Prop. 2010/11:49
Enligt tredje stycket, som är nytt, ska bestämmelserna i paragrafen avse  
vistelsekommunen om denna är ansvarig för att betala särskild avgift  
enligt 6 a §. Detta gäller så snart en bosättningskommun har begärt  
bistånd med verkställighet. Tidsfristerna räknas från bosättningskommu-  
nens beslut eller från en lagakraftvunnen dom. Förslaget behandlas i  
avsnitt 6.3. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.  
6 i §  
Paragrafen är ny och förskriver en skyldighet för en vistelsekommun som  
ska bistå en bosättningskommun med verkställighet, att till Socialstyrel-  
sen rapportera om beslut som inte har verkställts och att lämna statistik-  
rapporter till kommunfullmäktige i vistelsekommunen. Skyldigheten för  
bosättningskommunen att rapportera finns dock också kvar. Förslaget  
behandlas i avsnitt 6.3. Paragrafen har utformats i linje med Lagrådets  
förslag.  
Övergångsbestämmelser  
Lagen träder i kraft den 1 maj 2011.  
De ärenden som inkommit till en kommun före ikraftträdandet ska  
handläggas enligt de äldre föreskrifterna. Den kommun som före ikraft-  
trädandet tagit emot en ansökan eller på annat sätt inlett en utredning,  
eller redan beviljat insatser, ska behålla ansvaret för ärendet till dess att  
ärendet flyttas över till en annan kommun. En kommun kan således inte  
avbryta en utredning eller upphäva ett gynnande beslut med hänvisning  
till att den inte längre är ansvarig kommun enligt de nya reglerna. För att  
överflyttning ska få ske krävs enligt andra och tredje punkterna att den  
enskilde samtycker.  
Föreskrifterna i 2 a kap. 6 § om skyldigheterna för vistelsekommunen  
att bistå bosättningskommunen under enskilda personers kortare vistelse  
ska inte tillämpas när ett biståndsbeslut meddelats före ikraftträdandet.  
Föreskrifterna om ersättning i 2 a kap. 7 § ska inte heller tillämpas i de  
fallen.  
16.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om  
  stöd och service till vissa funktionshindrade  
16 §    
I första stycket har det införts undantag från huvudregeln om bosätt-  
ningskommunens ansvar för insatser enligt lagen. Undantaget gäller för  
dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i  
fall som avses i 16 c eller 16 d §, och gäller ansvar för alla insatser enligt  
9 § utom insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1.  
Landstingets ansvar enligt 2 § första stycket för rådgivning och annat  
personligt stöd kommer således att följa huvudregeln om bosättnings-  
kommunens ansvar. Förslaget behandlas i avsnitt 7.2.  
Ändringarna i andra stycket är endast redaktionella.  
I det nya tredje stycket föreskrivs en skyldighet för en kommun att  
meddela förhandsbesked om rätt till insatser för en enskild som redan är  
bosatt i kommunen. Detta gäller under förutsättning att det vid ansökan 91

om förhandsbesked är en annan kommun som enligt 16 c eller 16 d § har ansvar för insatserna enligt LSS. Vidare gäller att ansökan ska avse en boendeinsats enligt LSS, eller andra insatser om den enskilde inte längre har behov av boendeinsats utan på egen hand ordnar boendet. På det sättet förbättras möjligheterna till ett sammanhållet ansvar. Hänvisningen till andra stycket innebär att övriga föreskrifter i fråga om förhandsbesked ska gälla också den nya möjligheten till förhandsbesked.

Om en enskild har behov av en boendeinsats i kommunen, och därutöver behöver exempelvis ledsagning eller kontaktperson, måste ansökan om förhandsbesked omfatta även boendet för att ansökan ska kunna prövas av bosättningskommunen. Om den enskilde däremot väljer att avstå från boendeinsats enligt LSS och istället avser att ordna boendet på egen hand inom kommunen, och därför bara ansöker om exempelvis personlig assistans, kan ansökan om förhandsbesked prövas. Kommunen ska inte annat än undantagsvis kunna avslå en ansökan om en insats genom förhandsbesked på den grunden att behovet redan är tillgodosett av den gamla kommunen (se RÅ 2004 ref 110).

I de fall då någon är bosatt i en kommun till följd av en annan kommuns beslut om boende, ska följaktligen bosättningskommunen inte pröva en ansökan om insatser enligt huvudregeln i första stycket första meningen. Bosättningskommunen ska antingen hänvisa den enskilde till den kommun som är ansvarig för LSS-insatser, dvs. den kommun som beslutat om boendet, eller, om den enskilde så önskar och om det framgår att den enskilde har för avsikt att varaktigt bosätta sig i den nya kommunen, istället pröva ansökan som en begäran om förhandsbesked. Detta innebär en ändring i förhållande till vad Regeringsrätten kommit fram till (se RÅ 2007 ref 40). Förslaget behandlas i 9.2.

Enligt fjärde stycket (tidigare tredje stycket) ska en vistelsekommun bara ansvara för stöd och hjälp i akuta situationer, på motsvarande sätt som föreslås i 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). Enligt förarbetena till bestämmelsen i dess tidigare lydelse skulle vistelsekommunen svara för insatser som behövs vid en tillfällig genomresa eller några månaders boende i en sommarbostad. Med den nya lydelsen ska i stället bosättningskommunen svara för de insatser som den enskilde kan behöva vid en tillfällig vistelse i en annan kommun, om det inte rör sig om en akut situation under vistelsen. Förslaget behandlas i avsnitt 7.1.

I femte stycket (tidigare fjärde stycket) är ändringarna endast redaktionella.

Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

16 a §

Paragrafen är ny och motsvarar 2 a kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453). I paragrafen regleras en skyldighet för en kommun att bistå en bosättningskommun med utredning och verkställighet av insatser när en enskild avser att under en kortare tid vistas i kommunen. Härmed avses semesterresor och andra tillfälliga vistelser upp till sex månader. Enligt 16 § första stycket första meningen är, enligt huvudregeln, bosättningskommunen ansvarig för de stöd- och hjälpinsatser som en enskild kan behöva. En vistelsekommun ansvarar emellertid för akuta situationer, vilket framgår av 16 § fjärde stycket.

Prop. 2010/11:49

92

Vistelsekommunen ska enligt den nya paragrafen bistå bosättningskommunen med den utredning som kan behövas för att besluta i ärendet. Alla utredningsåtgärder som kan anses erforderliga för ett fullgott beslutsunderlag omfattas av skyldigheten. Skyldigheten har utformats med nuvarande 2 kap. 3 § tredje stycket och 11 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen som förebild. Eftersom bestämmelsen ålägger den informationsgivande kommunen en förpliktelse att lämna information kan utlämnandet ske utan hinder av eventuell sekretess.

Vistelsekommunen ska också bistå med att verkställa de beslut som bosättningskommunen fattar, om bosättningskommunen begär det. Vistelsekommunens uppgift i detta avseende följer direkt av lag och ska därför inte ses som ett utförande genom avtal enligt 17 §. Vistelsekommunen kan välja att själv utföra insatsen eller att genom avtal låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen svarar för kvaliteten i den insats som utförs och att verksamheten uppfyller de övriga krav som finns.

Vistelsekommunen är bara skyldig att bistå med utredning och med att verkställa beslut om bosättningskommunen begär det. Bosättningskommunen kan exempelvis behöva begära bistånd för att förvissa sig om vilka förhållanden som gäller på plats och att insatserna är genomförbara. Om bosättningskommunen kan utreda ärendet på egen hand och väljer att utföra insatsen, antingen med egen personal eller genom avtal med privata utförare, har vistelsekommunen inte något ansvar annat än i akuta situationer enligt 16 § fjärde stycket.

Med uttrycket att en enskild avser att vistas i en kommun ska förstås att vistelsen föranleds av den enskildes önskemål och sker på den enskildes initiativ. Paragrafen omfattar inte den situationen att en kommun vill verkställa en insats i en annan kommun (jämför 16 c §).

Förslaget behandlas vidare i avsnitt 7.1. Paragrafen har i allt väsentligt utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

16 b §

Paragrafen är ny och motsvarar 2 a kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). Regleringen innebär att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa beslut som bosättningskommunen har fattat, när bosättningskommunen har begärt bistånd med verkställighet enligt 16 a § 2. Sådan ersättning ska betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insatser. Förslaget behandlas i avsnitt 7.1. Paragrafen har i huvudsak utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

16 c §

Paragrafen är ny och ersätter 17 a § som upphävs. I paragrafen regleras undantag från huvudregeln om kommunens ansvar gentemot dem som är bosatta i kommunen enligt 16 § första stycket första meningen.

I paragrafen ges det en möjlighet för en kommun att verkställa ett beslut om boendeinsats enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Liksom tidigare krävs särskilda skäl för detta (se prop. 2000/01:6 och bet. 2000/01:SoU4). Av 17 § framgår att kommunen kan sluta avtal med någon annan om att tillhandahålla en insats åt en enskild. Verkställighet i en annan kommun kan således ske genom avtal med den andra kommunen eller med en enskild utförare. Kommunen som beslutar om insatsen

Prop. 2010/11:49

93

behåller ansvaret för LSS-insatser för den enskilde även om han eller hon genom beslutet blir bosatt i den andra kommunen. Kommunerna ska således inte längre träffa avtal med varandra om vilken kommun som har kostnadsansvar för en enskilds boendeinsatser. Om det uppstår behov av andra LSS-insatser ska således den ursprungliga kommunen ansvara också för dem. Ansvaret omfattar utredning av rätten till insatser och beslut om insatser enligt lagen samt kostnadsansvar och verkställighetsansvar. Liksom i fråga om boendet kan kommunen enligt 17 § träffa avtal med någon annan när det gäller verkställigheten, om inte kommunen väljer att själv utföra insatsen i den andra kommunen.

Paragrafen reglerar bara vad som gäller i fråga om verkställighet av en boendeinsats i en annan kommun. Regleringen innebär inte någon inskränkning i möjligheterna för en kommun att verkställa andra insatser än boendeinsatser i en annan kommun.

Den nya bosättningskommunen åläggs ingen skyldighet att bistå den ansvariga kommunen med utredning eller verkställighet på det sätt som föreslås beträffande tillfälliga vistelser på den enskildes initiativ (16 a §). Det förutsätts i stället att den beslutande kommunen försäkrat sig om möjligheten att verkställa insatser innan beslut om verkställighet i annan kommun fattas.

Ett landstings ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 påverkas inte av denna bestämmelse. Det innebär att en person som genom en kommuns beslut och verkställighet enligt denna paragraf blir bosatt i en annan kommun enligt huvudregeln i 16 § ska vända sig till det landsting där han eller hon är bosatt för att söka en sådan insats, även om det är ett annat landsting än det ursprungliga.

Förslaget behandlas vidare i avsnitt 7.2.

Lagrådet har föreslagit att ordet ”är” ändras till ”blir”. Eftersom begreppet ”den person som till följd av beslutet är bosatt” innebär en begränsning av ansvaret till de som faktiskt är bosatta i kommunen, och inte de som sedan flyttar därifrån till en tredje kommun, bör inte en sådan ändring göras.

16 d §

Paragrafen är ny och innebär att en kommuns ansvar för LSS-insatser även omfattar den som är bosatt i en annan kommun i vissa boendeformer som beskrivs i socialtjänstlagen (2001:453). Förslaget behandlas i avsnitt 10.

16 e §

Paragrafen är ny. Reglerna i 16 c och 16 d §§ är inte avsedda att inskränka den enskildes rätt att själv bestämma var han eller hon vill bo. Om den enskilde önskar bosätta sig permanent i den nya bosättningskommunen kan han eller hon ansöka om förhandsbesked enligt nya 16 § tredje stycket. Den ursprungliga kommunens ansvar upphör så snart den nya bosättningskommunen efter att ha meddelat förhandsbesked börjar verkställa insatser för den enskilde. Det räcker därför inte med att en ansökan om förhandsbeskedet har prövats. Liksom i de fall då någon ännu inte är bosatt i kommunen och söker förhandsbesked, måste den enskilde nämligen ha möjlighet att avstå från att välja den nya kommunen. Så snart den enskilde har för avsikt att nyttja de erbjudna insatserna

Prop. 2010/11:49

94

och de börjar verkställas upphör den ursprungliga kommunens ansvar. Därmed inträder den nya bosättningskommunens ansvar för insatser enligt huvudregeln i 16 § första stycket första meningen. Detta innebär en förändring i förhållande till vad som följt av RÅ 2007 ref 40.

