Regeringens proposition 2010/11:34

Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för Prop.
förebyggande och kontroll av sjukdomar 2010/11:34

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 november 2010

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Enligt avtalet ska centrumet och dess personal samt deras familjemedlemmar åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige. Vidare föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras.

Lagen föreslås träda ikraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet  
  och privilegier i vissa fall ................................................................. 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 5
4 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av  
  sjukdomar (ECDC) ........................................................................... 5
5 Avtalets innehåll ............................................................................... 6
6 Godkännande av avtalet.................................................................... 8
7 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i  
  vissa fall............................................................................................ 8
8 Kostnader.......................................................................................... 9
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 november  
  2010 ....................................................................................... 10
Bilaga 1 Värdlandsavtal mellan Sveriges regering och Europeiska  
  centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar................. 11
Bilaga 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  
  851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt  
  centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.................... 25

Prop. 2010/11:34

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:34

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (avsnitt 6),

2.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) Prop. 2010/11:34
  om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga2

__________________________________________________________

Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internationell
följande överenskommelse

__________________________________________________________

Internationella organ Fysiska personer

______________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71. Europeiska centrumet Centrumets Avtal av den 30 juni
för förebyggande och personal och 2010 mellan Sveriges
kontroll av sjukdomar deras regering och
(The European Centre for familjemedlemmar Europeiska
Disease Prevention and   centrumet för
Control)   förebyggande och
    kontroll av
    sjukdomar

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1Lagen omtryckt 1994:717.

2Senaste lydelse 2009:1279.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:34

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. I artikel 26.2. i förordningen om inrättande anges att ECDC ska omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet (1965 års protokoll), numera protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Av artikel 26.1 i förordningen om inrättande framgår att ECDC ska vara en juridisk person. Det ska i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt lag. Det ska kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar.

Den 14 december 2005 undertecknades ett samförståndsavtal mellan regeringen och ECDC (SÖ 2005:41). I avtalet anges bl.a. att centrumets direktör ska få till uppgift att sluta ett vederbörligt högkvartersavtal, även kallat värdlandsavtal.

Efter förhandlingar mellan ombud för regeringen och ECDC enades parterna om ett värdlandsavtal som undertecknades den 30 juni 2010. Parterna ska meddela varandra när de konstitutionella formaliteterna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts. Det träder i kraft vid tidpunkten för den sista av de två underrättelserna. Avtalet upphäver och ersätter samförståndsavtalet mellan Sverige och ECDC.

Lagrådet

Eftersom den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet, anser regeringen inte att Lagrådets yttrande behöver inhämtas.

4Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

ECDC med säte i Solna utanför Stockholm, har omkring 300 anställda från olika länder.

ECDC:s styrelse består av representanter från samtliga 27 medlemsstater i Europeiska unionen samt två representanter utsedda av parlamentet och tre representanter utsedda av kommissionen.

ECDC fungerar som Europeiska unionens expertorgan och bistår medlemsstaterna med riktlinjer och rådgivning när det gäller att förebygga och hantera smittsamma sjukdomar, svara för riskbedömningar, kunskapsutveckling genom arbete med expertpaneler samt samarbete med nationella smittskyddsmyndigheter.

ECDC:s personal omfattas av de tjänsteföreskrifter och förordningar som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen (förordning nr 31 (EEG), nr 11 (EKSG) om tjänsteföreskrifter för tjänste-

5

män och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekono- Prop. 2010/11:34 miska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen).

5 Avtalets innehåll  
Allmänt om värdlandsavtal  
Mellan en internationell organisation eller en EU-institution och rege-  
ringen i det land där det internationella organet har sitt huvudsakliga säte  
ingås regelmässigt ett s.k. värdlandsavtal. Ett värdlandsavtal reglerar  
frågor om immunitet, privilegier och förmåner för det internationella  
organet och dess personal.  
Okränkbarhet, telekommunikationslättnader och säkerhetsfrågor  
(Artiklarna 3,5 och 6)  
ECDC och dess egendom och arkiv är okränkbara i enlighet med proto-  
kollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier av den 8 april  
1965 (protokollet) och får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller  
exproprieras. Vidare får inte, utan tillstånd från Europeiska unionens  
domstol, ECDC:s egendom och tillgångar bli föremål för några admi-  
nistrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.  
ECDC ansvarar för säkerheten och ordningen inom dess lokaler. Ett  
nära samarbete ska ske med berörda svenska myndigheter för att säker-  
hetsarbetet ska bedrivas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som  
möjligt.    
ECDC ska ha tillgång till telekommunikationssystem. Sådana system  
ska säkerställa skydd och sekretess i enlighet med unionsrätten.  
Immunitet och andra villkor för ECDC:s personal och deras  
familjemedlemmar (Artiklarna 7, 8, 9 och 15)  
ECDC:s personal åtnjuter immunitet mot rättsliga förfaranden när det  
gäller handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning. Denna immuni-  
tet består även efter det att personen lämnat sin anställning vid ECDC.  
Personalen och deras familjemedlemmar är undantagna från bestäm-  
melser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av  
utlänningar.  
För ECDC:s direktör och biträdande direktör gäller, om de inte är  
svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige, att de åtnjuter  
samma immunitet och privilegier, befrielser och lättnader som chefer för  
diplomatiska beskickningar och deras familjemedlemmar.  
För centrumets familjemedlemmar som är medborgare i tredje land ska  
tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas.  
Företrädare för medlemsstater som deltar i ECDC:s verksamhet, deras  
rådgivare och tekniska experter samt ledamöter ska, under sin tjänste-  
utövning, åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.  
Immunitet och privilegier enligt avtalet tillerkänns i ECDC:s intresse  
och inte som en personlig förmån för de berörda personerna själva. 6

ECDC ska informera det svenska utrikesdepartementets protokoll när en Prop. 2010/11:34 anställd vid ECDC tillträder eller frånträder sin tjänst.

Befrielse från skatter och avgifter samt andra privilegier (Artiklarna 4 och 7)

ECDC är befriat från alla statliga, regionala eller kommunala direkta skatter i enlighet med artiklarna 3 och 4 i 1965 års protokoll. ECDC är befriat från indirekta skatter i enlighet med bestämmelserna om skattemässiga privilegier för internationella organisationer som anges i den svenska lagstiftningen om indirekta skatter. ECDC är även befriat från indirekta skatter på varor eller tjänster när ECDC för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter inkluderas i priset.

ECDC är beviljat direkt befrielse från mervärdesskatt på inköp av motorfordon och på gemenskapsinterna inköp av varor i enlighet med bestämmelserna i den svenska mervärdesskattelagen (1994:200).

ECDC:s personal har rätt att, då de tillträder sin tjänst tullfritt och utan förbud och restriktioner föra in personliga tillhörigheter och bohag från det land där de senast var bosatta eller från det land där de är medborgare. Detta innefattar ett motorfordon per anställd och per make eller partner, om fordonet förvärvats enligt reglerna på hemmamarknaden i detta land. Sådan införsel får ske vid ett eller flera tillfällen.

Socialförsäkringsskydd, hälso- och sjukvård, tillgång till barnomsorg m.m. (Artiklarna 10–14)

Anställda vid ECDC och deras familjemedlemmar som inte har blivit folkbokförda i Sverige, ska på begäran få svenska personnummer.

ECDC är befriat från alla obligatoriska avgifter till socialförsäkringssystem i Sverige när det gäller ECDC:s personal. Det ska tillhandahålla socialförsäkringsskydd enligt de förordningar och bestämmelser som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen.

ECDC:s personal ska ha tillgång till primärvård i Stockholm på samma villkor som personer som är bosatta i Sverige. De svenska myndigheterna ska genom att vidta lämpliga åtgärder se till att denna rätt tillgodoses. Om personalen och deras familjemedlemmar behöver omedelbar hälso- och sjukvård ska Stockholms läns landsting erbjuda sådan vård.

Personalens barn ska ha tillgång till svensk kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn har i sin hemkommun. Personalens familjemedlemmar ska ha tillgång till obligatorisk skolgång i Stockholmsområdet samt till gymnasieutbildning i enlighet med svensk lag. Personal och familjemedlemmar ska ha tillgång till högre utbildning i Sverige i enlighet med svensk lag.

Tvistlösning (Artikel 16)

Tvister mellan regeringen och ECDC med anledning av avtalet som inte kan lösas genom samförstånd eller direkt samråd får, efter begäran av den ena parten, hänskjutas till Europeiska unionens domstol.

7

6 Godkännande av avtalet Prop. 2010/11:34

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner värdlandsavtalet mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Skälen för regeringens förslag: Den 14 december 2005 undertecknades ett samförståndsavtal mellan Sveriges regering och ECDC för att klargöra den praktiska tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Syftet med samförståndsavtalet var att komma överens om tillämpningen av förordningens bestämmelser om immunitet och privilegier. Genom samförståndsavtalet fick centrumets direktör till uppgift att sluta ett värdlandsavtal med regeringen. Efter förhandlingar mellan ombud för regeringen och ECDC har parterna enats och undertecknat ett värdlandsavtal. För att avtalet ska träda ikraft krävs riksdagens godkännande.

7Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska även omfatta Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och dess personal samt deras familjemedlemmar.

Skälen för regeringens förslag: För att avtalets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Enligt 4 § nämnda lag får vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till sådana internationella organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. För att personalen vid Europeiska centrumet för förebyggande av kontroll av sjukdomar och deras familjemedlemmar ska få immunitet och privilegier enligt avtalet bör nämnda bilaga kompletteras så att den även omfattar centrumet och dess personal samt deras familjemedlemmar. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Avtalsparterna ska meddela varandra när de konstitutionella formaliteterna för avtalets ingående har uppfyllts. Avtalet ska träda i kraft vid tidpunkten för den sista av de två underrättelserna. Det kan inte säkert anges när avtalet blir bindande för Sverige. Den föreslagna lagändringen bör därför träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

8

8 Kostnader Prop. 2010/11:34

Några direkta offentligfinansiella effekter bedöms inte följa av avtalet.

9

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 november 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Olofsson, Larsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Göran Hägglund

Regeringen beslutar proposition Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Prop. 2010/11:34

10

Värdlап i аvtаl mellan Sveriges regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Sveriges regering (nedan kallad Sverige) och

Europeiska centrumet för förebyggande och

kontroll аv sjukdomar (nedan kallat centrumet)

som beaktar beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade рå

stats- eller regeringsсhef5nivå, i Bryssel den

13 december 2003, att centrumets högkvarter ska förläggas till Sverige,

som beaktar Sveriges beslut den 26 februari 2004 att centrumet bör förläggas till

Stockholm eller angränsande kommuner,

som beaktar rådets och Europaparlamentets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april

2004, genom vilken centrumet inrättades (nedan kallad förordningen om inrättande),

som beaktar protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier av den 8

april 1965 (nedan kallat protokollet), särskilt artikel 18,

som beaktar följande:

1 . Artikel 26 .2 i förordningen om inrättande föreskriver att centrumet ska omfattas av protokollet.

2 . Artikel 29.1 i förordningen om inrättande

föreskriver att centrumets personal s1а omfattas аv de tjänsteföreskrifter och förord-

ningar som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen.

