Regeringens proposition 2010/11:2

Hösttilläggsbudget för 2010

Regeringens proposition 2010/11:2

Hösttilläggsbudget för 2010

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2010.

PROP. 2010/11:2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 9
2 Tilläggsbudget....................................................................................................... 15
  2.1 Inledning................................................................................................ 15
  2.2 Tilläggsbudget per utgiftsområde ........................................................ 15
  2.2.1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse........................................................... 15
  2.2.2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning................. 16
  2.2.3 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.......................................... 17
  2.2.4 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet............................................................ 17
  2.2.5 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap..................... 19
  2.2.6 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ............................................. 19
  2.2.7 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg .................. 20

2.2.8Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

  handikapp ..............................................................................................   21
2.2.9 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn........... 21
2.2.10 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.................................. 22
2.2.11 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv................................. 22
2.2.12 Utgiftsområde 15 Studiestöd ............................................................... 23
2.2.13 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning................... 24
2.2.14 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid................. 24

2.2.15Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,

  byggande samt konsumentpolitik........................................................ 24
2.2.16 Utgiftsområde 22 Kommunikationer.................................................. 25
2.2.17 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel............ 26
2.2.18 Utgiftsområde 24 Näringsliv................................................................ 27
2.2.19 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ............................ 28

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 2010

5

6

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2010/11:2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

(avsnitt 2.2.5),

2.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk (avsnitt 2.2.5),

3.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor under 2011–2015 (avsnitt 2.2.7),

4.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder

inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 648 000 000 kronor under 2011 och 2012 (avsnitt 2.2.7),

5.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 020 000 000 kronor under 2011 och 2012 (avsnitt 2.2.8),

6.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor under 2011–2013 (avsnitt 2.2.10),

7.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 000 kronor under 2011– 2013 (avsnitt 2.2.11),

8.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kronor under 2011–2013 (avsnitt 2.2.11),

9.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag till forskning om det civila samhället som medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under 2011–2014 (avsnitt 2.2.14),

9

PROP. 2010/11:2

10.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunika-

tioner uppförda anslaget 1:1 Vägverket: Administration (avsnitt 2.2.16),

11.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunika-

tioner uppförda anslaget 1:3 Banverket: Administration (avsnitt 2.2.16),

12.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:15 Statens

institut för kommunikationsanalys (avsnitt 2.2.16),

13.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

behov av framtida anslag högst
2 081 368 000 kronor under 2011, högst
908 632 000 kronor under 2012, högst

660 000 000 kronor under 2013 samt högst

350 000 000 kronor under 2014 och 2015 (avsnitt 2.2.17),

14.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö

och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

behov av framtida anslag på högst
2 269 416 000 kronor under 2011, högst
1 082 584 000 kronor under 2012, högst

645 000 000 kronor under 2013 samt högst

325 000 000 kronor under 2014 och 2015 (avsnitt 2.2.17),

15.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska åtaganden som

inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 270 000 000 kronor under 2011–2013 (avsnitt 2.2.18),

16.bemyndigar regeringen att under 2010 för det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida

anslag på högst 2 250 000 000 kronor under 2011–2015 (avsnitt 2.2.18),

17.godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag (avsnitt 2.2.18),

18.bemyndigar regeringen att i aktiebolagsform bedriva finansieringsverksamhet och annan verksamhet för att främja innovation och företagande i norra Sveriges inland (stödområde A) samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att för detta ändamål förvärva ett aktiebolag och ge ett kapitaltillskott till ett sådant bolag med högst 2 000 000 000 kronor (avsnitt 2.2.18),

19.godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar nya och ändrade anslag enligt tabell 1.1.

10

PROP. 2010/11:2

Tabell 1.1 Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag 2010

Tusental kronor

Utgiftsområde Anslags-   Belopp enligt Förändring av Ny ram/
  nummer   statsbudget 2010 ram/ anslag Ny anslagsnivå
1   Rikets styrelse 12 228 813 23 600 12 252 413
           
  3:1 Sametinget 34 195 600 34 795
  4:1 Regeringskansliet m.m. 6 818 199 21 000 6 839 199
           
  6:2 Justitiekanslern 27 088 2 000 29 088
           
2   Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 221 443 13 000 12 234 443
  1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling 8 001 3 000 11 001
           
  1:9 Statistiska centralbyrån 515 700 5 000 520 700
           
  1:11 Finansinspektionen 283 609 1 000 284 609
           
  1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk      
    betydelse 0 4 000 4 000
3   Skatt, tull och exekution 9 759 974 200 000 9 959 974
  1:1 Skatteverket 6 492 013 200 000 6 692 013
           
