Regeringens proposition 2010/11:3

Följdändringar till en reformerad grundlag Prop.
  2010/11:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att hänvisningarna i ett antal lagar anpassas till den numrering av paragraferna i regeringsformen som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Vidare föreslås att lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, vallagen (2005:837) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anpassas till bl.a. de benämningar på Europeiska unionens institutioner som följer av Lissabonfördraget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
  ........................................................ förvaltningsdomstolar 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1974:579) om

handläggningen av nådeärenden ........................................ 6

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1974:613) om

handläggningen av vissa regeringsärenden ........................ 7

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik,

transporter och kommunikationer ...................................... 8

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1976:633) om

kungörande av lagar och andra författningar ................... 10

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall................................ 11

2.7Förslag till lag om ändring i folkomröstningslagen

(1979:369)........................................................................ 12

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1986:765) med

instruktion för Riksdagens ombudsmän........................... 13

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1157) om

säkerhet vid tunnelbana och spårväg................................ 14

2.10Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900) 15

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m................................................ 16

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1023) med

instruktion för Riksrevisionen.......................................... 17

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

....................................................................................18

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk

  arresteringsorder............................................................... 19
2.15 Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837)............ 20

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid.................................... 21

2.17Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

    sekretesslagen (2009:400)................................................ 22
  2.18 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1427) om  
    erkännande och verkställighet av bötesstraff inom  
    Europeiska unionen.......................................................... 24
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 25
4 Följdändringar till grundlagsreformen............................................ 25
5 Följdändringar till Lissabonfördraget ............................................. 26
6 Ekonomiska konsekvenser.............................................................. 27
7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................................. 27
8 Författningskommentar................................................................... 28

Prop. 2010/11:3

2

8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:633) om Prop. 2010/11:3
  kungörande av lagar och andra författningar................... 28

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1157) om

  säkerhet vid tunnelbana och spårväg ............................... 29
8.3 Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837) ........ 29

8.4Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

  sekretesslagen (2009:400) ............................................... 30
8.5 Övriga förslag till lagändringar ....................................... 32
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 2010...... 33

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:3

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

2.lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden,

3.lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,

4.lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer,

5.lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

6.lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

7.lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369),

8.lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän,

9.lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

10.lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

11.lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,

12.lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

13.lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet,

14.lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,

15.lag om ändring i vallagen (2005:837),

16.lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

17.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

18.lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen.

4

Prop. 2010/11:3

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §2

Kammarrätt prövar

1.överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,

2.mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4.ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och

5.mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift

ilag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1Lagen omtryckt 1981:1323.

2Senaste lydelse 2009:773.

5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse    
Nådeärenden prövas av 1 §    
Nådeärenden prövas av
regeringen i enlighet med vad som regeringen enligt 12 kap. 9 § första
föreskrives i 11 kap. 13 § första stycket regeringsformen.  
stycket regeringsformen.        
             

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2010/11:3

6

Prop. 2010/11:3

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden

Härigenom föreskrivs att lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra meningen regeringsformen, om ärendet angår

1.föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,

2.kommendering och placering av militär personal,

3.tjänstledighet för militär personal,

4.totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

5.tillträde till militära skyddsobjekt,

6.svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,

7.tillträde till svenskt territorium av annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som äges eller brukas av annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8.Försvarsmaktens deltagande vid officiella cermonier och i allmännyttig verksamhet.

Föreslagen lydelse

1 §

Ett regeringsärende får handläggas i den ordning som anges i 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen, om ärendet angår

1.föreskrifter rörande Försvarsmaktens mobilisering,

2.kommendering och placering av militär personal,

3.tjänstledighet för militär personal,

4.totalförsvarspliktigas, reservofficerares och reservpersonals inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

5.tillträde till militära skyddsobjekt,

6.svenska örlogsbesök i utlandet samt svenska militära transport- och övningsflygningar till utlandet,

7.tillträde till svenskt territorium av en annan stats örlogsfartyg, militära svävare eller militära luftfartyg samt av fartyg, svävare eller luftfartyg som ägs eller brukas av en annan stat och nyttjas för annat än enbart affärsdrift,

8.Försvarsmaktens deltagande vid officiella ceremonier och i allmännyttig verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1994:1812.