Seat Agreement Ье'ween the Govеrnment

оГ Sweden аж! the European Centre ю г ОisеаВе Prevention ал I Control

ТЬе Govеrnment of Sweden (hereinafter referred to as "Sweden") and

ТЬе European Centre for Di8ease Prevention аж! Control (hereinafter referred to as "the

Centre")

having rеgard to the deсision of the

Represen1a ives of Ihe Goverrцnent8 of the

Member States, meeting at Неад of State or Govеrnment 1е~е1 in Brussels on 13 ЕесетЬег 2003, t1it the headquarter5 of the

Centre should Ье loсated in Sweden,

having rеgard to the deсision of Sweden on

26 February 2004 t1it the Centre should Ье loсated in Stockholm ог adjacent municipaiie8,

having rеgard to Council and Parliament Rеgulаtion No. 851/2004 of 21 Apri1 2004

8etting ир the Centre (hereinafter referred юо as "the Founding 1Zegulation"),

having regarа юо the Protoсol оп Immunities

and Privilege8 of the Еиrореап Union of 8 Apri1 1965 (hereinafter referred юо as "the Protoсol"), апд in particular Articie 18,

wherea8:

1 . Articie 26 .2 of the Founding Regulation

state8 that the Protoсol sha11 аррiу юо the Centre.

2 . Articie 29.1 of the Founding lгegulation

States that the staff of the Centre 8ha11 Ье sub jec 10 the ru1e8 аж! the regulation5 appii- саЫе to officials аж! other 8taff of the European Union.

3 . Samförståndsavtalet mellan Sveriges

regering och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar av

den 15 december 2005 föreskriver att praktiska åtgärder för tillämpning av privilegier och immunitet vid centrumet bör vidtas .

4. Parterna fastställde att samförståndsavtаlet var ett interimsavtal och att centrumets

direktör skulle fortsätta förhandlingarna med Sveriges regering för att sluta ett vårdlandsavtаl med ytterligare bestämmelser

för tillämpning av vissa artiklar i protokollet och för уtterligаrе åtgärder och frågor .

5 . Sverige s1 а inom ramen för 1agstiГ пingsförfаrandet vidta nödvändiga åщаг-

der för att centrumets personal och deras familjer 51(а kunna utöva $in rätt att rösta och

kandidera i kommunala val och i valen till Europaparlamentet.

6. Den svenska fо1 Ьоkföringslagеn

(1991 :481) håller för närvarande рå att omarbetas. Sveriges regering ska inom

ramen för lаgstiftning5förfarandеt bemöda

sig оm att ta hänsyn till centrumets synpunkter när lagen omarbetas . Leder omarbetningen inte till att fо11cЬоkföring

sker, 51 а dе рrоЫеm som uppstår till följd av detta lösas рå annat sätt .

7 . 1 avvaktan рå att den svenska

fоВ Ьоkföringslаgеn (1991 :481) ändras får arbetande familjemedlemmar som enligt

unionsrätten erkänns som migrerande

arbetstagare registreras som bosatta i Sverige efter аvrеgistrering vid utrikesdepartementets

protokoll.

8. Sverige är berett att överväga оm det finns

behov av att inrätta en europeisk sektion eller en skola ansluten till Europaskolorna .

Нar träffat följande avtal :

3. ТЬе Memorandum оГ Understanding bet ween нЬе Goverm ient оГ Swedеn and нЬе

European Centre Гог Di$ease Prevention and Control оГ 15 December 2005 provide$ Гог нЬе practical implementation оГнЬе privileges апд immunitie5 ан нЬе Centre .

4 . ТЬе parties agreed that нЬе Memorandum оГ Understanding was an interim agreement апд нЬан нЬе Director оГ нЬе Centre sho 11

continue нЬе negotiation$ with нЬе Оо ет ц епн оГ Swedеn with нЬе aim оГ concluding а Seat Agreement including further provision5 Гог нЬе implementation оГ certain articles оГ нЬе Ргоносо1 ап д Гог additional arrangement5 and matter5.

5 . Swedеn wi11, withi нЬе framework оГ нЬе legislative ртосе !ure, take нЬе necessary

steps но ensure нЬан Ihe 5taff оГ the Centre and their families сап exercise their righ1 но

Уоне аж! но $напа in Municipal аж! European elections.

6 . ТЬе Swedi5h Population RеgiStratiоn Асн

(1991 :481) i5 currently ипдег reviеw . Within

the framework оГ the legi$!анiуе proce 1ure, the Swedi$h Government wi11 endeavour но

take into ассоипн нЬе point оГ view оГ the Centre in the deveioping оГ the reform.

Should the оинсоте оГ the reviеw not result in inclu$ion in нЬе Рориiаниоп Register, the

рrоЫетs ге$ulting thereof wi11 Ье resolved Ьу other means .

7. Pending change$ но the Swedish Population 1 Z i$tration Асн (1991 :481),

working famiiy member5 'Ьо are recognised as migrant workers according но EU 1а

тау, аГнег дe-registration with the Protocoi Department; Ье registered as re$ident5 in Swedеn.

8 . Swedеn wi11 Ье open но con5ider the possiЫe need Гог deveioping а Еигореап $ес- tion or а schoo! accredited но European

Schooi5 .

Наие reached the Го1!о wing agreement :

Artikel 1

Definitioner

Följande gäller от detta avtal och оm protokollets tillämpning рå förhållandet mellan centrumet och Sverige (nedan kallade

рaгеrna) :

1 . Аlla hänvisningar till Europeiska unionen ska förstås som hänvisningar till centrumet .

2. Alla hänvisningar till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen ska förstås som hänvisningar till tjänstemän och övriga anställda vid centrumet.

3 . Bortsett från artikla a 6, 12, 14 och 15 i protokollet 81(а hänvisningar till rådet och

kommissionen förstås som hänvisningar till centrumets styrelse .

4. Med centrumets personal avses tjänstemän sот tillfälligt avdelats eller utstаtionеrats аv

kommissionen eller medlemsstaterna och övriga anställda (tillfälliga tjänstemän och

kontraktsanställda) soт rekryterats av centrumet.

5 . Med familjemedlemmar till centrumets personal avses:

a. den berörda personens тake eller maka,

b. partner аv samma kön, от de två personerna har registrerat sitt förhållande

officiellt,

с. en person som kan jämställas тed make eller maka, det vill säga en person

som kontinuerligt delar hushåll och bor till-

sammans тed den berörda personen under äktеn$kaр8lik апс1е former, varvid 8aт-

bons kön saknar betydelse,

d. släktingar i rakt uppstigande led till

personen i fråga och till hans eller hennes maka eller make eller till sådan person sот

avses i Ь eller с sот är beroende av hans eller hennes försörjning,

е. släktingar i rakt nedstigande led till personen i fråga och till hans eller hennes

maka eller make eller till sådan person soт avses i Ь eller с som är under 18 år eller

Artikee 1

Defiition8

1 ог the purposes of 1Ы А greeient and of

the appiication of the Protoсol ио relations between the Centre аж! Sweden (hereinafter

referred 1о as "theParlies") :

1 . А11 references ио the European Union sha11 Ье read as rеferences to the Centre.

2. А11 referencеs to offcials апд other servant8 of the European Union sha11 Ье read

as references юо officials and other servants

of the Centre.

3 . With юЬе exception оГ Articles 6, 12, 14 аж! 15 of the Ргоюосо1, reference5 юо the

Council апд 1he Coттission ~Ьа11 Ье read а~ reference$ to the Management Воагд of the Centre.

4 . Staff of the Centre теаn~ officials

as8igned or 8econded Ьу 1he Commi8Sion ог Member States on а юетрогагу Ьа$is апд

olher servants (Teтporary agent8 and Сопютасю agents) recruited Ьу юЬе Centre .

5. Family member8 of the 8taff of 1he Centre

теап$ :

а. the spouse of 1не person concemed;

Ь. 1he partner of the ~ате вех, if the two persons Ьа~е officially registered their relation$Ыр;

с. а person сотрагаЫе 10 а 8рои8е, i.e.

аperson who continuously shares а Ьои~е- Ьо1д аж! cohabl8 in а relalion sh resemb-

ling marriage with юЬе рег~оп concemed. ТЬе ~ех of юЬе cohabtant is of no ге1е-

уапсе;

д. direсt relative8 in the ascending iine of the рег~оп in question аж! of his/her sрousе ог а person а~ defined in point Ь

апд с , who are dependent оп his/her саге;

е. direсt descendants of the person in

question апд of his/1iег sрousе ог а person аз defined in Ь апд с, who аге ипдег the age of 18 years от dеpendent оп his/Ьег

som är beroende аv personen i fråga för sin försörjning.

6. Med "centrumets lokaler" avses följande :

byggnader, lokaler och landområden som för närvarande hyrs, vilket innefattar рarkе- ringsрlatser enligt specifikationen i bilaga 1 .

Аndringar i bilagan s1 а meddelas genom skrift уахling mellan parternas behöriga myndigheter. Ritningar 81(а vid behov göras tillgängliga.

Artikel 2

Rättslig ställning

Centrumet är ett av Europeiska unionens

organ och är en juridisk person i enlighet med artikel 26 i förordningen оm inrättande .

Det s1 а ha den mest vittgående rättskapacitet

som ti11er1cänns juridiska personer enligt svensk lag. Det $1 а särskilt kunna ingå аvta1,

förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar.

Artikel 3

Okränkbarhet

Centrumet och dess egendom och arkiv s1 а vara okränkbara i enlighet med artiklarna 1

och 2 i protokollet. Dе får inte gеriоmsölcаs, beslagtas, konfiskeras eller ехрrорrieras . Centrumets egendom och tillgångar får inte utan tillstånd från Europeiska unionens domstol bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder .

Artikel 4

Tillämpning av artiklarna 3 och 4 i protokollet

1 . Centrumet $1(а vara befriat från alla (statliga, regionala eller kommunala) direkta

skatter i enlighet med artiklarna 3 och 4 i protokollet.

2. Trots vad som sägs i аrtikеl 4.1 ska centrumet också vara befriat från indirekta

6. "Premises о Ье Centre" means :

the current1y 1еа ес1 buildings, premises and

1апд including parlcing spaces as identified in Аппех 1 . Change$ to the Аппех sha11 Ье

notified Ьу exchange of letters be twen the competent authorities of the partie$ ; plans

sha11 be таде ауаiiаЫе if required.

Articiе 2

Legal status

The Centre is a body оf the Euroреan Union and has legal рersonаlitу under Аrticlе 26 оf thе Founding Regulatiоn . П shа11 enjоу thе

mоst eхtеnsivе legal cарacitу accordеd to legal persons under Swedish 1аw . It shall, in рaгicular, hаvе the caраcitу to contrаct, to

acquirе and disрosе of immovаЫе and mоvаЫе рroрertу, and to be party to legal

рrоceеdings .

Articiе 3

Invio1abii1y

The Centre and its property as wе11 as its archies sha11 be invioiaЫe in accordance with Articles 1 апд 2 of the Protocol. ТЬеу sha11 be ехетрн from search, requisition,

confiscation or expropriation. The property апд assets of the Centre sha11 not be the subject of апу administrative от 1ega1

measure of constraint withoul the

authorisation of the Court of Justice of the European Union.

Articiе 4

Аррlication of Artides 3 and 4 of the Protocol

1 . The Centre shа11 bе ехеmрt from all (national, regional or municiраl) direa taхes

in accоrdаncе with Аrticles 3 and 4 оf thе Protocol .

2. Notwithstanding Article 4 .1, the Centre is also ехетрн from indirect taxes оп goods

skatter рЁ varor eller tjänster som inköpts i enlighet med bestämmelserna om $1 а11е-

mässigа privilegier för internationella organisationer som anges i den svenska lagstiftningen oт indirekta skatter. Därutöver s1 а Sverige i enlighet med artikel 3 i protokollet befria centrumet från indirekta skatter рå

varor eller tjänster när centrumet för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ

av skatter inkluderas i priset . Den svenska förordningen (1994 :224) om återbetalning аv

mervärdesskatt och vissa punktskatter till

Hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. reglerar innebörden аv begreppet "betydande inköp" i artikel 3 i protokollet .