Ansvaret kan givetvis upphöra också i andra fall, exempelvis om behovet upphör. Vidare följer av ordalydelsen ”är bosatt” i 16 c och 16 d §§ att en kommuns ansvar upphör om den enskilde bosätter sig i en tredje kommun på eget initiativ.

Förslaget behandlas vidare i avsnitt 9.2

17 a §

Paragrafen har upphävts. Jämför med nya 16 c §.

27 §

Ändringen innebär att även förhandsbesked till en person som redan är bosatt i den kommun som meddelar förhandsbeskedet kan överklagas. Förslaget behandlas i avsnitt 9.2.

28 a §

I paragrafen har det förts in ett nytt tredje stycke, som motsvarar 16 kap. 6 a § fjärde stycket socialtjänstlagen (2001:453), och innebär att vistelsekommunen ansvarar för skyldighet att betala särskild avgift så snart en bosättningskommun har begärt att vistelsekommunen ska verkställa beslut enligt 16 a §. Om en begäran om att bistå med verkställighet inte har framställts ligger ansvaret för särskilda avgifter på bosättningskommunen enligt huvudregeln i paragrafen. Förslaget behandlas i avsnitt 7.1. Paragrafen har i allt väsentligt utformats enligt Lagrådets förslag.

28 e §

Tredje stycket är nytt och motsvarar 16 kap. 6 e § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). Se kommentaren till den paragrafen. Förslaget behandlas i avsnitt 7.1. Paragrafen har i allt väsentligt utformats enligt

Lagrådets förslag.

28 i §

Paragrafen är ny och motsvarar 16 kap. 6 i § socialtjänstlagen (2001:453). Se kommentaren till den paragrafen. Bosättningskommunen har kvar den rapporteringsskyldighet som följer av 28 f–28 h §§.

Förslaget behandlas i avsnitt 7.1. Paragrafen har utformats i linje med

Lagrådets förslag.

Övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 maj 2011. Bestämmelserna om en kommuns ansvar för insatser för personer som bereds boendeinsats och blir bosatta i en annan kommun ska gälla även när verkställighet av boende i annan kommun påbörjats före ikraftträdandet, trots att det kan finnas avtal mellan kommunerna enligt de äldre föreskrifterna. De avtal som löper med andra villkor kan därför inte tillämpas i de delar som inte överensstämmer med de nya reglerna. De nya föreskrifterna ska dock inte gälla kommuner som ingått avtal med stöd av lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Prop. 2010/11:49

95

Sådana avtal ska kommunerna fortsätta att tillämpa om de inte kommer Prop. 2010/11:49 överens om något annat.

Den kommun som före ikraftträdandet tagit emot en ansökan om insatser ska slutföra ärendet och behålla ansvaret för beviljade insatser till dess att en annan kommun övertar ansvaret enligt de nya föreskrifterna. Det kräver att den enskilde ansöker om insatser i den andra kommunen, eftersom det i LSS inte finns någon möjlighet till överflyttning av ett ärende.

De nya föreskrifterna i 16–16 b §§ ska inte tillämpas när en enskild påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet.

Punkterna 2–4 har utformats enligt Lagrådets förslag.

16.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

47 §

Ändringarna i första stycket är endast följdändringar på grund av de ändringar som föreslås i socialtjänstlagen (2001:453).

Ändringen i andra stycket är endast redaktionell och har utformats i linje med Lagrådets förslag.

16.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

3 §

Ändringen i andra stycket följer av de föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen (2001:453). Övriga ändringar är endast språkliga. Förslaget har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

16.5Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

51 kap.

21 §

I paragrafens första stycke görs den ändringen att den kommun som ansvarar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åt den försäkrade ska höras i ärenden om assistansersättning, i stället för den kommun som den enskilde är bosatt i. Ändringen är föranledd av de föreslagna ändringarna om ansvarig kommun enligt LSS. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

22 §  
I paragrafen görs den ändringen att den kommun som ansvarar för insat-  
ser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-  
rade (LSS) ska ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna, i  
stället för den kommun som den enskilde är bosatt i. Ändringen är för-  
anledd av de föreslagna ändringarna om ansvarig kommun i LSS och  
innebär exempelvis att den kommun som beslutat om placering i hem för 96

vård eller boende enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska ersätta kost- Prop. 2010/11:49 naderna i stället för den kommun där den enskilde är bosatt. Paragrafen

har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

16.6Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

4 a §

Paragrafen är ny och föranleds av ändringarna i socialtjänstlagen (2001:453). Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

97

Sammanfattning i betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)

Vårt uppdrag

Kommunen har enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Vårt uppdrag har varit att utreda det vistelsebegrepp som innefattas i bestämmelsen. Syftet har varit att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner i vissa situationer när det gäller enskilda personers vistelse i en annan kommun än hemkommunen.

Det övergripande uppdraget har varit att bl.a. analysera hur utvecklingen i samhället har påverkat kommunernas ansvar för dem som vistas i kommunen, se över bestämmelserna i SoL när det gäller vistelsebegreppet och ansvarsfördelningen mellan kommuner samt, om det finns behov av en förändring, lämna förslag till hur bestämmelserna kan utformas.

Följande frågor har ingått i översynen:

-Vilken kommun ska ha ansvar enligt SoL för svenska medborgare som saknar hemvist men vistas i Sverige?

-På vilket sätt kan kommunerna påverkas att i ökad utsträckning ta emot våldsutsatta kvinnor och barn och andra grupper som av säkerhetsskäl måste flytta till en annan kommun?

-Hur ska ansvarsfördelningen se ut mellan kommuner när det gäller ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd?

-Vilken kommun ska ha ansvar för personer som är hemlösa och som ibland rör sig mellan olika kommuner?

-Ska kommuner kompenseras för eventuellt ökade kostnader i samband med att äldre eller andra personers tillfälliga vistelse i kommunen, om vistelsekommunen ska ha ansvar för insatser till dessa personer?

Prop. 2010/11:49

Bilaga 1

Det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan kommunerna

Vi har funnit att tillämpningen av principen om vistelsekommunens  
yttersta ansvar i SoL är mycket skiftande bland kommunerna och att det  
råder olika uppfattningar om ansvarets innebörd. Tolkningsproblem upp-  
står bl.a. i de fall personer med behov av stöd- och hjälpinsatser rör sig  
mellan olika kommuner eller saknar fast förankring i en viss kommun.  
Det kan t.ex. handla om en hemlös person som rör sig mellan olika  
kommuner eller en person som har utsatts för våld av en närstående och  
som tagit sig till ett skyddat boende i en annan kommun.  
I dessa situationer är det relativt vanligt med tvister om vilken kommun  
som har ansvaret för att bistå den enskilde. Tvisterna leder ofta till att  
kommunerna fokuserar på ansvarsfrågan i stället för på den enskildes  
behov av stöd och hjälp. Det förekommer t.ex. att den enskilde hänvisas 98
 

fram och tillbaka mellan olika kommuner, ibland utan att bli mottagen Prop. 2010/11:49 någonstans förrän ansvarsfrågan är löst. Tvisterna utgör således ett stort Bilaga 1 rättssäkerhetsproblem för den enskilde och beskrivs ibland som ett

”Svarte Petterspel” mellan kommunerna.

För att förtydliga kommunernas ansvar enligt SoL och skapa förutsättningar att snabbt lösa de tvister som ändå uppstår, föreslår vi en rad ändringar och kompletteringar av lagen. Vi anser att det bäst kan göras genom att föra samman alla bestämmelser om ansvarig kommun i ett nytt kapitel, 2 a kap., nära bestämmelserna i 2 kap. om kommunens ansvar. På det sättet kan förtroendevalda och tjänstemän inom socialtjänsten få en bättre och mer överskådlig bild av de regler som gäller.

Principen om vistelsekommunens ansvar ska vara kvar

Bestämmelserna i SoL om vistelsekommunens ansvar är resultatet av en lång historisk utveckling med sin början under industrialiseringen och urbaniseringen under 1800-talet.

Vistelsebegreppet har tidigare utretts av både Socialberedningen (1986) och Socialtjänstkommittén (1993). Liksom dessa utredningar har vi funnit att vistelsebegreppet ska vara kvar som huvudregel. Det är enligt vår mening viktigt att den enskilde garanteras omedelbar hjälp oavsett vilken kommun han eller hon befinner sig i. Det är även viktigt att det finns ett samhällsorgan som förmedlar hjälpinsatser från andra samhällsorgan och tillgodoser övriga behov. För att ett sådant yttersta ansvar ska fylla en reell funktion krävs att det åvilar den kommun där den enskilde vistas.

Vistelsebegreppet medför visserligen vissa praktiska problem och tvister mellan kommunerna men det skulle även en bosättnings- eller en folkbokföringsprincip göra. Till exempel skulle frågan om vilken kommun som är eller rätteligen bör vara den enskildes bosättnings- eller folkbokföringskommun sannolikt leda till oenighet mellan kommunerna. Det gäller inte minst i fråga om personer som är hemlösa eller har en oklar boendesituation.

Även om en folkbokföringsprincip skulle göra det möjligt att snabbt och enkelt slå fast vilken kommun som är ansvarig, kan det ifrågasättas hur ändamålsenlig den är utifrån den enskildes perspektiv. Enligt uppgift till utredningen är det relativt vanligt med felaktiga folkbokföringsuppgifter bland de personer som är aktuella inom socialtjänsten. Om vistelsebegreppet skulle ersättas med en folkbokföringsprincip, skulle dessa personer bli hänvisade till en kommun som de inte längre är bosatta i och kanske inte heller har för avsikt att återvända till. Det kan innebära att den enskilde inte får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.

Vi har sammantaget funnit att det finns för- och nackdelar med såväl en bosättningssom en folkbokföringsprincip. Detsamma gäller för principen om vistelsekommunens ansvar. Av betydelse är dock att en bosättnings- eller folkbokföringsprincip inte skulle lösa de praktiska problem och ansvarstvister som är grunden till att vistelseprincipen ibland blir ifrågasatt.

99

Vår uppfattning är att vistelsebegreppet har den övervägande fördelen Prop. 2010/11:49
att den garanterar den enskilde stöd och hjälp oavsett var han eller hon Bilaga 1
befinner sig. Vistelsebegreppet bör därför vara kvar som huvudregel.  

Vistelsebegreppet behöver förtydligas

Det råder olika uppfattningar om när vistelsekommunens ansvar inträder. Frågan gäller om ansvaret åligger den kommun där den enskilde vistades när hjälpbehovet ursprungligen uppstod eller i stället den kommun där den enskilde råkar vistas när han eller hon behöver hjälpen. Enligt vår bedömning saknar det betydelse var hjälpbehovet ursprungligen uppstod, det avgörande bör i stället vara i vilken kommun den enskilde befinner sig när han eller hon ansöker om stöd och hjälp. Vistelsekommunens ansvar bör även inträda när det på annat sätt än genom en ansökan - t.ex. genom en anmälan - kommer till kommunens kännedom att en person som befinner sig i kommunen har behov av stöd och hjälp.

Vistelsekommunens ansvar upphör när den enskilde inte längre vistas i kommunen. Kommunen kan dock i vissa fall behålla ansvaret trots att den enskilde inte längre vistas där. Det gäller om kommunen har placerat den enskilde i en annan kommun enligt nuvarande 16 kap. 2 § första stycket SoL eller det annars finns särskilda föreskrifter i SoL. Vidare finns ansvaret kvar för beviljade insatser till dess att beslutet har upphört att gälla eller ärendet har flyttats över till en annan kommun. Av praxis framgår att ansvaret i vissa fall även kan vara kvar när den enskilde vistas utomlands. Vi anser dock att stöd- och hjälpinsatser i regel inte kan beviljas till personer som befinner sig utomlands, eftersom de inte vistas i någon kommun i Sverige.

