Regeringens proposition 2010/11:168

Rätt till förlängt barnbidrag för elever i Prop.
gymnasiesärskolan 2010/11:168

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 augusti 2011

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att socialförsäkringsbalkens bestämmelser om vilka som har rätt till förlängt barnbidrag när de har fyllt 16 år kompletteras, så att även elever i gymnasiesärskolan kan få det.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2011 och tillämpas för tid fr.o.m. den 1 juli 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Lagtext.............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ........ 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 5
4 Elever i gymnasiesärskolan ska få förlängt barnbidrag .................... 5
5 Ikraftträdandebestämmelser.............................................................. 6
6 Ekonomiska konsekvenser................................................................ 6
7 Författningskommentar..................................................................... 7
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Elever i gymnasie-  
    särskolan ska omfattas av bestämmelserna om rätt till  
    förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)...................................... 8
Bilaga 2 Lagförslaget i promemorian Elever i  
    gymnasiesärskolan ska omfattas av bestämmelserna om  
    rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G) .......................... 9
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanser avseende promem-  
    orian Rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G).............. 10
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011..... 11

Prop. 2010/11:168

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:168

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

3

2. grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan.
2 Lagtext Prop. 2010/11:168

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

5 §1

Förlängt barnbidrag lämnas med 1 050 kronor i månaden från och med kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå, eller

2. grundsärskolan eller specialskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:870.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:168

Den 18 mars 2010 beslutade regeringen att överlämna propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) till riksdagen. Efter riksdagens bifall till propositionen (bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) trädde den nya skollagen (2010:800) i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Till följd av beslutet om den nya skollagen beslutade riksdagen samtidigt även om konsekvensändringar i ett antal lagar, däribland socialförsäkringsbalken, som innebär anpassningar till den terminologi som används i den nya skollagen.

En departementspromemoria med förslag till ytterligare en konsekvensändring i socialförsäkringsbalken med anledning av den nya skollagen har utarbetats (U2011/4395/G). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1 och promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i Utbildningsdepartementet (U2011/4395/G).

Den föreslagna lagändringen är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Elever i gymnasiesärskolan ska få förlängt barnbidrag

Regeringens förslag: Förlängt barnbidrag ska kunna lämnas för ett barn som går i gymnasiesärskolan.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget. Skälen för regeringens förslag: I den nya skollagen (2010:800) delas

särskolan upp i två skolformer, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Till följd av beslutet om den nya skollagen gjordes konsekvensändringar i ett antal lagar som innebär anpassningar till den terminologi som används i den nya skollagen. Ingen saklig ändring var avsedd (prop. 2009/10:165 s. 952).

Elever i gymnasiesärskolan får inte som elever i gymnasieskolan studiebidrag som utbetalas av Centrala studiestödsnämnden enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655). Eleverna i gymnasiesärskolan ska i stället få förlängt barnbidrag. Före den 1 juli 2011 framgick detta av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken där det talades om elever i särskolan. Med anledning av den nya skollagen skulle denna bestämmelse konsekvensändras, så att begreppet särskolan skulle ändras till att från och med den 1 juli 2011 avse de två skolformerna grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Genom ett förbiseende kom dock endast grundsärskolan att omnämnas, med följden att elever i gymnasiesärskolan inte omfattas av bestämmelsen. Detta har inte varit

5

regeringens avsikt. Ingen saklig ändring har enligt vad som framgår ovan Prop. 2010/11:168 varit avsedd.

Med detta förslag korrigeras bestämmelsen så att elever i gymnasiesärskolan även fortsättningsvis har rätt till förlängt barnbidrag, och därmed även rätt till sådana andra förmåner (t.ex. förlängt underhållsstöd och barnpension) som i vissa fall är avhängiga av att en rätt till förlängt barnbidrag finns.

5 Ikraftträdandebestämmelser

Regeringens förslag: Lagen om ändring i socialförsäkringsbalken ska träda i kraft den 1 november 2011. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Det förhållandet att gymnasiesärskolan föll bort vid konsekvensändringen av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, med anledning av att särskolan genom den nya skollagen delas upp i två skolformer, medför att den nämnda paragrafen måste rättas. Korrigeringen innebär inte någon ändring i sak i förhållande till vad som varit avsett. Det är, enligt regeringens mening, angeläget att den föreslagna ändringen träder i kraft så snart som möjligt. Den tidigast möjliga tidpunkten bedöms vara den 1 november 2011. Vidare anser regeringen att rättelseregleringen, för att undvika tillämpningsproblem, bör ges retroaktiv verkan och tillämpas för tid från och med den tidpunkt då felet uppstod, dvs. då ändringen i socialförsäkringsbalken trädde i kraft (den 1 juli 2011).