3 . De berörda svenska myndigheterna ska bevilja den befrielse som avses i artikel 4 .2

genom att återbetala skatter till centrumet. Bestämmelserna i den svenska förordningen (1994:224) om återbetalning аv mervärdes-

skatt och vissa punktskatter till ii alporganisationer, utländska Ьeskickningar m . fl .

ska gälla. Det betyder att centrumets ansökan om återbetalning $ka ges in kvartalsvis till utrikesdepartementets protokoll senast den

tionde dagen i den månad som följer efter varje kvartals början, dvs . den 10 januari, 10

april, 10 juli och 10 oktober . Тill ifylld ansökan oт återbetalning av mervärdesskatt

och vissa punktskatter som betalats ska fogas originalfakturor utfärdade av säljaren, аv vilka ska framgå köparens namn, en nog-

grann Ьeskrivning аv varorna och/eller tjänsterna samt beloppet рå erlagda mervärdеs- skattеr och punktskatter .

4. Centrumet Ska beviljas direkt befrielse

från mervärdesskatt på inköp аv motorfordon i enlighet med bestämmelserna i den svenska

mervärdesskattelagen (1994 :200).

5. Sverige ska bevilja centrumet direkt undantag från mervärdesskatt рå gemеnskарsintеrna inköp av varor i enlighet med bestämmelserna i den svenska

purchased or 5ervice$ performed in accor-

dance with the provisions regarding tax privileges for interntional organisations

stipulated in the Swedish legislation concerning indirect taxation . 1n addition, Sweden sha11, in accordance with Аrticle 3 of the Protocol, exempt the Centrе from indirect taxes on goods purchased or service5 perfor-

тед, where Ihe Centrе malces, for its oficial use, substantial purchases the price оГ 'ЫсЬ

include5 taxes of tliis 1 ind. ТЬе Swedish regulation (1994:224) оп repaуment of Уаiие Аддед Тах and certain Excise Duties to

Relief Organisations, Foreign MiSSions аж! others regulates the meaning of the expre5-

sion "substantial purchase5" in Аrticle 3 of the Protocol .

3 . ТЬе Swedish authoritie5 concerned $Ьа11

give effect to the exеmption provided in Аrticle 4.2 Ьу repaying taxes to the Сепнге . ТЬе provisions of the Swedish ordinance (1994:224) on Repayment of Уа1ие Аддед Тах and Certain Excise Duties to Relief Organisations, Foreign Missions and Other5

sha11 арр!у. Requests for repaуment 5ha11 therefore Ье addressed Ьу the Centrе to the Ministry for Foreign Affairs, Protocol Department, оп а quarterly basis and not later than the tenth дау of the month following the be inning of the new calendar quarter, i .e. 10 January, 10 Apri1, 10 .IцIу аж!

10 ОС t0еr. Тне completed application forms

for repaуment of ~а1ие аддед tax and certain excise dutie5 paid must Ье accompanied Ьу

original invoices issued Ьу the 5e11er, $howing the buyer's name, the preci$е

de5cription of the goods and/or services and

the amount of ~а1ие аддед нак and excise duty paid.

4. ТЬе Centrе sha11 Ье granted direct exеmption from ~а1ие аддед tax in respect of purcha$е$ of motor vehicles in accordance with the provision of the Swedish УАТ ас

(1994:200).

5 . Sweden sha11 grant thе Centrе direa

exеmption from valne аddеd tax on intra- Union acqui5itions of goods in accordаncе

with the provisions of thе Swedish VАТ Ас

mervärde$skatte1a ge (1994:200).

Artikel 5

Telekommunikationslättnader

1 . Centrumet får installera och använda egna

telekommunikationssystem. Dessa $kа dock innefatta nödvändiga åtgärder för at1 säkerställa skydd och sekretess avseende

personuppgifter i enlighet med unionsrätten .

2 . De svenska myndigheterna $1а vidta

nödvändiga åtgärder för a11 underlätta att sådana system installeras och används .

3 . Sveriges regering medger centrumet samma telekommunikationsprivilegier som diplomatiska beskickningar i Sverige.

Artikel б

Centrumets säkerhet och samarbete i säkerhetsfrågor

1 . Centrumet $1a ansvara för säkerheten och uррrätlhållandеl av ordningen inom centrumets lokaler. Centrumet ska också

ansvara för att unionsrätten och tillämpliga svenska lagar och bestämmelser följs om inte

något annat följer av protokollet eller av detta avtal .

2. I syfte a11 fullgöra del ansvar som det har enligt denna artikel s1a centrumet vidta alla

dе åtgärder som dе1 anser vara nödvändiga och $1а särskilt utfärda interna bestämmelser. Centrumet har rätt att vägra

personer som anses icke önskvärda tillträde

till sina lokaler och att iа dem avvisade därifrån med beaktande аv bestämmelserna i

hyresavtalet.

3 . Centrumet får utse säkerhetspersonal och

livvakter med behörighet inom centrumets lokaler. Centrumets säkerhetspersonal som

använder säkerhetsutrustning s1а göra det i full överensstämmelse med svenska lagar och bestämmelser.

4. Personer som, med stöd av svenska lagar och bestämmelser, är bemyndigade att

(1994 :200).

Artiсlе 5

Faсili1а1ioпs for Tеlесommuпiсаtioпs

1 . The Cenlre mау install and use ils оwп

teleсоmmuniсaliоп$ systems. ТЬе$е should, hоwevеr, inсludе lhe nесеssаry mеans Iо

ensure Ihe рrоieсliоn and соnfidenliаlilу оf personal data in aссоrdanсe wilh Еurорean Union law.

2. The Swеdish aulhoriliе$ $hall take nесеssаry mеаsurеs lo faсilitalе lhe installation and usе of $uсh systems .

3 . The Governmenl of Swеden allows Ше Cenlre Ше $ате 1elecommunica1ion$ privileges accorded 1о Ше diplomatic

repre$enlalions in Swеden.

Articie б

Security оГ thе Сепй е апд c0operation in securily matters

1 . The Cenlre $ha11 Ьс re$роп8iЫе for securily and maintenance of order within Ше premises of the Cenlre. I1 sha11 а1$о be

ге5рой$iЫе for compiiance wilh Еигореап 1aw and Swedi$h laws апд regulalion$

аррiiсаЫе 10 i1, $пЬ ес1 10 the Protocol апд 1hi$ Agreemenl.

2. For Ше ригро~е of exercising 1he те$роп$ib1ily incumbenl оп i1 Ьу virlue of

lhis Arlicle, Ше Centre sha11 1аке а11 such

measures а~ i1 деет~ necessary and $ha11, in partiular, issue Ше песе~~агу internal гп1е~ .

I1 тау депу ассе~~ 1о its premises 1о per$оп~ соп$idered undesirаЫe апд have lhem

removed from 1he premises, re$pec1ing 1hc provi$ions оГ 1he 1еа5е agreemenl.

3 . The Cenlre тау де$ignale $ecurily slaff and bodyguards aulhorised within i1s premi-

$е$ . The Cenlre'$ securily staff и$ing $ecurily equipmenl sha11 до $о in Ги11 compliance wilh Swedi$h 1а У$ апд regulaliоns.

4 . Persons emроwerеd by Swеdish laws and regulaliоns 10 mаinlain law and order $hall

upprätthålla ordningen s1 а inte ha rätt att gå

in i centrumets lokaler, om dе inte har ombetts eller fått tillåtelse аv centrumets

behöriga företrädare, vilka i sådant fall s1 а gе dem det stöd de begär. Centrumets behöriga företrädare s1 а dock antas gе sitt medgivande till tillträde vid eldsvåda eller annan nödsituation som kräver omedelbara skyddsåtgärder.

5 . De berörda svenska myndigheterna s1 а bistå centrumet i fullgöraпdеt av dess ansvar

enligt denna artikel . Dе får särskilt anmodas av centrumet att vidta dе åtgärder som kan

vara nödvändiga för att återställa säkerheten och ordningen i centrumets lokaler.

6. Dе berörda svenska myndigheterna s1 а рå

lämpligt sätt se till att lugnet vid centrumet inte störs а ' någon person eller grupp av

personer som рå ett otillåtet vis försöker bereda sig tillträde till centrumet eller uppträder störande i dess omedelbara närhet .

7. Sverige s1 а trygga fritt tillträde till centrumets lokaler för alla personer som

omfattas аv detta avtal.

8 . Centrumet slcа nära $аmarbеtå med dе berörda svenska myndigheterna för att sа1еr- hеtsаrbеtеt 81 а kunna bedrivas рå ett $å effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt.

9. Centrumet och de berörda svenska myndigheterna slcа underrätta varandra om

alla frågor som avser säkerheten för personer och centrumets lokaler. De $lcа särskilt

meddela varandra namn och ställning för alla behöriga företrädare som är ansvariga för

säkerhetsfrågor och för de behöriga företrädare som avses i artikе16 .4 och 6.5 .

10. En samordningsgrupp bestående av

företrädare för centrumet och dе berörda svenska myndigheterna får inrättas som ett

organ för informationsutbyte ; detta organs

по Ье еп Ьнед to enter the premise$ of the

Centre ип1еs8 reque$ted or authorisеd Ьу the authorisеd repre$eпtatives of the Centre, who

iп such а са~е sha11 give them the assistance they require. However, the Ceпtre'~ authorisеd represeпtatives $Ьа11 be presumed

to соп$епн to access in the еУепt of а fire or

other emergency warraпtiпg immediate measures of protection.

5. The Swedish authorities сопсетед sha11 give assistaпce to the Centre for the exerсise of its respon$ib1itie$ iii ассопдапсе with the pre8ent Articie . They тау iii paпicular Ье

са11ед оп by the Centre to юа1 е ichs measures as тау be needed to re$tore security and order iп the premises of the

Centre.

6. The Swedish authoritie$ сопсетед sha11 exerсise дие diligence юо ensure that the

tranquillity оГ юЬе seat оГ юЬе Centre is пон disturbed Ьу апу person or group of реr~оп~ attemptiпg unauthori$ед епtгу iпto or crea-

tiпg disturbance8 iп the immediate vicinity of юЬе $eat of the Centre .

7 . Swедеп sha11 secure freedom of access to the premise$ of the Centre for а11 persoпs to whom this Agreement app1ies .

8. The Centre 5ha11 сiо$е1у cooperate with

the Swedish authorities сопсетед with а view юо achieing the то~ю effective апд

eff iieпt exerсise оГ security Гипсюiопs .

9. The Centre апд the Swedish authoritie$

сопсетед $ha11 notify еасЬ other of а11 matters relatiпg юо the securitу of реr~оп~ апд premises of the Centre . ТЬеу sha11, iп particular, notify еасЬ other of the пате апд

status of а11 authorisеd repre$епюаюiуе~

rе~роп$iЫе for securitу matters апд of the authorisеd representative$ referred юо iп Articie 6.4 and 6.5.

10. A сo-ordination grouр of representatives

of the Cеntrе and thе Swedish Authoritiе$ сonсernеd сап bе $еt uр as а forum for the exсhапgе of information; rесoпrse mау bе

sakkunskap får anlitas beträffande interna säkerhetsfrågor. Samordningsgruppen ska mötas regelbundet осh рå begäran аv endera

parten.

Artikel 7

Centrumets personal

1 . För att undvika osäkеrhеt förklaras härmed att centrumets personal omfattas аv artiklarna 11-15 i protokollet .

2 . Centrumet ska meddela dе berörda svenska myndigheterna namnen рå samtliga personer som ingår i centrumets personal .

3 . Utan att det рåvеrkar tillämpningen аv

bestämmelserna i artiklarna 11-15 i рroto- 1 о11еt ska centrumets personal $är$1 ilt åt-

njuta följande immunitet och privilegier i Sverige:

a. immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser handlingar som dе har begått i sin

tjänsteutövning, inbegripet muntliga och

skriftliga uttalanden. Dе ska åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag

har upphört,

b . undantag från bestämmelser om

begränsning av invandring och formaliteter för registrering аv utlänningar . Detta undan-

tag gäller även dras akta makar och av dem beroende familjemedlemmar (enligt dеfini-

tionеn i artikel 1 .5),

с. rått att då dе tillträder sin tjänst tullfritt och utan förbud och restriktioner föra in

personliga tillhörigheter och bohag från det land där dе senast var bosatta eller från det

land där dе är medborgare . Detta innefattar ett motorfordon per anställd och

make/makа/раrtnеr, om fordonet förvärvats enligt reglerna рå hemmamarknaden i detta

land. Sådan införsel får $1(е vid ett eller flera tillfällen.