Vistelsekommunens ansvar ska vara begränsat om den enskilde är bosatt i en annan kommun

Enligt vår uppfattning är det rimligt att vistelsekommunen inte ska ha ett  
lika omfattande ansvar när den enskilde är bosatt i en annan kommun. Vi  
föreslår därför att huvudregeln om vistelsekommunens ansvar komplette-  
ras med en bestämmelse som begränsar ansvaret till akuta stöd- och  
hjälpinsatser om den enskilde är bosatt i en annan kommun. Bestäm-  
melsen gäller endast när det är klarlagt att den enskilde är bosatt i en  
annan kommun. Om det är oklart i vilken kommun den enskilde ska  
anses bosatt, har vistelsekommunen fullt ansvar till dess att frågan är  
utredd.  
Med akuta stöd- och hjälpinsatser bör i första hand avses sådana  
insatser som krävs för att den enskilde ska kunna återvända till sin  
bosättningskommun, t.ex. hjälp att arrangera en hemresa. Det kan även  
röra sig om bistånd i form av logi eller matpengar. Om den enskilde inte  
kan eller vill återvända omedelbart, har vistelsekommunen kvar ansvaret  
för akuta stöd- och hjälpinsatser så länge den enskilde befinner sig i  
kommunen.  
Bosättningskommunen ska ansvara för andra än akuta insatser. Med  
bosättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvaran- 100

de bosatt. Eftersom en person som huvudregel ska vara folkbokförd där Prop. 2010/11:49 han eller hon är bosatt kan man i flertalet fall utgå från att en person är Bilaga 1

bosatt på den ort där han eller hon är folkbokförd. Det förekommer dock att personer inte är folkbokförda där de är bosatta (t.ex. kvarskrivna personer) och folkbokföringen kan därför inte vara utslagsgivande.

En person som är bosatt i flera kommuner får anses bosatt där han eller hon har sin starkaste anknytning. Detsamma gäller en person som är hemlös. En person anses hemlös i detta avseende om han eller hon är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

”Semesterkommunernas” ansvar vid tillfälliga vistelser

För att personer som är beroende av stöd- och hjälpinsatser ska kunna genomföra en vistelse utanför bosättningskommunen, t.ex. i sommarstugan, föreslår vi att vistelsekommunens ansvar i vissa fall inte ska vara begränsat till akuta stöd- och hjälpinsatser, trots att den enskilde är bosatt i en annan kommun.

Varför ska inte ansvaret vila på bosättningskommunen?

Vi har övervägt möjligheten att ålägga bosättningskommunen en skyldighet att verkställa stöd- och hjälpinsatser i den kommun där den enskilde vistas tillfälligt. Den enskilde skulle således kunna ”ta med sig” sitt beslut och ha rätt till samma insatser oavsett var i landet han eller hon befinner sig. Ett sådant system kan förefalla praktiskt för den enskilde och underlätta för honom eller henne att röra sig mellan olika kommuner. Den enskilde skulle t.ex. inte behöva ansöka om insatser i olika kommuner, utan endast behöva vända sig till sin ordinarie biståndsbedömare. Det finns dock ett antal problem med en sådan lösning.

Ett problem är att den enskilde kan behöva helt eller delvis andra insatser i t.ex. sin sommarstuga än i sitt ordinarie boende. Sommarstugan kanske inte är handikappanpassad, och det kan även finnas skillnader i närmiljön som påverkar hans eller hennes förmåga att klara sig utan hjälp. Bosättningskommunen skulle därför troligen vara tvungen att göra en ny bedömning varje gång den enskilde avsåg att vistas i en annan kommun. Eftersom biståndsbedömaren kan behöva se den miljö som den enskilde kommer att vistas i, skulle det kunna bli aktuellt med tidskrävande och kostsamma resor till andra kommuner.

En annan omständighet som måste beaktas är de problem som kan uppkomma när bosättningskommunen ska verkställa ett beslut om hemtjänst i en annan kommun. Även om bosättningskommunen har möjlighet att sluta avtal med vistelsekommunen enligt 2 kap. 5 § SoL om utförandet av insatserna, är det inte säkert att vistelsekommunen kan eller vill sluta ett sådant avtal. Flera av de kommuner som vi har varit i kontakt med har beskrivit att de har mycket svårt att få tag i personal, särskilt under semesterperioderna. Då det i vissa kommuner inte heller finns privata utförare som bosättningskommunen kan anlita för att utföra insatsen, kan bosättningskommunen ytterst bli tvungen att skicka egen

personal för att verkställa besluten.

101

Vistelsekommunen skulle visserligen kunna åläggas en skyldighet att Prop. 2010/11:49
bistå bosättningskommunen med verkställigheten, men med tanke på de Bilaga 1
rekryteringsproblem som finns i vissa kommuner skulle en sådan skyl-  
dighet leda till nya problem. Till exempel kan diskuteras vilken kommun  
som skulle vara skyldig att betala särskild avgift enligt 16 kap. 6 a § SoL  
om vistelsekommunen inte kan verkställa ett beslut inom skälig tid på  
grund av personalbrist. Det kan även uppstå oklarhet i fråga om vilken  
kommun som skulle vara skyldig att göra Lex Sarah anmälningar, dvs.  
anmälningar enligt 14 kap. 2 § SoL, samt vilken kommun som skulle  
ansvara enligt arbetsmiljölagen (1977:1160 omtryckt 1991:677).  

Ytterligare insatser för barn och missbrukare som inte längre vistas i kommunen

Vi föreslår att SoL kompletteras med en bestämmelse om att en kommun som tidigare har beviljat stöd- och hjälpinsatser som avser ett barn eller en missbrukare får besluta om ytterligare insatser även om den enskilde inte längre vistas i kommunen.

Bestämmelsen kan t.ex. bli aktuell om en tonåring rymmer hemifrån eller en missbrukare tillfälligt avbryter en missbruksbehandling. Tanken är att den enskilde, även om han eller hon befinner sig i en annan kommun, ska kunna vända sig till sin ordinarie handläggare och på så sätt snabbare få stöd och hjälp. Bestämmelsen fyller även en viktig funktion i de fall då det finns anledning att vidta tvångsåtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kommun som redan är insatt i den enskildes bakgrund och behov kan i en sådan situation väntas ha bättre förutsättningar att snabbt fatta beslut om behövliga åtgärder. Bestämmelsen kan även tillämpas om den enskilde tillfälligt befinner sig utomlands.

Den föreslagna bestämmelsen ger kommunerna en behörighet men innebär ingen skyldighet att besluta om ytterligare insatser. Bestämmelsen medför inte heller någon inskränkning i vistelsekommunens ansvar.

Socialstyrelsen ska få avgöra frågan om ansvarig kommun

Det förekommer ofta diskussioner och tvister om vilken kommun som ska ansvara för personer som har svag anknytning till den kommun där han eller hon vistas. Osäkerheten kring ansvarsfördelningen beskrivs genomgående som ett stort rättssäkerhetsproblem för den enskilde.

För att minska risken för att den enskilde far illa på grund av oenighet i ansvarsfrågan anser vi att det bör finnas en möjlighet att snabbt få frågan avgjord av en utomstående instans. Vi föreslår därför att en eller flera kommuner som önskar beslut om ärendeansvar skriftligen ska kunna ansöka om detta hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska fatta beslut om ärendeansvar så snart som möjligt och senast inom tre veckor från det att ansökan kom in. Om det föreligger särskilda skäl kan tiden för beslutet

102

senareläggas. Socialstyrelsen ska även kunna besluta vilken kommun Prop. 2010/11:49 som har ansvar till dess att frågan om ärendeansvar har avgjorts slutligt. Bilaga 1

Nya regler ska underlätta överflyttning av ärenden

Flera kommuner har beskrivit att det är svårt att flytta över ärenden till en annan kommun. Det finns en utbredd osäkerhet bland kommunerna hur en överflyttning går till rent praktiskt. Vi har även fått uppgifter om att det förekommer att kommuner medvetet förhalar det slutliga beslutet i överflyttningsärenden för att på det sättet skjuta på ansvaret så länge det går.

In reply to: syfte att förenkla och påskynda överflyttningsprocessen föreslår vi att den kommun som önskar flytta över ett ärende till en annan kommun skriftligen får begära detta hos den andra kommunen, samt att den andra kommunen utan dröjsmål skriftligen ska meddela sin inställning. Om kommunerna inte är överens om en överflyttning, kan den kommun där frågan om överflyttning uppkommit ansöka om överflyttning av ärendet hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller om den sökande kommunen inte av den andra kommunen har fått svar på sin begäran om överflyttning inom en månad från tidpunkten för ansökan. Socialstyrelsen ska fatta beslut så snart som möjligt och senast inom tre månader från det att ansökan kom in. Om det föreligger särskilda skäl får tiden för beslutet senareläggas. Socialstyrelsen ska även kunna förordna att den kommun som ett ärende flyttas över till ska ersätta den andra kommunen för kostnader som uppkommit efter tiden för ansökan till Socialstyrelsen.

Skyldighet att lämna hjälp vid en evakuering till Sverige

Kommunernas och landstingens uppgifter i samhällets krishanteringssystem regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006 års lag). Vi föreslår att SoL kompletteras med en bestämmelse som upplyser om 2006 års lag. En motsvarande bestämmelse finns i 26 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.

Det är oklart om 2006 års lag är tillämplig vid en evakuering till Sverige. Det är upp till varje enskild kommun att bedöma om situationen är att betrakta som en sådan extraordinär händelse att lagen kan tillämpas. Om lagen bedöms tillämplig får kommuner och landsting på begäran lämna hjälp till den kommun som har tagit emot de evakuerade personerna. Det föreskrivs dock ingen skyldighet för kommunerna eller landstingen att lämna hjälp. De kommuner eller landsting som ändå gör det, har rätt till skälig ersättning av vistelsekommunen. 2006 års lag medför alltså ingen avlastning med det ekonomiska ansvaret för vistelsekommunen.

Vi föreslår därför att SoL kompletteras med en bestämmelse som innebär att en kommun som på grund av en evakuering till Sverige tar emot ett stort antal personer som saknar bostad här, får begära hos

103

länsstyrelsen att andra kommuner ska bistå de evakuerade personerna Prop. 2010/11:49
med stöd och hjälp. Bilaga 1
Länsstyrelsen får besluta att en eller flera andra kommuner ska lämna  
sådan hjälp. Den av länsstyrelsen beslutade kommunen ska lämna hjälp i  
den omfattning kommunen anser skälig. Den eller de kommuner som  
lämnar stöd och hjälp har inte rätt till ekonomisk ersättning från den  
kommun som tar emot de evakuerade personerna.  
Varken SoL eller 2006 års lag har företräde framför den andra. Det bör  
därför ankomma på den mottagande kommunen att avgöra om den vill  
begära hjälp med stöd av den föreslagna bestämmelsen i SoL eller med  
stöd av 2006 års lag.  

Stöd och hjälp till personer som utsätts för våld, hot eller andra trakasserier

Personer som tillfälligt måste byta bostadsort

Personer som utsätts för våld, hot eller andra trakasserier kan i vissa fall tvingas flytta mellan olika kommuner innan de får en stadigvarande lösning på sin boendesituation. Det är varken ur kontinuitetssynpunkt eller säkerhetssynpunkt lämpligt att flera kommuner blir involverade i ärendet. Vi föreslår därför att SoL kompletteras med en bestämmelse om att den kommun som har beslutat om en vistelse i en annan kommun behåller ansvaret för insatser under den tillfälliga vistelsen. Den kommunen har även bäst förutsättningar att utreda hela familjens behov av stöd och hjälp. Ansvaret gäller oavsett om kommunen beslutar om placering i ett tillfälligt boende eller om ekonomiskt bistånd till kostnad för ett tillfälligt boende. Det har således ingen betydelse för ansvarsfrågan hur beslutet om det tillfälliga boendet är utformat. Ansvaret bör övergå först när den enskilde har fått en stadigvarande lösning på sin boendesituation.