4   Rättsväsendet 35 840 043 17 179 35 857 222
           
  1:1 Polisorganisationen 19 147 134 14 179 19 161 313
           
  1:3 Åklagarmyndigheten 1 139 482 -1 000 1 138 482
           
  1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 30 163 5 000 35 163
  1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 12 540 -1 000 11 540
           
6   Försvar och samhällets krisberedskap 45 501 075 1 040 45 502 115
           
  1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 19 874 368 13 000 19 887 368
  1:6 Totalförsvarets pliktverk 166 894 -13 000 153 894
           
  2:1 Kustbevakningen 989 546 1 040 990 586
           
7   Internationellt bistånd 26 499 445 0 26 499 445
  1:1 Biståndsverksamhet 24 150 536 -13 600 24 136 936
           
  1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 947 124 13 600 960 724
           
9   Hälsovård, sjukvård och social omsorg 58 701 437 40 000 58 741 437
  6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 239 045 40 000 279 045
           
10   Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 102 004 373 -25 000 101 979 373
           
  2:1 Försäkringskassan 7 465 610 -25 000 7 440 610
12   Ekonomisk trygghet för familjer och barn 70 268 019 470 000 70 738 019
  1:8 Bostadsbidrag 3 352 000 470 000 3 822 000
           
13   Integration och jämställdhet 4 892 844 400 000 5 292 844
           
  1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 4 284 328 400 000 4 684 328
           
14   Arbetsmarknad och arbetsliv 88 458 365 25 000 88 483 365
           
  1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 5 955 092 25 000 5 980 092
           
15   Studiestöd 24 153 052 214 761 24 367 813
  1:2 Studiemedel m.m. 13 916 882 213 668 14 130 550
           
  1:3 Studiemedelsräntor m.m. 5 817 671 1 093 5 818 764
           
16   Utbildning och universitetsforskning 53 641 766 250 000 53 891 766
  1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning 2 881 928 250 000 3 131 928
           
18   Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt      
    konsumentpolitik 1 592 695 -2 000 1 590 695
           
  1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 25 000 -3 000 22 000
           
  3:3 Allmänna reklamationsnämnden 27 999 1 000 28 999

11

PROP. 2010/11:2

Utgiftsområde Anslags-   Belopp enligt Förändring av Ny ram/
  nummer   statsbudget 2010 ram/ anslag Ny anslagsnivå
22   Kommunikationer 40 579 327 0 40 579 327
           
  1:2 Väghållning 20 662 265 -800 20 661 465
  1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. 143 308 800 144 108
           
23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 136 620 400 19 137 020
           
  1:10 Bekämpande av växtsjukdomar 7 000 1 000 8 000
  1:14 Fiskeriverket 168 359 -600 167 759
           
24   Näringsliv 6 650 665 2 000 000 8 650 665
           
  1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag 1 101 000 2 000 000 3 101 000
25   Allmänna bidrag till kommuner 75 563 489 125 497 75 688 986
           
  1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 2 807 888 125 497 2 933 385
           
    Summa anslagsförändring på tilläggsbudget   3 753 477  

12

2

Tilläggsbudget

PROP. 2010/11:2

2 Tilläggsbudget

2.1Inledning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra anslag och anvisa nya anslag.

Förslag till förändringar av gällande statsbudget och andra frågor som regeringen anser bör tas upp, redovisas i det följande.

Anslagsförändringarna i detta förslag till tilläggsbudget innebär att anvisade medel ökar med 3 753 477 000 kronor netto. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3 811 477 000 kronor och de föreslagna minskningarna uppgår till 58 000 000 kronor.

De förändringar som föreslås i tilläggsbudgeten har beaktats i de prognoser över statsbudgetens utgifter som redovisas i budgetpropositionen för 2011.

2.2Tilläggsbudget per utgiftsområde

2.2.1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1 Sametinget

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 34 195 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 3:1 Sametinget ökas med 600 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Sedan budgetpropositionen för 2010 har Sametinget dels fått ett nytt uppdrag, att dela ut ett nordiskt samiskt språkpris, vilket innebär behov av nya medel med 300 000 kronor, dels har det uppstått ett tillfälligt ökat behov av medel för deltagande i Samiskt parlamentariskt råd med 300 000 kronor. Regeringen anser därför att anslaget 3:1 Sametinget bör ökas med 600 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:14 Fiskeriverket minskas med motsvarande belopp.