4 . Centrumets direktör och biträdande direktör samt familjemedlemmar som ingår i

deras hushåll $kа, om dе inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige, åtnjuta samma immunitet och privilegier, befrielser och lättnader som

chefer för diplomatiska beskickningar och

had to its exper i$е in internal security matters. It sha11 шее at regular intervals and

а the reque t of either of the Partis.

Articie 7

Staff оГ the Сеий е

1 . For avoidance of доиаЫ, it is declared tha Artic1e 11 to 15of tie Protoсol are аррiiсаЫе tо the staff of the Сеп ге .

2 . ТЬе Сеп те $ha11 I еер the Swedish

authoritie cancerned informed of the id1nt ie$ of а11 the staff of the Сеп ге .

3 . Withou1 pre iu1ice to Ihe provi$ion$ of Article$ 11 to 15 of the Protoсol, the staff of

the Сел ге sha11 е speia11y еп оу the fo11o- wing privi1e g апд immunitiеs in Sweden:

а. immunitу Ггот jurisdic ion а~ regard$ ас1~ carrie д out Ьу them in their official

capacity, inсluding Iheir $poken and wri1 en sta teients. ТЫ immunitу $Ьа11 con inue

after се$sation о thir functions;

Ь. ехетр iоn from regulation$ restric ing

immigration and formalitie$ forthe regi$tration of foreigners. ТЫ exemption а1$о

app1ie to Iheir ~рои~е~ апд dependent famiiy тешЬег$ (definition in accordance with Artic1e 1 .5);

с. нЬе right to import from their last

country of residence or from юЬе country of which юЬеу аге nationаls, Ггее of апу dutie

ана without proh ition$ or restriction$, in

ге$ресю оГ initial е$tåЫi 11шnnt, рет$опа1 ана

Ьои$еЬоIд effects, inсluding опе уеЫссе рег staff тетЬег апа ~рои$е/partner purcha$ед

under market conditions in the country in question. Import сап Ье еГгесюед in опе or more shiiments.

4. Тие Director of the Centre ана the Г ерпюу

Director together with member$ of their familie forming раrt of Iheir Ьои$eholds,

~Ьа11, provided юьеу аге not Swedi$Ь nationаls or permanent residents of Sweden, Ье ассогаед юЬе immunitiеs and privi1e g$,

exemptions апа facilitie$ accorded to Ьеад~

deras familjemedlemmar.

5 . Utrikesdepartementet ska i enlighet med utlänningslagen utfärda tillfälliga uрре1iё istillstånd för centrumets personals familjemedlemmar som är medborgare i tredje land .

6 . Centrumet och Sverige $kа utse еn kontaktpunkt för att underlätta kontakterna mellan Sverige och centrumet.

Artikel 8

Företrädare för medlemsstater och andra experter som deltar i centrumets

verksamhet

1 . 1 enlighet med artikel 10 i protokollet ska

företrädare för de medlemsstater som deltar i centrumets verksamhet, deras rådgivare och

tekniska experter i sin tjänsteutövning och

under resa till och från mötesplatser åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitеter och lättnader. Denna artikel ska även vara

tillämplig på ledamöter av centrumets rådgivande organ.

2. Krävs visum eller tillstånd för experter eller andra personer som centrumet bjuder in för att samarbeta eller delta i möten och

arbetsgrupper, ska deras ansökningar Ьe- hаndlas så skyndsamt som möjligt i enlighet

med Sсhengenrеglernа.

Artikel 9 Meddelanden om tillsättningar,

identitetskort

1 . Centrumet $ka informera det svenska utrikesdepartementets protokoll när еn

anställd vid centrumet tillträder eller frånträder sin tjänst. Centrumet ska varje år skicka en fbrteсkning över alla anställdas

namn och adresser till utrikesdepartementets protokoll.

2 . På begäran av centrumet ska utrikesdepartementets protokoll utfärda

of diplomatic missions апд members of lheir families.

5 . ТЬе Ministrу Гог Forеign Affairs $Ьа11, in accordance with the Aliens Ас1, issue temporary residence permits to famiiy members of the slaff of the Centrе, who are nalional5 of third countrie$ .

6. Тне Centrе апд Sweden wi11 appoint а conlact poinl to facilitale contacl be1 ween

Sweden and 1he Centrе.

Artiсie 8

Representatives of Member States and other experts talong part in the work of the Centrе

1 . 1n accordance with Artiсie 10 of 1he Protoсol, representatives of Member States

taking рагн in the work of 1he Сепюге, lheir advisers and technical екрегю$ 5ha11, in the

performance of their dulies and during lheir travel юо and from 1he рiасе of meeling, enjoy the cuslomary privilege5, immunites

and facililie$. This article sha11 а1~о аррiу юо members of the advisory bodie$ of 1he

Сепюге.

2 . Should visas or permit$ Ье required for experts or other persons invited Ьу 1he

Сепюге 1о cooperate or participate in meeling5 and working groups, their applications wi11 Ье processed а~ prompt1y а~ possiЫе in ассогдаnсе with the $chen en

Artiсie 9

Notification оГ appointments, identoty

cards

1 . The Сепюге $ha11 inform the Protoсol Department of 1he Ministrу for Foreigп Affairs of Sweden when а member of 1he slaff of Ше Centrе takes ир or relinqui5hes Ы$/her dutiеs. ЕасЬ уеаг Ше Centrе sha11 send а 1i8t of Ше names and addresse5 of а11 members of its 51aff to Ше Protoсol Department.

2. At Ше requesl of Ше Centrе, Ше Protocoi Герагюшепю of Ше Ministrу for Foreigп

identitetskort för centrumets personal och deras familjemedlemmar som inte аг svenska medborgare.

Artikel 10

Personnummer

Anstаllda vid centrumet och deras familjemedlemmar som inte haг blivit folk-

bokfdгdа i Sverige, s1 а рå bеgагan erhålla svenska personnummer.

Artikel 11

Socialförsäkring

1 . Centrumet s1 а vara befriat från alla oЫigаtoriskа avgifter till $oсialföгsаkгing$-

system i Sverige nаг det gäller centrumets personal .

2 . Centrumet $1cа tillhandahålla socialförsäkringsskydd enligt dе förordningar och

bestаmmelser som guller för tjаnstemаn och övriga anställda vid Europeiska unionen .

Artikel 12

Tillgång till hälsooсh sjukvård

1 . Centrumets personal och deras familjemedlemmar ska hа tillgång till primаг гс1 vid Stoсkholms lans landstings

у хсiinrаttningar рå samma villkor som

personer som är bosatta i Sverige . Dе svenska myndigheterna ska genom att vidta

lampliga åtgаrder se till att denna rutt tillgodoses.

2. Om centrumets personal oсh deras

familjemedlemmar behöver omedelbar hаlso- och sjukvård s1 а landstingen erbjuda

sådan vård.

Artikel 13

Tillgång till kommunal förskoleverksamhet och barnomsorg

Centrumets personals baгn ska hа tillgång till svensk kommunal fdгslcoleveгksamhet och

skolbarnsomsorg рå samma villkor som barn

Affairs sha11 issue identity сагдв ("identitetskoп") to members of the staff of the Centrе and to their non-Swedish family

members.

Artiсie 10 Personal identity numbers

Mеmbers of the $taff of the Centrе аж! their

familу members who hаve not been re i$tered in the population re ister as resident$ sha11 be i$$иед, аю their request, Swedish рег$опа1 identity numbers ("personnummer") .

Artiсie 11

Social$ecurity

1 . The Centrе sha11 be exempt from а11 compulsory contribution$ to $ocial seсurity

$cheme$ in Sweden in respect of the staff of the Centrе .

2. The Centrе shаll providё $ocial seсurity

protection according юо the ги1е$ and regulation$ аррiiсаЫе to officials аж! other

servants of the Еигореагх Union.

Articiе 12

Access to heаlth саге

1 . Мет1)ers of the staff of the Centrе ажд their fаmily members $ha11 hаve access to primary health саге in the healthcare

facilities of Stoclcholm County Council оп the sате terms а~ Swedish residents . The Swedish authoritie$ wi11 еп пге this right is met Ьу taking the appropriate measures to

that effect.

2. 1Г members of the staff of the Centrе ажд their family members пеед emergency hеаЬЬ саге the county councils sha11 offer such services.

Artiсie 13

Access to municipal рге$chool ас ivities апд chi .dcare

The chi !den of the staff of the Centrе shаll hаve access to рге-всноо1 activities and $chool-age chicare organised by Swedish

har i sin hemkommun .

Artikel 14 Tillgång till det svenska

utbildningsväsendet

1 . Dс svenska myndigheterna slcа sе till аtt centrumets personals familjemedlemmar får tillgång till оЫigаtоrislc skolgång i Stосlchоlmsоmrådеl samt till gуmnа$iе- utbildning i enlighet med svensk 1аg.

2. Personal och familjemedlemmar har tillgång till högre utbildning i Sverige i enlighet med svensk 1аg .

Artikel 15

Syftet med privilegierna och undantagen

1 . Immunitet och privilegier enligt detta avtal ti11еr1 ашi i centrumets intresse och inte som еn personlig formån for dе berörda personerna själva .

2. Utan аtt det påverkar den immunitet och

dе privilegier och som medgetts i enlighet med protokollet och detta avtal ska

centrumets personal följa svenska lagar och bestämmelser.

Artikel 1 6

Tvistlösning

Аllа tvister som kan uppstå mellan parterna

оm tolkningen eller tillämpningen аv detta аvtаl ska lösas i samförstånd och genom

direkta samråd mellan parterna . Om tvisten

inte kan lösas i samförstånd fåx den på begäran аv endera parten hänskjutas till

Europeiska unionens domstol .

Artikel 17

Slutbestämmelser

1 . Detta аvtаl upphäver och ersätter sаmlorståndsаvtаlеt från den 15 december

municipaiie$ оп the 8ате 1етт5 as chi iden in their home municipality.

Articlе 14

Access tо the Swedish educаtion system

1 . Тне Swedish authorities wi11 ensure that famiiy members of the staff of the Centre have access to сотри15огу educаtion in the

$ осссЬо1т агеа and to upper 5econdary educаtion in accordance wii Swedish

legis1a ion.

2 . Staff апд famiiy member$ have access юо ЫЬег educаtion in Sweden in accordance

witli the Swedish 1egi51ation .

Articlе 15

Рurpose оГ the privileges and exempt оп

1 . Thе immunitiеs and privileges under lhis Аgrееmеnt аrе grаntеd in thе intеrеst оf thе

Сеntrе and thе Union and not for the personal bеnеfit оf thе individuаls thеmsеlvеs.

2 . Without prejudice юо the immunitiеs апд privileges accorded Ьу the Protocol and юЫ

Agreement, the staff of Ше Centre 5ha11 observe Swedish laws апд regulations.

AriicIe 16

Dispute Settlement

А11 disputes between the Parties relating юо Ше interpretation or application of юЫ8 Agreement should Ье 5еююIед атiсаЫу

through direct con$u1ta1ions between the

Parties. In the event of failure to reach an атiсаЫе settlement, the matter тау Ье

referred at Ше request of either Рагну to Ше Соигн of Justice of Ше European Union.

Articlе 17 Final provisions

1 . ТЫ Аgrееmеnt rеpеа1s and rеplасеs Ше Memorandum оf Undеrstаnding оf 15

2005.