7

Prop. 2010/11:3

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
Regeringen får meddela före- 1 §2      
Regeringen får meddela före-
skrifter som avses i 8 kap. 3 § eller skrifter som avses i 8 kap. 2 §
5 § regeringsformen, om före- första stycket 2 eller
skrifterna gäller 3 regeringsformen, om föreskrif-
    terna gäller      
1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik 2. sådan befordran i vägtrafik
som ombesörjes av järnvägsföre- som ombesörjs av järnvägsföretag
tag till komplettering av eller som till komplettering av eller som
ersättning för järnvägsbefordran ersättning för järnvägsbefordran
som avses under 1, som avses under 1,    

4.postbefordran,

5.rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt far-

tyg,

6.trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7.skeppsmätning,

8.trafik på väg eller i terräng,

11.skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12.riksfärdtjänst,

13.tillstånd att bruka svävare,

14.kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskotrar 15. användning av vattenskoter
eller annan liknande vattenfarkost. eller annan liknande vattenfarkost.

Regeringen får meddela föreskrifter om

1.avgifter för trafikövervakningstjänster,

2.avgifter för granskning eller kontroll enligt bestämmelser som avses

iförsta stycket 13,

3.avgifter för farledsverksamheten,

4.avgifter för skeppsmätning,

1Lagen omtryckt 1978:233.

2Senaste lydelse 2009:1351.

8

5. avgifter för tillstånd enligt första stycket 5, och Prop. 2010/11:3
6. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14.  
     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

9

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen skall kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning skall gälla som svensk rätt.

Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska gemenskaperna och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet kungörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1Lagen omtryckt 1989:935.

2Senaste lydelse 1999:938.

Prop. 2010/11:3

10

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Regeringen bemyndigas att efter avtal med internationellt organ som avses i 4 § i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.

Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Lagen omtryckt 1994:717.

Prop. 2010/11:3

11

2.7Förslag till lag om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Härigenom föreskrivs att 1 § folkomröstningslagen (1979:369) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Denna lag gäller för folkomröst- 1 §
Denna lag gäller för folkomröst-
ning som avses i 8 kap. 4 § ningar som avses i 8 kap. 2 §
regeringsformen. första stycket 5 regeringsformen.
     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2010/11:3

12

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitutionsutskottet enligt 12 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot statsråd samt åtal som riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har beslutat mot befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock ej åtal mot ombudsman.

Ombudsman är även skyldig att biträda utskott med förundersökningen mot befattningshavare som nämns i första stycket.

En ombudsman är skyldig att väcka och utföra åtal som konstitutionsutskottet enligt 13 kap. 3 § regeringsformen har beslutat mot ett statsråd samt åtal som ett riksdagsutskott enligt vad som är föreskrivet har beslutat mot en befattningshavare hos riksdagen eller dess organ, dock inte åtal mot en annan ombudsman.

En ombudsman är även skyldig att biträda ett utskott med förundersökningen mot en sådan befattningshavare som nämns i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2010/11:3

13

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34 §2

Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 3 och 5 §§ regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Regeringen får överlåta dessa befogenheter till tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också meddela ytter-

ligare föreskrifter som avses i
8 kap. 2 § första stycket 2 eller

3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1Lagen omtryckt 1996:736.

2Senaste lydelse 2004:518.

Prop. 2010/11:3

14

Prop. 2010/11:3

2.10Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 16 § kommunallagen (1991:900)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 kap.
  16 §2

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ.

Vården av en angelägenhet som Vården av en angelägenhet som
innefattar myndighetsutövning får innefattar myndighetsutövning får
dock enligt 11 kap. 6 § regerings- dock enligt 12 kap. 4 § regerings-
formen överlämnas endast om det formen överlämnas endast om det
finns stöd för det i lag. finns stöd för det i lag.

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1Lagen omtryckt 2004:93.

2Senaste lydelse 2009:447.

15

Prop. 2010/11:3

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

dels att 13 § ska upphöra att gälla, dels att 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Denna lag innehåller be- 1 §1
Denna lag innehåller be-
stämmelser om Riksrevisionens stämmelser om Riksrevisionens
granskning enligt 12 kap. 7 § granskning enligt 13 kap. 7 och
regeringsformen. 8 §§ regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar. I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer

i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste 2005:930.

16

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Riksrevisionen är enligt 12 kap. 1 §
Riksrevisionen är enligt 13 kap.
7 § regeringsformen en myndighet 7 § regeringsformen en myndighet
under riksdagen med uppgift att under riksdagen med uppgift att
granska den verksamhet som be- granska den verksamhet som be-
drivs av staten. drivs av staten.