4:1 Regeringskansliet m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 818 199 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med 21 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har på tilläggsbudget för 2010 anslagit medel (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) för att säkerställa att Regeringskansliet ska kunna genomföra sin verksamhet. Myndighetens behov har nu visat sig vara större än vad regeringen tidigare bedömt.

Utrikesdepartementet har under 2009 och 2010 avvecklat ett antal utlandsmyndigheter, vilket medfört att avvecklingskostnader om sammanlagt 16 000 000 kronor uppkommit.

15

PROP. 2010/11:2

Till följd av ändrad skattelagstiftning infördes 2007 nya villkor för utlandsstationerad personal vid utlandsmyndigheterna. Dessa villkor har nu setts över, vilket föranlett en revidering av ersättningsnivåerna för de utlandsstationerade. Anslaget bör därför tillföras 5 000 000 kronor (jfr prop. 2005/06:19).

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. bör ökas med 21 000 000 kronor.

6:2 Justitiekanslern

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 088 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 6:2 Justitiekanslern

ökas med 2 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Justitiekanslern har sedan 2008 ett underskott i sin budget. Ärendeinflödet till myndigheten har ökat kraftigt under flera år, så även under 2010, särskilt vad gäller skadeståndsärenden. Det är inte möjligt att minska det ekonomiska underskottet utan att det får negativa konsekvenser för myndighetens verksamhet. Regeringen anser därför att anslaget 6:2 Justitiekanslern bör ökas med 2 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att de under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslagen 1:3 Åklagarmyndigheten samt 1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden minskas med 1 000 000 kronor vardera.

2.2.2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 001 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling ökas med 3 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Kostnaderna för avvecklingen av Verket för förvaltningsutveckling har blivit högre än vad regeringen tidigare bedömt, bl.a. på grund av fortsatta svårigheter med att hyra ut lokaler och kostnader för pensionsersättning. Regeringen anser därför att anslaget 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling bör ökas med 3 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik uppförda anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 3 000 000 kronor.

1:9 Statistiska centralbyrån

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 515 700 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån ökas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har uppmärksammat att det funnits betydande kvalitetsbrister i Statistiska centralbyråns (SCB) statistikprodukter under de senaste åren. SCB måste påskynda arbetet med att säkerställa en god kvalitet i statistiken. Regeringen anser därför att anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån bör ökas med 5 000 000 kronor.

16

1:11 Finansinspektionen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 283 609 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:11 Finansinspektionen ökas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Åtgärder måste vidtas för att Sverige bättre ska leva upp till gällande internationella regelverk samt regleringen i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionens samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver skyndsamt stärkas, utökade informations- och samordningsinsatser vidtas och effektiviteten i rapporteringssystemet förbättras. Regeringen anser därför att anslaget 1:11 Finansinspektionen bör ökas med 1 000 000 kronor.

1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statsbudgeten för innevarande år.

Regeringens förslag: Ett nytt ramanslag 1:17

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse förs upp på statsbudgeten med 4 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175) redovisade regeringen åtgärder för att bl.a. åstadkomma en tydligare styrning och samordning av myndigheternas hantering av elektroniska legitimationer. Av dessa skäl har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att inrätta en nämnd för samordning för elektronisk identifiering och signering (dir. 2010:69). Nämnden ska påbörja sitt arbete den 1 januari 2011. För att förbereda verksamheten behöver medel anvisas.

PROP. 2010/11:2

Regeringen anser mot denna bakgrund att ett nytt ramanslag, 1:17 Gemensamma e-förvalt- ningsprojekt av strategisk betydelse, bör föras upp på statsbudgeten med 4 000 000 kronor.

2.2.3Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1 Skatteverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 6 492 013 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Skatteverket

ökas med 200 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har på tilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) anvisat ytterligare medel för att säkerställa att Skatteverket ska kunna genomföra sin verksamhet. Myndighetens behov har dock visat sig vara större än regeringen tidigare bedömt, bl.a. till följd av nya arbetsuppgifter och större ärendevolymer än beräknat. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Skatteverket bör ökas med 200 000 000 kronor.

2.2.4Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1 Polisorganisationen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 19 147 134 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Polisorganisationen ökas med 14 179 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: När de studerande på polisutbildningen blev berättigade studiemedel för sina studier överfördes medel för detta från anslaget 1:1 Polisorganisationen till utgiftsområde 15 Studiestöd. Under de senaste åren har antalet utbildningsplatser på polisutbildningen ökat, vilket inneburit att studie-

17

PROP. 2010/11:2

medelskostnaderna har ökat. Finansieringen av de ökade kostnaderna för studiemedel har skett från anslaget 1:1 Polisorganisationen. Under 2010 har behovet av antalet utbildningsplatser på polisutbildningen minskat, vilket medför minskade utgifter för innevarande år på totalt 15 219 000 kronor för utgiftsområde 15 Studiestöd. Regeringen anser därför att anslaget 1:1

Polisorganisationen bör ökas med 15 219 000 kronor.