Ett tillfälligt boende kan vara t.ex. ett boende på kvinnojour, en lägenhet som socialtjänsten disponerar, ett rum på hotell eller vandrarhem eller ett tillfälligt boende hos en anhörig eller bekant. Begreppet är dock inte enbart begränsat till personer som utsätts för våld, hot eller andra trakasserier utan omfattar även de situationer då kommunen placerar ett barn i jourhem eller tillhandahåller ett tillfälligt boende till en person som är hemlös, t.ex. ett boende på härbärge i en annan kommun.

Personer som måste byta bostadsort permanent

Vi föreslår att en person som på grund av våld, hot eller andra trakasserier måste flytta permanent till en annan kommun, men som inte kan göra det utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga stöd- och hjälpinsatser ska ha rätt att ansöka om sådana insatser i inflyttningskommunen. Det kan t.ex. röra sig om hjälp med att ordna ett boende samt ekonomiskt bistånd. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att det föreligger en så allvarlig hotbild att den enskilde inte har någon annan utväg än att flytta till en annan kommun.

104

Bakgrunden till förslaget är att det i dag uppkommer tvister mellan Prop. 2010/11:49 kommunerna när en person måste flytta till en annan kommun. Till Bilaga 1 exempel kan vistelsekommunen argumentera för att personen ska tillbaka

till sin bosättningskommun när läget har stabiliserats och att bosättningskommunen därför ansvarar för att hitta en mer permanent boendelösning. Bosättningskommunen å sin sida anser att personen inte kan återvända utan bör stanna permanent i den nya vistelsekommunen och att den kommunen därför ska ansvara för ärendet.

Enligt polisen är en permanent flyttning den yttersta skyddsåtgärden och vidtas endast när man uttömt alla andra skyddsåtgärder. När den enskilde måste flytta permanent är det därför av yttersta vikt att detta inte omöjliggörs på grund av att den enskilde inte får det stöd som behövs.

Gränsdragningen mellan polisens och socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade personer bör utredas

Gränsdragningen mellan polisens och socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade personer är oklar. Oklarheten gäller framförallt personer som hotas i samband med att de bidrar med uppgifter under en förundersökning eller rättegång. Socialtjänsten menar att det är rättsväsendets ansvar att se till att bevispersoner skyddas eftersom det är en förutsättning för att rättsväsendet ska fungera. Polisen å sin sida anser att det är polisens ansvar att se till att skyddet fungerar men att socialtjänsten måste ansvara för att personen klarar sig ekonomiskt och psykosocialt under tiden. Denna gränsdragningsproblematik orsakar långdragna diskussioner mellan huvudmännen vilket påverkar de brottsdrabbade personerna negativt. Det har dock inte legat inom ramen för vårt uppdrag att överväga förslag till lösningar men vi anser att frågan bör utredas vidare.

Ansvarsfördelningen avseende ensamkommande barn fungerar bra

Vi har funnit att den nuvarande ansvarsfördelningen mellan kommunerna när det gäller de ensamkommande barnen i huvudsak fungerar bra. Det finns dock viss osäkerhet i fråga om överflyttning av dessa ärenden till en annan kommun.

I fråga om ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd  
anser vi att ett ärende bör flyttas över till en annan kommun om barnet  
har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till  
barnets önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i  
övrigt framstår som lämpligt.  
Särskilt förordnad vårdnadshavare  
Vi anser att det är lämpligast att ansökan eller anmälan om behov av  
särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn ska  
göras av den kommun där barnet är bosatt. Vi föreslår därför att lagen  
om god man för ensamkommande barn förtydligas i detta avseende. 105
 

Personer som är hemlösa ska anses bosatta i den kommun som de har starkast anknytning till

Representanter från kommuner, länsstyrelser, kriminalvården och frivilligorganisationer har framhållit att kommunerna ofta är oeniga om vilken kommun som ska ansvara för insatser till personer som är hemlösa och som rör sig mellan olika kommuner.

Det har vuxit fram en praxis i kommunerna att fästa stor vikt vid den enskildes folkbokföring. Den enskilde hänvisas i dessa fall till den kommun där han eller hon är folkbokförd och vistelsekommunen ser sitt ansvar som begränsat till akuta stöd- och hjälpinsatser, t.ex. bistånd i form av en biljett till folkbokföringskommunen. Vi har också fått uppgifter om att hemlösa personer i vissa fall helt har vägrats bistånd med hänvisning till att de inte är folkbokförda i kommunen.

För att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunerna föreslår vi att SoL kompletteras med en bestämmelse som innebär att en person som är hemlös ska anses bosatt i den kommun där han eller hon har sin starkaste anknytning. Vid den prövningen får en samlad bedömning göras utifrån

-var den enskilde oftast tillbringar sin dygnsvila,

-var den enskildes familj eller anhöriga är bosatta,

-var den enskilde har sitt arbete eller sin sysselsättning,

-var den enskilde har sitt sociala nätverk i övrigt,

-om den enskilde har eller haft kontakt med socialtjänsten i någon kommun,

-utformningen av de olika bostäderna, samt

-den enskildes egen uppfattning.

Den föreslagna bestämmelse ska endast omfatta personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Andra grupper som innefattas i ett av Socialstyrelsen använt hemlöshetsbegrepp faller utanför.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 1

Ingen omfördelning av kostnader för hemtjänst under en tillfällig vistelse

Socialstyrelsen har på vår begäran genomfört en registerundersökning av omfattningen av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård till personer som inte är folkbokförda i kommunen. Till grund för undersökningen ligger Socialstyrelsens uppgiftsinsamling för år 2007 (höstmätningen) och 2008 (sommarmätningen).

Hemtjänst

Omfattningen av den hemtjänst som beviljas till personer som inte är folkbokförda i kommunen får anses mycket liten ur ett nationellt perspektiv. Vid höstmätningen uppgick andelen hemtjänsttimmar till personer som inte var folkbokförda i kommunen till 0,5 procent och vid

sommarmätningen till 0,4 procent.

106

Vi anser därför att det inte är motiverat att införa ett system för att Prop. 2010/11:49
omfördela medel mellan kommunerna. Bilaga 1

Hemsjukvård

Det har inte varit möjligt att särskilja hemsjukvården från den övriga hälso- och sjukvården. Då hemsjukvården ingår som en del av hälso- och sjukvården kan emellertid konstateras att andelen personer som mottagit hemsjukvård i en kommun som de inte är folkbokförda i, inte överstiger 2,7 procent (höstmätningen) respektive 2,5 procent (sommarmätningen). Omfattningen av den hemsjukvård som ges till personer som inte är folkbokförda i kommunen är således mycket liten ur ett nationellt perspektiv.

Så länge det inte är ett enhetligt huvudmannaskap för hemsjukvården anser vi att det inte är möjligt att reglera betalningsansvaret genom ett kommunalt riksavtal eller i hälso- och sjukvårdslagen. Vi anser därför att frågan bör lösas genom överenskommelser mellan kommuner och landsting på lokal nivå.

Förslagens konsekvenser

Våra förslag kan medföra en viss omfördelning av kostnaderna mellan kommunerna, men de medför inte några ökade kostnader för kommunkollektivet som helhet.

Socialstyrelsens nya uppgifter bör kunna handläggas inom en oförändrad budgetram.

Våra förslag har en viss inskränkande påverkan på den kommunala självstyrelsen. Inskränkningarna är dock godtagbara, eftersom de är nödvändiga för att uppnå en rimlig ansvarsfördelning mellan kommunerna.

I övrigt anser vi att förslagen kan ha vissa brottsförebyggande effekter, positiva effekter för jämställdheten mellan kvinnor och män samt bidra till ett starkare skydd för barn.

107

Författningsförslag i betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att 2 kap. 3 § samt 16 kap. 1 och 2 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1 och 2 §§ ska utgå,

dels att 2 kap. 2 §, 6 kap. 9 och 15 §§ samt 16 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 16 kap. 10 och 11 §§, av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., av följande lydelse.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 2

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
      2 kap
Kommunen har det yttersta 2 §
Kommunen har det yttersta
ansvaret för att de som vistas i ansvaret för att en enskild person
kommunen får det stöd och den får det stöd och den hjälp som han
hjälp som de behöver.   eller hon behöver.

Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser i den lagen.

I 3 § och 16 kap. 2 § finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som den enskilde vistas i.

2 a kap. Ansvarig kommun

1 §

Den kommun där den enskilde  
vistas (vistelsekommunen) ansva-  
rar för de stöd- och hjälpinsatser  
som han eller hon behöver.  
2 §  
Om den enskilde är bosatt i en  
annan kommun än vistelsekom-  
munen, är vistelsekommunens  
ansvar begränsat till akuta stöd-  
och hjälpinsatser. För andra än  
akuta insatser ansvarar bosätt-  
ningskommunen.  
En person som är hemlös anses 108

bosatt i den kommun där han eller Prop. 2010/11:49 hon har sin starkaste anknytning. Bilaga 2

Vad som sägs i första stycket om bosättningskommunens ansvar för andra än akuta insatser gäller på motsvarande sätt en kommun som har ansvar enligt 4 eller 5 §.

3 §

En person som avser att för en begränsad tid vistas i en kommun, men som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av stöd- och hjälpinsatser för att kunna genomföra vistelsen, har rätt till behövliga insatser av vistelsekommunen utan den begränsning som följer av 2 §.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som vistelsekommunen behöver.

Kommunernas ansvar i vissa fall 4 §

Om någon efter beslut av en kommun vistas i en annan kommun i

1.familjehem,

2.hem för vård eller boende,

3.sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2, eller

4.en tillfällig boendeform, behåller den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för de stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan behöva.

Detsamma gäller om en kommun på annat sätt bistår en person som på grund av våld, hot eller andra trakasserier för en begränsad tid måste vistas i en annan kommun.

Ansvaret upphör om ärendet flyttas över enligt 11 eller 12 §.

5 §

Den kommun där den enskilde 109

är folkbokförd ansvarar för stöd- och hjälpinsatser

1.under kriminalvård i anstalt,

2.under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun,

3.som aktualiseras inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

6 §

En kommun som har beviljat stöd- och hjälpinsatser som avser ett barn eller en missbrukare får besluta om ytterligare insatser även om den enskilde inte längre vistas i kommunen.

I 11 kap. 4 § finns bestämmelser om socialnämndens skyldighet att slutföra en utredning om behovet att ingripa till barns skydd eller stöd och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om ärendet avser vård av missbrukare.

Ansökan om insatser i vissa fall 7 §

En person som önskar flytta till en annan kommun, men som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser.

8 §

En person som på grund av våld, hot eller andra trakasserier måste flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga stöd- och hjälpinsatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 2

110

9 §             Prop. 2010/11:49
En ansökan enligt 7 eller 8 § ska Bilaga 2
behandlas som om den enskilde  
var bosatt i inflyttningskommunen.  
Att sökandens behov är till-  
godosedda i bosättningskommunen  
får inte beaktas när ansökan  
prövas.              
Bosättningskommunen är skyl-  
dig att på begäran bistå med den  
utredning som   den   andra  
kommunen behöver för att kunna  
pröva ansökan.          
Beslut om ärendeansvar      
10 §              
Om två eller flera kommuner  
inte är överens om vilken kommun  
som har ansvar för att bistå en  
enskild person, får de var för sig  
skriftligen ansöka om att Social-  
styrelsen avgör frågan.      
Socialstyrelsen ska fatta beslut  
så snart som möjligt och senast  
inom tre veckor från det att  
ansökan kom in. Om det föreligger  
särskilda skäl får tiden för beslutet  
senareläggas.          
Socialstyrelsen   får, om det  
behövs, besluta vilken kommun  
som har ansvar till dess att frågan  
om ärendeansvar har avgjorts  
slutligt.              
Överflyttning av ärende      
11 §              
Ett ärende som avser vård eller  
någon annan åtgärd i fråga om en  
enskild person kan flyttas över till  
en annan kommun.        
Ärendet ska flyttas över om den  
som berörs av ärendet har starkast  
anknytning till den andra kom-  
munen och det med hänsyn till den  
enskildes önskemål, hjälpbehovets  
varaktighet och omständigheterna  
i övrigt framstår som lämpligt.  
En kommun som önskar att ett  
ärende ska flyttas över får  
skriftligen begära detta hos den  
andra kommunen. Den andra 111

kommunen ska utan dröjsmål Prop. 2010/11:49 skriftligen meddela sin inställning. Bilaga 2

12§

Om berörda kommuner inte är överens om en överflyttning, får den kommun där frågan om överflyttning har kommit upp ansöka om överflyttning av ärendet hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller en kommun som inte av den andra kommunen har fått svar på sin begäran om överflyttning inom en månad.