2. Parterna s1 а meddela varandra när dс konstitutionella formaliteterna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts . Avtalet skа träda

i kraft vid tidpunkten för den sista аv de 1vå underrättelserna .

3 . Vardera parten får säga upp detta аvtаl när

som helst med tolv månaders skriftligt varsel till den andra parten.

Upprättat i Stockholm den 30 juni 2010 i två exemplar på svenska och engelska språken,

vilka båda texter är lika giltiga . I händelse av oenighet om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skа den engelska versionen hа

företräde.

För Sveriges regering

Maria L sson

Äldre- сh folkhälsominister

För Europeiska centrumet för förebyggande och 1c troll аv sjukdomar

Hubert Hr сi

Styrelsen ordförande

December 2005 .

2 . ЕасЬ Party $hall no1ify the otller of the

completion of the conslitutional formalities required Гот thc entry into Гогсс of th$ Agreement. ТЫ Agreement $1Iа11 enler into force on the date of the later of the t wo notificalions.

3 . Eilher contracting раг у сап termina1e this Agreement at any time Ьу giving 1welve

months' notice in writing юо юЬе olher рагну.

Вопс in Stockholm on 30 June 2010 in two copies in 1he Swedish and English languages, both texts being equally authentic . 1n 1Ье

event а disagreemenl arises concerning the interpretation ог the application of this Agreement, the English language version sha11 prevail.

For the Governmenl of Soveden

г

Mini$te ог Е1дегIу Саге ажд РиЫiс Health

For the Euroрeаn Centre f Рrevention and Control

Hubertl Hrabc

Chair of the anagement ага

BILAGA 1

TILL У ЬАГЮ АVTАL MELLAN SVERIGES REGERING

OCH EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH

KONTROLL AV SJUKDOMAR

1 enlighet med artikel 1 i detta avtal skall med termerna "centrumets lokaler" avse byggnader, lokaler och landområden som för närvarande hyrs, vilket innefattar parkeringsplatser i enligt med nedan .

ECDC, Tomtebodаs1 о1аn

171 83 STOCKHOLM

Sverige

Besöksadress: Tomtebodаvägen 11А och 15, So1nа, och Granits väg 8 Solna

Telefon : (+46 (0) 8 586 01000

Fax: (+46 (0) 8 586 01001

МВ2114

ANNEX 1

ТО ТНЕ SEAT AGREEENT BETWEEN ТНЕ GOVERNMENT OF S WEDE1 AND ТНЕ E1ROPEAN CENTRE ГО1{ DISEASE PREVENTION AND CONTROI

1о ассот даосе with Article 1 of this agreement "Premises of the Ceotre" meaos the

curreotly 1еа8ед buildiogs, premises аод 1аод iocludiog parkiog расе а$ 8ресiПеI below.

ЕCDC, Тomtebос1а 1 olao SЕ- 171 83 STOCKHOLM

Swedeo

Vishors address: Тomtebос1ауа eo 11А and 15, Solna, and Granits väg 8 Solna

Phooe: (+46 (0) 8 586 01000

Fax: (+46 (0) 8 586 01001

МВ2/14

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 142/1
       

I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RDETS FÖRORDNING (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004

om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)Gemenskapen har förbundit sig att som en prioritering skyddaochförbättrafolkhälsangenomattförebyggasjukdomar hos människor, särskilt smittsamma sjukdomar, ochmotverkapotentiellahälsoriskerisyfteattgaranteraen höghälsoskyddsnivåfördeeuropeiskamedborgarna.Effektiva åtgärder mot sjukdomsutbrott förutsätter ett enhetligt tillvägagångssättimedlemsstaternaochbidragfrånerfarna experter på folkhälsoområdet, samordnat på gemenskapsnivå.

(2)Gemenskapenbörtaitumeddeeuropeiskamedborgarnas oro över folkhälsorisker på ett samordnat och enhetligt sätt.Eftersomhälsoskyddkaninnebäraolikaåtgärder,från beredskap och kontrollåtgärder till förebyggande av sjukdomar hos människor, bör åtgärdernas räckvidd vara omfattande. Faran med avsiktlig spridning av agens förutsätter också att gemenskapen vidtar samstämmiga åtgärder.

(3)Medlemsstaterna måste lämna information om smittsamma sjukdomar genom de instanser eller myndigheter

somutsettsfördettaändamål,enligtartikel4iEuropaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den

(1) EUT C 32, 5.2.2004, s. 57.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 10 februari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 30 mars 2004.

24september1998omattbildaettnätverkförepidemiologiskövervakningochkontrollavsmittsammasjukdomar i gemenskapen (3), vilket förutsätter snabba vetenskapliga analyser så att effektiva gemenskapsåtgärder kan vidtas.

(4)Ibeslutnr2119/98/EGföreskrivsdetuttryckligenatttäckningen och effektiviteten skall förbättras i de nuvarande särskilda nätverk för övervakning av smittsamma sjukdomar som finns mellan medlemsstaterna och på vilka gemenskapens åtgärder skall grundas, samt behovet av att främja samarbete med tredjeländer och internationella organisationer som har kompetens på folkhälsoområdet, ochsärskiltattfortsättaettnärmaresamarbetemedVärldshälsoorganisationen. Centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar bör därför införa tydliga förfaranden för samarbete med Världshälsoorganisationen.

(5)Ettoberoendeorgan,kallatEuropeiskacentrumetförförebyggande och kontroll av sjukdomar, bör utgöra en gemenskapskälla till oberoende vetenskaplig rådgivning, bistånd och sakkunskap från utbildad medicinsk, vetenskapligochepidemiologiskpersonalfråncentrumetsegna resurser eller från resurser vid de erkända behöriga organ som företräder medlemsstaternas folkhälsomyndigheter.

(6)Denna förordning ger inga föreskrivande befogenheter till centrumet.

(7)Centrumets uppdrag bör vara att identifiera, bedöma och förmedlabefintligaochnyahotmotmänniskorshälsafrån smittsamma sjukdomar. Vid sjukdomsutbrott av okänt ursprung, som kan sprida sig inom eller till gemenskapen, bör centrumet ha befogenheter att handla på eget initiativ tills källan för utbrottet är känd och därefter i samarbete medrelevantabehörigamyndigheterpånationellnivåeller på gemenskapsnivå beroende på situationen.

(8)På detta sätt kommer centrumet att stärka den vetenskapligasakkunskapeniEuropeiskagemenskapenochbidratill

(3) EGTL268,3.10.1998,s.1.Beslutetsenaständratgenomförordning

(EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

L 142/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.4.2004
       

gemenskapensberedskapsplanering.Detbörstödjabefintlig verksamhet, som till exempel relevanta handlingsprogram inom folkhälsosektorn på gemenskapsnivå, angående förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar, epidemiologisk övervakning, utbildningsprogram och mekanismer för tidig varning och reaktion, och det bör främja utbyte av bästa metoder och erfarenheter i förbindelse med vaccinationsprogram.

(9)Eftersomdenyahotenmothälsankanfåkonsekvenserför hälsan av såväl mental som fysisk karaktär bör centrumet, inomdeområdensomomfattasavdessuppdrag,samlain ochanalyserauppgifterochinformationomnyariskeroch ny utveckling som rör folkhälsan i syfte att genom beredskap skydda folkhälsan i gemenskapen. Det bör bistå och samverka med medlemsstaterna när det gäller att utveckla och upprätthålla kapaciteten att reagera i tid. I nödsituationersomrörfolkhälsanbörcentrumetarbetainärasam- arbete med kommissionens avdelningar och andra organ, medlemsstaterna och internationella organisationer.

(10)Centrumetbörsträvaefterattalltidupprätthålladenvetenskapliga kompetensen genom sin egen sakkunskap och densakkunskapsomfinnsimedlemsstaternasamtfrämja, utveckla och styra den tillämpade forskningen. Centrumet kommerpåsåsättatttydliggöradenvetenskapligasakkunskapen och öka dess trovärdighet i gemenskapen. Centrumetkommerävenattstödjagemenskapensberedskapspla- nering, stärka banden med och mellan den kliniska verksamheten och folkhälsosektorn, förstärka möjligheterna för laboratorierna inom folkhälsoområdet att ställa snabba diagnoser samt stödja och samordna utbildningsprogram.

(11)Styrelsenbörväljaspåettsådantsättatthögstakompetens och bred och relevant sakkunskap garanteras bland företrädarna för medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen.

(12)Styrelsen bör ha de befogenheter som behövs för att upprätta budgeten och kontrollera dess genomförande, fastställa interna regler, säkerställa samstämmighet med gemenskapspolitiken, anta centrumets finansiella bestämmelser i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad ”budgetförordningen”) och utse direktören, efter en parlamentarisk utfrågning av den utvalde kandidaten.

(13)En rådgivande grupp bör bistå direktören när denne fullgörsinauppgifter.Gruppenbörbeståavföreträdareförde

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

behörigaorganimedlemsstaternasomutföruppgiftersom

liknarcentrumetsuppgifterochföreträdarefördeberörda parterna på Europeisk nivå, såsom icke-statliga organisationer, yrkesorganisationer eller organisationer inom den akademiskavärlden.Denrådgivandegruppenärettforum för utbyte av information om potentiella risker, för sammanförande av kunskap och för övervakning av vetenskaplig kompetens och oberoende i centrumets arbete.

(14)Det är mycket viktigt att gemenskapens institutioner, allmänheten och berörda parter har förtroende för centrumet. Det är därför absolut nödvändigt att garantera dess oberoende, höga vetenskapliga kvalitet, öppenhet och effektivitet.

(15)Centrumets oberoende och dess uppgift att informera allmänheteninnebärattdenbörkunnakommunicerapåeget initiativinomdeområdensomingåridessuppdrag,isyfte attlämnaobjektiv,tillförlitligochlättbegripliginformation för att öka medborgarnas förtroende.

(16)CentrumetbörfinansierasgenomEuropeiskaunionensallmänna budget utan att detta påverkar de prioriteringar sombeslutatsavbudgetmyndigheteninomramenförbudgetplanen. Gemenskapens budgetförfarande kommer att fortsätta att tillämpas på de bidrag som belastar Europeiska unionens allmänna budget och som utvärderas varje år. Revisionsrätten bör dessutom granska räkenskaperna.

(17)Detärnödvändigtatttillåtamedverkanavländersominte

ärmedlemmaravEuropeiskaunionen,mensomharingått avtal som innebär att de är skyldiga att införliva och genomföra gemenskapslagstiftningen på det område som denna förordning omfattar.

(18)Enoberoendeexternutvärderingbörgörasförattbedöma dels vilken betydelse centrumet haft för förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människan, dels det eventuella behovet av att utvidga centrumets uppdrag till andra relevanta aktiviteter på gemenskapsnivå på folkhälsoområdet, framför allt när det gäller hälsoövervakning.

(19)Centrumet bör också kunna ta initiativ till de vetenskapliga undersökningar som behövs för att det skall kunna fullgöra sina uppgifter och samtidigt se till att de kontakterdetupprättarmedkommissionenochmedlemsstaterna innebär att dubbelarbete undviks. Detta bör göras på ett öppet och tydligt sätt, och centrumet bör beakta den sakkunskap, de strukturer och de organ som redan finns på gemenskapsnivå.

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 142/3
       

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Räckvidd

1.Genom denna förordning inrättas en oberoende europeisk byrå för förebyggande och kontroll av sjukdomar, samtidigt som det föreskrivs bestämmelser om dess uppdrag, uppgifter och organisation.