6 Ekonomiska konsekvenser

Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag beslutat om en ny skollag och om konsekvensändringar i ett antal lagar. Avsikten med ändringarna i dessa lagar var inte att göra några sakliga ändringar, utan endast att anpassa dem till den terminologi som används i den nya skollagen. I denna proposition föreslås en korrigering av bestämmelserna om vilka elevgrupper som har rätt till förlängt barnbidrag, så att den föreslagna lydelsen är i enlighet med vad regeringen har avsett. Förslaget utgör ingen tillkommande kostnad för staten då kostnaden för förlängt barnbidrag för helåret 2011 avsatts i statsbudgeten och finansieras inom utgiftsområde 12 genom anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121).

Läsåret 2010/11 gick knappt 9 300 elever i gymnasiesärskolan. För familjer med elever i gymnasiesärskolan som har fyllt 16 år innebär förslaget att de även fortsättningsvis får det förlängda barnbidraget, totalt 12 600 kronor per elev och helår.

6

7 Författningskommentar Prop. 2010/11:168

Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

15 kap.

5 §

Paragrafen reglerar vilka som har rätt till förlängt barnbidrag. I andra punkten har gymnasiesärskolan lagts till.

Ikraftträdandebestämmelser

Bestämmelsen, som träder i kraft den 1 november 2011, ges en retroaktiv verkan, så att även elever i gymnasiesärskolan har rätt till förlängt barnbidrag för tid från och med den 1 juli 2011.

7

Sammanfattning av promemorian Elever i gymnasiesärskolan ska omfattas av bestämmelserna om rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)

I promemorian föreslås att förlängt barnbidrag ska lämnas för ett barn som går i gymnasiesärskolan.

Bakgrunden till förslaget är att särskolan i den nya skollagen (2010:800) från och med den 1 juli 2011 delas upp i två skolformer, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Till följd av beslutet om den nya skollagen gjordes konsekvensändringar i ett antal lagar som innebär anpassningar till den terminologi som används i den nya skollagen. Ingen saklig ändring var avsedd (prop. 2009/10:165 s. 952).

Elever i gymnasiesärskolan får inte som elever i gymnasieskolan studiebidrag som utbetalas av Centrala studiestödsnämnden enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655). Eleverna i gymnasiesärskolan ska i stället ha förlängt barnbidrag. Före den 1 juli 2011 framgick detta av 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken som talade om elever i särskolan. Med anledning av den nya skollagen skulle denna bestämmelse konsekvensändras, så att begreppet särskolan skulle ändras till att från och med den 1 juli 2011 avse de två skolformerna grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Genom ett förbiseende kom dock endast grundsärskolan att omnämnas, med följden att elever i gymnasiesärskolan inte omfattas av bestämmelsen. Detta har inte varit regeringens avsikt, ingen saklig ändring har enligt vad som framgår ovan varit avsedd.

Med förslaget korrigeras bestämmelsen så att elever i gymnasiesärskolan även fortsättningsvis har rätt till förlängt barnbidrag, och därmed även rätt till sådana andra förmåner (t.ex. flerbarnstillägg, förlängt underhållsstöd och barnpension) som i vissa fall är avhängiga av att rätt till förlängt barnbidrag föreligger. Den nu föreslagna ändringen i socialförsäkringsbalken ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Förslaget utgör ingen tillkommande kostnad för staten då kostnaden för förlängt barnbidrag för helåret 2011 avsatts i statsbudgeten (prop. 2010/11:1) och finansieras inom utgiftsområde 12 genom anslaget 1:1 Allmänna barnbidrag. Läsåret 2010/11 gick knappt 9 300 elever i gymnasiesärskolan. För familjer med elever i gymnasiesärskolan som fyllt 16 år innebär förslaget att de även fortsättningsvis får det förlängda barnbidraget, totalt 12 600 kronor per elev och helår.

Prop. 2010/11:168

Bilaga 1

8

2. grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan.

Lagförslaget i promemorian Elever i gymnasiesärskolan ska omfattas av bestämmelserna om rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Prop. 2010/11:168

Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.

5 §1

Förlängt barnbidrag lämnas med 1 050 kronor i månaden från och med kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå, eller

2. grundsärskolan eller specialskolan.

Denna lag träder i kraft den x xxx 2011. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.

1 Senaste lydelse 2010:870.

9

Förteckning över remissinstanser avseende promemorian Rätt till förlängt barnbidrag (U2011/4395/G)

Efter remiss har yttrande över promemorian avgetts av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Statens skolverk och Centrala studiestödsnämnden.

Prop. 2010/11:168

Bilaga 3

10

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag

Föredragande: statsrådet Björklund

Regeringen beslutar proposition 2010/11:168 Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan.

Prop. 2010/11:168

11