Socialstyrelsen ska fatta beslut så snart som möjligt och senast inom tre månader från det att ansökan kom in. Om det föreligger särskilda skäl får tiden för beslutet senareläggas.

Socialstyrelsen får förordna att den kommun som ett ärende flyttas över till ska ersätta den andra kommunen för kostnader som uppkommit efter tiden för ansökan.

13 §

  Uppgifter som behövs för att en
  kommun ska kunna ta över ett
  ärende ska lämnas ut av den
  kommun från vilken överlämnan-
  det sker.
6 kap
Ett medgivande enligt 6 § att ta 9 §11
Ett medgivande enligt 6 § att ta
emot ett barn för stadigvarande emot ett barn för stadigvarande
vård och fostran meddelas av vård och fostran meddelas av
socialnämnden i vårdnadshavarens socialnämnden i vårdnadshavarens
hemkommun. bosättningskommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldig-

heterna enligt 7 §.  
Ett medgivande enligt 12 § att ta 15 §
Ett medgivande enligt 12 § att ta
emot ett barn med hemvist utom- emot ett barn med hemvist utom-
lands i syfte att adoptera det och lands i syfte att adoptera det och
ett samtycke enligt 14 § till att ett samtycke enligt 14 § till att
1 Senaste lydelse 2003:407.  

112

adoptionsförfarandet får fortsätta adoptionsförfarandet får fortsätta Prop. 2010/11:49
meddelas av socialnämnden i den meddelas av socialnämnden i den Bilaga 2
eller de sökandes hemkommun. eller de sökandes bosättningskom-  
          mun.              
I de fall samtycke enligt 14 § lämnats av socialnämnden i en annan  
kommun fullgör i stället den nämnden skyldigheterna enligt 7 §.    
        16 kap.              
Socialnämndens beslut får över- 3 §2              
Socialnämndens beslut får över-  
klagas hos allmän förvaltnings- klagas hos allmän förvaltnings-  
domstol, om nämnden har med- domstol, om nämnden har med-  
delat beslut i fråga om   delat beslut i fråga om    
– ansökan enligt 2 kap. 3 §, – ansökan enligt 2 a kap. 7 §,  
– bistånd enligt 4 kap. 1 §, – ansökan enligt 2 a kap. 8 §,  
– bistånd enligt 4 kap. 1 §,  
– vägran eller nedsättning av – vägran eller nedsättning av  
fortsatt försörjningsstöd enligt fortsatt försörjningsstöd enligt  
4 kap. 5 §,       4 kap. 5 §,          
– förbud eller begränsning enligt – förbud eller begränsning enligt  
5 kap. 2 §,       5 kap. 2 §,          
– medgivande enligt 6 kap. 6 §, – medgivande enligt 6 kap. 6 §,  
– medgivande enligt 6 kap. 12 §, – medgivande enligt 6 kap. 12 §,  
återkallelse av medgivande återkallelse av medgivande  
enligt 6 kap. 13 §,       enligt 6 kap. 13 §,        
– samtycke enligt 6 kap. 14 §, –samtycke enligt 6 kap. 14 §,  
eller         eller              
–avgifter eller förbehållsbelopp –avgifter eller förbehållsbelopp  
enligt 8 kap. 4–9 §§.     enligt 8 kap. 4–9 §§.      
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt  
eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först  
sedan det har vunnit laga kraft.                
Socialstyrelsens beslut får över- 4 §3              
Socialstyrelsens beslut får över-  
klagas hos allmän förvaltnings- klagas hos allmän förvaltnings-  
domstol i ärenden om   domstol i ärenden om    
1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §, 1. tillstånd enligt 7 kap. 1 §,  
2. omhändertagande av person- 2. omhändertagande av person-  
akt enligt 7 kap. 5 §,     akt enligt 7 kap. 5 §,      
3. föreläggande eller förbud 3. föreläggande eller förbud  
enligt 13 kap. 5 och 8-11 §§, samt enligt 13 kap. 5 och 8-11 §§,  
4. överflyttning av ärende enligt 4. ärendeansvar enligt 2 a kap.  
16 kap. 1 §.       10 § andra stycket, samt    
          5. överflyttning av ärende och  
          beslut om ersättning enligt  

2 a kap. 12 §.

2Senaste lydelse 2004:770.

3Nuvarande lydelse enligt förslag i prop. 2008/09:160.

113

  Socialstyrelsens beslut enligt Prop. 2010/11:49
  2 a kap. 10 § tredje stycket får inte Bilaga 2
Beslut av Socialstyrelsen och överklagas.  
Beslut av Socialstyrelsen och  
domstol i fråga som avses i första domstol i fråga som avses i första  
stycket 2 och 3 gäller omedelbart. stycket 2–4 gäller omedelbart.  

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

10 §

En kommun som på grund av en evakuering till Sverige tar emot ett stort antal personer som saknar bostad här, får hos länsstyrelsen begära att andra kommuner ska bistå de evakuerade personerna med stöd och hjälp. Begäran ska ställas till länsstyrelsen i det län där den mottagande kommunen ligger.

Länsstyrelsen får besluta att en eller flera andra kommuner ska lämna sådan hjälp som avses i första stycket. Den av länsstyrelsen beslutade kommunen ska lämna hjälp i skälig omfattning.

11 §

I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om kommunens befogenheter i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. Den i 2 a kap. 12 § andra stycket föreskrivna tidsfristen gäller från den 1 juli 2010 om en kommun dessförinnan ansökt om överflyttning av ett ärende hos Socialstyrelsen.

114

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande ska ha följande lydelse.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn skall Migrationsverket i stället anvisa en kommun som skall ordna boendet. Migrationsverket skall anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun skall barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning skall ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 skall registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

3 §4

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska ordna boendet. Migrationsverket ska anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun ska barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

4 Senaste lydelse 2006:177.

115

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det.

Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.

10 §

Beviljas barnet uppehållstillstånd, ska socialnämnden hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det.

Överförmyndaren ska underrätta socialnämnden om att förutsättningarna för en sådan talan eller anmälan föreligger.

Talan eller anmälan enligt första stycket ska väckas respektive göras av socialnämnden i den kommun där barnet är bosatt.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

116

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 47 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Med socialnämnden avses i 47 §5
Med socialnämnden avses i
denna lag socialnämnden i den denna lag socialnämnden i den
kommun som enligt 2 kap. 2 § kommun som enligt 2 a kap. 1, 2,
socialtjänstlagen (2001:453) har 4, 5 eller 6 § socialtjänstlagen
ansvaret för att den enskilde får (2001:453) har ansvaret för att den
det stöd och den hjälp som han enskilde får det stöd och den hjälp
eller hon behöver. Att överflytt- som han eller hon behöver. Att
ning av ärenden till en annan överflyttning av ärenden till en
socialnämnd kan ske i vissa fall annan socialnämnd kan ske i vissa
framgår av 16 kap. 1 § social- fall framgår av 2 a kap. 11 och 12
tjänstlagen. §§ socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och med anledning av omhändertagande enligt 13 § fattas av den länsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den länsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

5 Senaste lydelse 2005:467.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 2

117

Förslag till lag om ändring i skollagen 1985:1100 Prop. 2010/11:49
Härigenom föreskrivs att 2 a kap. 9 § skollagen (1985:1100) ska ha Bilaga 2
 
följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  2 a kap  
  9 §6  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.

Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första stycket som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.

Kommunen ska genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen ska verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.

Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första stycket som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 2 a kap. 11 eller 12 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

6 Senaste lydelse 2001:462.

118

Remissinstanser till betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38)

Prop. 2010/11:49

Bilaga 3

Remissinstanser: Riksdagens ombudsmän (JO), Riksrevisionen, Domstolsverket, Kammarrätten i Stockholm, Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Jönköping, Rikspolisstyrelsen*, Polismyndigheten i Stockholms län*, Socialstyrelsen*, Skatteverket*, Migrationsverket*, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)*, Kriminalvården*, Statens Institutionsstyrelse (SiS), Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län*, Länsstyrelsen i Stockholms län*, Länsstyrelsen i Värmlands län*, Länsstyrelsen i Västerbottens län*, Länsstyrelsen i Västra Götalands län*, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Polishögskolan*, Socialhögskolan, Lunds universitet, Ersta Sköndal Högskola AB, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala universitet, Stockholms läns landsting, Östergötlands läns landsting, Kalmar läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Dalarnas läns landsting, Norrbottens läns landsting, SmåKom – De små kommunernas samverkan, Kommunalförbundet Stockholms län, Göteborgsregionens kommunalförbund,Västsvenska Kommunförbundens samorganisation (Väst Kom), Borgholms kommun*, Båstads kommun*, Gotlands kommun*, Gällivare kommun*, Göteborgs kommun*, Haninge kommun*, Haparanda kommun, Huddinge kommun, Härjedalens kommun*, Härryda kommun, Jönköpings kommun*, Kalmar kommun, Kiruna kommun*, Köpings kommun*, Leksands kommun, Lunds kommun, Malmö kommun*, Mölndals kommun, Norrtälje kommun*, Nyköpings kommun, Piteå kommun*, Sandvikens kommun*, Sigtuna kommun*, Simrishamns kommun, Skellefteå kommun*, Skurups kommun*, Sollentuna kommun*, Solna kommun, Sotenäs kommun*, Stockholms kommun*, Strömstads kommun*, Sundsvalls kommun, Svedala kommun, Södertälje kommun, Tjörns kommun*, Trelleborgs kommun, Tyresö kommun*, Vaxholms kommun*, Värmdö kommun*, Västerås kommun*, Åre kommun*, Ängelholms kommun*, Örebro kommun*, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Advokatsamfund, Rädda barnen, UNICEF Sverige, Sveriges kristna råd – Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, SWERA (Swedish Refugee Aid), Handikappförbunden (HSO), Synskadade Riksförbund (SRF), De Handikappades Riksförbund (DHR), SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sveriges kvinnojourers riksförbund(SKR), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Stockholms Stadsmission, Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ), Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS), Forum Kvinnor och Funktionshinder och Nätverket mot socialt utanförskap.

* Instanser som utredningen har haft kontakt med. 119

Sammanfattning av departementspromemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)

I promemorian görs bedömningen att om en enskild avser att för en begränsad tid vistas i en annan kommun än den där han eller hon är bosatt, är det den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt (bosättningskommunen) som ska vara ansvarig för sådana stöd- och hjälpinsatser som den enskilde har behov av för att kunna genomföra vistelsen. Det rör sig framför allt om semestervistelser t.ex. vistelse i ett sommarhus men kan även gälla en kortare tids studier på annan ort m.m.

Vidare föreslås att vistelsekommunen ska vara skyldig att på begäran bistå bosättningskommunen med utredning och med att verkställa beslut som bosättningskommunen fattar när beslutet avser en äldre person, en person med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom.

Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med anledning av den verkställighet som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen för verkställighet ska utgå ifrån den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar.