2.Byrån skall betecknas Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat ”centrumet”).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)behörigt organ: en instans, ett institut, en byrå eller ett vetenskapligt organ som medlemsstaternas myndigheter har erkänt som ett organ som kan lämna oberoende vetenskaplig och teknisk rådgivning eller vidta åtgärder som rör förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människor.

b)förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människor: de åtgärder som medlemsstaternas behöriga folkhälsomyndigheter vidtar för att förebygga och förhindra spridning av sjukdomar.

c)särskilda övervakningsnätverk: särskilda nätverk för sjukdomar ellerförspecifikahälsofrågorsomväljsutförepidemiologisk övervakning mellan ackrediterade instanser och myndigheter i medlemsstaterna.

d)smittsammasjukdomar:degrupperavsjukdomarsomförtecknas i bilagan till beslut nr 2119/98/EG.

e)hälsorisk: förhållande, agens eller händelse, vilken direkt eller indirekt kan orsaka ohälsa.

f)epidemiologisk övervakning: samma innebörd som i beslut nr 2119/98/EG.

g) gemenskapsnätverk: samma innebörd som i beslut nr 2119/98/EG.

h)system för tidig varning och reaktion: det nätverk för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar enligt beslut nr 2119/98/EG, som bildas genom en kontinuerlig ömsesidig kommunikation med hjälp av lämpliga medel mellan kommissionen och behöriga folkhälsomyndigheter i varje medlemsstat, i enlighet med kommissionens beslut

2000/57/EGavden22december1999omsystemetförtidig varningochreaktionförförebyggandeochkontrollavsmittsamma sjukdomar enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG (1).

Artikel 3

Centrumets uppdrag och uppgifter

1.För att öka gemenskapens och medlemsstaternas kapacitet attskyddamänniskorshälsagenomförebyggandeochkontrollav sjukdomarhosmänniskorskallcentrumetsuppdragvaraattidentifiera, bedöma och informera om befintliga och uppkommande riskerförmänniskorshälsasomföljeravsmittsammasjukdomar. Vid andra sjukdomsutbrott av okänt ursprung, som kan spridas inom eller till gemenskapen, skall centrumet ta egna initiativ tills källan till sjukdomsutbrottet är känd. Vid utbrott som klart och tydligt inte orsakas av en smittsam sjukdom skall centrumet endast handla i samarbete med behöriga myndigheter och på begäran av den berörda myndigheten. När centrumet fullgör sitt uppdrag skall det i full utsträckning beakta medlemsstaternas, kommissionens och andra gemenskapsorgans ansvar samt det ansvar som internationella organisationer inom folkhälsoområdet har, för att säkerställa verksamhetens omfattning, samstämmighet och komplementaritet.

2.Inom ramen för sitt uppdrag skall centrumet

a)söka, samla in, sammanställa, utvärdera och sprida relevanta vetenskapliga och tekniska uppgifter,

b)avge vetenskapliga yttranden och ge vetenskapligt och tekniskt bistånd, vilket även omfattar utbildning,

c)tillhandahålla information i god tid till kommissionen, medlemsstaterna, gemenskapsorgan och internationella organisationer med verksamhet på folkhälsoområdet,

d)samordna det europeiska nätverksarbetet mellan organ som verkarinomcentrumetsarbetsområde,inklusivenätverksom bildasgenomfolkhälsoverksamhetsomstödsavkommissionen och som driver de särskilda övervakningsnätverken,

och

e)utbyta information, sakkunskap och bästa metoder samt underlätta utveckling och genomförande av gemensamma åtgärder.

(1) EGT L 21, 26.1.2000, s. 32.

L 142/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.4.2004
       

3. Centrumet, kommissionen och medlemsstaterna skall samarbeta för att främja en faktisk samstämmighet mellan sina respektive verksamheter.

Artikel 4

Medlemsstaternas skyldigheter

Medlemsstaterna skall

a)igodtidtillcentrumetlämnatillgängligvetenskapligochteknisk information som är relevant för dess uppdrag,

b)till centrumet vidarebefordra alla meddelanden som lämnas till gemenskapsnätverket via systemet för tidig varning och reaktion, samt

c)på det område som centrumets uppdrag omfattar fastställa vilkaerkändabehörigaorganochfolkhälsoexpertersomkan hjälpa till med gemenskapens åtgärder mot hälsorisker, såsom fältundersökningar vid anhopningar eller utbrott av sjukdomar.

KAPITEL 2

VERKSAMHETSFORMER

Artikel 5

Särskilda övervakningsnätverk och nätverksarbete

1.Genom att förse kommissionen och medlemsstaterna med tekniskochvetenskapligsakkunskap,skallcentrumetgenomsärskilda övervakningsnätverk stödja nätverksarbete bestående av behöriga organ som erkänts av medlemsstaterna.

2.Centrumet skall se till att särskilda övervakningsnätverk bestående av de myndigheter och instanser som anges i beslut nr 2119/98/EG arbetar tillsammans, om det behövs med stöd av ett eller flera övervakningsnätverk. Centrumet skall särskilt

a)tillhandahållakvalitetssäkringgenomattövervakaochutvärdera verksamheten i de särskilda övervakningsnätverken för att garantera en så bra verksamhet som möjligt,

b)upprätthålla databaser för sådan epidemiologisk övervakning,

c)meddela resultaten av analyser av uppgifter till gemenskapsnätverket,

och

d)harmonisera och rationalisera arbetsmetoderna.

3. Genom att uppmuntra samarbetet mellan expertlaboratorier och referenslaboratorier skall centrumet främja utvecklingen aventillräckligkapacitetinomgemenskapenfördiagnostisering,

uppspårning, identifiering och karakterisering av de smittsamma agenssomkanhotafolkhälsan.Centrumetskallupprätthållaoch utvidgadettasamarbetesamtstödjagenomförandetavsystemför kvalitetssäkring.

4. Centrumet skall samarbeta med de behöriga organ som medlemsstaterna har erkänt, särskilt när det gäller förberedelser införvetenskapligayttranden,vetenskapligtochteknisktbistånd, insamling av uppgifter och kartläggning av nya hälsorisker.

Artikel 6

Vetenskapliga yttranden och undersökningar

1.Centrumet skall lämna oberoende vetenskapliga yttranden ochuppgiftersamtoberoendevetenskapligexpertrådgivningoch information.

2.Centrumet skall sträva efter att kontinuerligt upprätthålla den vetenskapliga kompetensen genom den bästa sakkunskap som finns tillgänglig. Om oberoende vetenskaplig sakkunskap inte finns tillgänglig i de befintliga särskilda övervakningsnätverken får centrumet inrätta tillfälliga oberoende vetenskapliga paneler.

3.Centrumet får främja och ta initiativ till de vetenskapliga undersökningar som behövs för att det skall kunna fullgöra sitt uppdrag samt till studier och projekt inom tillämpad forskning för att undersöka sin verksamhets genomförbarhet, utveckling ochutformning.Centrumetskallundvikadubbelarbetemedmedlemsstaternas eller gemenskapens forskningsprogram.

4.Centrumet skall samråda med kommissionen när det gäller planering och fastställande av prioriteringar för forskning och undersökningar på folkhälsoområdet.

Artikel 7

Förfarande för vetenskapliga yttranden

1.Centrumet skall lämna vetenskapliga yttranden

a)på begäran av kommissionen när det gäller alla frågor som omfattasavcentrumetsuppdragochisamtligafalldågemenskapslagstiftningen föreskriver att centrumet skall rådfrågas,

b)på begäran av Europaparlamentet eller en medlemsstat när det gäller frågor som omfattas av dess uppdrag,

och

c)på eget initiativ i frågor som omfattas av dess uppdrag.

2.En sådan begäran som avses i punkt 1 skall åtföljas av bakgrundsinformation som förklarar den vetenskapliga fråga som skall behandlas och gemenskapens intresse.

3.Centrumetskalllämnadevetenskapligayttrandenainomen gemensamt fastställd tidsram.

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 142/5
       

4.Om mer än en begäran görs i samma fråga eller när begäran inte följer bestämmelserna i punkt 2 eller är otydlig, får centrumet antingen avslå begäran eller föreslå ändringar i begäran om ett yttrande i samråd med den institution eller den eller de medlemsstater som lämnade in begäran. Motiveringar till avslaget skall lämnas till den institution eller den eller de medlemsstater som lämnade in begäran.

5.Om centrumet redan har lämnat ett vetenskapligt yttrande om den specifika frågan i en begäranoch om det konstaterar att det inte finns några vetenskapliga faktorer som motiverar en ny granskning, skall information till stöd för den slutsatsen lämnas till den institution eller den eller de medlemsstater som lämnade in begäran.

6.I centrumets interna regler skall det anges krav på utformning, förklarande bakgrund och offentliggörande av vetenskapliga yttranden.

Artikel 8

Administration av system för tidig varning och reaktion

1.Centrumet skall bistå och stödja kommissionen genom att administrera systemet för tidig varning och reaktion och säkerställa tillsammans med medlemsstaterna en möjlighet att handla på ett samordnat sätt.

2.Centrumet skall analysera innehållet i de meddelanden det erhåller genom systemet för tidig varning och reaktion. Centrumet skall tillhandahålla information, sakkunskap, rådgivning och riskbedömningar. Centrumet skall också vidta åtgärder för att säkraattsystemetförtidigvarningochreaktionpåettändamålsenligt och effektivt sätt kopplas till andra varningssystem på gemenskapsnivå (t.ex. djurhälsa, livsmedel och foder samt räddningstjänst).

Artikel 9

Vetenskapligt och tekniskt bistånd och utbildning

1.Centrumet skall förse medlemsstaterna, kommissionen och de andra gemenskapsorganen med vetenskaplig och teknisk sakkunskap för utformning, regelbunden översyn och uppdatering avberedskapsplanerochävenförutformningavåtgärdsstrategier på de områden som omfattas av dess uppdrag.

2.Kommissionen, medlemsstaterna, tredjeländer och internationella organisationer (särskilt Världshälsoorganisationen) får göra framställan hos centrumet att lämna vetenskapligt eller teknisktbiståndpåallaområdensomomfattasavdessuppdrag.Centrumets vetenskapliga och tekniska bistånd skall grunda sig på evidensbaseradvetenskapochteknik.Sådantbiståndfårinbegripa hjälp till kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta tekniska riktlinjer för bästa metoder och skyddsåtgärder som kan vidtas när människor utsätts för hälsorisker, tillhandahållande av experthjälpsamtmobiliseringochsamordningavundersökningsgrupper. Centrumet skall svara inom ramen för sina ekonomiska möjligheter och sitt uppdrag.

3.En begäran om vetenskapligt eller tekniskt bistånd till centrumet skall åtföljas av en tidsfrist som fastställs i samråd med centrumet.

4.Om kommissionen, en medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisationen lämnar in en sådan begäran om bistånd och centrumet inte har ekonomiska möjligheter att behandla denna begäran, skall centrumet bedöma begäran och utröna möjligheterna för att vidta direkta åtgärder eller åtgärder genom andra gemenskapsmekanismer.

5.Centrumetskallutandröjsmålunderrättamedlemsstaternas myndigheter och kommissionen om varje begäran av sådant slag samt om sina avsikter via det gemenskapsnätverk som inrättats genom beslut nr 2119/98/EG.

6.Centrumet skall i den utsträckning som det är lämpligt stödja och samordna utbildningsprogram i syfte att bistå medlemsstaterna och kommissionen när det gäller tillgång till ett tillräckligt antal utbildade specialister, särskilt i fråga om epidemiologiskövervakningochundersökningarpåfältet,ochisyfteattfå möjligheter att utforma åtgärder på hälsoområdet för att få kontroll över sjukdomsutbrott.

Artikel 10

Kartläggning av nya hälsorisker

1.Centrumet skall på de områden som omfattas av dess uppdrag och i samarbete med medlemsstaterna fastställa förfaranden för systematisk sökning, insamling, sammanställning och analys av information och uppgifter i syfte att kartlägga nya hälsorisker som ger såväl psykiska som fysiska hälsokonsekvenser och som kan beröra gemenskapen.