Finansiering sker genom att de under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. minskas med 13 312 000 kronor respektive 1 907 000 kronor.

För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap uppförda anslaget 2:1 Kustbevakningen minskas anslaget 1:1 Polisorganisationen med 1 040 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslaget 1:1 Polisorganisationen ökas med 14 179 000 kronor.

1:3 Åklagarmyndigheten

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 139 482 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten minskas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 6:2 Justitiekanslern minskas anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten med 1 000 000 kronor. Detta bedöms inte få någon väsentlig inverkan på den verksamhet som finansieras från detta anslag.

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 30 163 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. ökas med 5 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: De medel som anvisats på anslaget är otillräckliga på grund av att fler och större skadeståndsbelopp än beräknat har utbetalats. Regeringen anser därför att anslaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. bör ökas med 5 000 000 kronor.

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 12 540 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden minskas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 6:2 Justitiekanslern minskas anslaget 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden med 1 000 000 kronor. Detta bedöms inte få någon väsentlig inverkan på verksamheten då rekryteringar till myndigheten inte har kunnat ske i den omfattning som myndigheten planerat för innevarande år.

18

2.2.5Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

1:6 Totalförsvarets pliktverk

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 19 874 368 000 kronor respektive 166 894 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap ökas med 13 000 000 kronor.

Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap får även användas för avvecklingskostnader inom Totalförsvarets pliktverk.

Anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk minskas med 13 000 000 kronor.

Anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk får inte användas för avvecklingskostnader inom Totalförsvarets pliktverk.

Skälen för regeringens förslag: I propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal (prop. 2009/10:160) angav regeringen att den avsåg återkomma till riksdagen om hur avvecklingskostnader som uppkommer med anledning av att viss verksamhet vid Totalförsvarets pliktverk upphör eller övergår till Försvarsmakten ska finansieras. Avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till högst 111 000 000 kronor, vilket överstiger tillgängliga medel på anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk för innevarande år. Beräkningen är dock förknippad med stora osäkerheter. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap bör användas för avvecklingskostnaderna.

Till följd av ändringarna av anslagets ändamål bör medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap bör ökas med 13 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:6

Totalförsvarets pliktverk minskas med motsvarande belopp. Minskningen får inga konsekvenser för verksamheten vid Totalförsvarets pliktverk då medlen är avsedda att användas för avvecklingskostnader.

PROP. 2010/11:2

2:1 Kustbevakningen

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 989 546 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Kustbevakningen ökas med 1 040 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har beslutat att införa en fast gräns för sjöfylleri (prop. 2009/10:76, bet. 2009/10:CU14, rskr. 2009/10:238). De nya reglerna trädde i kraft den 1 juni 2010. Kustbevakningen har fått i uppgift att utföra alkoholutandningsprov i form av sållningsprov, vilket medför ökade kostnader för myndigheten. Regeringen anser därför att anslaget 2:1 Kustbevakningen bör ökas med 1 040 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 1:1 Polisorganisationen minskas med motsvarande belopp.

2.2.6Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 947 124 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ökas med 13 600 000 kronor.

Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 13 600 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har gett Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats avseende bl.a. myndighetens interna styrning och kontroll. Av den anledningen bör anslaget tillföras ytterligare 10 000 000 kronor.

19

PROP. 2010/11:2

Nya villkor infördes 2007 för utlandsstationerad personal vid Sida till följd av ny skattelagstiftning. Dessa villkor har nu setts över, vilket föranlett en revidering av ersättningsnivåerna. Anslaget bör därför tillföras 3 600 000 kronor (jfr prop. 2005/06:19).

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bör ökas med 13 600 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:1

Biståndsverksamhet minskas med 13 600 000 kronor, vilket leder till att utrymmet att bedriva verksamhet minskar med motsvarande belopp.

2.2.7Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8 Bidrag till psykiatri (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 889 938 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor under 2011–2015.

Skälen för regeringens förslag: Den grundforskning som finansieras av Vetenskapsrådet bedrivs vanligen i form av fleråriga projekt. Det finns därför ett behov av fleråriga åtaganden. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor under 2011–2015.