I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2010/11:3

17

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2003:333) om Lagrådet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse  
Grundläggande bestämmelser 1 §  
Grundläggande bestämmelser
om Lagrådet finns i 8 kap. 18 § om Lagrådet finns i 8 kap.
regeringsformen.     20–22 §§ regeringsformen.
         

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2010/11:3

18

Prop. 2010/11:3

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

5 §

Överlämnande för viss gärning får inte beviljas om

1. gärningen omfattas av nåd 1. gärningen omfattas av nåd
eller ett annat beslut enligt 11 kap. eller ett annat beslut enligt 12 kap.
13 § regeringsformen, 9 § regeringsformen,

2.det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan lag har meddelats beslut att inte åtala för gärningen,

3.gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en medlemsstat

iEuropeiska unionen och, vid fällande dom, påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i domslandet,

4.gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen och om detta enligt 10 § tredje eller fjärde stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott hade utgjort ett hinder mot utlämning av den eftersökte,

5.förundersökning har inletts eller åtal väckts i Sverige för gärningen och förundersökningsledaren i det ärendet motsätter sig att lagföringen sker i den utfärdande medlemsstaten,

6.påföljd för gärningen har bortfallit på grund av preskription eller inte längre kan dömas ut enligt svensk lag och gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige eller den eftersökte är svensk medborgare, eller

7.gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

19

Prop. 2010/11:3

2.15Förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 § vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1kap.

6 §

Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

1.ledamot av ett nationellt parlament,

2.ledamot av regeringen i en medlemsstat,

3. ledamot av Europeiska 3. ledamot av Europeiska
gemenskapernas kommission,   kommissionen,  
4. domare, generaladvokat eller 4. domare, generaladvokat eller
justitiesekreterare i Europeiska justitiesekreterare i Europeiska
gemenskapernas domstol eller unionens domstol eller tribunal,
förstainstansrätt,          

5.ledamot av Europeiska centralbankens direktion,

6.ledamot av Europeiska revisionsrätten,

7.EU-ombudsman,

8. medlem av Ekonomiska och 8. medlem av Ekonomiska och
sociala kommittén i Europeiska sociala kommittén i Europeiska
gemenskapen och   Europeiska unionen och Europeiska atom-
atomenergigemenskapen,   energigemenskapen,  
9. medlem av sådana kommitté- 9. medlem av sådana kommitté-
er eller andra organ som har till- er eller andra organ som har till-
satts enligt fördragen om upp- satts enligt fördragen om upp-
rättandet av Europeiska gemen- rättandet av Europeiska unionen
skapen och Europeiska atomener- och Europeiska atomenergigemen-
gigemenskapen för att förvalta skapen för att förvalta gemen-
gemenskapernas medel eller för att skapernas medel eller för att utföra
utföra en permanent och direkt en permanent och direkt förvalt-
förvaltningsuppgift,       ningsuppgift,  
10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska
investeringsbanken, eller      
11. tjänsteman eller annan an- 11. tjänsteman eller annan an-
ställd i aktiv tjänst inom Euro- ställd i aktiv tjänst inom Euro-
peiska gemenskapernas institu- peiska unionens institutioner eller i
tioner eller i organ som är knutna organ som är knutna till dem eller
till dem eller i Europeiska central- i Europeiska centralbanken.
banken.              
               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

20

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd framgår av 12 kap. 9 § regeringsformen.

Prop. 2010/11:3

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid.

Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för verkställighet av fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra brottspåföljd framgår av 11 kap. 13 § regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

21

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller
82 i fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

2.17Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 3 §, 30 kap. 3 §, 41 kap. 2 § och 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 kap.

3 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

30 kap.

3 §

Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

41 kap.

2 §

Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap.

Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i

Prop. 2010/11:3

22

7 § regeringsformen samt 2 kap. 10 kap. 12 § regeringsformen samt Prop. 2010/11:3
4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 § 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap.
riksdagsordningen. 8 § riksdagsordningen.

44 kap.

1 §1

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje 1. beslut enligt 10 kap. 12 §
stycket andra meningen regerings- tredje stycket andra meningen
formen, regeringsformen,

2.3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

3.2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

4.2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

5.beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3.Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

1 Senaste lydelse 2010:715.

23

Prop. 2010/11:3

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 14 § lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3 kap.
  14 §
En verkställbarhetsförklaring ska upphävas
1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,
2. om nåd beviljats eller annat 2. om nåd beviljats eller annat
beslut enligt 11 kap. 13 § beslut enligt 12 kap. 9 § regerings-
regeringsformen har meddelats, formen har meddelats,

3.om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, eller

4.om begäran om verkställighet återkallas.

Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kronofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, efter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1. Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndigheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upphäver verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder som vidtagits återgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

24

Prop. 2010/11:3

3 Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 1 juli 2004 direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (dir. 2004:96). Utredningen, som antog namnet Grundlagsutredningen, överlämnade i december 2008 betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). I betänkandet lämnades förslag till omfattande ändringar i regeringsformen (RF) samt vissa ändringar i kommunallagen (1991:900) och vallagen (2005:837). Vidare föreslogs en rad följdändringar i bl.a. tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen. Merparten av förslagen i betänkandet behandlas i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) som överlämnades till riksdagen i december 2009.

Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att som vilande anta förslagen till ändringar i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt i riksdagsordningens huvudbestämmelser (bet. 2009/10:KU19, prot. 2009/10:130, rskr. 2009/10:304). De vilande förslagen kommer att behandlas på nytt i riksdagen under hösten 2010.

I denna proposition föreslås vissa ytterligare följdändringar med anledning av förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Vidare föreslås vissa ändringar i vallagen, lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), för att bl.a. anpassa benämningarna på Europeiska unionens institutioner till vad som följer av Lissabonfördraget.

Förslagen har inte remissbehandlats. Med hänsyn till lagändringarnas karaktär har det inte ansetts behövligt att inhämta myndigheters eller enskildas synpunkter på förslagen.

Lagrådet

Några av förslagen i propositionen omfattas av bestämmelsen i 8 kap. 18 § andra stycket första meningen RF. Regeringen anser att ändringarna författningstekniskt och även i övrigt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Följdändringar till grundlagsreformen

Regeringens förslag: Ett antal lagar som innehåller hänvisningar till bestämmelser i regeringsformen ändras så att hänvisningarna avser motsvarande bestämmelser i regeringsformen i dess lydelse enligt förslaget i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Skälen för regeringens förslag: Regeringens förslag till ändringar i

grundlagarna och i riksdagsordningens huvudbestämmelser i proposi-

25

tionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) antogs, med några Prop. 2010/11:3 mindre justeringar, som vilande av riksdagen den 2 juni 2010 (bet.

2009/10:KU19, prot. 2009/10:130, rskr. 2009/10:304). Behandlingen av förslagen till följdändringar i annan lagstiftning har skjutits upp till det första riksmötet efter de allmänna valen i september 2010.

De vilande grundlagsändringarna innefattar – förutom ett flertal materiella ändringar – bl.a. redaktionella omflyttningar av paragrafer inom och mellan kapitlen i regeringsformen. De föreslagna grundlagsändringarna bör följas upp av ändringar i lagar som hänvisar till bestämmelser i regeringsformen, så att hänvisningarna sker till rätt lagrum.

5 Följdändringar till Lissabonfördraget

Regeringens förslag: I vallagen ändras namnen på Europeiska unionens institutioner så att de överensstämmer med vad som följer av Lissabonfördraget. I offentlighets- och sekretesslagen ändras hänvisningarna till fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen så att de i stället avser fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I vallagen och lagen om kungörande av lagar och andra författningar ersätts Europeiska gemenskapen med Europeiska unionen. Uttrycket Europeiska gemenskapernas officiella tidning ersätts med Europeiska unionens officiella tidning i lagen om kungörande av lagar och andra författningar.

Skälen för regeringens förslag: Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Genom Lissabonfördraget har de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem ändrats. Ändringarna innebär bl.a. att Europeiska unionen (EU) har ersatt Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person samt att unionens institutioner har fått nya namn. Vid sidan av EU finns Europeiska atomenergigemenskapen kvar. Atomenergigemenskapen ingick tidigare tillsammans med bl.a. EG i Europeiska gemenskaperna.

De ändringar i fördragen som följer av Lissabonfördraget innebär att lagstiftning som innehåller hänvisningar till Europeiska gemenskapen eller Europeiska gemenskaperna behöver ändras. Författningarna ska i stället hänvisa till Europeiska unionen respektive Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. Genom Lissabonfördraget har också Europeiska gemenskapernas domstol bytt namn till Europeiska unionens domstol. Den del av domstolen som utgör förstainstansrätten har bytt namn till Europeiska unionens tribunal. Vidare har Europeiska gemenskapernas kommission bytt namn till Europeiska kommissionen. Som en följd av dessa ändringar bör sådana bestämmelser som hänvisar till de olika institutionerna ändras så att benämningarna i svensk lag överensstämmer med Lissabonfördraget.