2.Centrumet skall överlämna en årlig utvärdering av aktuella och nya hot mot hälsan till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

3.Centrumet skall så snart det är möjligt informera kommissionen och medlemsstaterna om eventuella resultat och rön som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Artikel 11

Insamling och analys av information

1. Centrumet skall samordna insamlingen, valideringen, analysen och spridningen av information, inbegripet vaccinationsstrategier, på gemenskapsnivå. Den statistiska delen av denna informationsinsamling kommer att utformas tillsammans med medlemsstaterna, vid behov med hjälp av gemenskapens statistikprogram, i syfte att främja synergieffekter och undvika dubbelarbete.

L 142/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.4.2004
     
2. För tillämpningen av punkt 1 skall centrumet Artikel 14
        Styrelse

tillsammans med behöriga organ i medlemsstaterna och kommissionen ta fram lämpliga förfaranden för att underlätta rådfrågning samt överföring och tillgång till information,

utföratekniskochvetenskapligutvärderingavförebyggande åtgärder och kontrollåtgärder på gemenskapsnivå,

och

arbeta i nära samarbete med behöriga organ inom organisationer som arbetar med informationsinsamling, från gemenskapen, tredjeländer, Världshälsoorganisationen och andra internationella organisationer.

3. Centrumet skall på ett objektivt, tillförlitligt och lättillgängligt sätt göra relevant information som samlas in enligt punkterna 1 och 2 tillgänglig.

Artikel 12

Information om centrumets verksamhet

1.Styrelsen skall bestå av en från varje medlemsstat utsedd ledamot, tre ledamöter utsedda av Europaparlamentet samt tre ledamöter som skall företräda och utses av kommissionen.

2.Styrelseledamöterna skall utses på ett sådant sätt att högsta kompetens och bred och relevant sakkunskap garanteras.

Suppleantersomföreträderledamöternanärdeinteärnärvarande skall utses enligt samma förfarande.

Ledamöternas mandatperiod skall vara fyra år, och den kan förlängas.

3. Styrelsen skall anta centrumets interna regler på förslag av direktören. Dessa regler skall offentliggöras.

Styrelsen skall utse en av sina ledamöter till ordförande för en period på två år, som får förlängas.

1.Centrumetskallpåegetinitiativlämnainformationinomde Styrelsenskallsammanträdaminsttvågångerperårefterkallelse

områden som dess uppdrag omfattar efter att först ha informerat medlemsstaterna och kommissionen. Det skall se till att allmänheten och alla berörda parter snabbt får objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig information vad gäller resultaten av dess arbete. För att uppnå dessa mål skall centrumet göra informationen tillgängligförallmänheten,blandannatgenomensärskildwebbplats.Det skall dessutom offentliggöra de yttranden som det avgivit i enlighet med artikel 6.

2.Centrumet skall verka i nära samarbete med medlemsstaternaochkommissionenförattfrämjadennödvändigasamstäm- migheten i förfarandet för riskkommunikation om hälsohot.

3.Centrumet skall på lämpligt sätt samarbeta med behöriga organ i medlemsstaterna och med andra berörda parter när det gäller informationskampanjer riktade till allmänheten.

från ordföranden eller på begäran av minst en tredjedel av styrelseledamöterna.

4.Styrelsen skall anta sin egen arbetsordning.

5.Styrelsen skall

a)utöva tillsyn över direktören samt utse och avsätta honom eller henne i enlighet med artikel 17,

b)se till att centrumet fullgör sitt uppdrag och utför de uppgifter det ålagts enligt bestämmelserna i denna förordning och på basis av de regelbundna, oberoende och externa utvärderingar som skall utföras vart femte år,

KAPITEL 3

ORGANISATION

Artikel 13

Centrumets organ

Centrumet skall bestå av

a)en styrelse,

b)en direktör med egen personal, och

c)en rådgivande grupp.

c)sammanställa en förteckning över de behöriga organ som avses i artikel 5 samt offentliggöra denna,

d)före den 31 januari varje år anta centrumets arbetsprogram fördetkommandeåret.Denskallocksåantaettflerårigtprogram som kan ändras efter hand. Styrelsen skall se till att dessa program är samstämmiga med gemenskapens lagstiftnings- och policyprioriteringar inom det område som dess uppdrag omfattar. Före den 30 mars varje år skall styrelsen anta en allmän rapport om centrumets verksamhet under föregående år,

e)anta finansiella bestämmelser för centrumet efter samråd med kommissionen; bestämmelserna får inte avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 142/7
       

den 23 december 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgansomavsesiartikel185irådetsförordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), såvida det inte krävs för centrumets verksamhet efter godkännande på förhand av kommissionen,

f)genom sina ledamöters enhälliga beslut fastställa språkbestämmelser för centrumet, inklusive möjligheten att skilja mellan interna arbetsspråk att användas vid centrumet och extern kommunikation, i bägge fall med beaktande av behovet att garantera alla berörda parters tillgång till och deltagande i centrumets arbete.

6. Direktörenskalldeltaistyrelsensmöten,dockutanrösträtt, och tillhandahålla sekretariatstjänster.

Artikel 15

Omröstning

1.Styrelsen skall fatta sina beslut med enkel majoritet av alla sina ledamöter. Beslut om antagande av dess arbetsordning, internareglerförcentrumetsverksamhet,budget,årligtarbetsprogram samt utnämning och avsättning av direktören skall fattas med två tredjedels majoritet av alla ledamöter.

2.Varje ledamot skall ha en röst. Centrumets direktör får inte

rösta.

3.Närenledamotinteärnärvarandeskalldennessuppleantha rätt att utöva ledamotens rösträtt.

4.Arbetsordningen skall innehålla närmare bestämmelser om omröstning,särskiltvillkorförenledamotatthandlapåenannan ledamots vägnar.

Artikel 16

Direktör

1.Centrumet skall ledas av dess direktör, som skall vara helt oberoende när denne fullgör sina uppgifter, utan att det påverkar kommissionens eller styrelsens befogenheter.

2.Direktören skall vara centrumets juridiska företrädare och ansvara för

a)centrumets löpande administration,

b)upprättandet av utkast till arbetsprogram,

c)förberedelser av diskussioner i styrelsen,

(1) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

d)genomförandet av arbetsprogrammet och styrelsens beslut,

e)tillhandahållandet av lämpligt vetenskapligt, tekniskt och administrativt bistånd till den rådgivande gruppen,

f)säkerställandet av att centrumet utför sina uppgifter enligt kravenfråndessanvändare,särskiltnärdetgällervetenskaplig kompetens, verksamhetens och yttrandenas oberoende karaktär, tillhandahållande av ändamålsenliga tjänster och tidsåtgång,

g)utarbetandetavinkomst-ochutgiftsberäkningenochgenom- förandet av centrumets budget,

h)alla personalfrågor, särskilt utövandet av de befogenheter som anges i artikel 29.2.

3. Direktören skall varje år lämna följande till styrelsen för godkännande:

a)Ett utkast till allmän rapport om all verksamhet vid centrumet under föregående år.

b)Utkast till arbetsprogram.

c)Ett utkast till årsräkenskaper för föregående år.

d)Ett utkast till budget för kommande år.

4.Efter det att styrelsen har antagit den årliga rapporten om centrumets verksamhet skall direktören senast den 15 juni överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen,revisionsrätten,EuropeiskaekonomiskaochsocialakommitténochRegionkommittén.Centrumetskallvarjeåröverlämnaall information som är av betydelse för resultatet av granskningsförfarandena till budgetmyndigheten.

5.Direktören skall rapportera om centrumets verksamhet till styrelsen.

Artikel 17

Utnämning av direktören

1.Direktören skall utses av styrelsen på grundval av en förteckning över kandidater som kommissionen föreslår efter ett öppet uttagningsförfarande, efter det att en inbjudan till intresseanmälan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och på andra ställen, för en femårsperiod, som får förlängas en gång med ytterligare högst fem år.

2.Före utnämningen skall den kandidat som styrelsen nominerat utan dröjsmål uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara frågor från parlamentets ledamöter.

L 142/8 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.4.2004
       

Artikel 18

Rådgivande grupp

1.Denrådgivandegruppenskallbeståavföreträdareförorgan med fackmässig kompetens i medlemsstaterna, vilka utför uppgifter som liknar centrumets uppgifter, och skall utgöras av en företrädare med erkänd vetenskaplig kompetens från varje medlemsstat,ochvilkendennaskallutse,samtavtremedlemmarutan rösträtt, utsedda av kommissionen, vilka skall företräda berörda parter på europeisk nivå, till exempel icke-statliga organisationer som företräder patienter, yrkesorganisationer eller den akademiskavärlden.Företrädarnafårersättasavsuppleanter,vilkaskall utses vid samma tillfälle.

2.Medlemmarna i den rådgivande gruppen skall inte vara styrelseledamöter.

3.Den rådgivande gruppen skall hjälpa direktören att säkerställavetenskapligkompetensochvetenskapligtoberoendeicen- trumets verksamhet och yttranden.

4.Den rådgivande gruppen skall vara ett forum för informationsutbyte om hot mot folkhälsan och för sammanförande av kunskap.Gruppenskallsäkerställaettnärasamarbetemellancentrumetochmedlemsstaternasbehörigaorgan,särskiltnärdetgäller följande:

a)Samstämmighet mellan de vetenskapliga undersökningarna vid centrumet och i medlemsstaterna.

b)I de situationer då centrumet och ett nationellt organ samarbetar.

c)När det gäller att främja, starta och övervaka europeiska nätverk som verkar inom de områden som omfattas av centrumets uppdrag.

d)När centrumet eller en medlemsstat identifierar en ny folkhälsorisk.

e)Centrumets upprättande av vetenskapliga paneler.

f)Vetenskapligaprioriteringarochfolkhälsoprioriteringarsom skall tas upp i arbetsprogrammet.

5.Direktörenskallvaraordförandeidenrådgivandegruppen; idirektörensfrånvaroskallenavcentrumetsmedlemmarvaratillförordnadordförande.Gruppenskallhållaregelbundnasammanträden minst fyra gånger per år efter kallelse från direktören eller påbegäranavminstentredjedelavgruppensmedlemmar.Gruppens praktiska arbetsformer skall anges i centrumets interna regler och offentliggöras.

6.Företrädare för kommissionens avdelningar får delta i den rådgivande gruppens arbete.

7.Centrumet skall tillhandahålla det tekniska och logistiska bistånd som den rådgivande gruppen behöver samt sekretariatstjänster för dess möten.

8.Direktörenfårbjudainexperterellerföreträdareföryrkesorganisationer, vetenskapliga organ eller icke-statliga organisationer med erkänd erfarenhet på områden där centrumet verkar till

samarbete inom särskilda uppgifter och till deltagande i relevant verksamhet inom den rådgivande gruppen.

KAPITEL 4

ÖPPENHET OCH SEKRETESS

Artikel 19

Redovisning av intressen

1.Ledamöterna i styrelsen, medlemmarna i den rådgivande gruppen,devetenskapligapanelernaochdirektörenskallförbinda sig att verka i allmänhetens intresse.

2.Ledamöterna i styrelsen, direktören, medlemmarna i den rådgivande gruppen och de externa experter som medverkar i de vetenskapligapanelernaskalllämnaenåtagandeförsäkranochen intresseförsäkran,antingenmeduppgiftomattdetinteföreligger några intressen som skulle kunna anses inverka negativt på deras oberoende eller med uppgift om de direkta eller indirekta intressen som skulle kunna anses inverka negativt på deras oberoende. Dessa försäkringar skall göras skriftligen varje år.

3.Direktören,medlemmarnaidenrådgivandegruppenochde externaexpertersommedverkaridevetenskapligapanelernaskall vid varje möte redovisa eventuella intressen som skulle kunna ansesinverkanegativtpåderasoberoendeidefrågorsomstårpå dagordningen. I sådana fall måste dessa personer avstå från att delta i berörda diskussioner och beslut.