5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (bemyndiganden)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 040 380 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

behov av framtida anslag på högst 448 000 000 kronor under perioden 2010–2012.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 648 000 000 kronor under 2011 och 2012.

Skälen för regeringens förslag: Från anslaget finansieras ett särskilt investeringsstöd för att stimulera kommunerna att öka antalet platser i särskilt boende och trygghetsboenden för äldre. Ett antal av de byggprojekt som beviljats medel och som beräknades att utbetalas under 2010 har fördröjts. Det innebär att de utestående åtagandena för 2011 och 2012 förväntas bli högre än vad som tidigare beräknats. Bemyndiganderamen bör därför ökas med 200 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 648 000 000 kronor under 2011 och 2012.

6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 239 045 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ökas med 40 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Under 2009 påbörjade Statens institutionsstyrelse en omstrukturering av verksamheten för att anpassa den till efterfrågan och göra den mer anpassningsbar för framtida fluktuationer i efterfrågan på vårdplatser. Under 2010 fortsätter omstruktureringen. Bedömningen är att åtgärderna kommer att leda till framtida besparingar, men innebär ökade kostnader på kort sikt. På tilläggsbudget för 2010 tillfördes anslaget 50 000 000 kronor (prop. 2009/10:99, bet.

20

2008/10:FiU21, rskr. 2009/10:348). Uppföljningen av omstruktureringen visar att det kan komma att behövas ytterligare medel för att slutföra denna under 2010. Regeringen anser därför att anslaget 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. bör ökas med 40 000 000 kronor.

2.2.8Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 601 948 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor efter 2010.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 020 000 000 kronor under 2011 och 2012.

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet används för närvarande för att ingå ekonomiska åtaganden avseende företagshälsovårdsutbildning. Det finns behov av att ingå ytterligare sådana åtaganden om sammanlagt 10 000 000 kronor. Regeringen avser vidare att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om ersättning till landstingen om högst 2 000 000 000 kronor för medicinsk rehabilitering och behandling avseende den s.k. rehabiliteringsgarantin.

Bemyndiganderamen för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. bör mot denna bakgrund ökas med 2 010 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 020 000 000 kronor under 2011 och 2012.

PROP. 2010/11:2

2:1 Försäkringskassan

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 465 610 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 2:1 Försäkringskassan minskas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader minskas anslaget 2:1 Försäkringskassan med 25 000 000 kronor.

Minskningen påverkar inte Försäkringskassans verksamhet eftersom de särskilda medel som anvisades för förberedelser av reformen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208) överstiger verksamhetens behov.

2.2.9Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:8 Bostadsbidrag

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 352 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Bostadsbidrag

ökas med 470 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Till följd av lågkonjunkturen har antalet hushåll med bostadsbidrag och det genomsnittliga beloppet per hushåll ökat under senare delen av 2009 och under 2010. Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Bostadsbidrag bör ökas med 470 000 000 kronor.

21

PROP. 2010/11:2

2.2.10Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 4 284 328 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande ökas med 400 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I förhållande till vad som angavs i budgetpropositionen för 2010 bedömer regeringen att ca 2 700 fler flyktingar blir mottagna i kommunerna under 2010. Vidare ökar antalet barn som kommer till Sverige utan medföljande vårdnadshavare. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande bör ökas med 400 000 000 kronor.

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 10 000 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor under 2011–2013.

Skälen för regeringens förslag: Verksamheten med etableringslotsar inleds den 1 december 2010. Det finns behov av att ingå fleråriga åtaganden med etableringslotsarna. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor under 2011–2013.

2.2.11Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 5 955 092 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ökas med 25 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Arbetsförmedlingens arbete med reformen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208) kräver mer resurser än vad regeringen bedömt. De ökade kostnaderna avser bl.a. systemutveckling. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader bör ökas med 25 000 000 kronor.

Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 2:1 Försäkringskassan minskas med motsvarande belopp.

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 125 400 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 525 000 000 kronor under 2011–2013.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 000 kronor under 2011–2013.

22

Skälen för regeringens förslag: Prognosen för de utestående ekonomiska åtagandena för anslaget är osäker eftersom den baseras på ett antal variabler som snabbt kan ändras under året, bl.a. omfattningen och sammansättningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen. De utestående åtagandena beräknas bli högre än vad regeringen tidigare bedömt. Bemyndiganderamen för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser bör därför ökas med 1 175 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 000 kronor under 2011–2013.

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 15 215 406 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kronor under perioden 2011–2013.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kronor under 2011–2013.