Förslagen utgår ifrån de förslag som Vistelseutredningen har lämnat i betänkandet Ingen får vara Svarte Petter, tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38), vilket innebär att bosättningskommunen enligt lag ska ansvara för de insatser som inte är akuta.

De åtgärder som enligt socialtjänstlagen (2001:453) kan vara aktuella är framför allt hemtjänstinsatser men också ledsagning och andra insatser som behövs för att personen ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, kan det handla om samtliga insatser som definieras i lagen.

Vistelsekommunen ansvarar alltid för akuta insatser, oavsett om det är insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS, och står också för kostnaderna för dessa. Vistelsekommunen ansvarar också för den enskilde när bosättningskommunen inte är klarlagd. Då är ansvaret inte begränsat till akuta insatser.

I promemorian föreslås också reglering av vilken kommun som ska ansvara för insatser enligt LSS, när en kommun verkställer ett beslut om boendeinsats i en annan kommun. Enligt förslaget ska den kommun som beslutar om insatsen behålla ansvaret enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Därutöver regleras frågor som avser ett sammanhållet ansvar när det samtidigt föreligger behov av insatser enligt både socialtjänstlagen och LSS när en person vistas eller är bosatt i en annan kommun än den som verkställt beslutet.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 4

120

Författningsförslag i departementspromemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Prop. 2010/11:49

Bilaga 5

Följande förslag ska läsas tillsammans med de författningsförslag som lämnas i betänkandet Ingen får vara Svarte Petter, tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38), framförallt förslagen till nya 2 a kap. 1 och 2 §§.

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att 16 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 a kap. 3 och 4 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse      
  2 a kap.      
  3 §      
  Om en person som avser att  
  vistas en begränsad tid i en annan  
  kommun än bosättningskommunen  
  till följd av hög ålder, funktions-  
  nedsättning eller allvarlig sjukdom  
  har behov av stöd- och hjälp-  
  insatser för att kunna genomföra  
  vistelsen, är vistelsekommunen på  
  begäran av bosättningskommunen  
  skyldig att      
  1. bistå med den utredning som  
  bosättningskommunen   behöver,  
  och      
  2. verkställa beslut som bosätt-  
  ningskommunen fattar.    
  Bosättningskommunen ska er-  
  sätta vistelsekommunen för kost-  
  nader med anledning av åtgärder  
  enligt första stycket 2. Ersätt-  
  ningen ska betalas enligt den  
  ersättningsnivå som bosättnings-  
  kommunen tillämpar.      
  4 §      
  En kommun behåller ansvaret  
  för de stöd- och hjälpinsatser som  
  en enskild kan behöva, om den  
  enskilde till följd av ett beslut av  
  kommunen vistas i en annan 121
kommun i Prop. 2010/11:49
1. familjehem, Bilaga 5

2.hem för vård eller boende,

3.boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4.bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

5.bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

6.en annan tillfällig boende-

form.

Detsamma gäller om en kommun på annat sätt bistår en person som på grund av våld, hot eller andra trakasserier för en begränsad tid måste vistas i en annan kommun.

Ansvaret upphör om

1.ärendet flyttas över enligt 11 eller 12 §,

2.den enskilde flyttar efter att ha ansökt om insatser enligt 2 kap. 3 §, eller

3.ansvar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade övergår till en annan kommun.

16 kap.

6 a §1

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift.

Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

1 Senaste lydelse 2009:596.

122

Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje Prop. 2010/11:49

stycket begärt att få senarelägga verkställandet.   Bilaga 5
När en bosättningskommun med
stöd av 2 a kap. 3 § har begärt att
en vistelsekommun ska verkställa
ett beslut, ska vistelsekommunen
ansvara för skyldigheten att betala
särskild avgift enligt denna
paragraf.    
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.    

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2.I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för de nya föreskrifterna i 2 a kap. 3 §.

3.De nya föreskrifterna i 2 a kap. 4 § ska inte tillämpas i fråga om enskilda som före ikraftträdandet har beviljats stöd- eller hjälpinsatser enligt denna lag av den kommun där han eller hon vistas.

123

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

dels att 17 a § ska upphöra att gälla,

dels att 16, 27 och 28 a §§ ska ha följande lydelse, och

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 16 a–16 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse    
En kommuns ansvar enligt 16 §        
En kommuns ansvar enligt
denna lag gäller gentemot dem denna lag gäller gentemot dem
som är bosatta i kommunen. som är bosatta i kommunen, om
      inte en annan kommun har
Om en person som anges i 1 § ansvaret enligt 16 b eller 16 c §.
Om en person som anges i 1 §
tänker bosätta sig i en kommun, tänker bosätta sig i en kommun,
skall kommunen på ansökan med- ska kommunen på ansökan med-
dela förhandsbesked om rätten till dela förhandsbesked om rätten till
insatser från kommunen enligt 9 §. insatser från kommunen enligt 9 §.
Vid prövningen av en ansökan om Vid prövningen av en ansökan om
förhandsbesked skall bestämmel- förhandsbesked ska bestämmel-
serna i denna lag gälla. Kom- serna i denna lag gälla. Kom-
munen skall utan dröjsmål planera munen ska utan dröjsmål planera
och förbereda insatser som för- och förbereda insatser som för-
handsbeskedet ger den enskilde handsbeskedet ger den enskilde
rätt till om han bosätter sig i rätt till om han eller hon bosätter
kommunen. Förhandsbeskedet gäl- sig i kommunen. Förhandsbeske-
ler under sex månader räknat från det gäller under sex månader
den dag då insatserna blir till- räknat från den dag då insatserna
gängliga för den enskilde.   blir tillgängliga för den enskilde.
      Förhandsbesked enligt andra
      stycket ska också meddelas på
      ansökan av en person som redan
      är bosatt i kommunen, om en
      annan kommun enligt 16 b eller
      16 c § har ansvaret enligt denna
      lag, och om      
      1. ansökan omfattar insats enligt
      9 § 8 eller 9, eller    
      2. den enskilde ombesörjer eget
      boende och ansökan avser andra
Om behov av insatser enligt insatser enligt 9 §.    
Om behov av insatser enligt
denna lag uppkommer under en denna lag uppkommer under en
tillfällig vistelse i en kommun tillfällig vistelse i en kommun ska
skall kommunen ge det stöd och kommunen ansvara för de akuta
den hjälp som omedelbart behövs. stöd- och hjälpinsatser som

Prop. 2010/11:49

Bilaga 5

124

Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget.

omedelbart behövs.     Prop. 2010/11:49
I fråga om landstingets för- Bilaga 5
pliktelser gäller vad som sägs i  
denna paragraf om kommunen i  
stället landstinget.      
16 a §          
Om en enskild avser att under  
en begränsad tid vistas i en annan  
kommun än den där han eller hon  
är bosatt, är vistelsekommunen på  
begäran av bosättningskommunen  
skyldig att          
1. bistå med den utredning som  
bosättningskommunen behöver,  
och            
2. verkställa beslut som bosätt-  
ningskommunen fattar.      
Bosättningskommunen ska er-  
sätta vistelsekommunen för kost-  
nader med anledning av åtgärder  
enligt första stycket 2. Ersätt-  
ningen ska betalas enligt den  
ersättningsnivå som bosättnings-  
kommunen tillämpar.      
16 b §          
Om det finns särskilda skäl får  
en kommun verkställa ett beslut  
enligt 9 § 8 eller 9 i en annan  
kommun. Den kommun som har  
beslutat om boendet behåller  
ansvaret enligt denna lag gent-  
emot personen även om han eller  
hon kommer att vara bosatt i den  
andra kommunen.      
Ansvar enligt första stycket upp-  
hör om          
1. bosättningskommunen verk-  
ställer insatser efter förhands-  
besked enligt 16 § tredje stycket,  
2. den enskilde bosätter sig i en  
tredje kommun, eller      
3. ansvar för ärenden enligt  
socialtjänstlagen (2001:453) flyt-  
tas över enligt 2 a kap. 11 eller  
12 § socialtjänstlagen.      
16 c §          
En kommun har ansvaret enligt  
denna lag gentemot en person som 125
efter beslut av kommunen kommer Prop. 2010/11:49
att vara bosatt i en annan kommun Bilaga 5
i            
1. familjehem eller hem för vård  
eller boende enligt 6 kap. social-  
tjänstlagen (2001:453),    
2. boende för service och  
omvårdnad för äldre människor  
enligt 5 kap. 5 § andra stycket  
eller 7 kap. 1 § första stycket 2  
socialtjänstlagen,      
3. bostad med särskild service  
enligt 5 kap. 7 § tredje stycket  
eller 7 kap. 1 § första stycket 2  
socialtjänstlagen, eller    
4. en annan tillfällig boende-  
form.            
Detsamma gäller om en kom-  
mun enligt socialtjänstlagen  
annat sätt bistår en person som på  
grund av våld, hot eller andra  
trakasserier för en begränsad tid  
måste vistas i en annan kommun.  
Ansvar enligt första stycket  
upphör om          

1.bosättningskommunen verkställer insatser efter förhandsbesked enligt 16 § tredje stycket,

2.den enskilde bosätter sig i en tredje kommun, eller

3.ansvar för ärenden enligt socialtjänstlagen (2001:453) flyttas över enligt 2 a kap. 11 eller 12 § socialtjänstlagen.

Lydelse enligt prop. 2009/10:176 Föreslagen lydelse

27 §

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1.insatser för en enskild enligt 9 §,

2.utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3.återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till 4. förhandsbesked om rätt till
insatser enligt 16 § andra stycket, insatser enligt 16 § andra eller
  tredje stycket,    
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 d §,    
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,    
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller    
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g–26 i §§.    
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 126

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i Prop. 2010/11:49 tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och Bilaga 5 sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28 a §2

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

När en bosättningskommun med stöd av 16 a § har begärt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen ansvara för skyldigheten att betala särskild avgift enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2.I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för de nya föreskrifterna i 16 och 16 a §§.

3.De nya föreskrifterna i 16 b § ska även gälla för kommuner som träffat avtal enligt äldre föreskrifter, dock inte för de kommuner som träffat avtal med stöd av lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

4.Föreskrifterna i 16 c § ska inte tillämpas när en enskild före ikraftträdandet beviljats insatser enligt denna lag av den nya bosättningskommunen.

2 Senaste lydelse 2008:77.

127

Remissinstanser till departementspromemorian Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall (Ds 2010:21)

Remissinstanser: Riksdagens ombudsmän – (JO), Riksrevisionen, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Jönköping, Justitiekanslern, Domstolsverket, Kriminalvården, Migrationsverket, Datainspektionen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Barnombudsmannen, Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lunds universitet, Socialhögskolan, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan, Konkurrensverket, Diskrimineringsombudsmannen, Regelrådet, Borgholms kommun, Borlänge kommun, Båstads kommun, Gotlands kommun, Gällivare kommun, Göteborgs kommun, Haninge kommun, Hedemora kommun, Härjedalens kommun, Jönköpings kommun, Kalmar kommun, Kiruna kommun, Köpings kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Mölndals kommun, Norrtälje kommun, Nyköpings kommun, Piteå kommun, Sandvikens kommun, Sigtuna kommun, Simrishamns kommun, Skellefteå kommun, Skurups kommun, Sollentuna kommun, Sotenäs kommun, Södertälje kommun, Stockholms kommun, Strömstads kommun, Tjörns kommun, Tyresö kommun, Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Västerås kommun, Åre kommun, Ängelholms kommun, Örebro kommun, Stockholms läns landsting, Östergötlands läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Dalarnas läns landsting, Norrbottens läns landsting, Folkbildningsrådet, Ersta Sköndal Högskola AB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SmåKom – De små kommunernas samverkan, Kommunförbundet Stockholms län, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation (Väst Kom), Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Advokatsamfund, Rädda barnen, UNICEF Sverige, Handikappförbunden (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR), Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Synskadade Riksförbund (SRF), Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och ungdomar (RBU), Forum Kvinnor och Funktionshinder och Nätverket mot socialt utanförskap.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 6

128

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.
Lagrådsremissens lagförslag Prop. 2010/11:49
    Bilaga 7
Lagförslag    
Regeringen har följande förslag till lagtext.  
Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)  
Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)  
dels att 2 kap. 3 § samt 16 kap. 11 och 2 §§ ska upphöra att gälla,  
dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1 och 2 §§ ska utgå,  
dels att 2 kap. 2 §, 6 kap. 9 och 15 §§ samt 16 kap. 3, 4, 6 a och 6 e §§  
ska ha följande lydelse,    
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., samt en ny  
paragraf, 16 kap. 6 i §, av följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  2 kap.  
  2 §  

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser i den lagen.