Artikel 20

Öppenhet och dataskydd

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (1) skall tillämpas på handlingar som centrumet förfogar över.

2.Styrelsen skall anta praktiska bestämmelser för tillämpningenavförordning(EG)nr1049/2001inomsexmånaderefter det att den här förordningen har trätt i kraft.

3.Beslutsomcentrumetfattarenligtartikel8iförordning(EG) nr 1049/2001 får omprövas genom inlämnade av klagomål till Europeiska ombudsmannen eller genom att ett förfarande inleds vidEuropeiskagemenskapernasdomstol,pådevillkorsomföljer av artiklarna 195 och 230 i fördraget.

4.Personuppgifterskallintebearbetaselleröverförasutomdå detta är absolut nödvändigt med tanke på fullföljandet av centrumets uppdrag. I sådana fall skall Europaparlamentets och rådets förordning(EG)nr45/2001avden18december2000omskydd

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 142/9
       

för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (1) tillämpas.

Artikel 21

Sekretess

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 får centrumet inte lämna ut sådan konfidentiell information till tredje partsomdetmottagitochförvilkenkonfidentiellbehandlinghar begärtsochmotiverats,medundantagavinformationsommåste offentliggörasnäromständigheternasåkräverförattskyddafolkhälsan. Utan att det påverkar tillämpningen av beslut nr 2119/98/EG får konfidentiell information som vidarebefordrats av en medlemsstat inte tillkännages om inte medlemsstaten i fråga först gett sitt samtycke därtill.

2.Styrelseledamöterna, direktören, de externa experter som medverkaridevetenskapligapanelerna,medlemmarnaidenrådgivande gruppen och centrumets personal skall omfattas av den tystnadspliktsomangesiartikel287ifördraget,ävenefterdetatt deras uppdrag har upphört.

3.Slutsatserna i de vetenskapliga yttranden som centrumet lämnaromförutsebarahälsoeffekterfårunderingaomständigheter hemlighållas.

4.Centrumet skall i sina interna regler fastställa praktiska bestämmelser för tillämpningen av de sekretessregler som avses i punkterna 1 och 2.

KAPITEL 5

FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 22

Upprättande av budgeten

1.Centrumets alla inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår, som skall vara kalenderår, och redovisas i centrumets budget.

2.Inkomsterna och utgifterna i centrumets budget skall vara i balans.

3.Utan att det påverkar andra resurser, skall centrumets inkomster inbegripa

a)ett bidrag från gemenskapen som tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt),

b)betalningar för tjänster som tillhandahållits,

c)eventuella ekonomiska bidrag från de behöriga organ som avses i artikel 5,

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

d)eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna.

4.Centrumets utgifter skall täcka kostnader för personalens löner, administration, infrastruktur och drift samt utgifter som följeravavtalsomingåsmedinstitutionernaellermedtredjepart.

5.Pågrundvalavettutkastfråndirektörenskallstyrelsenvarje år göra en beräkning av centrumets inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Denna beräkning, som skall inbegripa ett utkast till tjänsteförteckning, skall överlämnas av styrelsen till kommissionen senast den 31 mars.

6.KommissionenskallöverlämnaberäkningentillEuropaparlamentet och rådet (nedan kallade ”budgetmyndigheten”) tillsam-

mans med det preliminära budgetförslaget för
Europeiska unionen.      

7.På grundval av denna beräkning skall kommissionen i det preliminäraförslagettillallmänbudgetförEuropeiskaunionenta upp de beräkningar som den anser vara nödvändiga för tjänsteförteckningen och bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, som den skall lämna till budgetmyndigheten i enlighet med artikel 272 i fördraget.

8.Budgetmyndighetenskallbeviljaanslagtillbidragetförcentrumet. Budgetmyndigheten skall anta centrumets tjänsteförteckning.

9.Centrumets budget skall antas av styrelsen. Budgeten skall blislutligefterdetattEuropeiskaunionensallmännabudgetslutligen har antagits. Vid behov skall den justeras på motsvarande sätt.

10.Styrelsenskallsåsnartsommöjligtunderrättabudgetmyndigheten om att den har för avsikt att genomföra eventuella projektsomkanfåbetydandebudgetkonsekvenserförfinansieringen av dess budget, särskilt projekt som rör egendom som exempelvishyraellerköpavbyggnader.Denskallunderrättakommissionen om detta.

Om en gren av budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att lämna ett yttrande skall den överlämna sitt yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med den dag då meddelandet om projektet gjordes.

Artikel 23

Genomförande av centrumets budget

1.Direktören skall genomföra centrumets budget.

2.Centrumets räkenskapsförare skall senast den 1 mars efter det budgetår som löpt ut överlämna den preliminära redovisningen till kommissionens räkenskapsförare tillsammans med en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för samma budgetår. Kommissionens räkenskapsförare skall sammanställa institutionernas och de decentraliserade organens preliminära redovisningar i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen.

L 142/10 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.4.2004
       

3.Kommissionens räkenskapsförare skall senast den 31 mars efterdetbudgetårsomlöptutöverlämnacentrumetspreliminära redovisning till revisionsrätten tillsammans med en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för samma budgetår. Rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiskaförvaltningenfördetbudgetåretskallocksåöverlämnas till Europaparlamentet och rådet.

4.Eftermottagandetavrevisionsrättenssynpunkterpåcentrumets preliminära redovisning, enligt artikel 129 i budgetförordningen, skall direktören på eget ansvar upprätta centrumets slutredovisning och överlämna den till styrelsen för yttrande.

5.Styrelsen skall lämna ett yttrande om centrumets slutredovisning.

6.Direktören skall senast den 1 juli efter varje budgetår som löptutöverlämnaslutredovisningentillEuropaparlamentet,rådet, kommissionen och revisionsrätten tillsammans med yttrandet från styrelsen.

7.Slutredovisningen skall offentliggöras.

8.Direktörenskallskickaettsvarpårevisionsrättenssynpunkter senast den 30 september. Direktören skall också skicka detta svar till styrelsen.

9.DirektörenskallpåEuropaparlamentetsbegäranlämnaden

informationsombehövsförensmidigtillämpningavförfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret, i enlighet med artikel 146.3 i budgetförordningen.

10.Efter det att rådet har utfärdat en rekommendation med kvalificerad majoritet skall Europaparlamentet före den 30 april år N + 2 bevilja direktören ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för år N.

Artikel 24

Tillämpning av budgetförordningen

Artikel 185 i budgetförordningen skall tillämpas när det gäller beviljandet av ansvarsfrihet för centrumets budget, revision och redovisningsbestämmelser.

Artikel 25

Bedrägeribekämpning

1. För att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet skall bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (1) tillämpas på centrumet utan inskränkning.

2.Centrumet skall tillämpa det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna undersökningar som genomförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (2) och utan dröjsmål fastställa bestämmelser som skall tillämpas på all personal vid centrumet.

3.I beslut som rör finansiering och i avtal och instrument om tillämpning av dessa beslut skall det uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning vid behov får utföra kontroller på plats hos dem som tar emot medel från centrumet och hos dem som fördelar dessa medel.

KAPITEL 6

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 26

Rättslig ställning och privilegier

1.Centrumetskallvaraenjuridiskperson.Detskalliallamedlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiskapersonerenligtlag.Denskallsärskiltkunnaförvärvaoch avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar.

2.Centrumet skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet.

Artikel 27

Ansvar

1.Centrumets kontraktsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftningsomärtillämpligpåavtaletifråga.Europeiskagemenskapernas domstol skall vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett avtal som ingåtts av centrumet.

2.I händelse av utomobligatoriskt ansvar skall centrumet, enligt de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som vållats av centrumet eller dess anställda under tjänsteutövning. Tvister som rör ersättning för sådan skada skall avgöras av Europeiska gemenskapernas domstol.

3.De anställdas personliga ansvar gentemot centrumet skall regleras genom relevanta anställningsvillkor för centrumets personal.

Artikel 28

Legalitetsprövning

1. Alla explicita eller implicita handlingar som begås av centrumetfåranmälastillkommissionenavvarjedirektellerindirekt berörd medlemsstat, styrelseledamot och tredje part så att kommissionen kan pröva handlingens legalitet.

(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1. (2) EGT C 136, 15.5.1999, s. 15.
30.4.2004 SV Europeiska unionens officiella tidning L 142/11
       

2.Anmälan skall göras till kommissionen inom 15 dagar från och med den dag då den berörda parten först fick kännedom om handlingen i fråga.

3.Kommissionen skall fatta ett beslut inom en månad. Om inget beslut har fattats inom denna tid skall anmälan anses ha avslagits.

4.Entalanomogiltigförklarandeavdetavkommissionenfattade explicita eller implicita beslut som avses i punkt 3 och som innebär att anmälan har avslagits får väckas inför Europeiska gemenskapernas domstol i enlighet med artikel 230 i fördraget.

Artikel 29

Personal

1.Centrumetspersonalskallomfattasavdetjänsteföreskrifter och förordningar som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna.

2.Centrumet skall gentemot sin egen personal utöva de befogenheter som tillsättningsmyndigheten ges.

3.Utstationering av folkhälsoexperter, däribland epidemiologer, till centrumet för en viss tidsperiod, i syfte att dessa skall utföra vissa specificerade uppgifter för centrumet, kommer att uppmuntras inom ramen för befintliga bestämmelser.

Artikel 30

Medverkan av tredjeländer

1.Centrumetskallvaraöppetförmedverkanavdeländersom har ingått avtal med gemenskapen enligt vilka de har antagit och tillämpar lagstiftning med verkan som liknar gemenskapslagstiftningen inom det område som denna förordning omfattar.

2.Med stöd av relevanta bestämmelser i dessa avtal skall särskilt karaktären, omfattningen och formerna för dessa länders medverkan i centrumets arbete fastställas, inklusive bestämmelsersomgällerdeltagandeidenätverksomcentrumetadministre- rar, införande i förteckningen över de behöriga organisationer som centrumet kan anförtro vissa uppgifter, ekonomiska bidrag och personal.

KAPITEL 7

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Översynsklausul

1. Senast den 20 maj 2007 skall centrumet beställa en oberoende extern utvärdering av de resultat centrumet har uppnått på grundval av en uppdragsbeskrivning som styrelsen utformar tillsammans med kommissionen. Utvärderingen skall innehålla en bedömning av följande:

a)Deteventuellabehovetavattutvidgacentrumetsuppdragtill attomfattaannanrelevantverksamhetpågemenskapsnivå,i synnerhet hälsoövervakning.

b)Tidsplaneringen för sådan utvärdering.

Bedömningen skall beakta centrumets uppgifter, dess arbetsmetoder och dess betydelse för att förebygga och kontrollera sjukdomar hos människor, och den skall omfatta en analys av synergieffekterna och de ekonomiska konsekvenserna av en dylik utvidgning. I utvärderingen skall de viktigaste aktörernas synpunkter beaktas, såväl på gemenskapsnivå som på nationell nivå.

2. Styrelsen skall granska slutsatserna av utvärderingen och lämna sådana rekommendationer till kommissionen som kan behövasavseendeförändringaravcentrumet,dessarbetsmetoder och dess uppdrag. Kommissionen skall överlämna utvärderingsrapporten och rekommendationerna till Europaparlamentet och rådet samt offentliggöra dem. Efter en bedömning av utvärderingsrapporten och rekommendationerna får kommissionen lägga fram förslag till de ändringar av denna förordning som den anser nödvändiga.

Artikel 32

Verksamhetsstart vid centrumet

Centrumet skall vara i drift senast den 20 maj 2005.

Artikel 33

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 21 april 2004.  
På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
P. COX D. ROCHE
Ordförande   Ordförande