Skälen för regeringens förslag: Prognosen för de utestående ekonomiska åtagandena för anslaget är osäker eftersom den baseras på ett antal variabler som snabbt kan ändras under året. Detta gäller bl.a. längden på de enskilda besluten om bidrag och tidpunkten för när arbetsgivare rekvirerar bidrag. De utestående åtagandena beräknas bli högre än vad regeringen tidigare bedömt. Bemyndiganderamen för anslaget 1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. bör därför ökas med 1 500 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda

PROP. 2010/11:2

åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kronor under 2011–2013.

2.2.12 Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:2 Studiemedel m.m.

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 13 916 882 000 kronor respektive 5 817 671 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Studiemedel m.m. ökas med 213 668 000 kronor.

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 1 093 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår i denna proposition en ytterligare utökning av antalet platser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux), se avsnitt 2.2.13. Förslaget medför att fler studerande kommer att bli berättigade till studiemedel under 2010. En ökad utlåning av studiemedel medför även att utgifterna för studiemedelsräntor ökar. Regeringen anser därför att anslagen 1:2

Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. bör ökas med 237 000 000 kronor respektive 3 000 000 kronor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i studiestödssystemet som bl.a. innebär en tydligare prövning av studieresultat (prop.

2009/10:141, bet. 2009/10:UbU18, rskr.
2009/10:290). Ändringarna träder i kraft den
1 juli 2010. Utgifterna anslaget 1:2
Studiemedel m.m. bedöms till följd av detta

minska med 10 020 000 kronor. Anslaget bör därför minskas med detta belopp.

För att bidra till finansieringen av det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 1:1 Polisorganisationen minskas anslagen 1:2

Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. med 13 312 000 kronor respektive 1 907 000 kronor.

Sammantaget bör därmed anslagen 1:2

Studiemedel m.m. och 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ökas med 213 668 000 kronor respektive 1 093 000 kronor.

23

PROP. 2010/11:2

2.2.13Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 881 928 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 250 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har genomfört stora satsningar på fler utbildningsplatser inom bl.a. yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux). Mot bakgrund av konjunkturläget anser regeringen att fler vuxna bör ges möjlighet att bredda och utveckla sina yrkeskunskaper. Dessa satsningar motverkar även bristen på yrkesutbildad arbetskraft.

Ytterligare medel bör tillföras för att öka antalet platser på yrkesvux med 10 000 för andra halvåret 2010 och för 2011. Regeringen anser därför att anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning bör ökas med 250 000 000 kronor.

2.2.14Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6 Insatser för den ideella sektorn (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 23 238 000 kronor. Något bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden har inte lämnats.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag till forskning om det civila samhället som medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under 2011–2014.

Skälen för regeringens förslag: Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett flervetenskapligt forsknings-

program om det civila samhället. Forskningsprogrammet genomförs till stor del genom fleråriga stöd till projekt och forskningsmiljöer. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2010 för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag till forskning om det civila samhället som medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kronor under 2011– 2014.

2.2.15Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad minskas med 3 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling minskas anslaget 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad med 3 000 000 kronor. Minskningen bedöms inte få någon inverkan på möjligheterna att stödja kommuner som går i borgen för enskilda hushålls bostadshyror.

3:3 Allmänna reklamationsnämnden

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 27 999 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 3:3 Allmänna reklamationsnämnden ökas med 1 000 000 kronor.

24

Skälen för regeringens förslag: Antalet inkomna ärenden till Allmänna reklamationsnämnden har ökat 2010 i förhållande till den bedömning som gjordes i budgetpropositionen för 2010. Detta beror främst på ett antal s.k. massärenden. Ärendena innehåller dessutom allt oftare frågeställningar av mer komplicerad natur. Regeringen anser därför att anslaget 3:3

Allmänna reklamationsnämnden bör ökas med 1 000 000 kronor.

2.2.16 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1 Vägverket: Administration

1:3 Banverket: Administration

I statsbudgeten för innevarande år finns för dessa ändamål uppförda ramanslag på 234 609 000 kronor respektive på 189 875 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:1 Vägverket: Administration får även användas för Trafikverkets förvaltningskostnader.

Anslaget 1:3 Banverket: Administration får även användas för Trafikverkets förvaltningskostnader.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 april 2010 inrättades myndigheten Trafikverket, som bl.a. övertog Vägverkets och Banverkets verksamheter. Inför bildandet av den nya myndigheten fördes anslaget 1:5 Trafikverket upp på statsbudgeten och en del av de medel som fanns anvisade på anslagen 1:1 Vägverket: Administration och 1:3 Banverket: Administration överfördes till detta anslag. Vägverket och Banverket har nu lämnat sina årsredovisningar för de tre första månaderna 2010, av vilka det framgår att det finns medel kvar på anslagen.