Vallagen innehåller en paragraf i vilken det räknas upp vilka uppdrag

som är oförenliga med ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.

26

Bestämmelserna i paragrafen grundar sig på innehållet i den s.k. valrätts- Prop. 2010/11:3 akten, dvs. akten om allmänna och direkta val av företrädare i Europa-

parlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1, Celex 41975D0787), ändrat senast genom rådets beslut den 25 juni 2002 och den 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1, Celex 32002D0772). Även om det i samband med att Lissabonfördraget antogs inte föreslogs någon ändring i valrättsakten, finns det skäl att nu anpassa vallagen så att hänvisningarna till EU:s institutioner överensstämmer med Lissabonfördraget.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för uppgifter som är hänförliga till Konkurrensverkets utredningar om överträdelser av bl.a. artiklarna 81 och 82 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. Genom Lissabonfördraget har motsvarande bestämmelser förts in i artikel 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Sekretessbestämmelserna bör anpassas till dessa ändringar.

I lagen om kungörande av lagar och andra författningar finns en upplysning om att rättsakter som är beslutade av Europeiska gemenskaperna kungörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Tidningens namn har ändrats till Europeiska unionens officiella tidning. Upplysningen bör ändras i enlighet härmed.

6 Ekonomiska konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen innebär inte några ökade kostnader.

Skälen för regeringens bedömning: I propositionen föreslås att hänvisningar till regeringsformen i vissa lagar anpassas till den nya numreringen av regeringsformens paragrafer (jfr prop. 2009/10:80) samt att vissa lagar anpassas bl.a. till de ändrade benämningarna på Europeiska unionens institutioner som följer av Lissabonfördraget. Regeringen bedömer att förslagen inte kommer att leda till ökade kostnader.

7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2011.

Äldre bestämmelser om sekretess fortsätter att gälla för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011

27

fortsätter att ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra Prop. 2010/11:3 uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Skälen för regeringens förslag: Flertalet av lagförslagen är följdändringar med anledning av de ändringar i regeringsformen som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80), vilka – om de antas slutligt av riksdagen – träder i kraft den 1 januari 2011 (jfr bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304). De föreslagna lagändringarna bör lämpligen träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringarna i regeringsformen.

De lagändringar som föreslås i syfte att anpassa lagen om kungörande av lagar och andra författningar, vallagen och offentlighets- och sekretesslagen till Lissabonfördraget bör även de träda i kraft den 1 januari 2011.

EG-fördragets konkurrensregler har utan ändringar i sak överförts till fördraget om EU:s funktionssätt. Den sekretess som gäller för uppgifter som hänför sig till Konkurrensverkets utredningar eller som gäller i ärenden hos Konkurrensverket om överträdelser av EG-fördragets konkurrensregler (17 kap. 3 § och 30 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen) bör fortsätta att gälla även sedan hänvisningarna till konkurrensreglerna i offentlighets- och sekretesslagen ändrats från EG-fördraget till motsvarande bestämmelser i fördraget om EU:s funktionssätt.

Enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen RF får Utrikesnämndens ordförande fatta beslut om ovillkorlig tystnadsplikt för ledamöterna i nämnden när det gäller uppgifter som dessa har fått kännedom om i sin egenskap som sådana ledamöter. Ett sådant beslut kan även omfatta andra personer som är knutna till nämnden. Av 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen följer att sådan tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som annars följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen. Ett beslut om tystnadsplikt som har fattats före ikraftträdandet av de föreslagna ändringarna i regeringsformen, dvs. före den 1 januari 2011, bör även fortsättningsvis gälla framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. När hänvisningarna i offentlighets- och sekretesslagen till den rättsliga grunden för sådana beslut ändras bör en övergångsbestämmelse med denna innebörd införas.

8 Författningskommentar

8.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

1 § Författningar som har beslutats av riksdagen eller regeringen eller av en myndighet under regeringen eller riksdagen ska kungöras enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §. Detsamma gäller de internationella överenskommelser och de ändringar i sådana som enligt författning ska gälla som svensk rätt.

Med författningar ska i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rätts-

regler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter.

28

Rättsakter som innefattar föreskrifter beslutade av Europeiska unionen och Prop. 2010/11:3 som enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europe-

iska unionen gäller här i landet, kungörs i Europeiska unionens officiella tidning.