I 3 § och 16 kap. 2 § finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som den enskilde vistas i.

2 a kap. Om ansvar för stöd och hjälp

Inledande bestämmelse 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag.

Ansvarig kommun 2 §

Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 2 §, om inte annat följer av detta kapitel.

1 Senaste lydelse 2009:596.

129

Prop. 2010/11:49 3 § Bilaga 7

Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.

4 §

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver.

Med bosättningskommun avses i denna lag den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt. Om den enskilde i stället har sin starkaste anknytning till en annan kommun, ska den kommunen anses vara bosättningskommun.

5 §

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp för en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1.familjehem enligt 6 kap. eller enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2.hem för vård eller boende enligt 6 kap.,

3.boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4.bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

5.bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

6.annat boende om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun.

6 § 130

Den kommun där den enskilde är folkbokförd ansvarar för stöd och hjälp

1.under kriminalvård i anstalt,

2.under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en kommun,

3.som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen

7 §

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen i vissa fall skyldig att på begäran bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp. Vistelsekommunen är också skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Skyldigheterna gäller om den enskilde till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har behov av stöd och hjälp för att kunna genomföra vistelsen.

8 §

Om en bosättningskommun har begärt bistånd med verkställighet enligt 7 §, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnader. Er- sättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

Ansökan om insatser i en annan kommun

9 §

En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

1. till följd av hög ålder, funk-

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

131

tionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att behövliga insatser erbjuds, eller

2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att behövliga insatser erbjuds.

10 §

En ansökan enligt 9 § 1 eller 2 ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Att den sökandes behov är tillgodosedda i bosättningskommunen får inte beaktas när ansökan prövas.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

Överflyttning av ärende 11 §

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

Ärendet ska flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över får begära det hos den andra kommunen. En sådan begäran ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin inställning.

12 §

Om berörda kommuner inte är överens om en överflyttning av

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

132

  ärendet, får den kommun där frå- Prop. 2010/11:49
  gan om överflyttning har kommit Bilaga 7
  upp, ansöka hos Socialstyrelsen  
  om överflyttning. En sådan an-  
  sökan får också göras av en kom-  
  mun, som inte inom en månad har  
  fått svar från en annan kommun på  
  en begäran om överflyttning.  
  Socialstyrelsen ska fatta beslut  
  så snart som möjligt dock senast  
  inom tre månader från det att  
  ansökan kom in. Om det finns  
  särskilda skäl får beslutet fattas  
  senare.    
  13 §      
  Uppgifter som behövs för att en  
  kommun ska kunna ta över ett  
  ärende enligt 11 eller 12 § ska  
  lämnas ut av den kommun från  
  vilken överlämnandet sker.  
6 kap.      
Ett medgivande enligt 6 § att ta 9 §2      
Ett medgivande enligt 6 § att ta  
emot ett barn för stadigvarande emot ett barn för stadigvarande  
vård och fostran meddelas av vård och fostran meddelas av  
socialnämnden i vårdnadshava- socialnämnden i samma kommun  
rens hemkommun. som enligt 2 a kap. ansvarar för  
  att tillgodose vårdnadshavarens  
  behov av stöd och hjälp.  

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna enligt 7 §.

Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det och ett samtycke enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i den eller de sökandes hemkommun.

I de fall samtycke enligt 14 § lämnats av socialnämnden i en annan kommun fullgör i stället den

15 §

Ett medgivande enligt 12 § att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det och ett samtycke enligt 14 § till att adoptionsförfarandet får fortsätta meddelas av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose den eller de sökandes behov av stöd och hjälp.

Den socialnämnd som lämnat samtycke enligt 14 § ska fullgöra skyldigheterna enligt 7 §.

2 Senaste lydelse 2003:407.

133

nämnden skyldigheterna enligt Prop. 2010/11:49
7 §. Bilaga 7

16 kap.

3 §3

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

– ansökan enligt 2 kap. 3 §, – ansökan enligt 2 a kap. 9 §,

bistånd enligt 4 kap. 1 §,

vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,

förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

medgivande enligt 6 kap. 6 §,

medgivande enligt 6 kap. 12 §,

återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

4 §4

Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i ärenden om

1.tillstånd enligt 7 kap. 1 §,

2.omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

3.föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,

4.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9–11 §§, samt

5. överflyttning av ärende enligt 5. överflyttning av ärende enligt
16 kap. 1 §. 2 a kap. 12 §.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas. Beslut av Socialstyrelsen och domstol i fråga som avses i första stycket

2, 3 och 4 gäller omedelbart.

6 a §5

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

3Senaste lydelse 2009:836.

4Senaste lydelse 2009:596.

5Senaste lydelse 2008:965.

134

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt Prop. 2010/11:49
4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska Bilaga 7
åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som  
inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkstäl-  
ligheten av ett sådant avgörande avbrutits.  
Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 § tredje  
stycket begärt att få senarelägga verkställandet.  
När en bosättningskommun med  
stöd av 2 a kap. 7 § har begärt att  
en vistelsekommun ska verkställa  
ett beslut, ska vistelsekommunen  
ansvara för skyldigheten att betala  
den särskilda avgiften enligt denna  
paragraf.  
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.  

6 e §6

Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om biståndet eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt
6 a § fjärde stycket ska ansvara

för skyldigheten att betala den särskilda avgiften ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

6 i §  
Om en vistelsekommun enligt
6 a § fjärde stycket ska ansvara

för skyldigheten att betala den särskilda avgiften ska skyldigheten i 6 f–6 h §§ att rapportera till So- cialstyrelsen och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2.En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya

6 Senaste lydelse 2006:495.

135

föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den Prop. 2010/11:49
enskilde samtycker till det. Bilaga 7

3.En kommun som beviljat insatser före ikraftträdandet ska behålla ansvaret för insatserna till dess att kommunen och en annan kommun som är ansvarig för ärendet enligt de nya föreskrifterna kommer överens om överflyttning av ärendet och den enskilde samtycker till det.

4.Bestämmelserna om skyldigheter för vistelsekommunen i 2 a kap. 7 § ska inte tillämpas i ärenden där beslut meddelats före ikraftträdandet.

136

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

dels att 17 a §1 ska upphöra att gälla,

dels att 16, 27, 28 a och 28 e §§ ska ha följande lydelse, och

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 16 a–16 e och 28 i §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser från kommunen enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en

16 §

En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen, om inte en annan kommun har ansvar enligt 16 c eller 16 d §.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser

1.insats enligt 9 § 8 eller 9,

eller

2.andra insatser enligt 9 § och den enskilde ombesörjer eget boende.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

1 Senaste lydelse 2000:1032.

137

tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs.

Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget.

tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer.

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället landstinget.

16 a §

Om en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, är vistelsekommunen på begäran av bosättningskommunen skyldig att bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §. Vistelsekommunen är också skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut.

16 b §

Om en bosättningskommun har begärt bistånd med verkställighet enligt 16 a §, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnader. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

16 c §

Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa ett beslut enligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun som har beslutat om boendet behåller ansvaret enligt denna lag gentemot den person som genom beslutet är bosatt i den andra kommunen.

16 d §

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som genom beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. social-

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

138

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje stycket,
tjänstlagen (2001:453),   Prop. 2010/11:49
2. boende för service och om- Bilaga 7
vårdnad för äldre människor en-  
ligt 5 kap. 5 § andra stycket eller  
7 kap. 1 § första stycket 2 social-  
tjänstlagen, eller    
3. bostad med särskild service  
enligt 5 kap. 7 § tredje stycket  
eller 7 kap. 1 § första stycket 2  
socialtjänstlagen.    
16 e §    
Ansvar enligt 16 c och 16 d §§  
upphör om bosättningskommunen  
påbörjar verkställighet av insatser  
efter förhandsbesked enligt 16 §  
tredje stycket.    

27 §2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1.insatser för en enskild enligt 9 §,

2.utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3.återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,

5.tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

6.omhändertagande av personakt enligt 23 d §,

7.föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller

8.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g–26 i §§. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

28 a §3

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits.

2Senaste lydelse 2010:480.

3Senaste lydelse 2008:77.

139

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller Prop. 2010/11:49
en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols av- Bilaga 7
görande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en  
kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhanda-  
håller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant avgörande av-  
brutits.  
  Om en bosättningskommun har  
  begärt bistånd med verkställighet  
  enligt 16 a §, ska vistelsekom-  
  munen ansvara för skyldigheten  
  att betala den särskilda avgiften  
  enligt denna paragraf.  
Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.  
  28 e §4  
Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansö-  
kan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från  
tidpunkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från  
det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.  
Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansö-  
kan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från  
det att domen om insatsen vunnit laga kraft eller inom två år från det att  
verkställigheten av domen avbrutits.  
  Om en vistelsekommun enligt  
  28 a § tredje stycket ska ansvara  
  för skyldigheten att betala den  
  särskilda avgiften ska första och  
  andra styckena avse vistelsekom-  
  munen.  
  28 i §  
  Om en vistelsekommun enligt  
  28 a § tredje stycket ska ansvara  
  för skyldigheten att betala den  
  särskilda avgiften ska skyldigheten  
  i 28 f–28 h §§ att rapportera till  
  Socialstyrelsen och till kommun-  
  fullmäktige avse även vistelse-  
  kommunen.  
     

1.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

2.En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte en annan kommun efter ansökan från den enskilde kan överta ansvaret för ärendet enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.

4 Senaste lydelse 2008:77.

140

3. I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan Prop. 2010/11:49
kommun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för Bilaga 7
de nya föreskrifterna i 16 § fjärde stycket och 16 a §.    

4.En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt denna lag ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en annan kommun, efter ansökan från den enskilde, kan överta ansvaret enligt de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.

5.I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som ingåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.

141

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 47 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  
Med socialnämnden avses i 47 §1      
Med socialnämnden avses i
denna lag socialnämnden i den denna lag socialnämnden i den
kommun som enligt 2 kap. 2 § kommun som enligt 2 a kap.
socialtjänstlagen (2001:453) har socialtjänstlagen (2001:453) har
ansvaret för att den enskilde får ansvaret för att den enskilde får
det stöd och den hjälp som han det stöd och den hjälp som han
eller hon behöver. Att överflytt- eller hon behöver. Att överflytt-
ning av ärenden till en annan so- ning av ärenden till en annan so-
cialnämnd kan ske i vissa fall cialnämnd kan ske i vissa fall
framgår av 16 kap. 1 § social- framgår av 2 a kap. 11 och 12 §§
tjänstlagen.     socialtjänstlagen.    

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och med anledning av omhändertagande enligt 13 § fattas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommunen är belägen. Den förvaltningsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

1 Senaste lydelse 2009:800.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

142

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 §12

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn skall Migrationsverket i stället anvisa en kommun som skall ordna boendet. Migrationsverket skall anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun skall barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning skall ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 skall registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska ordna boendet. Migrationsverket ska anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun ska barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

12 Senaste lydelse 2006:177.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

143

När en försäkrad ansöker om eller beviljas assistansersättning ska den kommun där han eller hon är bosatt höras i ärendet, om det inte är obehövligt.
Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Prop. 2010/11:49
Härigenom föreskrivs att 51 kap. 21 och 22 §§ socialförsäkringsbalken Bilaga 7
 
ska ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

51 kap.