Regeringen anser mot denna bakgrund att anslagen 1:1 Vägverket: Administration och 1:3 Banverket: Administration även bör få användas för Trafikverkets förvaltningskostnader.

PROP. 2010/11:2

1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 143 308 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. ökas med 800 000 kronor.

Anslaget 1:2 Väghållning minskas med 800 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: I april 2010 stängdes större delen av det nordeuropeiska luftrummet på grund av den från Island indrivande vulkanaskan. I den uppkomna situationen identifierades behov av att utrusta tre helikoptrar som används av flyg- och sjöräddningsverksamheten med partikelfilter. Därmed skulle samtliga helikoptrar i verksamheten vara utrustade med partikelfilter. För att dessa installationer ska kunna utföras behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. bör ökas med 800 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Väghållning minskas med motsvarande belopp.

1:15 Statens institut för kommunikationsanalys

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 209 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:15 Statens institut för kommunikationsanalys får även användas för Trafikanalys administrationskostnader.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 april 2010 inrättades myndigheten Trafikanalys. Trafikanalys övertog bl.a. en del av den verksamhet som tidigare bedrevs inom Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Inför bildandet av den nya myndigheten fördes anslaget 1:19 Trafikanalys upp på statsbudgeten och en del av de medel som fanns anvisade på

25

PROP. 2010/11:2

anslaget 1:15 Statens institut för kommunikationsanalys överfördes till detta anslag. SIKA har nu lämnat sin årsredovisning för de tre första månaderna 2010, av vilken det framgår att det finns medel kvar på anslaget 1:15 Statens institut för kommunikationsanalys. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 1:15 Statens institut för kommunikationsanalys även bör få användas för Trafikanalys administrationskostnader.

2.2.17Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:10 Bekämpande av växtsjukdomar

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 7 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar ökas med 1 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: EU har höjt kraven på medlemsstaterna att utföra kontroller och inventera förekomsten av tallvedsnematod i sina skogar. För att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas behöver ytterligare medel tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:10

Bekämpande av växtsjukdomar bör ökas med 1 000 000 kronor.

1:14 Fiskeriverket

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 168 359 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:14 Fiskeriverket minskas med 600 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: För att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 3:1 Sametinget minskas anslaget 1:14 Fiskeriverket med 600 000 kronor. Minskningen bedöms inte få någon väsentlig inverkan på den verksamhet som finansieras från anslaget.

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 952 431 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kronor under 2011, högst 544 400 000 kronor under 2012, högst 318 300 000 kronor under 2013, högst 208 700 000 kronor under 2014 och högst 28 600 000 kronor därefter.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslag 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 081 368 000 kronor under 2011, högst 908 632 000 kronor under 2012, högst 660 000 000 kronor under 2013 samt högst 350 000 000 kronor under 2014 och 2015.

Skälen för regeringens förslag: Under 2010 har besluten om fleråriga åtaganden om miljöersättningar ökat. Bemyndiganderamen för anslaget 1:23 Åtgärder för landbygdens miljö och struktur bör därför ökas med 1 000 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 081 368 000 kronor under 2011, högst 908 632 000 kronor under 2012, högst 660 000 000 kronor under 2013 och högst 350 000 000 kronor under 2014 och 2015.

1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 654 546 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att under 2010 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor under 2011, högst 626 900 000 kronor under 2012, högst 422 500 000 kronor under 2013,

26

högst 326 200 000 kronor under 2014 och högst 24 400 000 kronor därefter.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslag 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 269 416 000 kronor under 2011, högst 1 082 584 000 kronor under 2012, högst 645 000 000 kronor under 2013 samt högst 325 000 000 kronor under 2014 och 2015.

Skälen för regeringens förslag: Under 2010 beräknas besluten om fleråriga åtaganden om miljöersättningar öka. Bemyndiganderamen för anslag 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur bör därför ökas med 822 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:24

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 269 416 000 kronor under 2011, högst 1 082 584 000 kronor under 2012, högst 645 000 000 kronor under 2013 och högst 325 000 000 kronor under 2014 och 2015.

2.2.18 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5 Näringslivsutveckling m.m. (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 616 559 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor under 2011–2013.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 270 000 000 kronor under 2011–2013.