I paragrafen regleras vilka författningar som ska kungöras. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I tredje stycket har ”Europeiska gemenskaperna” ändrats till ”Europeiska unionen” och ”Europeiska gemenskapernas officiella tidning” till ”Europeiska unionens officiella tidning”.

Övriga ändringar är endast språkliga.

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

34 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för granskning och kontroll enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

I paragrafen regleras bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter och besluta om undantag från lagens bestämmelser och att delegera dessa befogenheter vidare till tillsynsmyndigheten. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen har ändrats till följd av den nya numreringen av paragraferna i 8 kap. regeringsformen enligt förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Vidare har bemyndigandet för regeringen i paragrafens andra stycke att till tillsynsmyndigheten delegera rätten att meddela föreskrifter och besluta om undantag ändrats språkligt och redaktionellt.

8.3Förslaget till lag om ändring i vallagen (2005:837)

1 kap.

6 § Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med att vara 1. ledamot av ett nationellt parlament,

2. ledamot av regeringen i en medlemsstat,

3. ledamot av Europeiska kommissionen,

4. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska unionens domstol eller tribunal,

5. ledamot av Europeiska centralbankens direktion,

6. ledamot av Europeiska revisionsrätten,

7. EU-ombudsman,

8. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,

9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en per-

manent och direkt förvaltningsuppgift,

29

10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investerings- Prop. 2010/11:3 banken, eller

11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska unionens institutioner eller i organ som är knutna till dem eller i Europeiska centralbanken.

Paragrafen behandlar vilka uppdrag som anses oförenliga med att inneha uppdrag som ledamot av Europaparlamentet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

I paragrafen har namnen på EU:s institutioner anpassats till de benämningar som följer av Lissabonfördraget.

8.4Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

17 kap.

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

Paragrafen behandlar den sekretess som gäller till skydd för Konkurrensverkets utredningar om överträdelser av förbud i konkurrenslagen och unionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringarna innebär att hänvisningarna i paragrafen har anpassats till vad som följer av Lissabonfördraget. Artiklarna 81 respektive 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har ersatts av artiklarna 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

30 kap.

3 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Paragrafen behandlar den sekretess som gäller till skydd för enskilda i Konkurrensverkets utredningar om överträdelser av förbud i konkurrenslagen och unionsrätten. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringarna i första stycket innebär att hänvisningarna i paragrafen har anpassats till vad som följer av Lissabonfördraget. Artiklarna 81 respektive 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har ersatts av artiklarna 101 respektive 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

41 kap.  
2 § Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när  
det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt  
uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i  
riksdagen finns i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och  
10 kap. 8 § riksdagsordningen. 30

Prop. 2010/11:3

Paragrafen behandlar undantag från tystnadsplikt för riksdagsledamöter. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen har ändrats till följd av den nya numreringen av paragraferna i 10 kap. regeringsformen enligt förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

44 kap.

1 § Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

1.beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,

2.3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

3.2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

4.2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

5.beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Paragrafen behandlar de undantag från meddelarfriheten som följer av annan författning än offentlighets- och sekretesslagen. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Punkten 1 har ändrats till följd av den nya numreringen av paragraferna i 10 kap. regeringsformen enligt förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 eller 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

3.Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före den 1 januari 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Lagen träder enligt bestämmelsen i punkten 1 i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i punkten 2 innebär att den sekretess som gäller för

uppgifter som hänför sig till en utredning hos Konkurrensverket som har gjorts med stöd av det tidigare EG-fördragets konkurrensbestämmelser och den sekretess som gäller i ärenden som rör sådana utredningar, ska fortsätta att gälla. Bestämmelsen innebär att sekretessen gäller övergångsvis både till skydd för enskilda och till skydd för Konkurrensverkets verksamhet (17 kap. 3 § och 30 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Bestämmelsen i punkten 3 innebär att de beslut om ovillkorlig tystnadsplikt som ordföranden i Utrikesnämnden har fattat med stöd av föreskrifterna i 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen RF i dess nu-

varande lydelse ska fortsätta att gälla framför meddelarfriheten även

31

sedan hänvisningen i offentlighets- och sekretesslagen till regerings- Prop. 2010/11:3 formen har ändrats.

8.5Övriga förslag till lagändringar

Övriga förslag till lagändringar innebär att hänvisningar till paragrafer i regeringsformen har ändrats till följd av de ändringar som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Härutöver görs vissa språkliga ändringar. Övervägandena finns i avsnitt 4.

32

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: Tolgfors

Regeringen beslutar proposition 2010/11:3 Följdändringar till en reformerad grundlag

Prop. 2010/11:3

33