21 §

När en försäkrad ansöker om eller beviljas assistansersättning ska den kommun som enligt 16, 16 c eller 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har ansvar för insatser höras i ärendet, om det inte är obehövligt.

Beslut om assistansersättning och beslut enligt 17–19 §§ ska sändas till kommunen.

För den som beviljats assistansersättning ska den kommun där den försäkrade är bosatt ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka.

22 §

För den som beviljats assistansersättning ska den kommun som enligt 16, 16 c eller 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har ansvar för insatser ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

144

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs att det i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 7

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  4 a §
  Vid tillämpningen av 2 a kap.
  9 § tredje stycket i skollagen
  (1985:1100) ska hänvisningen till
  16 kap. 1 § socialtjänstlagen
  (2001:453) istället avse 2 a kap.
  11 eller 12 § samma lag.
   

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

145

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-12-07

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Enligt en lagrådsremiss den 25 november 2010 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

2.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

3.lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

fall,

4.lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,

5.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

6.lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Christina Fredin.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i reglerna om vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avsikten med ändringarna är att det ska bli tydligare vilken kommun som ska ha ansvar för stöd och hjälp i olika situationer. Ändringarna görs främst för att undvika tvister mellan kommuner och för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Enligt de nya reglerna är det i princip bosättningskommunen som i stället för vistelsekommunen ska ansvara för stöd och hjälp till enskilda, dvs. oavsett om han eller hon tillfälligt eller under längre tid vistas i annan kommun. Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp kvarstår men kommer alltså att begränsas och tydliggöras i förhållande till i dag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

2 kap. 1 och 2 §§ samt 2 a kap. 2 §

Förslaget syftar till att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Det sker bl.a. genom att de nuvarande bestämmelserna i 2 kap. 3 § samt 16 kap. 1 och 2 §§ förs till ett nytt kapitel, 2 a kap. Kvar i 2 kap. blir 1 § som anger att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, 2 § med vissa ändringar (se nedan) samt 4–6 §§ som handlar om vilka organ som kommunen får använda sig av för att fullgöra sina uppgifter inom socialtjänsten.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 8

146

2 kap. 2 § innehåller i dag en grundbult i systemet, nämligen en före- Prop. 2010/11:49 skrift om att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i Bilaga 8 kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Detta vistelsekommu-

nens yttersta ansvar föreslås bestå i princip, men ansvaret urholkas genom nya föreskrifter om att framför allt bosättningskommunen har förstahandsansvaret för stöd och hjälp åt behövande enskilda, se 2 a kap. 2 och 4 §§. I enlighet härmed föreslås dels att 2 kap. 2 § första stycket ändras på så sätt att orden ”de som vistas i kommunen” utgår och ersätts med ”enskilda”, dels att det införs en ny bestämmelse, 2 a kap. 2 §, om att vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 2 §, om inte annat följer av 2 a kap.

I detta sammanhang noterar Lagrådet att avsikten med det remitterade förslaget till 2 kap. 2 § inte är att göra någon ändring i sak i fråga om det yttersta ansvaret. Paragrafen ska endast slå fast att kommunen är det samhällsorgan som har det yttersta ansvaret för att en enskild person får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Paragrafen reglerar alltså endast kommunens ansvar i förhållande till andra huvudmän men anger inte ansvarsfördelningen mellan olika kommuner.

Mot denna bakgrund föreslår Lagrådet att 2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § slås samman till en paragraf som betecknas 2 kap. 1 § och får följande lydelse:

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att en enskild person får det stöd och den hjälp han eller hon behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som andra huvudmän har för att enskilda som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av  
asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser om stöd och hjälp i den  
lagen.  
Rubriken till 2 a kap.  
Rubriken till 2 kap. lyder i dag ”Kommunens ansvar”. Regeringen före-  
slår ingen ändring av denna kapitelrubrik men föreslår ett nytt kapitel om  
ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt  
socialtjänstlagen. Det nya kapitlet placeras omedelbart efter 2 kap. och  
betecknas 2 a kap. Som rubrik till 2 a kap. föreslås ”Om ansvar för stöd  
och hjälp”. Enligt Lagrådets mening är den föreslagna rubriken till  
2 a kap. alltför lik rubriken till 2 kap. och ger dessutom läsaren en fel-  
aktig uppfattning om av vad 2 a kap. handlar om. Lagrådet föreslår att  
rubriken i stället ska lyda ”Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i  
fråga om stöd och hjälp enligt denna lag”.  
2 a kap. 1 §  
Om Lagrådets förslag till kapitelrubrik godtas kan förevarande paragraf  
utgå. Det påverkar i så fall numreringen av efterföljande paragrafer i  
kapitlet.  
Lagrådet använder sig i det följande av remissens paragrafnumrering. 147
2 a kap. 2 § Prop. 2010/11:49
Lagrådet föreslår att orden ”detta kapitel” byts mot ”4–6 §§”. Bilaga 8
2 a kap. 4 §  
Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande  
lydelse:  

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel

1.den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller

2.om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller

3.om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning.

2 a kap. 5 §

Lagrådet föreslår att ordet ”för” byts mot ”åt”.

2 a kap. 7 §

Lagrådet noterar att vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp. Med den formuleringen kan vistelsekommunen begränsa utredningen till vad den anser att bosättningskommunen behöver. Ett alternativ skulle kunna vara att vistelsekommunen ska tillhandahålla den utredning som bosättningskommunen begär. Liknande formuleringar förekommer i 10 §. Saken bör övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att orden ”i vissa fall” utgår och att dessa fall i stället anges genom att paragrafen ges följande lydelse:

När en enskild till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom vill vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen och behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

1.bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp och

2.verkställa bosättningskommunens beslut.

2 a kap. 8 §

Lagrådet föreslår att orden ”bistånd med” utgår och att ”verkställighetskostnader” byts mot ”dess kostnader” samt – under förutsättning att Lagrådets förslag under 7 § godtas – att hänvisningen till 7 § ändras till 7 § 2.

148

2 a kap. 9 § Prop. 2010/11:49
Lagrådet föreslår att punkterna 1 och 2 ändras genom att orden Bilaga 8
”behövliga insatser erbjuds” byts mot ”de insatser som han eller hon  
behöver lämnas”.  
2 a kap. 10 §  
Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande  
lydelse:  
En ansökan enligt 9 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i  
inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosätt-  
ningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansö-  
kan prövas.  
Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den  
utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva  
ansökan.  
2 a kap. 11 §  
Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande  
lydelse:  
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en  
enskild person ska flyttas över till en annan kommun, om den som  
berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och  
det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet  
och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.  
En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska begära det  
hos den andra kommunen. En sådan begäran ska vara skriftlig. Den  
andra kommunen ska skriftligen och utan dröjsmål meddela sin  
inställning.  
2 a kap. 12 §  
Lagrådet förstår inte vad som avses med att ”frågan om överflyttning har  
kommit upp”, eftersom frågan alltid har kommit upp först i den kommun  
som begär överflyttning och därefter också i den andra kommunen när  
begäran om överflyttning kommit dit. Lagrådet föreslår att paragrafen  
förenklas genom att ges följande lydelse:  
Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får  
den kommun som begärt överflyttning, ansöka om det hos Social-  
styrelsen. En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte  
inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om  
överflyttning.  
Socialstyrelsen ska pröva ansökningen så snart som möjligt. Beslut i  
ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in,  
om det inte finns särskilda skäl för en längre handläggningstid.  
  149
2 a kap. 13 § Prop. 2010/11:49
Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande Bilaga 8
lydelse:  
Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende  
enligt 11 eller 12 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar  
ärendet.  
16 kap. 6 a §  
Lagrådet föreslår att fjärde stycket i förtydligande syfte, och under  
förutsättning att Lagrådets förslag beträffande 2 a kap. 7 § godtas, ges  
följande lydelse:  
När en bosättningskommun med stöd av 2 a kap. 7 § 2 har begärt att en  
vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall  
som avses i första och andra styckena betala den särskilda avgiften  
enligt denna paragraf.  
16 kap. 6 e §  
Lagrådet föreslår att tredje stycket förtydligas genom att ges följande  
lydelse:  
Om en vistelsekommun enligt 6 a § fjärde stycket ska betala den sär-  
skilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.  
16 kap. 6 i §  
Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande  
lydelse:  
I fall som avses i 6 a § fjärde stycket ska skyldigheten i 6 f–6 h §§ att  
rapportera till Socialstyrelsen och till kommunfullmäktige avse även  
vistelsekommunen.  
Förslaget till lag om ändring i lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade  
16 §  
Avsikten med första stycket är att klargöra att bosättningskommunen inte  
har något ansvar enligt LSS gentemot funktionshindrade som avses i  
16 c §, nämligen de som – enligt beslut av en annan kommun – i bo-  
sättningskommunen har ett boende i familjehem eller en bostad med  
särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför  
föräldrahemmet eller en bostad med särskild service för vuxna eller en  
annan särskilt anpassad bostad för vuxna (se 9 § 8 eller 9). Bosätt-  
ningskommunen har inte heller något ansvar enligt LSS gentemot  
funktionshindrade som avses i 16 d §, nämligen de som – enligt beslut av  
en annan kommun – i bosättningskommunen är bosatta i familjehem eller 150
 

hem för vård eller boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen, boende för Prop. 2010/11:49 service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra Bilaga 8

stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (se 16 d §).

I det remitterade förslaget uttrycks detta genom en bestämmelse om att en kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen, om inte en annan kommun har ansvar enligt 16 c eller 16 d §. Lagrådet föreslår att första stycket förtydligas genom att ges följande lydelse:

En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Ansvaret omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.

Lagrådet föreslår vidare att ordet ”ombesörjer” i tredje stycket 2 byts mot ”har”.

16 a §

Lagrådet föreslår att ordet ”Om” i första stycket byts mot ”När”. Lagrådet hänvisar till vad som anförts ovan under 2 a kap. 7 § social-

tjänstlagen om utredningspliktens omfattning.

16 b §

Lagrådet hänvisar till vad som anförts ovan under 2 a kap. 8 § socialtjänstlagen.

16 c §

Lagrådet föreslår att ordet ”är” byts mot ”blir”.

28 a §

Lagrådet hänvisar till vad som anförts ovan under 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen. Ordet ”Om” bör bytas mot ”När”.

28 e §

Lagrådet hänvisar till vad som anförts ovan under 16 kap. 6 e § socialtjänstlagen. Ordet ”Om” bör bytas mot ”När”.

28 i §

Lagrådet hänvisar till vad som anförts ovan under 16 kap. 6 i § socialtjänstlagen. Ordet ”Om” bör bytas mot ”När”.

151

Övergångsbestämmelserna

Punkt 2

Lagrådet föreslår att orden ”kan överta” byts mot ”övertar”.

Punkt 3

Lagrådet föreslår att orden ”de nya föreskrifterna i” utgår.

Punkt 4

Lagrådet föreslår att orden ”kan överta” byts mot ”övertar”.

Prop. 2010/11:49

Bilaga 8

Förslaget till lag om ändring i lagen om vård av missbrukare i vissa fall

47 §

Lagrådet föreslår att ordet ”och” i andra stycket utgår.

Förslaget till lag om ändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagrådet föreslår att ordet ”omfattas av” i andra och tredje styckena byts mot ”avses i” samt att orden ”bestämmelserna i” i tredje stycket utgår.

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

51 kap.

21 och 22 §§

Lagrådet föreslår att orden ”åt den försäkrade” infogas i båda paragraferna omedelbart efter ordet ”insatser”.

Förslaget till lag om ändring i lagen om införande av skollagen

Lagrådet föreslår att hänvisningen till ”skollagen (1985:1100)”, jfr 3 § införandelagen, ersätts med ”1985 års skollag” och att ”istället” skrivs ”i stället”.

152

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 januari 2011

Närvarande: Statsrådet Björklund, ordförande, och statsråden Bildt, Larsson, Hägglund, Sabuni, Billström, Tolgfors, Björling, Norman, Attefall, Engström, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Larsson

Regeringen beslutar proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Prop. 2010/11:49

153