PROP. 2010/11:2

Skälen för regeringens förslag: Det finns ett ökat behov av att ingå ekonomiska åtaganden till följd av en förstärkt satsning på Tillväxtverkets underleverantörsprogram och för utvecklande av elbilstekniken. Bemyndiganderamen för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. bör därför ökas med 70 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:5

Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 270 000 000 kronor under 2011–2013.

1:15 Rymdverksamhet (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 686 748 000 kronor. Vidare har regeringen ett bemyndigande att besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 2011–2015.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 250 000 000 kronor under 2011–2015.

Skälen för regeringens förslag: En övervägande del av Rymdstyrelsens fleråriga åtaganden är gjorda i utländsk valuta, främst euro. Efter erinran från Riksrevisionen under 2010 har Rymdstyrelsen ändrat princip för redovisningen av utestående åtaganden. I stället för att använda den av Europeiska Rymdmyndigheten fastställda kursen kommer värderingen baseras på samma kursprognoser som regeringen lämnar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Den nya principen ger en högre eurokurs än den som användes i budgetpropositionen för 2010 och innebär att utestående åtaganden uttryckt i kronor är högre än tidigare redovisat. Bemyndiganderamen för anslaget 1:15 Rymdverksamhet bör därför ökas med 250 000 000 kronor. Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför

27

PROP. 2010/11:2

behov av framtida anslag på högst 2 250 000 000 kronor under 2011–2015.

1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 101 000 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag ökas med 2 000 000 000 kronor.

Anslaget får även användas för att förvärva eller bilda aktiebolag för ny statlig verksamhet.

Regeringen bemyndigas att i aktiebolagsform bedriva finansieringsverksamhet och annan verksamhet för att främja innovation och företagande i norra Sveriges inland (stödområde A), samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att för detta ändamål förvärva ett aktiebolag och ge ett kapitaltillskott till ett sådant bolag med högst 2 000 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Anslaget används av regeringen, efter beslut av Riksdagen i varje enskilt fall, för kapitalinsatser i statliga bolag. Samtidigt bör anslaget även få användas för att förvärva eller bilda bolag för ny statlig verksamhet.

I norra Sveriges inland försvåras företagens kapitaltillgång av att fastigheter, som många gånger används för företags finansiering, ofta har ett relativt lågt marknadsvärde. För att stärka den internationella konkurrenskraften hos företag i regionen anser regeringen att tillgången på riskvilligt kapital bör öka. Med tillgång till riskvilligt kapital kan nya lösningar och innovationer stimuleras, som i sin tur stärker entreprenörskapet och det privata näringslivets förutsättningar. Enligt regeringen kan tillgången på kapital ökas genom ett större statligt engagemang.

Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att i aktiebolagsform bedriva finansieringsverksamhet och annan verksamhet på marknadsmässiga villkor som främjar innovationer och

företagande i norra Sveriges inland (stödområde A). Verksamheten ska bidra till en förbättrad finansieringssituation i skeden och segment där den privata marknaden verkar i begränsad utsträckning. Samverkan ska ske med privata och offentliga aktörer för att säkra effektiviteten och för att säkerställa att insatserna inte överlappar med dessa aktörers verksamhet. Verksamheten ska ske på marknadsmässiga villkor och med ett marknadsmässigt avkastningskrav. Etableringen av en verksamhet av detta slag kan innefatta förvärv av s.k. lagerbolag. Regeringen bör därför bemyndigas att förvärva ett lagerbolag samt att ge kapitaltillskott om 2 000 000 000 kronor till ett sådant bolag.

Kapitaltillskottet bör finansieras från anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag. Regeringen anser därför att anslaget 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag bör ökas med 2 000 000 000 kronor.

2.2.19Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 2 807 888 000 kronor.

Regeringens förslag: Anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader ökas med 125 497 000 kronor

Skälen för regeringens förslag: De slutliga beräkningar av LSS-kostnaderna som redovisades av Statistiska centralbyrån i juni 2010 visar att bidraget till bidragsberättigade kommuner blir högre än vad riksdagen anvisat för 2010. Regeringen anser därför att anslaget 1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader bör ökas med 125 497 000 kronor.

Den utjämningsavgift som övriga kommuner betalar till staten ökar med motsvarande belopp. Denna avgift redovisas mot inkomsttitel på statsbudgetens inkomstsida.

28

Utdrag ur protokoll

vid regeringssammanträde den 8 oktober 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Attefall, Engström, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: Statsministern Reinfeldt, ordförande , och statsråden Björklund, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Tolgfors, Ohlsson, Attefall, Engström, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Regeringen beslutar proposition 2010/11:2